3 Rond de diensten

3.1 REGULIERE DIENSTEN
De kerkenraad coördineert de zondagse eredienst. Elke zondag vindt de eredienst plaats om 09:30 uur. De diensten zijn te beluisteren via onze website www.pkn-nagele.nl of www.kerkdienstgemist.nl. Sommige bijzondere diensten beginnen om 10:00 uur, dit wordt via Kerknieuws en de website bekend gemaakt. Naast de zondagse eredienst is er een dienst op:

 • Witte Donderdag aanvang om 19:30 uur
 • Goede Vrijdag aanvang om 19:30 uur
 • Stille Zaterdag aanvang om 19:30 uur
 • Hemelvaartsdag aanvang om 9:30 uur
 • Kerstavond 24 december aanvang om 21:00 uur
 • Eerste Kerstdag 25 december aanvang om 9:30 uur
 • Oudejaarsavond 31 december aanvang om 19:30 uur
 • Biddag en dankdag worden gevierd op de zondag na biddag en dankdag

3.2 KINDEROPPAS
Indien gewenst is er tijdens de zondagmorgendienst kinderoppas beschikbaar. Bij binnenkomst kan dit met de koster geregeld worden.
Kinderen in de leeftijd van de basisschool kunnen tijdens de preek, als zij willen, achterin de kerk aan de tekentafel tekenen.

3.3 BEAMTEAM
Het beamteam verzorgt de kerkdiensten via kerkdienstgemist. De kerkdiensten zijn wekelijks te zien via kerkdienstgemist.nl en ook verzorgt het beamteam speciale diensten als uitvaart en dergelijke. Contactpersoon is Willy Boogaard, Tel: (0527) 65 22 92 of email willyboogaard22@gmail.com
Email beamteam: beamteam@pkn-nagele.nl

3.4 KOFFIEDRINKEN
Na iedere kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de jeugd een glaasje fris.

3.5 BLOEMENGROET
Wekelijks wordt aan een gemeentelid een bloemengroet namens de gemeente gegeven. Dit als blijk van medeleven in zowel moeilijke als blijde dagen. Bij de afkondigingen voorafgaand aan de dienst, wordt meegedeeld voor wie de bloemengroet bestemd is. De namen van gemeenteleden of dorpsgenoten die voor de groet in aanmerking komen, komen in de regel binnen via de coördinator pastoraat, Wieke van der Sar. Vindt u dat iemand in aanmerking komt voor de bloemengroet, geeft u dat dan aan haar door. De bloemencommissie zorgt ervoor dat er zondags bloemen in de kerk zijn. De commissie bestaat uit: Riet Ruitenbeek, Gerja Vedelaar, Ina Hospers en Thea Wiersma.

3.6 COLLECTEN
In alle diensten, behalve op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, vinden collecten plaats. In de regel is de eerste collecte voor een diaconaal doel en de tweede collecte voor de kerk. De bestemming wordt bekend gemaakt in het “Kerknieuws” en tijdens de mededelingen voorafgaand aan de dienst.

3.7 COLLECTEBONNEN
In plaats van contant geld kunt u uw collectegaven ook doen in de vorm van collectebonnen. Deze zijn er in de waarde van € 0,60 en € 1,20 per stuk op vellen van 20 stuks. De collectebonnen zijn te koop bij een van de diakenen tijdens het koffiedrinken na de dienst. Uw aankoop van collectebonnen wordt gezien als gift aan de kerk en is in die hoedanigheid aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De betaling gaat via een doorlopende machtiging. Het is mogelijk om een vijfjarig contract af te sluiten zodat de gift volledig aftrekbaar is bij de inkomstenbelasting.

3.8 VIERING HEILIG AVONDMAAL
Het Heilig Avondmaal wordt vijfmaal per jaar gevierd en is een open viering. Dit betekent dat ook alle volwassenen die geen belijdenis hebben gedaan en alle kinderen uitgenodigd worden om het avondmaal mee te vieren. Het uitdelen van brood en wijn vindt plaats in een kring, waarbij er zitplaatsen zijn voor hen voor wie staan bezwaarlijk is of om andere redenen de voorkeur geven aan een zitplaats. Als u door omstandigheden niet in staat bent om naar de kerk te komen, dan zijn er mogelijkheden om toch met de gemeente heilig avondmaal te vieren. Hiervoor kunt u de leden van de diaconie benaderen.

Heilig Avondmaal

 • Na de collecte worden de collectezakken op de avondmaaltafel gelegd;
 • Het kleed wordt eraf gehaald en opgevouwen;
 • De diakenen gaan aan tafel zitten naast de dominee, de ouderlingen komen ook aan tafel zitten;
 • De dominee geeft de schaal met brood aan de diakenen. 1 diaken geeft de schaal weer aan de dominee, deze pakt een stukje en geeft de schaal terug. De diakenen pakken een stukje brood, eten en geven de schaal dan door aan de ouderlingen + gemeente-leden. De schaal met brood geven de gemeente-leden zelf aan elkaar door. De ouderlingen staan in het midden van de kring (aan de rand van de stoelen) te wachten op de schaal en lopen via het middenpad weer naar de tafel;
 • Dan de beker met wijn: de dominee geeft de beker aan de diaken, deze geeft de beker weer aan de dominee, drinkt en geeft de beker aan de diaken. Deze drinkt en geeft de beker aan de ouderlingen. De beker wordt door de gemeente-leden zelf doorgegeven. De ouderlingen pakken de beker met druivensap en lopen met de diaken mee. Na 5 personen neemt de diaken de beker en veegt de rand schoon;
 • Aan het eind lopen de diakenen en de ouderlingen via het middenpad weer naar de tafel;
 • Daar wordt de dienst afgesloten.

Heilig Avondmaal tijdens (en na?) corona:
De tafel staat klaar voor in de kerkzaal, net zoals normaal. Bij de ingang van de kerkzaal staat een tafel klaar met bekertjes met stukjes brood, wijn en druivensap. Een diaken staat er bij. De gemeente-leden pakken dan een bekertje brood en een bekertje wijn of druivensap en nemen dat mee naar hun plaats in de kerk.
Na de preek komt een lied, vervolgens dankgebed en voorbeden.
Dan gaan de dienstdoende ouderling en de diaken het kleed van de tafel halen en gaan achter de tafel zitten, samen met de dominee. De dominee neemt brood van de schaal en drinkt een slok wijn uit de beker. De ouderling en diaken hebben ook hun eigen bakje met brood en met wijn, waaruit zij eten en drinken (net zoals de gemeente).
Op de schaal ligt niet zoveel brood, een paar reepjes zijn genoeg voor de dominee om te breken. Er hoeft alleen maar wijn te staan, in de kan met een beker om in te schenken. Druivensap is hier niet nodig.
De dienst gaat verder net zoals “normaal”, alleen wordt het brood en de wijn niet rondgedeeld, maar wordt voor de dienst aan de gemeente-leden aangeboden. Het staat klaar in bekertjes op een tafel bij de ingang van de kerkzaal. Hier staan ook bekertjes met druivensap.
De collecte is in het kerkzaaltje, net zoals nu normaal is bij de diensten.

>>>Avondmaal (groene boekje) voor dienstdoende predikanten

3.9 DOOPDIENSTEN
Nadat de scriba of de ouderling bericht heeft ontvangen van de geboorte van een baby, neemt de ouderling contact op met de ouders. In dit gesprek komt aan de orde of er de wens leeft dat de baby gedoopt wordt. Als dit het geval is, wordt dit doorgegeven aan de predikant of diens vervanger. Deze voert met de ouders het zogenaamde doopgesprek. Hierin wordt o.a. de gang van zaken en de te gebruiken doopliturgie doorgesproken. Ook bestaat de mogelijkheid om een kind op te dragen. Dit alles gebeurt in overleg met de ouderling en de predikant. Voorgaande geldt ook bij adoptie van kinderen. Mocht het kind in het land van herkomst al zijn gedoopt en de ouders willen het hier opnieuw laten dopen, dan wordt in overleg met de kerkenraad een hierbij passende oplossing geboden.

3.10 TROUWDIENSTEN
De aanvraag voor een kerkelijke huwelijksbevestiging kan worden gedaan bij de scriba of de ouderling. Deze draagt, in overleg met het aanstaande bruidspaar, zorg voor de verdere afhandeling van de hiervoor geldende procedure. Als de dienst wordt geleid door de predikant van onze gemeente, of diens vervanger, en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, dan zijn de kosten voor rekening van de kerk. De kosten voortvloeiende uit eigen keuzes van het bruidspaar t.a.v. voorganger, organist, kerkgebouw etc. zijn voor rekening van het bruidspaar. Bij de invulling van de trouwdienst wordt ruim de mogelijkheid geboden voor persoonlijke invulling.

3.11 ZEGENEN VAN ANDERE LEVENSVERBINTENISSEN
De mogelijkheid bestaat om een levensverbintenis, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, tijdens een eredienst te laten zegenen. Een verzoek daartoe kan worden gedaan aan de kerkenraad, via de scriba of de ouderling.

3.12 UITVAARTDIENSTEN
Bij overlijden van een gemeentelid wordt de uitvaartdienst in overleg met de predikant, of diens vervanger, en de ouderling nader geregeld. De scriba is de contactpersoon richting de kerkenraad.
Neemt u bij een overlijden contact op met de predikant of de ouderling. De uitvaartverzorging bespreekt met u de datum van de begrafenis of crematie. Voordat de datum definitief wordt vastgesteld is belangrijk dat de uitvaartverzorging de datum afstemt met de predikant en de koster. Als de afspraken met de uitvaartverzorging gemaakt zijn komt de predikant met u de inhoud van de dienst bespreken. In onze gemeente is het gebruikelijk dat de nabestaande familie veel ruimte krijgt om de dienst op een persoonlijke manier in te vullen.
Voorafgaand aan een uitvaartdienst kan condoleance plaatsvinden in het kerkgebouw. Na afloop van de dienst kan ontmoeting met familie en bekenden ook in het kerkgebouw plaatsvinden. In overleg met de koster kan voor verdere verzorging als koffie/thee en eventueel een maaltijd gezorgd worden.

3.13 COMMISSIE MORGENGEBED
Aan het begin en het eind van de zomertijd is er een morgengebed. Een aantal leden van de gemeente verzorgen deze. De leden in kwestie zijn Joke Geluk, Wieke van der Sar, Ina Hospers, Jelle Bakker, Roelie Geluk en Ineke Bolijn.