Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Gebruiksplan kerkgebouw

Zondag 6 september 2020 9.30 uur
Startdienst
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: kerk in actie (werelddiaconaat)
Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 13 september 2020 9.30 uur
Ds. S.M. Baayen op ’t land (Echtenerbrug)
Eerste collecte: JOP jeugdwerk
Nederland-kliederkerk geeft weer hoop
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken endat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 september 2020 9.30 uur
Bevestiging ambtsdragers
Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: kerk in actie Zending
Wereldwijd – Versterk de kerk
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van
predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 september 2020 9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 oktober 2020 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: israëlzondag: collecte protestantse kerk (kerk en israël)
Israël – Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn open bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

Zending protestantse gemeente nagele
Nl17RABO 0346.529.824