Kerknieuws december 2017

Advent

Dit is de tijd van wachten,
van wachten op het licht.
Vol van adventsgedachten
het hoofd omhoog gericht.
Dit is de tijd van hopen,
van hopen op zijn komst.
En vol verlangen lopen
naar onze Bruidegom.
Dit is de tijd van wéten,
van weten dat die dag
naar ’t woord van de profeten
zeer spoedig wordt verwacht.
Dit is de tijd van wachten,
van wachten op het licht.
We zien al in gedachten
een stralend vergezicht.
Dit is de tijd van wachten
Met ‘t oog op Hém gericht!
Uit : Hoop doet leven, Jelly Verwaal

…Om te beginnen
Spreuken en gezegden
Ik heb mij er over verbaasd hoeveel spreuken en gezegden er in ons taalgebruik een Bijbelse oorsprong hebben.
Ik zal er een paar noemen .
Waar het hart vol van is stroomt de mond van over. Mat 12:34
In het duister tasten. Job 12:25
Een berg werk verzetten. Marcus 11:23
Een wet van meden en perzen. Esther 1:19
Een wolf in schaaps kleren. Mat 7:15
Op handen dragen. Ps 91:12
Iemands oogappel zijn. Ps 17:8
De zondenbok zijn. Leviticus 16:21
Niet van gisteren zijn. Job 8:9
Uit den boze. Mat 5:37
Naar de Filistijnen gaan. Richteren 13:1
De hand in eigen boezem steken. Exodus 4:6
Dit zijn er maar een paar en zo zijn er nog vele.
Ik heb er zelf nooit bij stilgestaan dat er nog zoveel Bijbelse spreuken en gezegden in ons taal gebruik gebruikt worden.
Andries Post

…Kwetsbaarheid
De media staan er momenteel bol van: kwetsbaarheid. Wat komen er veel verhalen los op Twitter via de hashtag #MeToo. Allemaal verslagen waarbij de persoonlijke en lichamelijke waardigheid onveilig was of waar op een of andere manier inbreuk op werd gepleegd. Soms zelfs op een gewelddadige manier. Terecht dat daar aandacht voor wordt gevraagd, want de persoonlijke en lichamelijke waardigheid van een mens (zowel vrouw als man) is een kostbaar en kwetsbaar goed. Die dient beschermd te worden.
Het Kerstfeest dat we deze maand gaan vieren heeft alles met kwetsbaarheid van doen. In de beschrijving van de geboorte van Jezus in de woorden van de evangelist Lucas bleef ik haken bij een opvallend detail. In een paar zinnen verschuift Lucas onze aandacht van een decreet van de machtige keizer Augustus dat alle inwoners van het rijk zich moesten inschrijven, naar de handeling van een jonge vrouw die zojuist onder primitieve omstandigheden bevallen was van een zoon. ‘Ze wikkelde Hem in een doek’ schrijft Lucas. Als lezer voel je de pasgeboren Jezus bijna tastbaar in je handen liggen. In alle kwetsbaarheid.
Sowieso is de geboorte van een kind natuurlijk kwetsbaar. Voor kind én moeder. Wat laten zich een heftige krachten gelden bij de prille start van een nieuw leven. Wat er bij Lucas beschrijving bij komt is dat de pasgeborene de Zoon van God is. Nee niet van de keizer die zich als goddelijk presenteerde, maar van de Allerhoogste God die boven alle machthebbers van deze wereld staat. En dat maakt deze geboorte onder die eenvoudige omstandigheden zo bijzonder. De toen regerende keizer had met zijn decreten grote invloed op het leven van zijn onderdanen. Of zij het nu wilden of niet. De Allerhoogste God wil eveneens invloed op het leven van diezelfde mensen. Alleen komt Hij niet met een decreet waar de mensen zich maar naar moeten schikken. Nee, hij komt in de ultieme kwetsbaarheid van een pasgeborene.
Een term die veel gebruikt wordt rond #MeToo is de term ‘grensoverschrijdend’. Het duidt op een handeling waarbij een grens of norm wordt gepasseerd. Vaak gaat dit met machtsvertoon gepaard. De manier waarop de keizer destijds regeerde kun je zeker als grensoverschrijdend betitelen. Zijn onderdanen hadden geen keus. De manier waarop de Allerhoogste God een rol wil spelen in ons leven is alles behalve grensoverschrijdend. Ja Hij steekt de grens over tussen hemel en aarde, maar meer grenzen en zeker de grens van onze wil steekt Hij niet over.
Lucas schetst dus het tedere beeld van de jonge Maria die haar pasgeboren zoon in een doek wikkelt. Het is het beeld van de Allerhoogste God die met oog voor onze menselijke kwetsbaarheid Zichzelf in alle kwetsbaarheid openbaart. Wat zit hier een evangelie in. Onze kwetsbaarheid is dan immers veilig bij de Allerhoogste God. En wat zullen Zijn motieven dan zuiver zijn als Hij op deze manier naar ons toekomt. Zuiver, als de liefde zelf. Tegelijk gaat er een appèl uit van het beeld dat Lucas schetst. Zoals Maria de pasgeboren Jezus in een doek wikkelt en onderdeel laat worden van haar leven, zo zet het ons stil bij de vraag hoe wij dit kwetsbare geschenk dat in onze handen wordt gelegd deel laten uitmaken van ons leven.

…Meeleven
Mevr. Leistra (Ring 114) werd vrij plotseling opgenomen in het ziekenhuis van Lelystad nadat zij zich niet goed voelde worden. Doordat zij geen eten binnenhield kwam zij aan de sondevoeding om weer aan te sterken. Diverse onderzoeken zijn gedaan waarmee gericht verder behandeld kan worden. Zij weet zich gedragen door de bezoekjes en vele blijken van meeleven.
We leven mee met Carla Bouwman (Abtsweg 10) die momenteel dagelijks een zuurstofbehandeling ondergaat om wondherstel te bevorderen. Moed en kracht gewenst om vertrouwen te blijven houden!
Jannes Mink (Koolzaadhof 5) werd een tijdje geleden geholpen aan de aderen in zijn benen, maar deze operatie heeft niet het gewenste effect opgeleverd. Na een teleurstellend uitstel kon de tweede operatie plaatsvinden.
We hopen en bidden met Jannes dat het nu wel beter zal gaan.
We blijven in de familie want Riekelt van Urk (Wendakker 8) en vriendin Joselyn hebben een zoon gekregen waar wij hen van harte mee feliciteren. Riekelt junior kwam veel te vroeg waardoor het spannende weken waren. De hoop is dat hij voor de Kerst het ziekenhuis mag verlaten.
In de week voordat hij zou orgelspelen tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar had Hessel Romkes (Monnikenweg 10F) een ongelukje met de fiets. Hij hield er problemen met de knie aan over. We wensen hem voorspoedig herstel en hopen hem gauw weer te horen spelen.
Tjam Smid (Wendakker 98) maakte een val en brak daarbij haar pols. Die moest in het gips en daar is een mens dan even mee van slag. Dat het maar gauw weer helen zal en Tjam haar bezigheden kan oppakken.
God de Heer zij ons allemaal in ziekte, moeiten en zorg nabij.

…Huwelijksjubileum
Op 21 december bereiken Jan en Carla Giethoorn (Schokkerhaven 9) hun 50-jarig huwelijksjubileum. Van harte gelukgewenst met deze mooie mijlpaal in verbondenheid met allen die jullie lief en dierbaar zijn.

…Advent en Kerst
In samenspraak met de Commissie Bijzondere Diensten worden de Advents- en Kerstdiensten voorbereid met aandacht voor afwisseling voor jong en oud. Tijdens de Kerstnachtdienst verleent ‘De Zeeschelp’ muzikale medewerking. Heel mooi om uit de eigen dorpsgemeenschap de dienst feestelijk te kunnen invullen. Dat geldt ook voor de dienst op eerste Kerstdag, als ons eigen zangkoor zingt o.l.v. Marian Sijtsma. Zij brengen bekende traditionele kerstliederen ten gehore. Diensten om naar uit te zien en een goede buur of kennis mee naartoe te nemen.

…Onze kerk op de radio
Op zondagavond zendt de Evangelische Omroep het radioprogramma Zin, Zout en Zegen uit via NPO Radio 5. Op zondag 10 december komt de uitzending vanuit onze kerk! De uitzending is niet live maar een opname van de dienst op tweede advent van precies één jaar geleden. Er worden delen van de dienst uitgezonden afgewisseld met een interviewgesprek met Corine de Vries. De uitzending begint om 19.00u. Heel bijzonder dat we als kleine gemeente zo dienstbaar kunnen zijn aan luisteraars verspreid over het hele land!

…Bevestiging nieuwe voorzitter
Verheugd heeft de kerkenraad kunnen melden dat Tjalling de Jager bereid is gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Hij gaat de voorzittershamer (die overigens in de kast blijft liggen omdat hameren niet zo bij ons past!) overnemen van Jan Hospers. Vele jaren heeft Jan Hospers onafgebroken in de kerkenraad gezeten. Na 2 periodes als ouderling zou hij eigenlijk terugtreden, maar een beetje uit nood geboren heeft hij vervolgens de voorzittersrol een aantal jaren op zich genomen. Wij zijn Jan daar dankbaar voor en gunnen hem de ‘rust’ bij het voorlopig (?) uittreden uit de kerkenraad.
In de dienst van zondag 7 januari wordt Tjalling de Jager bevestigd. Hij heeft dan al in november en december een kerkenraads- en moderamenvergadering bijgewoond om er weer een beetje in te komen en op de hoogte te raken van wat er bestuurlijk actueel is. Heel mooi dat Tjalling met zijn eerdere ervaring als voorzitter de kerkenraad wil komen versterken!

…Dorpskerken NOP
Nadat de toezegging binnen is gekomen voor subsidie is er in korte tijd veel administratief geregeld. De toezeggingen zijn verstuurd naar het RCBB (het college dat beslist over de percentage werktijd van predikanten) en deze heeft verlenging van de 40+10% regeling voor onze gemeente bevestigd. Deze regeling hield de afgelopen 5 jaar in dat ik 40% werktijd besteedde aan gemeentewerk en 10% aan de opbouw van de Dorpskerken NOP. Onze gemeente heeft steeds de volledige 50% gefinancierd. De komende tijd zal de 10% werktijd voor de Dorpskerken gefinancierd worden uit de toegezegde subsidie. Om deze wijziging in geldstromen mogelijk te maken is een detacheringscontract opgesteld waarin alles netjes op papier is gezet.
Binnen de kerngroep van de Dorpskerken is de vraag gesteld naar de aanpak richting een eerste volgende stap in het opbouwproces. Parallel is die vraag ook aan de orde gekomen in onze eigen kerkenraad. In mijn beleving is het van belang hier nu mee aan de slag te gaan, want die mooie subsidiepot schept natuurlijk ook verplichtingen. Of beter gezegd: die subsidiepot schept kansen, die het waard zijn om te gaan benutten.

…Kaarsje branden
Elke zaterdag is er tussen 18.30-19.00u gelegenheid om in de kerk een kaarsje te branden. Mooi om zelf dit moment te nemen of deze mogelijkheid door te vertellen aan buren of bekenden van wie je vermoedt dat dit voor hem/haar betekenisvol zou kunnen zijn.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring voor dertigers, veertigers en… vijftigers die samen vanuit Bijbels perspectief proberen te ontdekken hoe je persoonlijk geloof gewoon in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. De eerstvolgende ontmoeting is door volle agend’s pas weer ingepland op donderdag 1 februari. We komen dan samen bij de fam. Lamse, Vliegtuigweg 3A. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Goede en gezegende Kersttijd gewenst, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
11 dec. 19.30u Pastorale Raad+, De Ruimte
13 dec. 19.30u Voorlichting Kerk2025, De Overkant te Dalfsen
18 dec. 19.30u Moderamen, De Ruimte
24 dec. 21.00u Kerstnachtdienst, De Ruimte
25 dec. 9.30u Kerst gezinsdienst, De Ruimte
31 dec. 9.30u Oudejaarsdienst (dus niet s’avonds!), De Ruimte
7 jan. 9.30u Bevestiging nieuwe voorzitter, De Ruimte

…70+ jarigen december
 14-12  J.A. Janse, Wendakker 3
22-12  I.M. Barendregt-van Zijl, Johannes Postweg 7
24-12  J.K. Doornbos, Johannes Postweg 12
 
…Mutaties
 Nieuw ingekomen:
Van de Protestantse gemeente te
Emmeloord, dhr. J. Plat Wendakker 80
 
Van de Protestantse gemeente te Zwolle,
dhr. R.R. Geluk Havenweg 20
 
Van de Geref. kerk te Urk, dhr. J.M. ten
Napel en mevr. G.J. ten Napel-Bakker,
Klamp 22
 
Verhuisd:
Dhr. D. den Daas en mevr. K. van Loenen, Schokkerhaven 24 zijn verhuisd naar Oudeweg 9  Ossenzijl, maar blijven lid van onze gemeente.
 
Huwelijksjubileum:
21-12  J. Giethoorn en C.C. Giethoorn-Joor, Schokkerhaven 9 50 jaar getrouwd
 
…Bloemengroet November
29 oktober -fam. van Leeuwen, Wendakker
5 november -fam. Meijer, Zuidermeerweg
12 november mw. M. Doornbos,  Joh.Postweg
19 november- mw. P. Leistra,  Ring
26 november- fam. van Elburg,  Vlashof

…Collectes
Kerk
zondag 1 oktober € 81,84
zondag 8 oktober € 41,90
zondag 15 oktober € 107,86
zondag 22 oktober € 45,90
zondag 29 oktober € 50,10
Diaconie
zondag 1 oktober € 75,67 Kerk en Israël
zondag 8 oktober € 42,70 St. Changes
zondag 15 oktober € 111,30 Werelddiaconaat
zondag 22 oktober € 55,95 Hervormingsdag
zondag 29 oktober € 48,15 ISEE

…C.V.N.
Woensdag 20 december komen
we bij elkaar in de sfeer van kerst.
Een zanggroep (bestaan uit 5 dames)
gaan kerstliederen met / voor ons
zingen.
Aanvangstijd  20.00 uur
Plaats De Ruimte

Iedereen is van harte welkom
Martje v.d. Meer


…Kerkenpad 2018
“Het verhaal leeft.”
¬ Samen een verhaal uit de Bijbel kiezen
¬ Samen dat verhaal lezen en kijken wat raakt of haakt.
¬ Samen een fragment kiezen en daar dan een “levend schilderij “van maken.
¬ Iemand vragen om daar een mooie foto van te maken en die te tonen tijdens Kerkenpad 2018.
We zoeken: mensen- jong, oud en alles er tussen in- die het leuk vinden om in februari/ maart 3 a 4 keer bij elkaar te komen om dit voor elkaar te krijgen. Iets voor de catechese groepen???

Informatie en aanmelden bij Annie Reitsema.

NBG wil kinderbijbels geven aan 25.000 kinderen in India
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil 25.000 kansarme kinderen in India een onvergetelijk kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun taal. Eén kinderbijbel kost € 5,-.
In India is het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de praktijk is anders. Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een beter leven. Ze gaan zonder achternaam, zonder identiteit, door het leven. Het Indiaas Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste bevolkingsgroepen.

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in revisie
Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Duizenden betrokken lezers hebben in de afgelopen jaren hun suggesties kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt om de NBV te verrijken.
Belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het versterken van de consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die volgens lezers te veel invulling met zich meebrengen. Het streven is om de gereviseerde NBV in 2020 klaar te hebben.

De Bijbel tussen droom en feit
De Bijbel Dichtbij. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen is ontstaan in samenwerking met de EO. De uitgave bevat 400 kaderteksten, meer dan 3000 toepassingen en achterin een katern met leesroosters en prachtige archeologische afbeeldingen.
De Bijbel Dichtbij sluit aan bij de behoefte van veel bijbellezers aan extra hulp om de Bijbel beter te begrijpen en toe te passen in hun eigen leven.
Dwalen door verhalen
Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
December
zo 3 Jesaja 5:1-7
ma 4 Jesaja 5:8-17
di 5 Jesaja 5:18-24
wo 6 Jesaja 5:25-30
do 7 Jeremia 25:27-38
vr 8 Jeremia 26:1-9
za 9 Jeremia 26:10-24
zo 10 Jeremia 27:1-11
ma 11 Jeremia 27:12-22
di 12 Jeremia 28:1-17
wo 13 Jeremia 29:1-9
do 14 Jeremia 29:10-23
vr 15 Jeremia 29:24-32
za 16 Jesaja 34:1-17
zo 17 Jesaja 35:1-10
ma 18 Jeremia 30:1-11
di 19 Jeremia 30:12–31:1
wo 20 Jeremia 31:2-14
do 21 Jeremia 31:15-22
vr 22 Jeremia 31:23-30
za 23 Jeremia 31:31-40
zo 24 Titus 1:1-16
ma 25 Titus 2:1-15
di 26 Titus 3:1-14
wo 27 Jeremia 32:1-15
do 28 Jeremia 32:16-25
vr 29 Jeremia 32:26-44
za 30 Jeremia 33:1-11
zo 31 Jeremia 33:12-26

…Kerkdiensten

Zondag 10 december 9:30 uur
2e Advent
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Pastoraat
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden. Ds. Dirk Meijvogel: “Schippers zijn bijna altijd onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in het vizier. Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we direct contact op.” Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers en andere mensen die zich (min of meer gedwongen) buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: fam J.D. Bakker

Zondag 17 december 9:30 uur
3e Advent
Ds. Woord (Ens)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

KND: Ja

Oppas: R. van Elburg

Zondag 24 december 9:30 uur

4e Advent

Ds. Veenstra (Wilsum)

Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Oppas: fam. M. de Vries

Zondag 24 december 21.00 uur
Kerstnachtdienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Oppas: Geen

Maandag 25 december
1e kerstdag
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Kinderen in de knel!
Geef hoop aan een kind op de vlucht – Geloof, hoop en Syrië
De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte!
Tweede Collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Mevr. T. Wiersma

Zondag 31 december 9.30 uur
Oudejaarsdienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Oppas: ?

Zondag 7 januari 9.30 uur
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas:?

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 4, november 2017, totaal nummer 222.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor januari ligt zondag
7 januari in de kerk. De kopij kan tot zondag 31 december 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl