Kerknieuws januari 2018

LEVEN IS WACHTEN

Leven is wachten
dagen en nachten
denken en dromen
of het zal komen…..
dat grote geluk

Leven is vragen
wachten verdragen
zwoegen en zwijgen
antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

Leven is lijden
niet te vermijden
onmacht verduren
eindeloos turen
naar komend licht.

Leven is dwalen
oude verhalen
speuren en zoeken
stoffige boeken
de sporen van God

Leven is kijken
elkaar verrijken
opnieuw beginnen
leren beminnen
spontaan als een kind.

Leven is opstaan
elkaar tegemoet gaan
’t hart om te geven
en kwaad te vergeven…
het leven is goed

Henk Jongerius

…Om te beginnen

Nieuwjaar

Het zal niet de eerste keer zijn dat erover geschreven wordt in deze tijd.
Is het een ingeslepen gebruik of hoort het bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar?
Ook ik kan mijzelf er niet van weerhouden om terug te blikken en vooruit te dromen.
Er is ook dit jaar veel gebeurd. Tijden van echte vreugde maar ook diep verdriet met een stille traan. Deze emoties zijn stevig verankert in mijn herinneringen en komen soms boven drijven. Daaraan terugdenkende, besef ik dat ik gedragen ben in de moeilijke tijden. Het gaat allemaal echt niet vanzelf en ook niet alleen. Dat houd ik graag vast in 2018: omzien naar elkaar!
Laten we elkaar een gelukkig gezond en voorspoedig jaar toe wensen. Een jaar waar in we ons veilig mogen voelen, bouwen aan de toekomst en uitkijken naar geluk. Dat we hard mogen werken en veel waardering krijgen voor het resultaat. Ineens moet ik denken aan Ramses Shaffy die maakte eens het bekende lied: “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.” Dat is erg knap in één zin zeggen wat je bedoeld. Na de opsomming van mijn nieuwjaarswensen zal ik dat ook eens moeten proberen.
Ik vouw mijn handen en bid u veel heil en zegen toe.

Adri Leune

… ‘The place to be’ (de plek waar je wil/moet zijn)
Lucas beschrijft als sluitstuk van zijn Kerstevangelie wat er gebeurde toen Jezus werd ‘opgedragen’ in de tempel. Het is opvallend dat Lucas het Kerstverhaal begint in de tempel en er uiteindelijk ook laat eindigen. Hij begon immers te vertellen over Zacharias, die zijn priesterdienst vervulde in de tempel en bezoek kreeg van de engel Gabriel.
Deze kondigde de geboorte van Johannes aan, die later Jezus als de lang verwachtte Redder zou aanwijzen. Het moest zo zijn dat Zacharias op dat moment in de tempel was. Hij vervulde een taak die hij hooguit eenmaal in zijn priesterleven zou verrichten. Aan het slot van het Kerstverhaal keren we terug in de tempel en ontmoeten we naast Jozef en Maria met hun kind ook Simeon en Hanna. Beide mensen voor wie de tempel regelmatig (Simeon) dan wel altijd (Hanna) de plaats was om er te verblijven. Voor Lucas is de tempel dan ook ‘the place to be’. Hij laat ons daarmee weten: Jezus komt niet uit de lucht vallen. Zijn geboorte is de vervulling van het profetische Joodse geloof: dat er een Redder komt die een licht zal doen opgaan voor Israël en de volken.
Ook opvallend is dat Lucas aan het begin en einde van het Kerstverhaal oude(re) mensen introduceert. Vermoedelijk gaat het hem niet om hun hoge leeftijd, maar met name om hun benarde omstandigheden. Zacharias was met zijn vrouw Elisabeth kinderloos gebleven,
wat in die tijd gemis aan zorg betekende voor de oude dag. Simeon was aan het eind van zijn leven, maar kon nog niet zeggen dat zijn leven was voltooid. En Hanna was een stokoude vrouw die bijna heel haar leven weduwe was geweest. Ondanks al die zware omstandigheden wil Lucas dat wij als lezers weten dat deze mensen allemaal gelovig waren gebleven. Dat ze waren blijven uitzien naar het moment dat God grote bevrijdende dingen zou gaan doen.
Voor deze oude mensen betekende de geboorte van Jezus een overgangsmoment. Een soort Oud en Nieuw! Wat dit dan voor overgangsmoment is wordt duidelijk uit de lofzang van Simeon: ‘Met eigen ogen heb ik de redding gezien.’ Om de diepgang van deze lofzang te bevatten moeten we weten dat de naam Simeon die oude oproep in herinnering brengt die we in het Oude Testament terugvinden: “Hoor Israel!
De Here, onze God, is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.” Simeon was geroepen te getuigen, het volk te herinneren aan de beloften van de Heer en de vervulling daarvan te (blijven) verwachten. Wanneer hij het kind Jezus in de armen neemt dan wordt hij van een hoorder een ziener. Zijn ogen gaan er voor open dat de periode van het steeds opnieuw horen van de beloften is overgegaan in de periode van het zien van de vervulling.
Dat diegenen die onder moeilijke omstandigheden leven zich niet langer hoeven vast te houden aan de beloften die zij gehoord hebben, maar dat Gods bevrijding in het kind Jezus heel dichtbij is gekomen, zichtbaar en tastbaar.
Daar ligt veel bemoediging in. Door het gebeuren rond Simeon en Hanna te beschrijven roept Lucas zijn lezers op niet te blijven haken bij teleurstellingen, tegenvallers en dingen die uitzichtloos lijken. Nee, zo wil hij maar zeggen, blijf geloven! Blijf uitzien! God de Heer brengt bevrijding. Hij geeft toekomst. Want dat zijn niet langer beloften van horen zeggen, nee het zijn beloften die zichtbaar en tastbaar in vervulling zijn gegaan.
Kijk maar. Kijk maar naar Jezus.
God de Heer heeft een begin gemaakt aan de vervulling van Zijn beloften door bevrijdend nabij te komen in Jezus.
Onze omstandigheden zullen ogenschijnlijk door het Kerstevangelie niet zijn veranderd. Toch kunnen die eerste tekenen van vervulling van Gods beloften wel alle verschil uitmaken. Kracht geven om vol te houden. Erin te blijven geloven.
Dat voor ons allemaal de kerk, ons persoonlijk gebed en onze overdenking van de Bijbelse boodschap in dit nieuwe jaar ‘the place to be’ zal zijn.

Deze meditatie is een bewerkte samenvatting van de overdenking gehouden in de ochtenddienst van 31 december in de Ruimte.

…Bevestiging en aftreden
In het kerkblad van december schreef ik over de nieuwe voorzitter die onze gemeente gaat krijgen: Tjalling de Jager. Heel mooi dat Tjalling deze taak op zich wil nemen. Voor Jan Hospers betekent dit de kans om een stapje terug te doen na vele jaren van kerkenraadswerk. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor alle werk dat hij door de jaren heen in verschillende ambtsfuncties heeft verzet.
Een andere wisseling vindt plaats in het College van Kerkrentmeesters.
Willy Boogaard verlaat het college en Martje van der Meer neemt haar plaats in. We bedanken Willy voor haar inzet van de afgelopen jaren in het college en wensen Martje alle wijsheid toe bij de taak die zij gaat vervullen.

…Catechisanten naar Drachten
Zondag 14 januari gaat de groep catechisanten van Jelle Bakker naar de Vrije Baptisten Bethelkerk in Drachten
(en ik ga met ze mee). De Bethelkerk is een zogenaamde ‘megakerk’ die bekend is van radio en televisie. Onder de kerkgangers zijn veel jongeren te vinden. Dat maakt nieuwsgierig. Wat gebeurt daar? Wat is anders dan wat wij in de kerk gewend zijn? En als we het zelf beleven, wat en hoe raakt dit ons dan? We maken er een mooi uitje van met een gezellige afsluiting!

…Dorpskerken NOP
Deze maand staat er weer een stuurgroepvergadering in de agenda.
De agenda is met opzet open gehouden om met elkaar een fundamenteel gesprek te kunnen voeren over de laatste ontwikkelingen en hoe we verder willen met elkaar. In aanloop naar deze vergadering en met de uitkomsten van dit gesprek wordt gewerkt aan een notitie waarin voorstellen worden gedaan om de samenwerking weer net een stap concreter te maken. Het ligt in de bedoeling deze notitie in de dorpen te bespreken wanneer de ronde plaatsvindt langs de kerkenraden in februari/maart.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring die vanuit Bijbels perspectief probeert te ontdekken hoe je persoonlijk geloof in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. De eerstvolgende ontmoeting is ingepland op donderdag
1 februari. We komen dan samen bij de fam. Lamse, Vliegtuigweg 3A. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Op cursus
Zoals in veel vakgebieden wordt ook van mij verwacht dat ik mij zo nu en dan laat bijscholen. In onze Protestantse Kerk heeft deze verplichte bijscholing de naam Permanente Educatie. Uit het aanbod van cursussen heb ik een pastorale cursus gekozen met de titel ‘Tot het einde toe levend’. Deze cursus is gericht op begeleiding van stervenden en dan specifiek gericht op de ethische vragen die daar in onze tijd van moderne mogelijkheden bij komen kijken. Voor deze cursus moet ik minimaal 3 keer een hele dag naar de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat zijn de maandagen 22 januari, 12 februari en 5 maart. Naast het voorbereiden en bijwonen van deze cursusdagen bestaat de cursus uit een eindopdracht die schriftelijk uitgewerkt moet worden. Aangezien deze verplichte bijscholing in werktijd plaatsvindt ben ik de komende maanden zo nu en dan wat verminderd beschikbaar.

…Tenslotte
Heel hartelijk dank voor alle kaarten die Gyopár en ik ontvingen met goede wensen voor het nieuwe jaar! Wij wensen u en jou in alle persoonlijke omstandigheden in dit nieuwe jaar Gods zegenrijke nabijheid toe.
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg.
Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
7 jan. 9.30u Bevestiging Tjalling de Jager, De Ruimte
8 jan. 13.30u Kerngroep Dorpskerken NOP, De Ruimte
8 jan. 15.15u Overleg Kerk- en school, Titus Brandsmaschool
14 jan. Catechisanten naar de Bethel in Drachten
17 jan. 19.30u Kerk2025 deel 3, Open Hof Kampen
18 jan. 20.00u Stuurgroep Dorpskerken NOP, Kraggenburg
21-28 jan. Week van Gebed
22 jan. Cursusdag
22 jan. 20.00u Kerkenraad, De Ruimte
25 jan. 9.30u Werkgemeenschap beroepskrachten NOP, Bantsiliek
28 jan. 9.30u Viering Heilig Avondmaal, De Ruimte

…70+ jarigen januari
 
19-01  L. Plat, Klaverhof 37
25-01  P. Leistra-Stoepker, Ring 114
 
…Mutaties
 
Nieuw ingekomen:
Van de Protestantse gemeente te Luttelgeest,
mevr. J.R Kamminga, Wendakker 96
 
Verhuisd:
Dhr. P.C. Geluk is verhuisd van Havenweg 20naar Wendakker 96
Dhr. J.P. de Leeuw en mevr. F. de Leeuw-van Bekkum, Jan Steen 27 Creil zijn verhuisd naar ‘t Strand 8 Blankenham en blijven voorkeurslid van onze gemeente.
Fam. S. van der Meer is verhuisd van Wendakker 21 naar Prof. Brandsmaweg 1
Mevr. Lindemulder-Kühlman is verhuisd van Havenweg 12D naar Eggestraat 3

Overgeschreven:
Naar de Protestantse gemeente Ens, dhr. P.M.Glas en mevr. D. Glas- Boersma Eggestraat 3 i.v.m. verhuizing naar Hortensia 1 Ens

…Bloemengroet December
3 december: Carla Bouwman, Abtsweg
10 december: de heer Withaar, Talmahof
17 december: Roely van Urk, Wendakker
24 december: de heer en mevr Giethoorn, Schokkerhaven
31 december: mevr Mastenbroek, Zuidwesterringweg 

…Collectes
Kerk
woensdag 1 november €242,-
zondag 5 november €79,10
zondag 12 november € 105,25
zondag 19 november € 116,05
zondag 26 november € 97,49

Diaconie
zondag 5 november € 61,42 Najaarszending
zondag 12 november € 67,05 Binnenlands diaconaat
zondag19 november € 95,05 Voedselbank
zondag 26 november € 95,55 ISEE

…C.V.N.
Op woensdag 17 januari komt dominee Gerlof van Rheenen vertellen over de Kracht van Bijbelse beelden dit ondersteund met schilderijen van Sieger Köder.
Aanvang is 20.00 uur in de Ruimte.
Iedereen is van harte welkom.

Martje van der Meer

…Gezamenlijke bijeenkomst
Vrouwen van Nu / CVN
Op dinsdag 9 januari a.s. is de
Nieuwjaarsmiddag om 14.00 uur
in het Rietveld.
Siety Ypenga komt vertellen over
“appels in verhalen en in de kunst”

Kort verslag kerkenraadsvergadering 20-11-2017.
Onze voorzitter, Jan Hospers, opende de vergadering met het lezen van een stukje uit een bijbels dagboek Hij heet ons allemaal welkom. Tijdens het bezinningsmoment hebben we gesproken met elkaar n.a.v. 1 Petrus 1: 13-25.
Ds. Gerlof van Rheenen leest deze, toch moeilijke, tekst voor. We bepraten met elkaar het onderwerp “heilig-zijn”. Gehoorzaam aan de tien geboden, is dat een vorm van “heilig-zijn”? Hoe moet je ‘onvoorwaardelijk liefhebben’ invullen? Samen komen we uit op het feit dat het eigenlijk levenslessen zijn. Meer nabijheid maakt boosheid mogelijk. De heiligheid is het proces om weer tot elkaar te kunnen komen. Je kunt je boosheid ‘afgeven aan God’. Geloof (in Hem die …) Hoop (de belofte) is – (en de kracht geeft tot) Liefde. Zoals gebruikelijk bespreken we ook nu weer de zorg voor de gemeente. De notulen werden na kleine aanpassingen goedgekeurd. We bespraken de “Steuntoezegging van gelden voor Dorpskerken NOP”. Al met al is er nu een mooi bedrag toegezegd, waarmee Dorpskerken NOP verder kan met het uitwerken van meer samenwerkingsvormen op kerkelijk vlak. Ds. Gerlof van Rheenen geeft wat toelichting op de stand van zaken. We kunnen kijken of een “Protestantse Gemeente NOP” mogelijk is. Hiermee kunnen de gemeenten zelf beslissen óf en wanneer men toe is aan samenwerking op verschillende terreinen. (Op de gemeenteavond van 30 november heeft hij hier ook meer over verteld.)
Het College van Kerkrentmeesters geeft aan dat zij ook het komende jaar het onderhoud aan het kerkgebouw in de gaten zal blijven houden. Ondertussen is er al veel gebeurd. Johan Wander vraagt of er ook gekeken gaat worden naar een andere manier van innen van de “Actie Kerkbalans”. Er is namelijk de mogelijkheid voor een 5-jarig contract. Voordeel is dat je als kerk weet wat er jaarlijks binnen komt én dat er niet langs de deuren gegaan hoeft te worden. Dit wordt door het CvK meegenomen ter bespreking.
Reinou Geschiere geeft aan dat de kerstattenties ook dit jaar weer rondgedeeld gaan worden. Ds. Gerlof van Rheenen (en Jelle Bakker) geeft aan dat er nog meer ideeën zijn voor de invulling van de Anders-dan-Anders-dienst. Het moet weer interessant worden in 2018.
Jan Hospers sluit met ons de vergadering af door het lezen van het gedicht “Waar 2 of 3”, uit Geloof, Hoop en Liefde.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

…Actie kerkbalans 2018 (van 20 januari tot 3 februari)
Wat is de kerk mij waard? Een vraag die voor iedereen een verschillend antwoord heeft want de waarde van de kerk is voor iedereen anders. Natuurlijk is de kerk de plaats waar het christelijk geloof wordt beleden. Maar onze geloofsgemeenschap betekent nog veel meer. Want wat is Nagele zonder kerk?
Wat missen we dan eigenlijk veel, als onze kerk, als onze Protestantse Gemeente Nagele er niet zou zijn! Voor bijna alle dorpsgenoten heeft onze kerk in een bepaalde levensfase en zeker op de kruispunten in het leven een functie.
Zo’n kerk willen en moeten we niet missen maar juist met elkaar een warm hart toedragen!
Een warm hart toedragen betekent óók een financiële bijdrage leveren aan het voortbestaan van de kerk, aan het voortbestaan van de Protestantse Gemeente Nagele. We doen een dringend beroep op u om de waarde die de kerk voor u heeft ook kenbaar te maken in uw vrijwillige bijdrage voor het jaar 2018.
Wij kunnen de kerk niet missen, maar de kerk kan uw bijdrage ook niet missen!
Ook onze onderhoudskosten, energiekosten, salaris- en pensioenkosten, kosten voor de diensten, jeugdwerk en wat al niet meer, stijgen.
Het zou fijn zijn als u hier in uw toezegging voor 2018 rekening mee wilt houden en uw bijdrage wilt handhaven en indien mogelijk verhogen.
In de periode van 20 januari tot 3 februari, komen we weer met de kerkbalans enveloppe bij U langs voor Uw financiële toezegging voor 2018.

Kunnen wij op u rekenen? Alvast hartelijk dank!

De Protestantse Gemeente Nagele is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer u uw gift in de vorm van een periodieke gift doet welke is vastgelegd door middel van een overeenkomst, is uw gift voor de belasting altijd aftrekbaar van uw inkomen, ongeacht de hoogte van uw totale giften (dus ook als deze op jaarbasis lager dan het drempelbedrag zijn). Met een periodieke schenking kunt u dus netto meer over houden dan bij een eenmalige schenking. De belastingwet vereist echter dat er bij deze vorm van schenking een overeenkomst wordt opgemaakt,
waarin wordt vastgesteld dat u voor een periode van tenminste 5 jaar ieder jaar eenzelfde bedrag schenkt. Informeer eens naar de mogelijkheden bij de kerkrentmeesters. Wanneer u het fiscale voordeel doorsluist naar de kerk, kost het u netto niets meer, maar levert het de kerk veel meer op!

Het college van Kerkrentmeesters, 
Adri Leune, Anita Kuipers, Andries Post, Jaap Reitsema en Willy Boogaard, die in januari stopt met haar functie als secretaris van de CvK.
Vanaf deze plaats hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan Willy. We zijn erg blij dat Martje van der Meer de commissie weer gaat aanvullen.
De functie van secretaris zal worden overgenomen door Andries Post.

…Koken voor het goede doel
Vrijdag 2 februari willen we als diaconie koken voor het goede doel en met elkaar weer een gezellige avond beleven.
Dit jaar willen we de familie Stoutjesdijk ondersteunen, zij brengen goederen naar mensen die in armoede leven, o.a. in Roemenië.
In 2016 hebben ze op de gemeente-avond verteld over hun reizen naar Roemenië.
Op het moment van dit schrijven zijn zij met hulpgoederen naar Moldavië, o.a. warme jassen, schoenen en andere goederen. Ook in het land zelf worden nog goederen voor de arme bevolking gekocht. Er leven veel oudere mensen in armoede. We kennen dit van beelden op tv van ‘Max maakt mogelijk’.

Op de betreffende avond willen ze ons vertellen over hun reis die ze op dit moment naar Moldavië maken.

De avond wordt in kerkgebouw de Ruimte, Ring 15, gehouden.
Tijd: 2 februari, inloop vanaf 17.45 uur.
We willen om 18.00 uur aan tafel.
De kosten voor deelname aan het eten is €12,50 p.p., kinderen tot 12 jaar € 7,50, frisdrank;€ 1,-, bier/wijn € 1,50

Opgave kan via de intekenlijst achter in de kerk, of
Tel. T. Duijff 203707
Mail: diaconie@pkn-nagele.nl

U of jij komt toch ook!

De diaconie

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Januari
ma 1 januari Psalm 1
di 2 januari Habakuk 1:1-11
woe 3 januari Habakuk 1:12–2:4
do 4 januari Habakuk 2:5-20
vrij 5 januari Habakuk 3:1-19
za6 januari Romeinen 1:1-15
zo 7 januari Romeinen 1:16-32
ma 8 januari Romeinen 2:1-16
di 9 januari Romeinen 2:17-29
woe 10 januari Romeinen 3:1-8
do 11 januari Romeinen 3:9-20
vrij12 januari Romeinen 3:21-31
za 13 januari Romeinen 4:1-12
zo 14 januari Romeinen 4:13-25
ma 15 januari Psalm 66
di 16 januari Spreuken 16:1-15
woe 17 januari Spreuken 16:16-33
do 18 januari Psalm 3
vrij 19 januari 1 Korintiërs 5:1-13
za 20 januari 1 Korintiërs 6:1-11
zo 21 januari 1 Korintiërs 6:12-20
ma 22 januari Spreuken 17:1-15
di 23 januari Spreuken 17:16-28
woe 24 januari Spreuken 18:1-11
do 25 januari Spreuken 18:12-24
vrij 26 januari Psalm 5
za 27 januari Marcus 1:1-15
zo 28 januari Marcus 1:16-31
ma 29 januari Marcus 1:32-45
di 30 januari Spreuken 19:1-12
woe 31 januari Spreuken 19:13-29

Februari
do 1 februari Spreuken 20:1-9
vrij 2 februari Spreuken 20:10-21
za 3 februari Spreuken 20:22-30
zo 4 februari Psalm 142

…Kerkdiensten

Zondag 14 januari 9:30 uur
Ds. Van Beusinchem (Hattem)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 21 januari 9:30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 28 januari 9:30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Van Rheenen
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

Tweede collecte: Kerk

KND: Ja

Zondag 4 februari 9.30 uur

Ds. Aalbersberg (Emmeloord)

Eerste collecte: Werelddiaconaat
 Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Tweede collecte: Kerk

KND: ja


Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 5, januari 2018, totaal nummer 223.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor februari ligt zondag
5 februari in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 januari 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl