Kerknieuws oktober 2017

>>>Printversie PDF

Gebed om stilte

Vanuit de drukte van vandaag,
de zorgen in mijn hart,
de onrust in mijn lijf,
de chaos in mijn hoofd,
kom ik tot U.

Ik verlang naar de stilte,
naar rust en ruimte.
Ik wil me koesteren in uw liefde,
opademen in uw nabijheid.
Me veilig voelen
in uw geborgenheid.

Adem mij open,
kom met uw liefde,
die vertrouwen schenkt,
hoop geeft,
verlicht en verruimt.

Zodat ik
vrede in mijn hart voel,
ruimte in mijn hoofd,
rust in mijn lijf.
Zodat ik
op krachten kom,
kan leven,
volop.
Amen.

…Om te beginnen
Slecht nieuws / goed nieuws
Vaak lijkt het er op dat er alleen maar slecht nieuws is. Zieken in onze eigen gemeente. De kranten staan vol van slecht nieuws en ook het journaal brengt het in ons leven. En dankzij de moderne technieken weten we ook direct wat er wereldwijd aan de hand is. Genocide in Myanmar (Birma), verwoestingen door orkanen, oorlogen, smeltende ijskappen, aanslagen in naam van IS, werkeloosheid, aardbevingen, hongersnood, oplevend nazisme, eindeloze stromen asielzoekers, dictatoriale regimes, dreiging van atoombommen. Je zou er somber van worden. En waarom grijpt God niet in?
Maar is er dan geen goed nieuws? Natuurlijk is dat er ook! Is even via Google op internet gekeken. Een korte opsomming:
– Extreme armoede neemt af
– Minder malaria
– Duurzame energie groeit sterk
– Aantal elektrische auto’s stijgt sterk
– Werkeloosheid daalt
– Economie groeit
– Ozonlaag hersteld
– IS bijna verslagen
Dus er is ook heel wat goed nieuws. En niet te vergeten: de bijbel staat vol met goed nieuws, laten we dat niet vergeten. En waarom grijpt God niet in? Ik denk dat we vooral zelf in moeten grijpen, ook al zijn onze mogelijkheden beperkt. En waarom grijpt God niet in? Doet Hij dat niet dan? En Hij wil ons graag ondersteunen in onze moeilijkheden.

Johan Wander

…Geduld
Als ik een boek lees ben ik gewend om de zinnen te onderstrepen die ik belangrijk vind. Maar nu ben ik met een boek bezig, waar ik wel op iedere bladzijde kan blijven strepen. Ik stuitte op dit boek bij de voorbereiding van de startdienst met het thema ‘Een open huis’. Met de voorbereidingsgroep hadden we ervoor gekozen om het verhaal van Zacheus in de dienst te lezen en zo kwam ik dit boek op het spoor: Geduld met God, geschreven door de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomás Halík.
Halík slaagt er op een verrassende manier in Zacheus als rolmodel te nemen voor de hedendaagse geseculariseerde mens, voor wie het bestaan van God niet meer vanzelfsprekend is en voor wie de kerk niet bepaald the place to be is.
Het sleutelwoord dat Halík gebruikt is ‘geduld’. Al luisterend naar mensen die hun aarzelingen uiten bij het christelijk geloof moet hij toegeven het met veel van hun redeneringen eens te zijn. Ja inderdaad, God lijkt in deze wereld vaak afwezig. En ja inderdaad, de tegenstellingen in deze wereld zijn zo groot en ogenschijnlijk zo onoverbrugbaar, dat je daar moeilijk de christelijke God in kunt passen. Laat staan dat Hij ook nog eens liefdevol en beschermend nabij zou zijn. Ik moet zeggen dat ik me met Halík verbonden voel. Op deze levensgrote vraagstukken heb ik ook geen alles verklarend christelijk antwoord.
En toch. En toch gaat het Halík (en mij) te snel om te concluderen dat God niet bestaat. Of dood zou zijn. De prikkel om tot die gedachte te komen komt niet zelden voort uit de drang er klaar mee te willen zijn. Een allesomvattende conclusie te willen trekken. Terwijl God nu juist een ‘mysterie’ is! Iemand met wie je niet klaar kunt zijn. Iemand die je telkens verwondert of een kant van zichzelf laat zien die je nog niet had ontdekt.
Halík pleit richting de hedendaagse geseculariseerde mens om geduld. Geduld met God. Geduld in het leren leven met het mysterie. Geloof, hoop en liefde noemt hij als de drie aspecten van geduld met God. (Dit doet mij overigens sinds ik dit las anders kijken naar het symbool van geloof, hoop en liefde aan de wand voorin onze kerkzaal!)
Tegelijk pleit Halík voor geduld ook onder kerkmensen. Geduld met hen die van de kerk zijn los geraakt of gewoon hun eigen weg zoeken. Kerkmensen zijn zich er vaak niet van bewust dat deze Zacheüssen zich buiten gesloten kunnen voelen, omdat hun gedachten en redeneringen als ongepast, afvallig of vijandig gekenmerkt worden. Hoe terecht en reëel is dat gevoel! Het resultaat is dat de Zacheüssen onder ons zich alleen maar verder verstoppen in hun schuilplaats. Wel willen zien, maar liever niet gezien worden.
Wat daarom nodig is onder kerkmensen is een houding van geduld en aanvaarding. Het niet raar of vreemd vinden dat die ander de grote levensvragen stelt. Het is een houding van niet neerkijken op. Integendeel. Het was Jezus die juist omhoog keek naar Zacheüs!
Hij wilde bij hem die zich verscholen hield in huis komen. Jezus als inspirerend toonbeeld dus van geduld hebben met.
We gaan met elkaar het thema ‘Een open huis’ de komende maanden verder handen en voeten geven. Door breed uit te nodigen. Door medemensen op te zoeken. Door te laten proeven van. En ik onderstreep hierbij, laten we dit alles vooral doen met… geduld.

…Huwelijksjubileum
Op 27 oktober zijn Henk en Lia Meijer – Douwes (Zuidermeerweg 37) 50 jaar getrouwd. We wensen u en allen met wie u verbonden bent een mooi jubileum toe en Gods zegen voor de komende tijd.

…Meeleven
We leven mee met vriendin van onze gemeente Eline Peterse (Tarwehof 12) die is opgenomen geweest in het ziekenhuis en op het moment dat ik dit schrijf verblijft in het Bijna Thuis Huis in Emmeloord (Houttuinen 24, Hof van Smeden) van Stichting Terminale Thuiszorg. We wensen haar en haar kinderen kracht van boven toe.
We leven mee met Jannes Mink (Koolzaadhof 5) die werd geopereerd aan de bloedvaten. Wat mooi om op het pad van Christus te kunnen gaan en gedragen te worden door de gebeden van velen.

…Kaarsje branden
Het leek erop dat de kaarsentafel rond de startzondag in de kerk zou staan, maar dat bleek toch niet te lukken. Nu is de tafel wel gereed en wijden we hem op zondag 1 oktober in de dienst in. Dit betekent dat vanaf 1 oktober er vóór of na de dienst een kaarsje aangestoken kan worden. Het is de bedoeling dit ook mogelijk te maken op een moment door de week. Hierover wordt binnenkort meer bekend.
Met de kaarsentafel willen we tegemoet komen aan de behoefte om voor iemand een kaarsje aan te kunnen steken in de kerk. Deze handeling kan veel symbolische betekenis en waarde hebben. Als Protestanten zijn wij dit van huis uit niet zo gewend, hoewel inmiddels de Paarskaars (symbool van Gods levende aanwezigheid) en de gedachteniskaars (symbool van de geborgenheid van de overledenen) breed ingeburgerd zijn. Van menig Protestant hoor ik overigens wel dat ze in kerken in het buitenland een kaarsje branden. Vanaf 1 oktober kan dit dus ook dichter bij huis. Door onze dorpsgenoten eveneens attent te maken op de kaarsentafel hopen we een open huis te bieden voor allen die met wat voor achtergrond of om wat voor reden een lichtje willen ontsteken.

…Anders-dan-anders 15 oktober
‘Proef het leven!’ is het thema van de aanstaande Anders-dan-Anders. De één eet zo’n beetje alles, de ander is behoorlijk kieskeurig. Iedereen heeft zo zijn smaakvoorkeuren (en smaakmijdingen!). Hoe zit dat bij u en jou? Tegelijk hebben smaken ook een betekenis. Of ze wekken een bepaalde emotie op. Zo kan het leven heel verschillende smaken hebben. Daar heeft iedereen zo zijn eigen ervaringen mee. Hoe zit dat met de betekenis van de verschillende smaken? We laten ons verrassen bij deze Anders-dan-Anders waarbij er echt wat te proeven zal zijn! Natuurlijk eerst inloop vanaf 9.30u om even wakker te worden met een goed kopje koffie. Om 10.00u begint het. Je bent zeer welkom!

…Uit de Dorpskerken NOP
Het blijkt een langdurig proces te zijn: de subsidieaanvraag loopt nog steeds om de komende jaren de samenwerkingsplannen te kunnen uitvoeren. Inmiddels is er nog weer een andere bron in beeld gekomen waar eventueel een bijdrage uit kan komen. In elk geval is mijn beschikbare werktijd voor de Dorpskerken tot het eind van dit (kalender)jaar gegarandeerd.
Deze maand – donderdag 19 oktober – vindt de jaarlijkse ambtsdragersconferentie plaats in Bant. Dit is het moment om elkaar als ambtsdragers uit de verschillende dorpen te ontmoeten. Voor het eerst zullen ook ambtsdragers uit Emmeloord aanschuiven. Onder leiding van gemeenteadviseur Tineke Klei zal doorgepraat worden over positieve ervaringen die we opdoen in ons gemeente-zijn en gaan we op zoek naar manieren om die positieve ervaringen mee te kunnen nemen in de toekomst van ons samenwerkingsverband.

…Uit de Classis Flevoland
Zoals recent in de media werd bericht is onze Protestantse Kerk bezig met een forse reorganisatie. De 75 classes zullen omgevormd worden tot 11 grote regionale classes en per classis wordt een regiopredikant aangesteld. Dit moet 1 mei 2018 allemaal een feit zijn. Tijdens de classicale vergadering van 13 september jl. is de tweede tranche aan kerkordewijzigingen besproken die voor deze reorganisatie nodig is. De reacties van de plaatselijke gemeenten worden verwoord in een brief, die vervolgens verzonden wordt aan de Kleine Synode. Naast deze zakelijke besprekingen is het altijd weer goed om elkaar als afgevaardigden te ontmoeten en bij te praten over allerhande kerkelijke ontwikkelingen. Het ziet er naar uit dat deze ontmoeting in de nieuwe organisatievorm kan blijven plaatsvinden. De gemeenten in Flevoland en de Noordoostpolder gaan – zo ziet het er nu naar uit – een ‘ring’ vormen waarbinnen die ontmoeting georganiseerd gaat worden. Goed om zo met de gemeenten in onze nabije omgeving duurzaam verbonden te kunnen blijven.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring voor dertigers, veertigers én vijftigers die samen vanuit Bijbels perspectief proberen te ontdekken hoe je persoonlijk geloof gewoon in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. De eerstvolgende ontmoeting staat gepland voor donderdag 5 oktober. We bespreken het zevende hoofdstuk uit het boekje Onvoorstelbaar met de titel ‘Onvoorstelbare genade!’. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via zijn mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl . Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem gerust contact op.

De Heer zij u en jullie allen nabij.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
2 okt. 19.30u Moderamen, De Ruimte
5 okt. 20.00u Geloven.nu, Sluitgatweg 17
9 okt. 11.00u Kerngroep Jeugdplatform Dorpskerken, De Ruimte
9 okt. 13.30u Kerngroep Dorpskerken, De Ruimte
12 okt. 20.00u Jeugdplatform, De Zaaier Ens
15 okt. 10.00u Anders-dan-Anders
16 okt. 20.00u Kerkenraad, De Ruimte
19 okt. 9.30u Werkgemeenschap predikanten NOP en Urk, Langedam 56
19 okt. 20.00u Ambtsdragers conferentie Dorpskerken, Bantsiliek Bant
30 okt. 13.30u Kerngroep Dorpskerken, De Ruimte

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 4-9-2017.
Onze voorzitter Jan Hospers opent zoals gebruikelijk de vergadering. Hij gaf aan dat hij had gehoopt dat er een nieuwe voorzitter deze vergadering had kunnen aanschuiven. Maar we hebben met elkaar moeten constateren dat dat nog niet is gelukt. Tijdens het bezinningsmoment gaf Ds. Gerlof van Rheenen toelichting op het thema van het nieuwe seizoen. Als kerkenraad gaan we ons verdiepen in de Petrus. We zullen elke vergadering stukjes lezen uit 1 Petrus en dan aansluiten het met elkaar bespreken. Aansluitend ging Ds. Gerlof van Rheenen ons voor in gebed. De notulen van de vergadering van Juni, werden besproken en goedgekeurd. Ook nu deelden we met elkaar de zorg voor de gemeente. Onder het kopje ‘ingekomen stukken’ hebben we aandacht gegeven aan de uitnodiging van Dorpskerken NOP om weer bij elkaar te komen. De bedoeling is om dan met elkaar te praten over de stand van zaken m.b.t. samenwerking op verschillende terreinen. Tijdens de afgelopen 2 gemeenteavonden heeft de kerkenraad u hierover steeds geïnformeerd. Zo ook was er een schrijven van “Kerkenpad 2018”. Dit heeft al eens eerder (2016) plaatsgevonden en nu is de vraag of we ook in 2018 weer mee willen doen. De kerkenraad heeft aangegeven dat we daar positief tegenover staan. We zullen U hier tegen die tijd nader over informeren. Verder ontvingen we de activiteiten nieuwsbrief van “Kerk en Israël”. Deze zal in de hal opgehangen worden. Het punt van nieuwe ambtsdragers blijft onze aandacht houden. Zo ook de verschillende commissies. De kerkenraad gaat binnenkort in gesprek met verschillende commissies, met als doel met elkaar te praten over hoe alles gaat en eventuele vragen met elkaar te bespreken. Tevens wordt er nog hard gewerkt aan de mogelijkheid om Ds. Gerlof van Rheenen m.b.v. subsidie te behouden voor het kerkelijk werk in de NOP. Bij het schrijven van dit stukje, is er helaas nog geen duidelijkheid ontvangen. Na afloop van de startdienst (10 sept.) is het nieuwe logo onthuld. In de komende tijd zal het aan de kerkmuur worden bevestigd. Het ‘oude’ krijgt een plaatsje in ons gebouw.
Joke Geluk sluit de vergadering af met een gedicht uit het ouderlingenblad.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…70+ jarigen oktober
 
20-10  H. de Jonge, Schokkerhaven 21
27-10  W. Nijmeijer-Smit, Tarwehof 29
28-10  G.E. Mastebroek-Dieterman, Zuidwesterringweg 8-1
 
…Mutaties
 
Overgeschreven:
Naar de Protestantse gemeente te
Groningen, dhr. M.J. Post, De Klamp 77, i.v.m. verhuizing naar Adriaan Pauw-straat 88 Groningen
 
Verhuisd:
Dhr. R. Romkes, Monnikenweg 10F, is verhuisd naar Wendakker 68
 
Huwelijksjubileum:
27-10 dhr. H. Meijer en mevr. E.F. Meijer-Douwes, Zuidermeerweg 37 50 jaar getrouwd

…Bloemengroet september
3  september Han en Gerri Janse, Wendakker 3
10 september dhr Borger, Nagele
17 september mevr Veltman, Wittesteijn, Emmeloord
24 september Geert en Gerja Vedelaar, Zuidwesterringweg 6/2

…Collectes
Kerk
zondag 4 juni € 86,40
zondag 11 juni € 64,30
zondag 18 juni € 77,00
zondag 25 juni € 41,60
zondag 2 juli € 50,90
zondag 9 juli € 72,40
zondag 16 juli € 53,50
zondag 23 juli € 45,15
zondag 30 juli € 91,90
zondag 6 augustus € 38,10
zondag 13 augustus € 36,10
zondag 20 augustus € 73,60
zondag 27 augustus € 52,65

Diaconie
zondag 4 juni € 85,85 Zending (Nicaragua)
zondag 11 juni € 73,25 Voedselbank
zondag 18 juni € 79,97 Binnenlands diaconaat
zondag 25 juni € 52,20 ISEE
zondag 2 juli € 51,00 Jeugdwerk
zondag 9 juli € 61,62 Diaconie
zondag 16 juli € 62,30 Diaconie
zondag 23 juli € 42,60 Diaconie
zondag 30 juli € 72,00 ISEE
zondag 6 augustus € 32,80 Diaconie
zondag 13 augustus € 46,10 Zending
zondag 20 augustus € 65,10 Voedselbank
zondag 27 augustus € 69,80 ISEE

…Nieuws van de commissie van kerkrentmeesters,
In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het onderhoud van de kerktoren, helaas heeft het één en ander wat langer geduurd door de vele regen maar nu mag het resultaat er ook zijn.
Het schilderwerk, een strak kerkplein en nu een frisse toren dat alles geeft ons weer een prachtig kerkgebouw .
De borden met het nieuwe logo, geschonken door een sponsor, steken mooi af op het gebouw, heel hartelijk bedankt voor deze bijdrage.
Wat de kosten voor het opknappen van de toren betreft, het volgende:
Naast de subsidie van het rijk, betaalt de gemeente Noordoostpolder 50% van de rekening.
Voor zowel het ophogen van het plein, als voor het onderhoud van de toren is er een gift binnen gekomen, wat ons enorm heeft geholpen om alles te bekostigen.
Ook deze persoon willen we heel hartelijk bedanken.
Voor dit jaar is nu alles gebeurd wat in de planning stond.
Namens de commissie van kerkrentmeesters,
Jaap Reitsema

…Gezamenlijke avond:CVN / Vrouwen van Nu

Woensdag 11 oktober
Natuurgeneeskundig therapeut H. Bol uit Sneek komt vertellen over de ziekte van Lyme.
Aanvang 20.00 uur
In “De Ruimte”.

Iedereen is van harte welkom.
Martje v.d. Meer

…Classicale Werkgroep Kerk & Israël Flevoland

Hoezo Israël, hoezo Jeruzalem?
Leren van de Joodse gebedstraditie

Op DV donderdagavond 16 november 2017 organiseert de Werkgroep Kerk en Israel van de PKN Flevoland een bijzondere Israël-avond over de Joodse ‘eredienst van het hart’ en de blijvende gerichtheid op Jeruzalem daarin.

De dagelijkse gebeden worden in het Jodendom ook wel ‘offerdienst van het hart’ genoemd. Wat heeft ons dat te zeggen? Het is bijzonder dat in die ‘eredienst’ één plek, Jeruzalem, tot op de dag van vandaag een bijzondere plaats houdt. Waarom is dat en wat kunnen we daarvan leren als christenen?

Dr. Michael Mulder, directeur van het Centrum voor Israëlstudies (CIS), zal hierover spreken.
Enkele vragen die gesteld worden:

– Waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met dat éne volk Israël?
– Wat kunnen wij leren van de manier waarop Joden hun geloof in God beleven?
– Op welke manier wordt in het Jodendom gebeden?
– Waarom heeft Jeruzalem daarin een blijvende plaats?
– Hebben wij vandaag ook iets met Jeruzalem, of geldt dat niet (meer) voor ons?
– Op welke manier kan dit zijn een verrijking voor het eigen geloofsleven?

Het Centrum voor Israëlstudies stelt zich ten doel de Joods-christelijke ontmoeting te bevorderen en is een samenwerkingsverband waarin o.m. de GZB en de Christelijke Hogeschool te Ede participeren. Voor verdere info over het Centrum voor Israëlstudies zie www.centrumvoorisraelstudies.nl.

De avond wordt gehouden in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord, Cornelis Dirkszplein 10. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

U bent hartelijk welkom!

…Nieuwe NBG-Bijbelquiz: spannend en ontspannend
De belangstelling voor een quiz met de Bijbel blijkt al vele jaren zeer groot. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt daarom voor de twaalfde keer met een eigen bijbelquiz.

‘De quiz is spannend en ontspannend tegelijk’, zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG, ‘en staat garant voor een gezellige avond.’
Spannend, omdat het een wedstrijd is, maar ook óntspannend want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes.
‘Vaak hoor ik de reactie dat de quiz samenbindend werkt’, vertelt Frans. ‘Mensen uit verschillende kerken doen mee aan de quiz en ontmoeten elkaar rond dát wat hen samenbindt: de Bijbel.’

Eigen accent
Voor het eerst dit jaar komt het NBG met een ‘variabele’ bijbelquiz. Frans legt uit: “We hebben twaalf korte bijbelquizzen gemaakt met elk 7 vragen. Mensen kunnen daaruit hun eigen quiz samenstellen en bijvoorbeeld kiezen voor 28, 35 of 42 vragen. Wie liever een kant-en-klare quiz wil, kan de standaardquiz gebruiken die we zelf hebben samengesteld uit de beschikbare bijbelquizzen. Die quiz bevat 35 vragen.’

Hervormers
Eén van de quizzen (die ook in de standaardquiz is opgenomen) heeft als onderwerp: ‘Hervormers’.
Frans: ‘Uiteraard heeft dat te maken met het Reformatiejaar. Maarten Luther bracht met zijn bijbelvertaling in de volkstaal de Bijbel dicht bij mensen. En dat sluit aan bij de missie van het NBG. Overigens zijn de vragen in deze categorie wel echte bijbelvragen die je zonder kennis van de kerkgeschiedenis kunt beantwoorden.’

Kinderquiz
Vorig jaar kwam het NBG met een speciale bijbelquiz voor kinderen: Bijbelbolleboos. ‘Dat was zo’n succes dat we dit jaar een vervolg hebben gemaakt: Bijbelbolleboos-2. Twintig bijbelvragen voor kinderen vanaf ongeveer acht jaar.

Aanvragen
Het quizpakket is beschikbaar vanaf 2 oktober 2017 en kan aangevraagd worden bij het Klantencontactcentrum van het NBG: info@bijbelgenootschap.nl. Aanvragers krijgen een link toegestuurd waarmee ze het quizpakket kunnen downloaden. De quiz is gratis; in het pakket zit een pauzepresentatie, waarbij mensen worden uitgenodigd om het bijbelwerk te steunen met een gift of lidmaatschap.

1 op de 5 Nederlanders leest de Bijbel

Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw, in samenwerking met het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie. De resultaten zijn beschikbaar via bijbelgenootschap.nl.

Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG: ‘Uit het onderzoek blijkt dat de Bijbel vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt voor veel Nederlanders. 29% van de volwassenen vindt de Bijbel relevant. Van hen leest een derde er tenminste wekelijks in. Opvallend is verder het effect dat bijbellezen op mensen heeft. Een ruime meerderheid geeft daar positieve woorden aan.’

Bijbel verrast
De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) en geeft antwoord (75,5%), zeggen de lezers. In veel reacties wordt de Bijbel een leidraad voor het leven genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronteren, schrikt maar een enkeling af. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich willen spiegelen aan de Bijbel. Daarbij hebben ze behoefte aan meer uitleg en hulp bij het toepassen ervan in hun leven.

Verbinding
Daarnaast blijken kerkelijke achtergrond en omgang met de Bijbel maar beperkt aan elkaar gerelateerd. Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de Bijbel kijkt, is niet terug te brengen tot zij of haar denominatie. We hopen dat dit besef verbindend kan werken.’ Het NBG faciliteerde afgelopen dinsdag een gesprek over het onderzoek met kerkgenootschappen en christelijke organisaties.

Aansluiting
Het Nederlands Bijbelgenootschap deed dit onderzoek in het kader van een nieuw beleidsplan. De uitkomst helpt het NBG om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van huidige bijbellezers. Christelijk Nederland vraagt om materiaal in begrijpelijke taal, dat actief een brug slaat tussen de wereld van de tekst en de lezer van nu. Materiaal zonder kerkelijk jargon en zonder vooraf vaststaande interpretatie. Een laatste opvallende uitkomst van het onderzoek is een breed gedeeld verlangen om de Bijbel door te geven aan de volgende generatie.

PUZZEL
Over wie gaat het?
Ik ben koning van Juda. Ik was ziek. Toen bad ik tot God. De profeet Jesaja vertelde dat ik nog vijftien jaar mocht blijven leven.

Ik ben een profeet. Ik zit bij de beek.
Raven brengen mij te eten.

Ik ben een tovenaar. Eens reed ik op mijn ezelin.
De ezelin was heel dwars en ik sloeg haar. Toen praatte het dier tegen mij.

Ik kom uit Moab. Maar ik ging met mijn schoonmoeder naar Israël. Daar verzamelde ik koren op het land van Boaz. Ik ben de overgrootmoeder van David.

Ik ben woedend op mijn broer! Hij heeft mijn vader bedrogen. Hij trok kleren van mij aan.
Hij deed geitenvellen op zijn armen om net zo harig te zijn als ik. En toen kreeg hij mijn zegen!

Ik woonde vroeger in een prachtige tuin.
Nu niet meer, want mijn man en ik hebben gezondigd. Ik heb geen moeder, maar zelf ben ik de moeder van alle levenden.

Ik was een officier uit het leger van David.
Mijn vrouw heet Batseba. Maar koning David wilde met haar trouwen. Daarom zorgde hij ervoor, dat ik gedood werd door de vijand.

Welk woord moet worden ingevuld?
Levend …..
….. uit de rots
Johannes zegt: Ik doop je met ….., maar na mij komt iemand die zal dopen met de heilige Geest.

Ik heb heel lang haar.
Ik ben heel sterk.
Ik versloeg in mijn eentje duizend Filistijnen.

Schrijf van elk antwoord de eerste letter op. Je ziet dan in welke taal het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

…Taizé-viering op zondagochtend 15 oktober in Luttelgeest
De oecumenische werkgroep Luttelgeest organiseert op zondagochtend 15 oktober a.s. een Taizé-viering in de PKN-kerk ‘De Schakel’, Oosterstraat 1. Aanvang 09:30 uur. Deze viering met als thema ‘In de stilte…’ vindt voor het eerst in Luttelgeest plaats. Van tijd tot tijd worden dergelijke vieringen georganiseerd op verschillende plekken in Nederland.  
Een Taizéviering heeft een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van hooguit 50 minuten, met weinig gesproken woorden, stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.
Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang.
Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen en aan ontmoetingen. Taizé vierde in 2015 haar 75 jarig bestaan.
Ontmoetingen
Taizé is ook ontmoeten: generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. Op deze manier hoopt de organisatie op waardevolle en bijzondere ontmoetingen, niet alleen tussen Luttelgeestenaren onderling, maar ook tussen mensen uit de wijde omtrek die zich aangesproken voelen door deze manier van vieren.
Volg ons evenement op facebook via: https://www.facebook.com/pknluttelgeest.nl/
Oecumenische werkgroep Luttelgeest
Tea Geerts, Femmelien Klunder, Irma Sloot, Marijke van Vilsteren, Elseleen Wieten (tel. 0622967623)

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Oktober
1 zondag Matteüs 20:29–21:9
2 maandag Matteüs 21:10-22
3 dinsdag Matteüs 21:23-32
4 woensdag Ezechiël 18:1-13
5 donderdag Ezechiël 18:14-20
6 vrijdag Ezechiël 18:21-32
7 zaterdag Ezechiël 19:1-14
8 zondag Ezechiël 20:1-12
9 maandag Ezechiël 20:13-26
10 dinsdag Ezechiël 20:27-38
11 woensdag Ezechiël 20:39-44
12 donderdag Ezechiël 21:1-12
13 vrijdag Ezechiël 21:13-22
14 zaterdag Ezechiël 21:23-32
15 zondag Ezechiël 21:33-37
16 maandag Ezechiël 22:1-16
17 dinsdag Ezechiël 22:17-31
18 woensdag Psalm 135
19 donderdag Jeremia 7:1-15
20 vrijdag Jeremia 7:16-28
21 zaterdag Jeremia 7:29–8:3
22 zondag Jeremia 8:4-17
23 maandag Jeremia 8:18-23
24 dinsdag Jeremia 9:1-15
25 woensdag Jeremia 9:16-25
26 donderdag Genesis 11:27–12:9
27 vrijdag Genesis 12:10–13:1
28 zaterdag Genesis 13:2-18
29 zondag Genesis 14:1-12
30 maandag Genesis 14:13-24
31 dinsdag Genesis 15:1-21
November
1 woensdag Psalm 65
2 donderdag Psalm 116
3 vrijdag Matteüs 21:33-44
4 zaterdag Matteüs 21:45–22:14
5 zondag Psalm 38

…Kerkdiensten

Zondag 8 oktober 9:30 uur
Ds. Vissers (Wolvega)
Eerste collecte: diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: fam. R. van Elburg

Zondag 15 oktober 9:30 uur
Anders dan anders dienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Jamie / Brian

Zondag 22 oktober 9:30 uur
Ds. Alice Buizer (Leeuwarden)
Eerste collecte: Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner van Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor bijvoorbeeld bijbelonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Mevr. M Hoefnagel

Zondag 29 oktober 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Mevr. M v.d. Meer

Woensdag 1 november 19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid
Ds. Gerlof van Rheenen
Collecte: Kerk

Zondag 5 november 9:30 uur
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Najaarszending
In deze collecte staat het werk van het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China centraal. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier zijn namens Kerk in Actie werkzaam in Hong Kong. Tjeerd is docent missiologie en interculturele theologie aan het LTS. Het seminarie leidt 560 studenten op tot predikant of theologisch docent. De studenten komen uit China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië.
De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis verdiepen. Door in Hong Kong te studeren, hoeven ze niet naar het Westen en kunnen ze verder studeren binnen hun eigen Aziatische context. Na hun studie kunnen ze in eigen land aan de slag. Tjeerd geeft niet alleen les, maar onderhoudt ook contacten met kerken, kerkelijke organisaties en christenen in China. Op die manier bouwt de Protestantse Kerk in Nederland een band op met kerken in China.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: fam. P. v.d Sar

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 2, september 2017, totaal nummer 220.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november ligt zondag 5 november in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 oktober 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl