Kerknieuws juni 2017

>>>PRINTVERSIE

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

tekst: Gert Landman
naar ‘In Christ alone’ van S. Townend en
K. Getty

…Om te beginnen

En dan is het in eens mijn beurt om een stukje te schrijven. Voor het eerst.
Maar wat schrijf je dan? Teruglezend wat de verschillende kerkenraadsleden hebben geschreven, gaf wel wat steun. En dat is het dus. De steun die je van verschillende mensen altijd maar kunt krijgen. Zomaar, zonder er om te hoeven vragen. Soms is het moeilijk om daar je weg in te vinden.
Ik heb er toch niet om gevraagd? Aan de andere kant is het voor een ieder ook een punt van realiseren dat er altijd en overal mensen zijn die naar je omkijken.
En dat doen vanuit vrije wil, vanuit de overtuiging dat ieder mens belangrijk is. Dat iedereen er toe doet. In mijn werk kom ik dit ook tegen. Veel studenten vinden het apart als je belangstelling hebt voor hen als persoon, dat ze mogen zijn wie ze zijn.
Ik vind dat de gewoonste zaak van de wereld. Zo ben ik opgegroeid, meegekregen vanuit het geloof, meegekregen vanuit de opvoeding. En dan toch blijkt het iets aparts te zijn. Het thema waar we de afgelopen maanden binnen de kerkenraad elke vergadering mee begonnen, is “Deel je leven”. Een stukje van ‘delen’ is toch ook de ander laten zijn wie hij of zij is?
God oordeelt niet. Bij Hem mogen we zijn wie we zijn. Een goed voorbeeld doet goed volgen!

Marianne Leune

…“Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken” (2)
Vorige maand presenteerde ik het eerste deel van een bezinning op de betekenis van het Heilig Avondmaal. Aanleiding van deze bezinning is de verschijning van een notitie over de ‘basics’ van ons kerk-zijn. Deze maand het tweede en laatste deel over het Avondmaal. Ook dit keer voeg ik weer enkele aandachtspunten toe om te overdenken en samen te bespreken.
Wanneer wij in de Protestantse traditie het Heilig Avondmaal vieren is er een wederkerige beweging gaande. Wij komen als gemeente samen, zetten brood en wijn op tafel, loven en danken God, eten en drinken en gedenken hoe Jezus zijn leven gegeven heeft. Tegelijk geloven we dat het de Levende Heer zelf is, die ons aan tafel nodigt, ons onze zonden vergeeft en ons de vernieuwende kracht geeft door zijn Geest om te leven in dienst van onze naaste en tot lof van God. Het Avondmaal is daarmee dus zeker geen sombere rouwgebeurtenis. Het is juist een feestmaal, waarbij we de radicale vernieuwing van ons leven en samenleven mogen ervaren.
Dit nieuwe leven is het antwoord dat wij geven op Jezus’ offer. Rond de betekenis van het Heilig Avondmaal speelt de ‘offergedachte’ een grote rol. Zoals God de Vader zijn Zoon aan ons en voor ons heeft gegeven, zo heeft de Zoon zichzelf aan ons en voor ons gegeven tot in de dood. Jezus’ liefdevolle overgave tot in de dood is een offer in ‘ethische’ zin. Deze zelfovergave van Jezus overtreft alle andere offers, is genoeg voor alle zonden en voor eens en altijd (Hebr. 9). Wij hoeven daarom geen andere offers meer te brengen om in het reine te komen met God. Ons antwoord op Jezus’ offer is een nieuw leven in liefde, vrede en gerechtigheid. Ook dit zijn offers in ethische zin.
De notitie noemt voorts drie functies van de viering van het Avondmaal. Allereerst de verbindende of sacramentele functie.
Dit duidt op de verbondenheid van Jezus met zijn gemeente. De maaltijd is het teken van zijn aanwezigheid. Ten tweede de uitbeeldende of symbolische functie. Hiermee wordt bedoeld dat met het zitten van verschillende mensen aan één tafel, het doorgeven aan elkaar van eten en drinken en zo met elkaar delen, dat hierin een nieuwe manier van samenleven zichtbaar wordt. Zo is het van den beginne bedoeld en zo zal het aan het einde van de tijd gaan! Dan is er nog de ethische of politieke functie van het Avondmaal. De manier waarop wij met elkaar omgaan aan de tafel van de Heer is de manier waarop wij met elkaar om (horen te) gaan in het dagelijkse. Wie aan tafel heeft ontvangen, ontvangt evenzo in het dagelijkse een ander. Wie aan tafel heeft gedeeld, deelt evenzo in het dagelijkse met een ander. Deze functies van het Avondmaal horen bij elkaar, hoewel we ze misschien niet altijd alle drie zo beleven. Onze beleving wordt waarschijnlijk het meest bepaald door onze eigen gemoedstoestand, die zich beweegt ergens tussen blijdschap en droefheid, tussen hoop en wanhoop, tussen geloof en twijfel.
Tenslotte citeer ik het (mooie) slot van de notitie: ‘Wanneer wij met hart en ziel deelnemen aan de Maaltijd van de Heer, rijst in de tekenen en de instellingswoorden de gestalte van Christus voor ons op.
Wij ervaren dat de Heer zelf naar ons toekomt. Jezus Christus blijft niet ver weg, in zijn aardse verleden of in zijn hemelse werkelijkheid. Hij komt ons leven binnen, hier en nu, in de kracht van de Geest.
Hij kent en deelt ons bestaan, mijn bestaan, in al zijn hoogte en diepte, in al zijn schoonheid en lelijkheid, in al zijn trouw en ontrouw. Hij geeft zichzelf aan ons.
Hij neemt ons op in de gemeenschap met zijn Vader. Hij bezielt ons met zijn Geest. Wij zijn niet verlaten in deze wereld.
Ik ben niet alleen met mijzelf. Wij zijn in Christus. Wij ontvangen brood en wijn samen met anderen en beleven daarin diepe gemeenschap met mensen die we niet zelf hebben uitgekozen. We vieren een feestmaal met heel verschillende mensen, mensen die we goed kennen en mensen die we helemaal niet kennen, mensen in wie we onszelf herkennen en mensen die volslagen anders zijn, mensen van wie we houden en mensen met wie we het moeilijk kunnen uithouden. Met al deze mensen delen we brood en wijn. We hebben Jezus Christus gemeenschappelijk. We zijn kinderen van één Vader. We zijn broeders en zusters.
We delen de goede gaven van de Schepper. Tegenstellingen vallen weg, verschillen leiden niet tot uitsluiting, conflicten worden overwonnen, schuld wordt weggedaan. Een nieuw samenleven in liefde, gerechtigheid en vrede begint.
We zijn niet op onszelf aangewezen.
We zijn deel van een wereldwijde gemeenschap die ons steunt en draagt,
de kerk, het lichaam van Christus.
Wanneer we Gods gaven zo met elkaar delen, ervaren we de ultieme toekomst, bestemming en vervulling van ons leven:
de blijdschap om Gods goedheid voor allen. Niemand komt tekort. Ieder wordt bemind. Ieder bemint. Er is vrede.
Zo is het koninkrijk van God.’
Voor bezinning en gesprek (in aanloop naar de Avondmaalsdienst van 11 juni) enkele gespreksvragen:
Herken jij in de viering van het Avondmaal iets van vernieuwing? Hoe ziet die er voor jou uit?
Beleef jij één van de functies van de viering meer dan een andere?

…Meeleven
We leven mee met mevr. Ytje de Jonge (Schokkerhaven 21) die door een val een rib brak en daar veel pijn van had. Inmiddels gaat het weer beter en kan het lijf weer meer aan.
We leven mee met Marijke Walta (Sluitgatweg 13). Een serie van behandelingen gaan hopelijk weer vertrouwen voor de toekomst geven.
We leven mee met Marijke Lindemulder (Havenweg 12d). Zij werd met benauwdheid opgenomen in Sneek en bleek een longembolie te hebben. Na een paar dagen kon zij weer naar huis met het dringende advies voorlopig rustig aan te doen.
Wij leven mee met eenieder die thuis en/of alleen moeiten kennen.
De Heer geve in zijn nabijheid kracht en vertrouwen.

…Huwelijksjubileum
Wij feliciteren deze maand Jo en Joke Wondergem (Schokkerhaven 25) met hun 50-jarig huwelijksjubileum. De 14e juni is de dag dat dit prachtige jubileum valt. Van harte gelukgewenst samen en met allen die bij jullie horen en Gods zegenrijke nabijheid gewenst voor de tijd die komt.

…Avondmaal zondag 11 juni
In de kerkenraad hebben we de afgelopen twee vergaderingen gesproken over onze beleving van het Heilig Avondmaal. In twee artikelen in Kerknieuws heb ik dit gesprek willen verbreden naar ons allemaal. Als we zondag 11 juni dan weer Avondmaal vieren sluit ik hierbij aan door meer dan anders aandacht te besteden aan de betekenis en beleving van de viering. Ik hoop dat de viering zo weer bijdraagt aan de verdieping van ons geloofsleven.

…Slotdienst
Hoewel het schooljaar er zeker nog niet op zit gaan we alweer richting slotdienst.
We zijn gewend deze eind juni te vieren en doordat de vakanties laat vallen voelt dit misschien wat vroeg. We sluiten het jaarthema ‘Deel je leven’ af en proberen te ontdekken wat dit thema ons heeft gebracht. De dienst wordt voorbereid in samenwerking met de commissie Bijzondere Diensten.

…Pastorale Raad Plus 20 juni
In verband met vroege vakanties van deze en gene is de volgende vergadering van de Pastorale Raad Plus (met wijkmedewerkers en contactpersonen) ingepland op dinsdag 20 juni. Middels een korte inleiding vertel ik iets over wat er momenteel speelt in het pastorale veld. Na een aantal inleidingen over ‘contextueel pastoraat’ vertel ik deze keer iets meer over een boek dat is verschenen over ‘priesterlijk pastoraat’. Wat zijn de kenmerken? En wat zouden wij daar mee kunnen in onze gemeente en dorp? We beginnen in de kerk om 19.30u en sluiten rond 21.15u af.

…Uit de Dorpskerken NOP
Tijdens de stuurgroepvergadering van 18 mei jl. kregen de stuurgroepleden en uitgenodigde diakenen en kerkrentmeesters een presentatie over het ‘nieuwe collecteren’. Dhr. Prins van Stichting Kerkelijk Geldbeheer praatte de volle zaal ambtsdragers bij over de mogelijkheden om via de website giften te kunnen ontvangen en hoe in een kerkdienst digitaal gecollecteerd kan worden. Hij toonde hoe het digitaal collecteren werkt via een iDeal betaling of een eenmalige machtiging. Voor in de kerkdienst is een speciale app gemaakt die geïnstalleerd kan worden op de smartphone. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het weinige aan kleingeld dat in omloop is. Steeds meer mensen pinnen of maken via internet bankieren geld over en hebben daardoor geen wisselgeld in de portemonnee. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de digitale mogelijkheden zou de financiële administratie rond bijv. Kerkbalans en eventueel andere acties tegelijk eenvoudiger kunnen worden.
De ambtsdragers kregen aan het slot van de presentatie folders mee om dit in de commissies en colleges verder te gaan bestuderen.
Tijdens het tweede deel van de avond bespraken de ambtsdragers de actuele ontwikkelingen in de dorpen en de wenselijkheid om op korte termijn in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Algemene Kerkenraad van Emmeloord. Aan het slot van de vergadering werd Margreet Langebeeke door voorzitter Harry Koopman bedankt voor haar jarenlange inzet voor het secretariaat van de Dorpskerken NOP. Wubby van der Horst werd als de opvolgster van Margreet geïnstalleerd en zal in die functie de komende tijd deel uitmaken van kern- en stuurgroep.

…Geloven.nu
Ontmoetingskring ‘Geloven.nu’ bestaat uit dertigers/veertigers (zie dit vooral ruim!) en komt maandelijks samen om elkaar te ontmoeten rond een bijbels thema en het gewone dagelijks leven. Dit seizoen gebruiken we het boekje ‘Onvoorstelbaar’ als leidraad voor de gesprekken.
We bespreken de eerstvolgende keer hoofdstuk 6. We komen donderdag 8 juni bijeen bij de fam. Lamse (Vliegtuigweg 3A). Om 20.00u beginnen we en we sluiten rond 21.45u af. Wil je meedoen dan ben je altijd welkom. Wil je meer info? Neem even contact op met contactpersoon Cock Francke (06-53291812).

…Vakantietijd
Van maandag 26 juni tot en met zondag 23 juli heb ik zomervakantie en neemt collega ds. Gerwin Timmer van Ens voor mij waar. Heeft u behoefte aan pastorale begeleiding dan kunt u contact opnemen met onze scriba Marianne Leune (scriba@pkn-nagele.nl of tel. 652736) of de wijkouderling.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze werkdagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl . Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem gerust contact op.

Hartelijke groet,
ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
4 juni 9.30u Pinksterdienst SOW-kerk
8 juni 20.00u kring Geloven.nu Vliegtuigweg 3A
12 juni 19.30u Moderamen SOW-kerk
14 juni 19.30 Classis Flevoland De Hoeksteen Swifterbant
18 juni 9.30u Slotdienst SOW-kerk
19 juni 20.00u Kerkenraad SOW-kerk
20 juni 19.30u Pastorale Raad Plus SOW-kerk

…JAARTHEMA – DEEL JE LEVEN
Misschien heb je het wel eens meegemaakt. De verrassing van een goed gesprek.
Dat kan gebeuren met iemand die je helemaal niet zo goed kent. Soms juist met zo iemand. Een goed gesprek waarin je iets van jezelf kwijt kunt, voelt als een verademing. Het geeft je adem, het geeft je leven. Daarachter zit het verlangen aanvaard en begrepen te worden, gekend en geliefd te zijn. Een uitdrukking zegt: Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Je zou kunnen zeggen: Een goed gesprek heeft een therapeutische betekenis.
Goede gesprekken kunnen voorkomen dat we in de hulpverlening komen. En waar dat toch nodig is – dat kan iedereen overkomen – hebben goede gesprekken een dragende kracht. Een ontmoeting haalt je uit je eenzaamheid.
Dit klinkt misschien wat ‘groot’.
We proberen het in Creil-Espel in het klein.
Dan denk ik aan vergaderingen die we soms beginnen met een deelvraag.
“Wat houd je bezig?”
“Wat motiveert je als kerkenraadslid?”
We drinken in beide dorpen vaker koffie vóór of na de dienst.
Om zo ontmoetingen te stimuleren. In de gemeente groeigroepen en andere kringen stimuleren we het deelelement en daarmee het meeleven met elkaar. Vanuit een eerder jaarthema: “Goede buren” organiseren we ontmoetingen in de buurt. In kringen bewaken we de veiligheid door duidelijke gespreksregels. We respecteren elkaars mening en we vallen elkaar daar niet op aan. We dragen geen oplossingen aan als mensen daar niet om vragen.
Verder hebben we de laatste jaren de maaltijd ontdekt als middel om elkaar beter te leren kennen en om met elkaar mee te leven. We zien dat dit een landelijke trend is. We herontdekken het in de bijbel.
Jezus deelde het evangelie, Zijn leven vaak tijdens een maaltijd. Met elkaar eten is een natuurlijke vorm van ontmoeting. We hebben enkele keren de dankdagviering gecombineerd met een maaltijd vooraf.
Met de startzondag is dat al een langere traditie. En we hebben de Viering van het Heilig Avondmaal een keer gecombineerd met een broodmaaltijd vooraf. Dat was een hele bijzondere ervaring. Het stimuleerde de verbondenheid met elkaar. Ook hier zie ik bijbelse wortels. In Handelingen 2:46 lezen we hoe men het brood brak en de maaltijd gebruikte in een geest van eenvoud en vol vreugde. Toch is een echte ontmoeting niet gemakkelijk en vanzelfsprekend. Je moet je ervoor inzetten en tegelijk is het een geschenk. De basis is: luisteren, luisteren, luisteren. Interesse hebben in de ander. “Hoe is het met je?”
En dan blijven luisteren. De ander niet in de rede vallen met je eigen verhaal.
Voor mij is Jezus daarin het grote voorbeeld. Hoe Hij bescheiden, betrokken, op een natuurlijke manier optrekt met de Emmaüsgangers. (Lucas 24:13-35). Hoe Hij contact zoekt met de samaritaanse vrouw. (Johannes 4).
En Hij is niet alleen voorbeeld, Hij is ook inspiratiebron en krachtbron. Zoals Hij zich gaf, Zijn leven lang. Dienend. Tot aan het kruis van Golgotha. Hoe meer we Hem tot centrum, basis en bron maken voor onze gesprekken en voor de omgang met elkaar, des te meer ontmoetingen er plaats zullen vinden. Dit kan een geweldige impact hebben. Ook maatschappelijk.
Het is medicijn voor ons innerlijk. Het haalt ons uit onze eenzaamheid. Het evangelie wordt ‘life’. Jezus is hier.
Het Koninkrijk is present.

Ds. Wim Kok, Creil-Espel

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 22-5-2017
Onze voorzitter, Jan Hospers, opende de vergadering met een stukje voor te lezen uit een bijbels dagboek en aansluitend ging hij ons voor in gebed.
Tijdens het bezinningsmoment bespraken we vanavond het 2e deel van “De viering van het Heilig Avondmaal”. Ds. Gerlof van Rheenen had ook nu weer een tweetal vragen voor ons, waar we deze keer in de grote groep over hebben gesproken. Kunnen we spreken van een vernieuwing gedurende de tijd heen? Dit werd niet door iedereen herkend. Wel zien wel verschil tussen vroeger en nu, maar de sfeer is vaak wat ‘beladen’. Waar is het feestelijke? Opgewektheid staat tegenover serieusheid. Kunnen we wel afwijken van de gewoonte? Ook nu hebben we samen de zorg voor gemeenteleden met elkaar gedeeld.
De notulen werden na kleine aanpassingen goedgekeurd. De vorige keer stond de kerkenraadsbezetting op de agenda.
We hadden gevraagd om namen voor twee verschillende functies. Deze keer konden we al vaststellen dat er briefjes ingeleverd zijn met mogelijke kandidaten. Hier gaan we mee aan het werk. Elk jaar moeten we ook even kijken naar ons beleidsplan.
We hebben gesproken over de thema’s: Jeugd betrekken bij de kerk / het dorp betrekken bij verschillende activiteiten / hoe komen we aan meer inkomsten voor de kerk / stimuleren van gespreksgroepen / samenwerken met buurgemeenten. Volgend jaar (vanaf september 2017) hebben we een nieuw thema, nl. “Een open huis”. Dit thema zal in de verschillende activiteiten terug te vinden zijn.
Het afgelopen jaar was dat “Deel je leven”. Ondertussen zijn we nog bezig met het verfijnen van de naam en nieuw logo voor ons kerkgebouw. Dit vordert gestaag.
Bij de mededelingen gaf Reinou Geschiere aan dat binnenkort het weer club-weekend is. Tevens uitte ze haar zorg omtrent het feit dat zij de enige is die de club leidt.
Het is leuk om te doen, maar ook zwaar. Annie Reitsema gaf aan of het mogelijk was dat het college van kerkrentmeesters na wil denken over het digitaal innen van de collectes. Roely Geluk vroeg ons of we wisten wat het plateau met kruis buiten, ter hoogte van de preekstoel, betekende.
Ook dit is een preekstoel, maar dan voor diensten die buiten gehouden worden. Andries Post sluit met ons af, door een gedeelte voor te lezen uit “Woorden van beloften”.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

…70+ jarigen juni

01-06 J. Wondergem-Nieuwenhuizen, Schokkerhaven 25
19-06 J. Feddes, Tarwehof 33

…Mutaties
Verhuisd:
Dhr. R. Romkes, Tarwehof 6 is
verhuisd naar Monnikenweg 10 F

Huwelijksjubileum:
14-06 Dhr. J. Wondergem en mevr. J. Wondergem-Nieuwenhuizen, Schokkerhaven 25, 50 jaar getrouwd

…Collectes
Kerk
zondag 2 april € 107,95
zondag 9 april € 78,87
donderdag 13 april € 51,20
zondag 16 april € 123,64
zondag 23 april € 49,85
zondag 30 april € 47,50
Diaconie
zondag 2 april € 85,85 Binnenlands Diaconaat
zondag 9 april € 59,60 Wereld Diaconaat
donderdag 13 april € 51,30 Voedselbank
zondag 16 april € 134,60 Jeugdwerk
zondag 23 april € 57,07 Eredienst en kerkmuziek
zondag 30 april € 51,20 ISEE
Extra collecte
zondag 2 april € 348,57 Giro 555

…Bloemengroet Mei
07 mei Tjam Smid-Akkerman, Wendakker 98
14 mei Sien van Bekkum-van Ingen, Wendakker 7
21 mei Marijke Lindemulder-Kühlman , Havenweg 12D
28 mei Dick den Daas, Schokkerhaven 24

…Nieuws van het Nederlands Bijbelgenootschap
De Bijbel dichtbij dankzij steun van het NBG
Kinderbijbels, een bijbelvertaling, een bijbelcursus, braillebijbels: in 2016 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verschillende projecten wereldwijd. Die steun kon gegeven worden dankzij leden en donateurs van het NBG. Zo hielp het NBG bijvoorbeeld het Wit-Russisch bijbelgenootschap om 2000 bijbels en Nieuwe Testamenten te verspreiden in het gebied rond Tsjernobyl en werd het Rwandees Bijbelgenootschap gesteund bij de verspreiding van audiobijbels en braillebijbels.

Dertig nieuwe bijbelvertalingen afgerond in 2016
Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de Bijbel lezen in hun eigen taal. In 2016 kwamen in dertig talen voor het eerst bijbelvertalingen beschikbaar, onder meer in het Surinaams. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag.
Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. Voor ongeveer 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.

Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek
Voor wie z’n (klein)kind op een speelse manier met de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het Alef Doeboek.
Dit boek bevat bijbelverhalen, kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels en strips, maar ook proefjes en weetjes. Deze diversiteit aan werkvormen is afgestemd op de verschillende leervoorkeuren van kinderen: lezen, doen en ontdekken.
Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het NBG-bijbelblad voor kinderen van circa 7-12 jaar. Uitgever is Royal Jongbloed. Het boek is voor € 5,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenootschap.nl/alef.

Eerste bijbel voor baby’s
Met de Babybijbel kunnen ouders hun baby vanaf 4 maanden uit de Bijbel voorlezen. Sfeervolle vertellingen, liedjes en illustraties afgestemd op deze leeftijd brengen de bijbelverhalen dichtbij baby’s en peuters.
De Babybijbel is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap en uitgebracht door Royal Jongbloed. Hij kost € 16,95 en is verkrijgbaar via royaljongbloed.nl, de (christelijke) boekhandel en via online kanalen.

Bijbelvertaling in Kikongo voor Angola
Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. Dat is de situatie van mensen die Kikongo spreken in Angola. Een nieuwe bijbelvertaling is hard nodig, omdat hun huidige bijbelvertaling (uit 1926) bijna niet meer te lezen is.
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het werk aan een nieuwe bijbelvertaling die de rijkdom van
de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. ‘Daar is dringend behoefte aan’, zegt voorganger Diludama Manuel, die het project coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, omdat die hen helpt het woord van God te begrijpen in hun eigen taal.’

…Bijbelleesrooster

Wat lezen we vandaag?
Juni
ma 5 Romeinen 9:1-18
di 6 Romeinen 9:19-33
wo 7 Romeinen 10:1-13
do 8 Romeinen 10:14–21
vr 9 Romeinen 11:1-24
za 10 Romeinen 11:25-36
zo 11 Johannes 2:23–3:13
ma 12 Johannes 3:14-21
di 13 Matteüs 8:2-13
wo 14 Matteüs 8:14-22
do 15 Matteüs 8:23-34
vr 16 Matteüs 9:1-8
za 17 Matteüs 9:9-17
zo 18 Psalm 41
ma 19 Matteüs 9:18-26
di 20 Matteüs 9:27-34
wo 21 Matteüs 9:35–10:4
do 22 Matteüs 10:5-15
vr 23 Matteüs 10:16-23
za 24 Johannes 3:22-36
zo 25 Matteüs 10:24-33
ma 26 Jesaja 28:1-13
di 27 Jesaja 28:14-29
wo 28 Jesaja 29:1-8
do 29 Jesaja 29:9-16
vr 30 Jesaja 29:17-24
Juli
za 1 Jesaja 30:1-14
zo 2 Jesaja 30:15-26

…Kerkdiensten

Zondag 11 juni 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Mevr. Tr. Duyff

Zondag 18 juni 9:30 uur
Slotdienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Dolson/ Brian

Zondag 25 juni 9:30 uur
Ds. Woord (Ens)
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Mevr. W. Boogaard

Zondag 2 juli 9:30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Lisse / Daryané

Colofon
Kerkblad van de SOW-Kerk Nagele, twintigste jaargang, nummer 10, juni 2017, totaal nummer 217.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juli en augustus ligt zondag 2 juli in de kerk. De kopij kan tot maandag 26 juni 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl