Kerkdienst en vieringen

DOOP
Nadat de scriba of de wijkouderling bericht heeft ontvangen van de geboorte van een kind, neemt de wijkouderling contact op met de ouders. In dit gesprek komt aan de orde of deze willen dat het kind gedoopt wordt. Als dit het geval is, wordt dit doorgegeven aan de predikant of diens vervanger. Deze voert dan met de ouders het zogenaamde doopgesprek. Hierin wordt o.a. de gang van zaken en de te gebruiken doopliturgie doorgesproken. Voorgaande geldt ook bij adoptie van kinderen. Mocht het kind in het land van herkomst al zijn gedoopt en de ouders willen het hier opnieuw laten dopen, dan wordt in overleg met de kerkenraad een hierbij passende procedure vastgesteld.

GEBRUIKSPLAN KERKGEBOUW

KERKDIENSTEN EN VIERINGEN
Vanuit de kerkenraad worden de werkzaamheden op dit terrein gecoƶrdineerd. Naast de bijeenkomst elke zondag om 09:30 uur, worden er diensten gehouden op:
Witte Donderdag, aanvang om 19:30 uur
Goede Vrijdag, aanvang om  19:30 uur
Stille Zaterdag, aanvang om 19:30 uur
Hemelvaartsdag, aanvang om 09:30 uur
Kerstavond 24 december, aanvang om 21:00 uur
Eerste Kerstdag 25 december, aanvang om 09:30 uur
Oudejaarsavond 31 december, aanvang om 19:30 uur

Data en aanvangstijden van deze vieringen worden bekend gemaakt in het kerkblad, website en via de mededelingen voorafgaand aan de zondagse kerkdienst.

KERKDIENSTGEMIST
De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente van Nagele zijn te terug te beluisteren of live te volgen via kerkdienstgemist.nl. De uitzendingen worden een halfjaar bewaard. Het is ook mogelijk om live trouw- en rouwdiensten te volgen.

TROUWDIENSTEN
De aanvraag voor een huwelijksbevestiging dient te worden gedaan bij de scriba of de wijkouderling. Deze draagt, in overleg met het aanstaande bruidspaar, zorg voor de verdere afhandeling van de hiervoor geldende procedure. Als de dienst wordt geleid door de predikant van onze gemeente, of diens vervanger, en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, dan zijn de kosten voor rekening van de kerk. De kosten voortvloeiende uit eigen keuzes van het bruidspaar t.a.v. voorganger, organist etc. zijn voor rekening van het bruidspaar.

UITVAARTDIENST
Bij overlijden van een gemeentelid wordt de uitvaartdienst in overleg met de predikant, of diens vervanger, en wijkouderling nader geregeld. De scriba is de contactpersoon.

VIERING HEILIG AVONDMAAL
Het Heilig Avondmaal wordt vijfmaal per jaar gevierd en is een open viering. Dat wil zeggen dat ook alle volwassenen die geen belijdenis hebben gedaan en kinderen tot het avondmaal worden toegelaten. De uitdeling vindt plaats in een kring, waarbij er zitplaatsen zijn voor hen voor wie staan bezwaarlijk is of om andere redenen de voorkeur geven aan een zitplaats.
>Avondmaal PDF

ZEGENEN VAN LEVENSVERBINTENISSEN
De mogelijkheid bestaat om een levensverbintenis, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, tijdens een viering te laten zegenen. Een verzoek daartoe kan worden gedaan aan de kerkenraad, via de scriba of de wijkouderling.