Financiën, beheer en ledenadministratie

ACTIE KERKBALANS
De Samen op Weg kerk in Nagele doet dit jaar mee aan de landelijke actie Kerkbalans. Deze vindt plaats in het begin van het jaar. Het voordeel is dat we in een vroeg stadium zicht krijgen op de inkomsten. In het Kerknieuws en op www.kerkbalans.nl vindt u de nodige informatie over deze actie.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het college draagt zorg voor het onderhoud en beheer van het kerkgebouw en draagt zorg voor de inkomsten en uitgaven van de kerk. Het stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening samen. Beiden worden aan de gemeente voorgelegd. Ook het in dienst zijnde personeel, predikant en koster, valt onder haar verantwoordelijkheid.
Het college bestaat uit:

E-mail college van kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pkn-nagele.nl

FINANCIËN EN BEHEER
Vanuit de kerkenraad worden de werkzaamheden op dit terrein gecoördineerd door

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Dhr. S. Stroo T. 0527 653536
E-mail: financieel@pkn-nagele.nl

IBAN kerk: NL87 RABO 0114 2811 73
IBAN diaconie: NL87 RABO 0114 2709 88
IBAN zending: NL17 RABO 0346 5298 24

Financieel verslag CvK

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie wordt verzorgd door Dhr. W. van den Vlekkert, T. 0527-697176.
E-mail: leden@pkn-nagele.nl
Wijzigingen komen in de regel binnen via het landelijk registratiesysteem van de protestantse kerk (LRP) uit Utrecht. Omdat het meestal wel even duurt eer de wijziging bij de ledenadministratie terechtkomt, is het verstandig dit zelf ook even door te geven aan de ledenadministratie. Het LRP geeft echter geen gegevens van geboorte door, dus als er bij u een baby geboren is, dient u dit zelf bij de ledenadministratie te melden.

VERHUIZING
Als u gaat verhuizen behoort u dat door te geven aan de burgerlijke gemeente. De burgerlijke gemeente geeft deze mutatie door aan het LRP (landelijke registratie protestantse kerk). De LRP stuurt de mutaties door naar de ledenadministrateurs van de kerkelijke gemeenten. Via deze weg wordt het de ledenadministrateur dus bekend of er personen met onze kerkelijke achtergrond in de gemeente zijn komen wonen of juist zijn vertrokken. De mutaties die de ledenadministrateur binnen krijgt, worden doorgegeven aan de predikant, scriba en betreffende wijkouderlingen. Verder wordt gewezen op de mogelijkheid om voorkeurlid van onze kerkelijke gemeente te blijven. Normaal gesproken is het zo, dat als u naar elders verhuist, u automatisch ook van kerkelijke gemeente verhuist. Echter de situatie kan zich voordoen dat u naar een andere gemeente verhuist, maar dat u wat betreft de kerk niet wilt overstappen en lid wilt blijven van onze kerk. In dat geval moet u zelf aangeven als u voorkeurlid wilt zijn van onze kerk. Dit kunt u aangeven bij dhr. W. van den Vlekkert tel. 0527- 697176 (leden@pkn-nagele.nl). Dit voorkeurslidmaatschap wordt dan in de landelijke ledenadministraties geregistreerd.