Kerknieuws maart 2018

>>>Print

Zien op Jezus
Johannes 3:14 en 15

zoals
in de woestijn
te midden van
de pijn
een koperen slang
werd opgeheven
dat wie daar
doodziek lag
en naar de
slang opzag
niet sterven zou
maar leven

zo staat
op Golgotha
het kruis van
Gods gena
waar Christus
werd verheven
wie daar
gelovig kijkt
weet dat de
zonde wijkt
zijn schuld wordt
hem vergeven

Joke van Sliedrecht
uit: Als een bloem openbloeien

…Om te beginnen
Vasten

We zitten in de 40-dagentijd, een tijd van bezinning en inkeer. Voor veel mensen is de 40 dagentijd een tijd van vasten ; ze onthouden zich dan geheel of gedeeltelijk van bepaald voedsel, drinken of pleziertjes. Dit vasten komt oorspronkelijk uit de katholieke traditie, maar wordt sinds lange tijd door veel protestanten overgenomen, ter voorbereiding op het paasfeest.
Jaren geleden, toen de kinderen nog klein waren, deden wij hier ook aan mee, door bv. 40 dagen geen koek of snoep te eten, behalve op de zondag. In de kamer stond dan een spaarpot, waar we elke week een x bedrag in deden, bedoeld voor een goed doel. Doel hiervan: bewust omgaan met alle overvloed en denken aan mensen die het met zoveel minder moeten stellen.
Het was uiteindelijk niet een grote opgave om 40 dagen zo te leven en een ander werd er nog door geholpen, toch? Natuurlijk is zo’n periode van ontzeggingen goed voor de bewustwording, maar in feite wel erg kort. Wordt de medemens er echt door geholpen? Je denkt goed bezig te zijn, maar in de loop der jaren veranderen inzichten aangaande het vasten, het leven, het geloof, soms. Ik ervaar het als een voortdurende zoektocht. Zo kijk ik nu dan ook heel anders tegen “vasten” aan en zie een korte periode van vasten vooral als: jezelf een goed gevoel geven. (Hiermee wil ik niets ten nadele zeggen over mensen die wel vasten. )
Ik denk dat hoe je in het leven staat, wat je doel is in het leven, je keuzes doet maken die persoonlijk meestal niet als zwaar worden ervaren, omdat het voor jou een manier van leven is om je doel na te streven. Maar je maakt die keuzes dan niet voor een korte tijd.
Hebt u in de afgelopen weken ook regelmatig naar de Olympische Spelen gekeken? Wat een prestaties zijn er geleverd en wat een inzet hebben de sporters getoond. Om topsporter te worden moet je jezelf zeer in acht nemen: trainen, trainen en nog eens trainen, jezelf bepaald eten en drinken en ook pleziertjes ontzeggen. Vanuit mijn perspectief gezien een enorme opgave. Maar tegelijkertijd denk ik ook: ze hebben een doel voor ogen en daar gaan ze voor, ze doen en laten veel om dat doel te bereiken.
Ik heb veel respect en bewondering voor al die toppers (en zeker voor diegenen zonder medaille) wat een volharding.
Ik wens u een goede tijd naar Pasen,
het feest van liefde en Licht toe, met of zonder vasten.

Wieke van der Sar

…Uithouden
Als het aan mij ligt, zoeken we als er iets aan de hand is direct naar een oplossing en voegen we de daad bij het woord. In de polder ben ik niet de enige die zo in het leven staat. Als er een probleem is wil je dit toch zo snel mogelijk verhelpen? Het is immers niet om aan te zien: eenzaamheid, moeiten, lijden, machteloosheid. Als je door in te grijpen grip kunt houden op je eigen beslommeringen of iemand kunt helpen, dan doe je dat gewoon. Dat voelt goed.
Met die reflex om lijden uit te bannen, machteloosheid op te heffen en pijn te bestrijden is natuurlijk niets mis. Het is een nobel streven. Tegelijk bepaalt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus mij ook bij een andere manier van kijken naar mijn dadendrang. Jezus wist wie Hem zou gaan verraden, maar greep niet in door Judas terecht te wijzen. Hij waste voeten. En toen Hij gevangen genomen werd en onschuldig dreigde te worden veroordeeld bewoog Hij niet hemel en aarde om dit te voorkomen. Hij droeg zijn kruis. Zo greep Jezus’ vooral juist niet in. Hoewel Hij, zo geloven wij,
wel die mogelijkheid als Zoon van de Allerhoogste had. Hij deed het niet.
Hij koos de weg van uithouden en verduren.
Waarom Jezus deze weg koos is een logische vraag. Als je lijden kunt voorkomen doe je dat toch? Ik beschouw Jezus’ keuze voor die weg van uithouden en verduren als een mysterie. Ik krijg daar de vingers niet achter. Wel vermoed en geloof ik dat die keuze onderdeel is van een veel dieper en weidser inzicht. Dat het een zeker doel herbergt, iets van veel groter betekenis, waarvan een glimp ons geopenbaard is op de derde dag na zijn kruisdood.
Mijn dadendrang en snelle reflex om problemen te fiksen komt daarmee in een ander licht te staan. In de eerste plaats dat ik niet de illusie moet hebben alles maar te kunnen regelen. Er zit zoveel scheef in deze wereld dat ik mij daar onherroepelijk aan zou vertillen. Belangrijker nog is dat ik door geneigd ben snel in te grijpen, ik de ander wel eens zou kunnen benadelen. Want door mijn snelle actie geef ik die ander mogelijk niet de kans om een eigen weg te zoeken door het lijden heen.
Lijden kan namelijk ook een zekere functie hebben. Het kan je in opstand brengen of juist in een houding van afhankelijkheid en vertrouwen. Een periode van moeite levert nogal eens een nieuwe manier van invulling van het persoonlijke leven en van relaties op. Mensen geven dan ook regelmatig aan veel geleerd te hebben in een moeilijke periode. Paradoxaal genoeg wordt daarbij gezegd ‘dat niet te hebben willen missen’.
Natuurlijk moeten we niet toe naar een cultuur waarin we elkaar maar aan ons lot overlaten. Of dat we de moeiten van een ander maar afdoen met een dooddoener als ‘niet klagen maar dragen’. Omzien naar elkaar hoort voluit bij een christelijke levenshouding. Zeker. De kunst is alleen het spanningsveld uit te blijven houden:
én ons te blijven verzetten tegen onrecht en onvolmaaktheid en daarin naast de ander blijven staan. Én tegelijkertijd dat onrecht en die onvolmaaktheid als een gegeven te accepteren, jezelf ermee te verbinden en niet uit de weg te gaan.
Misschien dat Jezus daarom wel er voor koos die weg van lijden en sterven te ondergaan. Om ons de kans te geven te leren uithouden.

…Meeleven
We leven mee met mevr. Leistra die na een val werd opgenomen in de Talmahof (Genemuidenstraat 4, 8304 GC Emmeloord, kamer 36a). Het is heel wat om op 93-jarige leeftijd een stuk zelfstandigheid te moeten prijsgeven.
We wensen haar kracht en vertrouwen toe.
We leven mee met Jannes Mink (Koolzaadhof 5) die opnieuw een operatie moest ondergaan aan een teen.
Deze verliep voorspoedig waardoor hij snel naar huis mocht. Het herstel gaat eveneens goed, waar wij met hem heel blij om zijn.
We leven mee met allen die moeiten te verduren hebben. God de Heer geve draagkracht en vertrouwen in zijn nabijheid.

…Huwelijksjubilea
Op 10 maart is het 40 jaar geleden dat Jan en Nel de With (Monikkenweg 12) elkaar het ja-woord gaven. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

…40-dagentijd en app
De kalender voor deze 40-dagentijd is nog verkrijgbaar via de webshop van de PKN. Ook is een speciale app te downloaden voor de smartphone (voor Android en iOS) met een tekst voor elke dag op weg naar Pasen.

…3 dagen vóór Pasen
Zoals we de afgelopen jaren gewend zijn geworden komen we in de 3 dagen voor Pasen bijeen in de kerk om met inkeer en verstilling toe te leven naar het Paasfeest. Tijdens de dienst op de avond van Witte Donderdag vieren we samen het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag richten we onze aandacht op de kruisweg van Jezus. Dit doen we in een afwisseling van lezingen, korte overwegingen en gebeden. Op Stille Zaterdag bekijken we met elkaar een film die past bij onze voorbereiding op Pasen. Van harte uitgenodigd deze weg naar Pasen samen te bewandelen.

…Pasen zondag 1 april
Zondag 1 april is het Paasfeest en dat is het hoogtepunt in het liturgisch kerkelijk jaar. De Commissie Bijzondere Diensten bereidt deze dienst voor en dit jaar doet de catechesegroep van Corine de Vries hier aan mee. Muzikale medewerking (trompet) wordt verleend door de fam. Bovée.

…Dorpskerken NOP
In de afgelopen weken is een notitie gereed gekomen waarin meerdere scenario’s worden geschetst voor de opbouw van samenwerking tussen de Dorpskerken.
De scenario’s vragen op diverse terreinen van het plaatselijk gemeente zijn om het maken van beleidskeuzes. De notitie is verzonden aan de afzonderlijke kerkenraden met de vraag deze eerst intern te overwegen. De kerngroep van de Dorpskerken maakt vervolgens een ronde langs de kerkenraden om hier verder over in gesprek te gaan. Deze gesprekken staan gepland voor de maanden maart-april-mei.
Intussen heeft half februari een ontmoeting plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Dorpskerken en van de Protestantse Gemeente de Wijngaard. Deze laatste is een samenwerkingsgemeente van oorspronkelijk 5 dorpsgemeenten in de Achterhoek. Het proces van opbouw van samenwerking is hier afgerond.
De ontmoeting heeft zeer bruikbare inzichten opgeleverd voor het proces dat in de Noordoostpolder gaande is.

…Gemeenteavond 12 april
De hierboven beschreven notitie van de Dorpskerken NOP is eveneens aan onze kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad wil hier zorgvuldig naar gaan kijken. Het gaat immers om de manier waarop we in de toekomst met elkaar gemeente zijn. Om er voldoende tijd voor te kunnen nemen is een speciale kerkenraadsvergadering ingepland. Ook u en jou wil de kerkenraad betrekken in de overwegingen.
Hiertoe wordt tijdens de gemeenteavond van 12 april de notitie van de Dorpskerken met de scenario’s gepresenteerd en wil de kerkenraad graag met u en jou in gesprek gaan. Dit gesprek is bedoeld voor meningsvorming (en niet voor besluitvorming). Het zou mooi zijn zo breed mogelijk met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Alvast van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring die vanuit Bijbels perspectief probeert te ontdekken hoe je persoonlijk geloof in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. De eerstvolgende ontmoeting is op donderdag 19 april. We volgen een boekje over de bijbelse Daniel met de titel ‘Durf te vertrouwen’. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
5 mrt Cursusdag
6 mrt 14.00 voorbereiden Pasen, De Ruimte
6 mrt 20.00 extra kerkenraad, De Ruimte
7 mrt 20.00 Jeugdplatform Dorpskerken NOP, De Zaaier Ens
12 mrt 15.00 Overleg buurtwerkster Nancy Kamstra, De Ruimte
12 mrt 19.30u Moderamen, De Ruimte
13 mrt 19.30u Pastorale Raad Plus, De Ruimte
19 mrt 20.00u Kerkenraad, De Ruimte
20 mrt 20.00u Thema avond Dorpskerken, kerk Marknesse
29-31 mrt 19.30u De 3 dagen voor Pasen, De Ruimte
1 april 9.30u Paasdienst, De Ruimte

…70+ jarigen maart
03-03 R. Neve, Zwartemeerweg 25A, Kraggenburg
05-03 M.H. Spijk-Oudshoorn, Koolzaadhof 18
06-03 J.J. Meijer, Schokkerhaven 51
06-03 M. Doornbos-Zoeter, Johannes Postweg 12
09-03 T. Wiersma-Dijkstra, Koolzaadhof 17
25-03 G.H. Feddes-Kamphuis, Tarwehof 33
26-03 K. Sibma, Ring 116

…Mutaties
Verhuisd:
Fam. J.H. Hooijer is verhuisd van
Noorderlaan 13 naar Domineesweg 9

Huwelijksjubileum:
10-03 Dhr. J.C. de With en mevr. N de With- Veen, Monnikenweg 12
40 jaar getrouwd

…Bloemengroet februari
4 februari: Fam. Mol, Karwijhof
11 februari: Mevr. de Visser, Tarwehof
18 februari : Tineke Bovée, De Klamp
25 februari: Piet en Geertje de Rijke, Eggestraat

…Collectes
Kerk
zondag 3 december € 144,29
zondag 10 december € 49,55
zondag 17 december € 100,55
zondag 24 december € 56,30
kerstdag 25 december € 193,09
zondag 31 december € 256,20
zondag 7 januari € 120,50
zondag 14 januari € 75,47
zondag 21 januari € 51,10

Diaconie
zondag 3 december € 89,40 Diaconie
zondag 10 december € 46,65 Pastoraat
zondag 17 december € 66,95 Diaconie
zondag 24 december € 48,95 Diaconie
kerstnacht 24 december € 376,82 Voedselbank
kerstdag 25 december € 152,88 Kinderen in de knel
zondag 31 december € 80,27 ISEE
zondag 7 januari € 67,50 Diaconie
zondag 14 januari € 76,05 Diaconie
zondag 21 januari € 54,22 ISEE

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 19-2-2018.
Onze voorzitter, Tjalling de Jager, opende de vergadering met een gedicht. Aansluitend hebben we in het bezinningsmoment gesproken over 1 Petrus 3, vanuit het thema ‘Leven in hoop: onze relaties’. Het gaat over de verhouding tussen man en vrouw. In ons gesprek kwamen vele reacties naar boven. Is er sprake van een gezagsverhouding?
Boven elkaar staan is echter niet de intentie. We kunnen hier dieper naar kijken: “Kerk is de vrouw; Ziel is de vrouw; Nederigheid is eenvoud”. De innerlijke kracht is: niet overheersen. Uiteindelijk is Christus de leidende kracht, ons voorbeeld. Zoals gebruikelijk delen we aansluitend met elkaar de zorg voor de gemeente.
De notulen worden vervolgens besproken. We hebben onder meer stil gestaan bij het onderwerp “De groene Kerk”.
Johan Wander gaf aan dat het jammer was dat er weinig gemeenteleden zich hebben gemeld om mee te helpen in het realiseren van activiteiten. De Classis-vergadering heeft de laatste bijeenkomst gehad.
Vanaf nu vallen we onder Overijssel.
Er zullen wel zogenoemde ‘ringen’ ontstaan binnen het veel grotere gebied. Er is de wens om een ‘Ring Noordoostpolder’ te vormen. De kerkenraad zal u gaandeweg dit nieuwe proces op de hoogte gehouden.
We hebben vervolgens de jaarrekeningen van Diaconie en Kerk besproken en deze zullen op de gemeenteavond aan de gemeente worden gepresenteerd.
De Gemeenteavond zal niet in maart, maar op 12 april plaatsvinden. In het volgende Kerknieuws wordt U verder geïnformeerd. Vanuit Dorpskerken NOP ligt er een volgend document, namelijk ‘Pionieren richting de verte’. Dorpskerken NOP heeft elke gemeente gevraagd om zich uit te gaan spreken over ieders eigen intenties rondom een vorm van samenwerking.
De kerkenraad gaat zich beraden en zal u op een later moment vragen naar uw mening. Bij de mededelingen hebben we onder meer gesproken over het Kerkenpad tijdens de tulpenroute. Onze kerk zal open zijn voor publiek en gast-dames/-heren zullen aanwezig zijn. Het “Koken voor Moldavië” was erg gezellig en heeft een mooi bedrag opgebracht, namelijk 400 euro.
De vergadering wordt afgesloten door Johan Wander. Hij las het gedicht “Plek” voor uit het blad van de Diaconie.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

…De Kerkschoonmaak
Het is weer tijd voor een grote schoonmaak!
En vele handen maken licht werk.
Het is fijn als jullie komen helpen op:
Zaterdag 17maart van 9.00 tot 12.00
Er zal een inteken lijst in de kerk hangen, maar bellen mag ook

College van kerkrentmeesters
Marjan van der Sar ( 0527-652790)

…Paasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.

Op zondag 18 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen en versturen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Namens de diaconie, Reinou Geschiere

…Koken voor Moldavië
Op 2 februari hebben we de actie ‘koken voor Moldavië’ gehouden. Deze keer heeft de diaconie samen met Wieke van der Sar een menu gemaakt en gekookt met een Bijbelse symboliek. Marian Dinkler heeft ons ’s middags geholpen met het koken.
Met een flinke groep mensen (gemeenteleden en niet gemeenteleden) hebben we hiervan in een zeer gezellige sfeer kunnen genieten. Tussendoor werd door dhr. Stoutjesdijk wat verteld over het goede doel voor de opbrengst van deze avond. De avond heeft een prachtige opbrengst van €407,- opgeleverd.

…Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht!
Op 2e Pinksterdag, 21 mei 2018, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken weer een viering in de stijl van een Taizé-gebed , in de H. Michaëlkerk te Emmeloord.
Een Taizé-gebed kenmerkt zich door liederen, lezingen en muziek, gemaakt in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar deze plaats om zich te laten inspireren. In een Taizé-gebed zijn zingen, stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten.

De liederen zijn kort en bestaan meestal uit één of twee zinnen die vele malen worden herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed dat je met je meeneemt.
Voor de vocale ondersteuning zoeken we mensen die het leuk vinden om samen een gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid door instrumentalisten uit de polder.

De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag 4 , 11 , 18 en 25 april en 2, 9 en 16 mei
Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen te Emmeloord

Om je voor te bereiden krijg je de bladmuziek toegestuurd. Het oefenen van je eigen partij is mogelijk via de site van Taizé.

Heb je belangstelling, meld je dan uiterlijk 19 maart aan bij Marian Sijtsma.
S.v.p. met vermelding van zangstem. mariansy@planet.nl

…C.V.N.
Mevr. H. Hartsuiker, notaris in Emmeloord komt vertellen over levenstestament en algemene volmacht.
Aanvang : 19.15 uur
Plaats: De Ruimte
Iedereen is van harte welkom.

Martje v d Meer

…Uitnodiging oecumenisch gesprek 2018
Elk jaar organiseert de Raad van Kerken Emmeloord een oecumenisch gesprek. Dit jaar is gekozen voor het thema: De taal van de liturgie.

In eerdere gesprekken noemden mensen wel dat de taal van de liturgie hen niet aanspreekt. Ze beleven niet (veel) aan oude formuleringen. In een column in Trouw (9-12-2017) noemde Stijn Fens deze mensen ‘liturgisch daklozen’. Anderen hechten juist aan tradities, oude vertrouwde woorden.
In de eredienst zingen en bidden we, we lezen uit de bijbel en er is een uitleg, een preek. In het oecumenisch gesprek willen we ons vooral bezighouden met de taal die gebruikt wordt.

Het oecumenisch gesprek is bedoeld als een gedachtewisseling tussen leden van verschillende kerken in de Noordoostpolder. Op deze manier leren we elkaar beter kennen en helpen we elkaar verder in onze manier van geloven.
Twee voorgangers zullen een korte inleiding houden om het gesprek op gang te brengen: mevr. Jantine Huisman is voorgangster in Doopsgezinde Gemeentes en Pastoor Victor Maagd gaat voor in de Rooms-Katholieke Emmaüsparochie.

De bijeenkomst is gepland op maandag
19 maart, in De Ontmoeting (Europalaan, Emmeloord) en begint om 20.00 u.

Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk. Maar als u nu al weet dat u van plan bent te komen, stellen we aanmelding wel op prijs.
U kunt dan een mailtje sturen naar: raadvankerkenemmeloord@gmail.com

Met vriendelijke groeten namens de RvKEmmeloord,
A. Pampiermole (secr.)

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Ma 5 maart Jozua 2:1-14
Di 6 maart Jozua 2:15-24
Woe 7 maart Jozua 3:1-17
Do 8 maart Jozua 4:1-14
Vrij 9 maart Jozua 4:15–5:1
Za 10 maart Jozua 5:2-12
Zo 11 maart Psalm 6
Ma 12 maart Jozua 5:13-6:14
Di 13 maart Jozua 6:15-27
Woe 14 maart Jozua 7:1-15
Do 15 maart Jozua 7:16-26
Vrij 16 maart Jozua 8:1-13a
Za 17 maart Jozua 8:13b-29
Zo 18 maart Jozua 8:30-35
Ma 19 maart Jozua 9:1-15
Di 20 maart Jozua 9:16-27
Woe 21 maart Jozua 10:1-15
Do 22 maart Jozua 10:16-28
Vrij 23 maart Jozua 10:29-43
Za 24 maart Jozua 11:1-15
Zo 25 maart Marcus 11:1-11
Ma 26 maart Marcus 11:12-25(26)
Di 27 maart Psalm 7
Woe 28 maart Marcus 14:1-11
Do 29 maart Marcus 14:12-52
Vrij 30 maart Marcus 14:53–15:47
Za 31 maart Genesis 1:1–2:4a
Zo 1 april Marcus 16:1-8

…Kerkdiensten

Zondag 11 maart 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Binnenlands Diaconaat
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 18 maart 9:30 uur
Ds. Timmer (Ens)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 25 maart 9:30 uur
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Donderdag 29 maart (Witte donderdag) 19:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Vrijdag 30 maart (Goede vrijdag) 19:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
KND: Nee

Zaterdag 31 maart (Stille zaterdag) 19:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
KND: Nee

Zondag 1 april (Pasen) 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Jeugdwerk
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Met deze collecte steunt u het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 8, maart 2018, totaal nummer 226.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor april ligt zondag
1 april in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 maart 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Tjalling de Jager
t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl