Kerkdiensten

Zie ook: kerkdienst en vieringen

Zondag 7 juli 9.30 uur
Drs. B Woord (Almere)
Eerste collecte:Binnenlands diaconaat
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er 2 per klas! Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën ondersteunen in hun werk met en onder kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. Door het geven van advies, door diakenen met elkaar in contact te brengen zodat zij van elkaar kunnen leren en door het beschikbaar hebben van veel informatie. Steun dit werk en geef aan de collecte. Hartelijk dank!
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 14 juli 9:30 uur
Dhr. H. Eringa (IJsselmuiden)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 21 juli 9:30 uur
Ds. W. Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

zondag 28 juli 9.30 uur
Dhr. Guus Doorn (Rutten)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: kerk
KND: nee

Zondag 4 augustus 9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 11 augustus 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen ( Hattum)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de
middelbare school niet af en 40% van
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te
brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken.
Ook krijgen ze Bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.
Met de collecteopbrengst krijgen onder meer
900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid Afrika. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 18 augustus 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 25 augustus 9.30 uur
Heilig avondmaal
Drs. Betty Woord (Almere)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.
Zo bestrijden we samen armoede. En zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ons motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 1 september 9.30 uur
Ds. van der Kaaij (Nijkerk)
Eerste collecte: Missionair
Proef de kerk
Op 29 september is de landelijke actie kerkproeverij. Kerkdeuren staan wagenwijd open voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Ook op andere momenten zijn zij van harte welkom in de kerk. De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is aandacht voor de invloed van het bijbelboek op onze taal, kunst, muziek en filosofie. De bijbelverhalen worden verbonden met de eigen geloofs- en zingevingsvragen van de deelnemers. Met uw bijdrage steunt u missionaire initiatieven van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair.
Tweede collecte: Kerk
KND: nee