Kerknieuws november 2017

DAN MAAK IK EVEN TIJD
Mocht het even niet meer lukken
mocht het even niet meer gaan
weet dan dat ik altijd
onmiddellijk voor je klaar zal staan.
Je een schouder geef om te huilen
twee armen die ik om je heen zal slaan
een paar woorden om te troosten
want soms…kun je het even niet meer aan.
Mocht je heel erg gelukkig zijn
of wil je, zomaar iets kwijt
dan zal ik naar je luisteren
en dan maak ik even tijd.
Soms is er dan zomaar
net genoeg vertrouwen
om een klein beetje
van die ander te gaan houden.
Liefde is vriendschap
of hoe het ook maar heet
en geen momentopname
die je zomaar weer vergeet.
Dus… wil je lachen of huilen
of zomaar iets kwijt
dan zal ik naar je luisteren
 en maak ik even tijd
Woorden uit het hart.

…Om te beginnen
Zo langzaamaan gaan we weer richting het einde van het jaar. U heeft misschien de eerste kalender of agenda voor 2018 al gekregen. Of misschien heeft u er zelf al één gekocht, omdat u al afspraken hebt staan voor het nieuwe jaar. En voor we het weten staat ook deze nieuwe agenda weer aardig vol. Want we hebben het allemaal druk. Naast familie en werk zijn er nog zoveel dingen die we willen doen. Die leuke beurs (al moeten we daar wel twee uur voor rijden…), een afspraak bij de kapper (je haar zit nog best goed, maar het is tenslotte al zes weken geleden dat je bij de kapper bent geweest……) en ook al heb je niets nodig, een dagje Ikea is altijd gezellig. Daarom, voordat uw nieuwe agenda weer helemaal vol staat, het volgende (spiegel) verhaal.

Op een dag zei een professor tegen zijn studenten. We gaan een experiment doen. Hij pakte een hele grote, lege pot en vulde deze met grote keien. De professor vroeg vervolgens aan zijn studenten of de pot nu helemaal vol was. Zij antwoordden van wel. Toen nam de professor een zak met kiezelsteentjes en kiepte deze in de pot. 
Hij schudde lichtjes met de pot en de kiezelsteentjes rolden in de open ruimtes tussen de keien. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. 
Ze antwoordden van wel. De professor nam nu een zak met zand en goot deze leeg in de pot. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op tussen de keien en de kiezelsteentjes. Opnieuw vroeg hij of de pot nu vol was. De studenten antwoorden met een unaniem “ja”. Van onder het bureau nam de professor een kan water en goot deze leeg in de pot. De hele inhoud verdween in de pot en het water vulde de lege ruimte tussen het zand. De studenten begonnen te lachen. “Wat laat dit experiment zien?” vroeg de professor.
Eén student zei: “Het toont aan dat, zelfs als je dag erg vol is, je er altijd nog iets bij kunt doen.” “Nee”, zei de professor, “dat is het niet. Het laat zien dat je nooit alles in de pot krijgt als je de grote keien en de kiezelstenen er niet als eerste in doet. 
De grote keien en de kiezelstenen zijn de belangrijkste dingen in je leven: je familie, je vrienden, je geloof, je gezondheid, 
je werk en je passies. Het zand en het water zijn de minder belangrijke, kleine dingen in het leven. Zorg eerst voor die grote keien en de kiezelstenen. 
Stel je prioriteiten. De rest is maar zand.”

Reinou Geschiere

…Twijfel
In het Ouderlingenblad van september las ik een mooi artikel over twijfel. Het artikel beschrijft hoe twijfel vaak negatief benaderd wordt, zeker als het ter sprake komt in relatie tot geloven. Beiden zouden elkaars tegenpolen zijn en niet samen gaan. Aanleiding daartoe zijn Bijbelteksten als Jakobus 1:6 waar staat geschreven: “Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.” Dat is herkenbaar. Iedereen maakt het denk ik mee. Dat je het gevoel hebt heen en weer geslingerd te worden. Dat wat je lange tijd als vaststaand had aangenomen, toch anders lijkt te zijn. En de ene vraag roept de andere vervolgens op.
Jakobus doet zijn uitspraak in de context van het gebed om wijsheid. Als je God vraagt om wijsheid, doe dat dan vol vertrouwen. Zonder twijfel. Deze aansporing betekent natuurlijk niet dat je nergens aan zou mogen twijfelen.
Laat staan over de dingen nadenken.
Ik vind het sterk dat de auteur van het artikel twijfel uit die negatieve sfeer haalt en daarmee ruimte schept. Want we twijfelen allemaal wel, al is het maar aan onszelf. Gewoon dat je onzeker bent of je iets kunt. Of hoe de toekomst gaat lopen. Het is onmogelijk om alle aspecten van het leven te kennen en te begrijpen. En dus hebben we te accepteren dat er dingen onzeker zijn. En juist door die onzekerheden worden we behoedt voor valse zekerheden!
Je zou dan ook kunnen zeggen dat twijfel helpt om de dingen te toetsen, om niet alles klakkeloos aan te nemen. En zo kan twijfel je zelfs tot geloof brengen! De filosoof Descartes heeft geschreven ‘Ik ben een denkend ding, dat wil zeggen een ding dat twijfelt, bevestigt, ontkent.’ En zo kwam hij op het spoor van geloof. ‘Juist vragen brengen je op het spoor’, zei hij, ‘en niet hapklare brokken van rationele stellingen en dogma’s.’
Wanneer je dit toepast op de Bijbel ontdek je dat de Bijbel geen antwoordenboek is maar je leert de goede vragen te stellen. Waar sta ik voor? Wie ben ik? Wat zijn mijn principes? Wie is God? Het verhaal van Petrus die over het water loopt is daar illustratief bij. Hij heeft vertrouwen in Jezus. Vertrouwt zich aan Hem toe.
Hij laat angst en onzekerheid varen en loopt over het water naar Hem toe.
Maar als hij de wind voelt gaat hij zich vragen stellen: Doe ik er wel goed aan?
Wie is die Jezus eigenlijk? Petrus zakt weg en Jezus redt hem. De leerlingen belijden vervolgens hun geloof. Zo leidt twijfel naar inzicht. Bij de leerling Thomas is het precies hetzelfde. Dat Jezus leeft, ook na zijn dood, dat kan niet waar zijn! Als Jezus zijn handen en zij toont komt hij tot geloof. Thomas, zijn andere naam is Didymus.
In deze naam zit het woord twee, in tweestrijd, in dubio verkeren.
Twee stemmen in je hebben. Weten van crisis, maar ook van toekomst. In de Bijbel staat het vol van deze mensen.
De grootste worsteling die in de Bijbel wordt beschreven is die van het volk Israël dat in de woestijn naar de zekerheid van Egypte verlangt. Liever weten waar je aan toe bent, ook al is het verre van ideaal. Maar Israel mag beseffen dat ze onderweg is. Dat ze mogen gaan met 10 woorden en veel vragen. Geloven heeft dan ook alles te maken met zo onderweg zijn. Ermee leren leven dat er maar weinig vanzelfsprekend is.
Het artikel over twijfel deed mij denken aan de aankomende laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan dan met de nabestaande families van de overledenen stil bij het meest onbegrijpelijke van het leven. Voor anderen doet deze zondag een verlies uit een eerder jaar weer actueel zijn. De vragen die de dood oproept zijn reëel. Laten we daarin naast elkaar blijven staan en elkaar opdragen aan God de Heer.

God, kom ons te hulp
niet om te ontsluieren de geheimen van hemel en aarde,
niet om alle vragen te beantwoorden, of alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen voor de baan van het licht,
voor het vleesgeworden woord in Jezus,
in mensen.
God, we zijn mensen, gelovend in U,
soms wel, soms niet, en toch door U met name gekend en genoemd.
God, we bidden voor mensen die het opgegeven hebben te zoeken,
die gestopt zijn met bidden om de verslagenheid van hun hart,
vanwege de verborgenheid van uw aangezicht.
God, we bidden voor mensen, die woedend op U zijn door dood of verlies of scheiding,
die U niet kunnen rijmen met wat hen is overkomen.
God, hier zijn wij, in geloof en twijfel,
in verwarring om de dingen van vandaag,
maar geraakt door uw verhaal.
Kom ons nabij in ons geloof, in ons ongeloof.

…Huwelijksjubileum
Op vrijdag 24 november zijn Hans en Joke Geluk (Boslaan 8 te Emmeloord) 45 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst samen met allen die jullie lief en dierbaar zijn!

…Laatste zondag kerkelijk jaar
Zondag 26 november is de laatste zondag van het liturgisch kerkelijk jaar. We gedenken in deze dienst de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk seizoen. De nabestaande families zijn persoonlijk uitgenodigd en krijgen gelegenheid een kaars aan te steken en een roos in de vaas te zetten. Thema van de dienst is dit jaar ‘Een huis van liefde’. De dienst is voorbereid door de Commissie Bijzondere Diensten. Muzikale medewerking wordt verleend door Alida Hoekstra, begeleid door haar echtgenoot Henk-Jan.
De begintijd van de dienst is 10.00u. Na de dienst is er gelegenheid tot napraten met koffie en thee.

…Advent en Kerst
Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar begint een nieuw liturgisch kerkelijk jaar met de eerste adventszondag. Advent is een periode van bezinning en verwachtingsvol vooruit zien naar het Licht dat komt in de wereld. Landelijk is het thema gekozen ‘Kwetsbaar als een kind’. Er is weer een adventskalender samengesteld die te bestellen is via de webshop van de PKN (kosten €6,99). Mocht u/jij geen internet hebben maar wel een kalender willen bestellen laat dit dan even aan mij weten.

…Dorpskerken NOP
Geruime tijd is er gewerkt aan het aanvragen van subsidie om het plan van samenwerking dat er ligt te kunnen gaan uitvoeren. Na een periode van wachten en gesprekken voeren is er uitsluitsel gekomen en die is positief! Er wordt door Bureau Steunverlening van de Protestantse Kerk een flink bedrag beschikbaar gesteld om de samenwerking verder invulling te gaan geven. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik de taak die ik 5 jaar geleden binnen de Dorpskerken heb gekregen nog een poosje kan voortzetten. Ondanks dat de gemeenten zelf ook bijdragen is er nog een klein tekort op de begroting. Dit tekort wordt bij nog een ander fonds neergelegd als aanvraag.
Op 19 oktober jl. vond de jaarlijkse ambtsdragers conferentie plaats.
In Bant vulde de zaal zich goed met ambtsdragers, waaronder voor het eerst ook uit Emmeloord. Voorzitter Harry Koopman vertelde over de toekenning van de subsidie en beantwoordde een aantal vragen. Vervolgens spraken de ambtsdragers in groepjes over positieve en inspirerende ervaringen met de kerk. Tijdens het tweede deel van de avond werden deze ervaringen in verband gebracht met de samenwerking. Op welke manier kunnen onze positieve/inspirerende ervaringen in de samenwerking vorm krijgen?
De uitkomsten uit het plenaire gesprek worden meegenomen in de verdere uitwerking van het samenwerkingsplan. Begin volgend jaar worden alle kerkenraden bezocht om hierover verder van gedachten te wisselen.
Dan nog een paar data die van belang zijn. Op dinsdag 14 november wordt er een cursus voor pastoraal ouderlingen gegeven door gemeenteadviseur Tineke Klei.
Deze avond wordt gehouden in Nagele. Begintijd 20.00u. Op maandag 20 november is er een avond voor kerkrentmeesters. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

…Kaarsje branden
Elke zaterdag is er tussen 18.30-19.00u gelegenheid om in de kerk een kaarsje te branden. Mooi om zelf dit moment te nemen of deze mogelijkheid door te vertellen aan buren of bekenden van wie je vermoedt dat dit voor hem/haar betekenisvol zou kunnen zijn.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring voor dertigers, veertigers en… vijftigers die samen vanuit Bijbels perspectief proberen te ontdekken hoe je persoonlijk geloof gewoon in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven.
De eerstvolgende ontmoeting is op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via zijn mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
6 nov. 19.30u Moderamen, De Ruimte
8 nov. 19.30u Classis, Swifterbant
9 nov. 20.00u Jeugdplatform Dorpskerken, Bantsiliek Bant
14 nov. 20.00u Cursus Pastoraal ouderlingen, De Ruimte
20 nov. 20.00u Kerkenraad, De Ruimte
26 nov. 10.00u Laatste zondag kerkelijk jaar, De Ruimte
30 nov. 20.00u Gemeenteavond, De Ruimte
3 dec. 9.30u Eerste Advent, De Ruimte

…Kort verslag
Kerkenraadsvergadering 16 oktober 2017
Deze keer is Ds. Gerlof van Rheenen onze voorzitter en heet ons allen hartelijk welkom. Jan Hospers is door werkzaamheden verhinderd. We starten met het bezinningsmoment. Vanavond hebben we het over 1 Petrus 1: 1-12, n.a.v. het thema “Wie zijn wij?” De lezers van dit gedeelte krijgen verschillende typeringen: uitverkorenen, vreemdelingen, opnieuw geborenen, enz. Wij keken naar typeringen als grijze muis, vreemde vogel, trouwe hond, spartelende vis. Het is moeilijk om jezelf een typering te geven. “Ben ik dan wel ….. / wie ben ik om ……”. Er is ook sprake van hoop, in de bijbel is het ‘vaste hoop’. Een zoektocht naar …. . We mogen fouten maken, want we hebben een Vader!
Ook hebben we de hoop en het vertrouwen dat er een toekomst is. “De hoop die in ons leeft”. Hierna gaat Ds. Gerlof van Rheenen ons voor in gebed. Bij het bespreken van de notulen kwam er een aanvulling m.b.t. het zoeken naar een nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Dhr. Tjalling de Jager is bereid gevonden deze taak op zich te nemen.
Ds. Gerlof van Rheenen gaat met hem in gesprek. Verder waren er geen aanvullingen. Een volgend agendapunt is ‘onze jeugd’. Omdat er geen jeugdouderling is heeft de kerkenraad besloten om de gemeenteleden die zich bezighouden met de jeugd, uit te nodigen bij het Moderamen c.q. de Kerkenraad. Uitgangspunt is een open gesprek over hoe het gaat, waar ze behoefte aan hebben in de toekomst.
De kerkenraad heeft gesproken met Jelle Bakker, Corine de Vries en Jeanet Lamse. Het is duidelijk dat er weinig jeugd is,
maar de jeugd die komt, is wel een hechte groep. De wens is uitgesproken om de jeugd meer te betrekken bij de voorbereiding van diensten.
Misschien is het ook een idee om de jeugd ook bij elkaar te laten zitten. Bij de KND wordt het groepje ook erg klein. Hierdoor is er niet meer gekozen voor een groot project, maar gaat de leiding zelf hiermee aan de slag. Aansluitend hebben we de zorg voor de gemeente met elkaar gedeeld.
Ds. Gerlof van Rheenen meldt in het verslag van zijn werkzaamheden voor de Dorpskerken NOP dat de aangevraagde subsidie is toegekend. In principe betekent dit dat hij voor de Dorpskerken NOP de komende tijd actief kan blijven.
 Hierna kregen we bezoek van Dhr. Siem Stro. Hij gaf toelichting op de begroting 2018 van de Kerk. Johan Wander deed hetzelfde voor de Diaconie.
Dit is een onderwerp op de komende gemeenteavond, donderdag 30 november 2017. Hierover vindt u elders meer informatie. Ook hebben we gesproken over de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
26 november. Zoals gebruikelijk schrijven de verschillende commissies een werkplan voor het nieuwe jaar. Deze zijn besproken in de kerkenraad en akkoord bevonden. 

Na een intensieve vergadering, sluit Annie Reitsema deze avond af met het gedicht “Toch blijven leven” van H. Nouwen.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele

…Gemeenteavond 30 november 2017
Op 30 november a.s. hebben we onze halfjaarlijkse gemeenteavond. 
Zoals gebruikelijk is in november, bespreken we voor de pauze de begroting 2018. Na de pauze gaat het over “De groene Kerk”. Johan Wander gaat ons meenemen in wat dat voor onze kerk kan betekenen.
De kerkenraad wil deze avond van harte bij U aanbevelen. Komt allen!
De avond begint om 20.00 uur.

Marianne Leune, scriba

…70+ jarigen november
11-11  F. van Bekkum-van Ingen, Wendakker 7
24-11  J.L.D. Withaar-Donker, Ring 88
 
…Mutaties
Overgeschreven:
Naar de Protestantse gemeente te Emmeloord,
Fam. W.A. de Berg, Lucernehof 54, i.v.m. verhuizing naar Saturnusstraat 165 Emmeloord
 
…Huwelijksjubileum
24-11 dhr. J.A.M. Geluk en mevr. J. Geluk-Padmos, Boslaan 8 Emmeloord, 45 jaar getrouwd.

…Bloemengroet oktober
1 oktober Sytze Bakker, Prof. Bransmaweg
8 oktober Fam. Stoutjesdijk, Vlashof
15 oktober Jan Jansen, Kampwal Emmeloord
22 oktober Elvira Wieland, Schokkerringweg
29 oktober Fam. van Leeuwen, Wendakker


…Collectes
Kerk
zondag 3 september € 54,05
zondag 10 september € 142,72
zondag 17 september € 82,01
zondag 24 september € 43,25

Diaconie
zondag 3 september € 65,10 Missionair werk en kerkgroei

zondag 10 september € 136,02 Jeugdwerk
zondag 17 september € 79 ,00 Vredeswerk
zondag 24 september € 36,15 ISEE

…Uw gift goed besteed
Ook in 2017 heeft de diaconie met het collectegeld een aantal giften gedaan.
In totaal is er €600,- geschonken aan de volgende doelen:
• Kerk in Actie: Challenging Heights Kinderen uit slavernij in visserij
• Kerk in Actie: Inloophuizen en DAK Bestrijding sociaal isolement door inloophuizen
• Family Help Programme Sri Lanka
• Rudolphstichting / Jeugddorp De Glind
• tear: noodhulp Azië overstromingen

Ook de zendingsgelden die in 2016 binnengekomen zijn, zijn verdeeld.
Totaal is €900,- geschonken aan zendingsprojecten van Kerk in Actie:
• Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch land
• Bijbelverspreiding in China
• Steun zoeken in de Bijbel – Golfstaten
• Handen en voeten geven aan boeren op Zuid Sumatra Indonesie
• Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala
• Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India

De diaconie

…C.V.N.
Woensdag 15 november komt de heer Kapitein vertellen over Waypoint,
de kringloopwinkel op Urk.
Dorpsgenoot Rook de Rijke luistert de avond op door op de accordeon te spelen.
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: De Ruimte

Gasten zijn van harte welkom

Martje v.d. Meer

…Liturgisch bloemschikken
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, Advent, Kerst. Het jaarthema is “Open Huis”. 
Dit is te zien in het bloemstuk:
Een ‘open huis’, waar je doorheen kunt kijken.

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar:
De Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar ziet u een deur, welke half-open staat. De betekenis hiervan is, dat je het ‘aardse huis’ moet verlaten, om het ‘Hemelse Huis’ binnen te gaan. De rozen die in het stuk verwerkt zijn, komen weer terug in de vaas. Hier worden de rozen in gezet door de familieleden van de mensen, die wij deze zondag bij naam noemen.

Advent:
Deze 4 zondagen ziet u een bloemstuk bij/in het huis. Bloemen in de kleuren van Advent: paars, lichtpaars, roze, paars. Kleuren die steeds lichter worden, naarmate we dichter bij Kerst komen. 4e Advent wordt de kleur weer iets donkerder.

Kerst:
Een bloemstuk in de kleur van Kerst: wit! We mogen het Kerstwonder opnieuw beleven en vieren!

Hartelijke groet,
Gerja Vedelaar en Ina Hospers

…Ben jij ook zo nieuwsgierig naar Taizé ?
In ons vorige kerknieuws kon je op bladzij 10 lezen over het plaatsje Taizé. Een dorpje in de Bourgogne in Frankrijk. Een plaatsje waar veel jongeren uit alle delen van de wereld deelnemen aan vieringen en ontmoetingen. Misschien ligt het laatste kerknieuws er nog en wil jij het nog eens nalezen? Ik was in de positie om van 22-29 oktober jl. in Taizé te vertoeven en opnieuw mee te maken wat mensen en héél veel jongeren hier brengt. Generaties, culturen, gelovigen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar op deze plek. In “mijn” week waren hier 3000 mensen aanwezig en dan hoef ik niet te vertellen dat ook hier heel veel ruimte is !
Ik was er nu voor de 4e keer. Ja, en wat vertel je dan aan je omgeving waarom Taizé zo bijzonder is. Dat is niet in 1, 2 ,3 , 4 zinnen te vertellen. Zo’n week beleef je, ervaar je, voel je je verbonden, ga je in gesprek, ben je stil en of zing je, luister je, ontmoet je mensen en leeftijdsgenoten uit de hele wereld. En slaap je in tenten of barakken, sta je in de rij voor een heerlijke maaltijd, vertoef je bij goed weer veel buiten maar staan er ook grote tenten waar ontmoeting kunnen plaatsvinden.
Om het wat concreter te maken heb ik in de hal van de kerk wat documentatiemateriaal opgehangen en ook ligt er het e.e.a. wat je mee kunt nemen naar huis. Bekijk het gerust en mocht je meer willen weten hierover mag je mij benaderen. Ik vertel er graag meer over. Maar wil je op een andere manier nog meer aan de weet komen over Taizé, dan kan dit ook: zie onderstaand artikel. Op zondag 19 november komen vanuit Taizé, twee, van oorsprong Nederlandse broeders naar Nederland. Broeder Sebastiaan en broeder Jasper zijn dan te gast in Ommen en Dedemsvaart. Het middagprogramma vanaf 14.30 uur in de Kern aan de Bouwstraat 17 in Ommen is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Er is gelegenheid om de broeders te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Het programma wordt om 17.00 uur voortgezet in de Antenne aan de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart met een eenvoudige maaltijd en een gebedsviering om 19.00 uur. Voor de viering in de sfeer van Taizé is iedereen welkom. De zaal is om 18.30 uur open.

Zijn er onder ons belangstellenden voor dit programma en of alleen ’s avonds, geef je dan op via het formulier wat op het bord in de hal hangt, misschien kunnen we dan iets organiseren. Of kijk op: http://www.taizededemsvaart.nl/Nieuws.html of www.taizé.fr

Marian Sijtsma

…Reni & Elisa Krijgsman: Immanuel-tour in Rutten
Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen….. Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens de aankomende kersttour van Reni en Elisa Krijgsman.

Reni en Elisa nemen je mee in een intieme sfeer van luisteren naar prachtige nieuwe liederen, die speciaal geschreven zijn voor deze tour, en het samen zingen van bekende kerstliederen die ons vertellen en ons eraan herinneren dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar ons, altijd bij ons. Immanuel, God altijd met ons.

Het beloven mooie, hartverwarmende avonden te worden, waaraan de ambiance van de mooiste kerkjes van Nederland geweldig zullen bijdragen. De avond zal in kerstsfeer worden afgesloten door, onder het genot van koffie of warme chocolademelk met heerlijke kerstlekkernijen, samen met Reni en Elisa na te genieten.

Op vrijdag 15 december 2017, komt deze kersttour in de Noordoostpolder.
Aanvang: 20:00 uur. (kerk open vanaf 19.30 uur)
Locatie: Emmaüskerk in Rutten.

Reserveer nu uw kaarten bij TrueTickets!
www.truetickets.nl
Meer informatie: Piet Feddes, 0527-262771

…Prentenbijbels voor China
Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die ‘verlaten kinderen’ liefdevol opgevangen. Het NBG wil zondagsscholen in China voorzien van een prentenbijbel

Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze bij hun lessen een prentenbijbel kunnen gebruiken.
Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet aan prentenbijbels komen, omdat ze die niet kunnen betalen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil hen – met uw hulp – graag steunen.

Achtergrond-informatie
Er zijn 240.000.000 kinderen in China. Veel meer jongens dan meisjes vanwege de ‘Eenkindpolitiek’. In sommige delen van China is een zondagschool nog steeds verboden, in andere delen van het land gaat het juist heel goed met de zondagsscholen.

In sommige delen van het land is veel meer godsdienstvrijheid dan in minder westers georiënteerde gebieden. Wat in Peking wordt toegestaan, is niet overal in China praktijk. Vandaar dat er grote verschillen zijn; er bestaat godsdienstvrijheid, naast christenvervolging.

Kinderen in de knel
Vaders en moeders trekken van het platteland naar de stad voor werk. Er zijn zo’n 70 miljoen achtergelaten kinderen. Van 30 miljoen kinderen werkt zowel de vader als de moeder in de stad. Zij zien hun ouders hooguit enkele dagen per jaar.
De ouders kunnen hun kinderen niet meenemen naar de stad, omdat ze hun kinderen niet mogen laten inschrijven voor een school. Ook hebben ze geen recht op gezondheidszorg.
Kinderen wonen in het beste geval bij hun grootouders. Omdat die naast het opvoeden van hun kleinkind ook hard moeten werken op het land, is dit een zware taak.

Kerken
Kerken ontfermen zich over deze kinderen, onder andere door hen onderwijs op zondagsscholen aan te bieden. Voor dat onderwijs zijn de prentenbijbels nodig.
Om die kinderbijbels betaalbaar te houden (of zelfs gratis aan te bieden) is hulp nodig uit het buitenland. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil daar graag aan bijdragen.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
november
5 zondag Psalm 38
6 maandag Matteüs 22:15-22
7 dinsdag Matteüs 22:23-33
8 woensdag Matteüs 22:34-46
9 donderdag Matteüs 23:1-12
10 vrijdag Matteüs 23:13-26
11 zaterdag Matteüs 23:27-39
12 zondag Jesaja 48:1-11
13 maandag Jesaja 48:12-22
14 dinsdag Jesaja 49:1-13
15 woensdag Jesaja 49:14-26
16 donderdag Psalm 88
17 vrijdag Matteüs 24:1-14
18 zaterdag Matteüs 24:15-28
19 zondag 2 Tessalonicenzen 1:1-12
20 maandag 2 Tessalonicenzen 2:1-17
21 dinsdag 2 Tessalonicenzen 3:1-18
22 woensdag Psalm 128
23 donderdag Matteüs 24:29-44
24 vrijdag Matteüs 24:45-51
25 zaterdag Psalm 85
26 zondag Matteüs 25:1-13
27 maandag Matteüs 25:14-30
28 dinsdag Matteüs 25:31-46
29 woensdag Jeremia 24:1-10
30 donderdag Jeremia 25:1-14
december
1 vrijdag Jeremia 25:15-26
2 zaterdag Psalm 19
3 zondag Jesaja 5:1-7

Begroting 2018

Begroting Diaconie 2018

…Kerkdiensten

Zondag 12 november 9:30 uur
Ds. Terlouw (Tollebeek)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken.
Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd: kinderen kunnen een weekje op vakantie, er zijn recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra, en kinderen kunnen een beroep doen op individuele rechtshulp of juridische bij stand. Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie voor vluchtelingkinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Van harte aanbevolen!
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Lisse/Daryané

Zondag 19 november 9:30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Tweede collecte: Kerk

KND: Ja

Oppas: Fam. G.D. Hospers

Zondag 26 november 10:00 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Ds. Gerlof van Rheenen

Eerste collecte: ISEE

De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel: – een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
- een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
- de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen\
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
T
weede collecte: Kerk

KND: Nee

Oppas: Anne / Noëlle

Zondag 3 december 9.30 uur
1e Advent
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

KND: Ja

Oppas: Mevr. Tjam Smid

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 3, november 2017, totaal nummer 221.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor december ligt zondag
3 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 november 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl