Kerknieuws mei 2017

>>>PRINTVERSIE

Pinksteren

Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn .
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Huub Oosterhuis

…Om te beginnen

Geloof en een Hoop Liefde.
Het voorwoord schrijven…waar zal ik het over hebben?
Toch schiet gelijk het tv programma dat aan het eind van de middag uitgezonden wordt bij mij binnen.
Geloof en een hoop liefde, een positief tv programma over “gewone” mensen, mensen die andere mensen bemoedigen.
In een onderdeel van het programma wordt gevraagd of iemand één van de letters De letters; G van geloof, de H van hoop en de L van liefde uit wil delen aan een iemand die dat op dat moment wel kan gebruiken.
Woorden uit de Bijbel; ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ 1 Korintiërs 13:13
Op dit moment ligt vooral de nadruk op ontevreden zijn, boos zijn en mopperen op van alles en nog wat, vooral in de media. Het ontroerd mij vaak, als ik in het programma zie, hoe mensen aandacht en liefde voor elkaar hebben.
Een persoonlijk voorval op het gebied van de letters G.H.L; van onze jongste zoon Julian kreeg ik voor mijn verjaardag de 3 genoemde letters, mooie grote houten letters, gemaakt van oud hout van een schip. Even dacht ik dat het de letters van mijn (meisjes)naam waren; Geertruida Henderica Leentjes. Maar het zat toch anders, Julian weet dat ik altijd graag naar het boven genoemde programma kijk en had mij daarom de letters gegeven!
Veel Geloof, Hoop en Liefde toegewenst en….deel het ook weer uit!

Trudie Duijff

…“Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken” (Luc. 22: 19)
De kerkenraad ontving een brief van de scriba van de Protestantse Kerk. In deze brief worden de ambtsdragers opgeroepen om met elkaar te delen hoe we de viering van het heilig Avondmaal beleven. Een bijgevoegde notitie is bedoeld om dit gesprek op gang brengen. Tijdens de vergaderingen van april en mei geeft de kerkenraad gehoor aan de oproep en bespreekt de notitie. Tegelijk realiseerde ik mij hoe belangrijk het is dit gesprek breder in de gemeente te voeren. In twee artikelen vat ik de notitie samen en voeg ik gespreksvragen toe voor persoonlijke bezinning en thuisgesprek. Als u/jij daar iets over wilt delen verneem ik dat graag.
De beleidsvisie van de Protestanse Kerk ‘Kerk2025’, waar ik tijdens de meest recente gemeenteavonden over heb verteld, heeft als uitgangspunt: back to the basics (terug naar de grondbeginselen). Wat zijn eigenlijk die grondbeginselen? Wat zijn nu de meest essentiële onderdelen van ons kerk-zijn? In de notitie worden het samenkomen van de gemeente rond het Woord (de Bijbel) en het vieren van het Heilig Avondmaal aangewezen. Beiden gaan sinds het begin van de christelijke kerk hand in hand.
De bijzondere betekenis van het Heilig Avondmaal wordt aangeduid in één van de vroegste benamingen: ‘Maaltijd van de Heer’ (1 Korintiërs 11: 20). Wie aan de Maaltijd van de Heer deelneemt, gaat dus aan tafel bij Jezus Christus, de opgestane Heer die in zijn gemeente aanwezig is. Daar aan tafel ‘gebeurt’ iets wat deze maaltijd betekenis geeft. In de eerste plaats herkent de christelijke gemeente in het breken van het brood de bijzondere aanwezigheid van de opgestane Heer, net zoals de Emmausgangers dat deden kort na Pasen. In de tweede plaats gedenkt de gemeente hoe Jezus op aarde geleefd heeft en hoe Hij zijn leven heeft gegeven om de zonden van ons mensen te verzoenen. In de derde plaats nemen we bij het aannemen van brood en wijn Jezus Christus aan als Heer en Heiland en kiest zij ervoor te leven in zijn spoor. In de vierde plaats verwacht de gemeente de komst van het Koninkrijk, zoals Jezus zei dat Hij van de wijn pas weer met ons zou drinken in het Koninkrijk van de Vader. In de vijfde plaats tenslotte verbindt de Heilige Geest het leven van de gemeente aan het leven van Jezus. Ons leven mag zo vernieuwd worden dat wij elkaar vergeven en dienen en onze medemens in nood de helpende hand aanreiken.
Hoe het Heilig Avondmaal gevierd moet worden en op welke wijze Jezus aanwezig is, heeft Hij voorgedaan op de avond van zijn overlevering. Hij vierde de Maaltijd met zijn leerlingen waarbij hij hun brood gaf met de woorden ‘dit is mijn lichaam’ en een beker met de woorden ‘dit is mijn bloed (van het nieuwe verbond)’. De combinatie van handelingen (loven, breken en gieten, geven en nemen, eten en drinken) en woorden (‘Dit is mijn lichaam’ en ‘Dit is mijn bloed’) maken een maaltijd tot dé Maaltijd van de Heer. Hier verschillen de katholieke en protestantse traditie theologisch van inzicht. In de katholieke traditie worden brood en wijn gewijd als lichaam en bloed van Christus (dat heet ‘consecratie’). In de protestantse traditie worden brood en wijn als teken gezien van het lichaam en bloed van Christus.
De diepste betekenis van de viering van het Avondmaal is gefundeerd in de vergeving van onze zonden. Hierbij is een parallel te ontdekken met de Pesach maaltijd, waarbij de joden de bevrijding gedenken uit de slavernij van Egypte. Ook bij het Avondmaal wordt bevrijding gevierd, bevrijding van het kwaad. Tegelijk is er een belangrijk verschil tussen de Pesach maaltijd en het Heilig Avondmaal. Bij de Pesach maaltijd wordt gevierd dat er bevrijding is van kwaad dat van buitenaf komt. Bij viering van het Avondmaal wordt de gemeente bevrijd van het kwaad dat buiten hen maar zeker ook uit henzelf komt. Zij stellen zichzelf gelijk aan zijn eerste leerlingen die Hem om het eigen hachje te redden in de nacht van zijn arrestatie verloochend hebben. Die zelfgerichtheid wordt zonde genoemd en sluit ons mensen af van contact met God.
Aan het Avondmaal wordt dit contact (de ‘gemeenschap’) met God en onze medemens die wij tekort hebben gedaan hersteld. Er wordt een ‘nieuw verbond’ gesloten. Dit nieuwe verbond herinnert aan het ‘oude verbond’, waarbij Israël dieren offerde en God zijn belofte van nabijheid gaf. Brood en wijn worden in dit nieuwe verbond gezien als goede gaven van de Schepper God, die ons al iets laat proeven van de heerlijkheid van zijn toekomstig Koninkrijk, waarbij de relatie tussen God en mens en mensen onderling volledig hersteld is (‘Hij alles en in allen is’). Tot zover dit eerste deel.
Enkele aandachtspunten om bij stil te staan:
Beleef jij Woord en Heilig Avondmaal zoals beschreven als een twee-eenheid?
Beleef jij de 5 betekenissen van het Avondmaal in gelijke mate of de 1 meer dan de ander?
Speelt vergeving voor jou een rol bij de viering van het Avondmaal? Op welke manier?
Goede bezinning en gesprek gewenst rond deze ‘basics’.

…Meeleven
We leven mee met mevr. Jonker-van de Velde (De Klamp 121). Zij brak haar arm en kwam in de Hof van Smeden terecht. Eerst had zij een voorlopige plaats en uiteindelijk bleek dat het beter is dat zij zou blijven en dus niet meer terug naar haar huis aan De Klamp gaat. Een hele overgang die vrij onverwacht en snel is gegaan. We wensen haar sterkte toe bij het wennen aan haar nieuwe plek (appartement 1.20).
We leven mee met mevr. Debora de Visser-Dalemans (Tarwehof 27) die een val maakte en wonder boven wonder niets brak. De val heeft wel zijn nasleep en zet tot nadenken of enkele aanpassingen aan huis en bestrating misschien wenselijk zijn.
Meerdere dorpsgenoten zijn deze periode onder behandeling en hebben zorgen over de gezondheid en hoe het verder zal komen. De Heer zij u/jou nabij en geve de kracht om te blijven vertrouwen.

…Pinksteren
De 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren zijn aangebroken. Het goede nieuws van de opstanding van de Heer echoot nog na in de liturgie en tegelijkertijd leven we toe naar het moment dat we vieren dat de levend makende Geest ook ons mag bezielen. Pinksteren valt dit jaar op zondag 4 juni. Piet Talsma en echtgenote zorgen voor de muzikale omlijsting. De Commissie Bijzondere Diensten bereid de invulling van deze feestelijke dienst voor.

…Uit de Dorpskerken NOP
In de afgelopen periode hebben Harry Koopman en ikzelf kerkenraadsvergaderingen van alle 9 dorpsgemeenten in de NOP bezocht. Tijdens deze vergaderingen hebben we de bouwstenen voor het vormen van een samenwerkingsverband gepresenteerd en uitvoerig daarover door gesproken. De ronde was voor Harry en mij bemoedigend en inspirerend. Bemoedigend om te zien dat er in ieder dorp een groep mensen aanwezig is die samen de schouders onder het kerkenwerk zetten. Inspirerend was met name de motivatie en het positieve geloof waarmee dit dienstwerk gedaan wordt. In alle dorpen worden veranderingen waargenomen wat een zekere mate van onzekerheid met zich meebrengt. Tegelijk weten de ambtsdragers zich geroepen om ondanks die onzekerheid zichzelf aan hun dienende taak te geven en zo te investeren in de kerkgemeenschap.
De gesprekken verliepen zoals te verwachten was in elke gemeente net weer even anders. Iedere dorpsgemeente heeft zo haar eigen kenmerken en actualiteit. Vanuit die ‘couleur locale’ zijn de plannen besproken en gewogen. Zo werd de mogelijkheid om in de toekomst met meerdere dorpen een predikant te beroepen in het ene dorp als een mogelijke oplossing voor de langere termijn benaderd en in het andere dorp omarmd met de wens dat dit liefst op korte termijn gerealiseerd wordt. Ook op de vraag de bijdrage in financiën te verhogen bleek in het ene dorp niet zo’n probleem te zijn en in een dorp verder een behoorlijke aanslag op de beschikbare middelen. En toch, ondanks al die lokale verschillen was de eensgezindheid om de komende jaren samen verder te bouwen groot. Alle 9 kerkenraden stemden er mee in de plannen te dragen en de gevraagde financiële middelen bijeen te zullen brengen. De subsidieaanvraag kon dan ook met dit brede draagvlak ingediend worden. Nu is het hopen en vooral bidden dat deze aanvraag in vruchtbare aarde valt, want er ligt een unieke kans voor de polderdorpen om samen met bundeling van krachten de toekomst tegemoet te gaan.

…Open Bijbelstudie
Maandag 8 mei is er weer gelegenheid om aan te sluiten bij de open Bijbelstudie. Ik vertel enige achtergronden bij een Bijbelverhaal en er is volop ruimte voor gesprek en het delen van inzicht en beleving. De ervaring leert dat een Bijbelverhaal zo meer tot leven kan komen en scherper op het netvlies komt hoe actueel Bijbelverhalen kunnen zijn. We beginnen om 9.30u en sluiten af rond 11.30u. Ontmoetingsplaats is het huis van de fam. Geluk aan de Havenweg 20. Van harte welkom om gewoon een keer mee te doen!

…Geloven.nu
Ontmoetingskring ‘Geloven.nu’ bestaat uit dertigers/veertigers (zie dit vooral ruim!) en komt maandelijks samen om elkaar te ontmoeten rond een bijbels thema en het gewone dagelijks leven. Dit seizoen gebruiken we het boekje ‘Onvoorstelbaar’ als leidraad voor de gesprekken. We bespreken de eerstvolgende keer hoofdstuk 6. We komen donderdag 8 juni bijeen bij de fam. Lamse (Vliegtuigweg 3A). Om 20.00u beginnen we en we sluiten rond 21.45u af. Wil je meedoen dan ben je altijd welkom. Wil je meer info? Neem even contact op met contactpersoon Cock Francke (06-53291812).

…Uit de classis
Tijdens de classisvergadering van 5 april is het eerste deel van de veranderingen besproken die de landelijke Protestantse Kerk van plan is door te voeren (Kerk2025). Een ietwat emotioneel beladen vergadering waaruit wel bleek dat men zich realiseerde dat er heel wat op het spel staat. Uitgebreid is stilgestaan bij de voorgenomen nieuwe indeling van 11 classis (nu 75). De stap die daarmee wordt gemaakt werd ervaren als té groot. De poldergemeenten zouden dan met gemeenten rond bijv. Apeldoorn in één classis komen. Door de afstand en het grote aantal gemeenten in één classis wordt het lijntje tussen de plaatselijk gemeente en de classis wel erg dun. De vergadering heeft dit als onwenselijk bestempeld. Mochten de plannen doorgaan, dan is uitgesproken dat de Noordoostpolder in meerderheid bij Overijssel wil horen en liever niet ingedeeld wordt bij Gelderland. Over de taken van de voorzitters van de nieuwe 11 classes was eveneens veel kritisch geluid te horen. Onrealistisch, ondoenlijk en ongewenst waren termen die gebruikt werden. De meeste kritiek ging uit naar het feit dat deze vrijgestelde predikanten in de plannen zowel een pastorale als een bestuurlijke pet zullen dragen. Dit zijn wij in de protestantse traditie niet gewend en moet je volgens een meerderheid van de afgevaardigden ook niet willen. Op het plan om ‘witte vlekken’ te laten ontstaan op de kaart van protestants Nederland waren de reacties eveneens zeer terughoudend. Er zijn in dit plan te weinig waarborgen ingebouwd dat kerkleden in deze gebieden een pastoraal vangnet zullen hebben. Een laatste kritische noot werd geventileerd rond het ontbreken van een financiële onderbouwing voor de plannen. Bij een zo grote operatie als deze werd dat als onmisbaar gezien. Positief waren de afgevaardigden over de uitbreiding van de mogelijkheden om als kerkelijke gemeenten met elkaar samen te werken. In de polder is er behoefte aan meer van deze mogelijkheden. Na de zomer volgt een tweede vergadering over de voorgenomen veranderingen. Dan zullen andere onderdelen uit de plannen aan bod komen.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze werkdagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem gerust contact op.

Een hartelijke groet,
ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
8 mei, open Bijbelstudie, 9.30u, Havenweg 20
8 mei, moderamen, 19.30u, SOW-kerk
13 mei, feest 500 jaar Reformatie, 10.00u, Aeres Hogeschool Dronten
18 mei, stuurgroep Dorpskerken NOP, 20.00u, Emmaüskerk Rutten
22 mei, kerkenraad, 20.00u, SOW-kerk
25 mei, Hemelvaartsdag, 9.30u, SOW-kerk
4 juni, Pinksteren, 9.30u, SOW-kerk

Kort verslag kerkenraadsvergadering 24-4-2017.

Onze voorzitter, Jan Hospers, opende de vergadering zoals gebruikelijk. Vervolgens gaf hij het woord aan ds. Gerlof van Rheenen. Het bezinningsmoment van deze keer ging over ‘het Woord en het Avondmaal’. Eerst gaf ds. Gerlof van Rheenen een korte toelichting op het onderwerp. Aansluitend bespraken we in tweetallen een drietal vragen. Beleef je Woord en Avondmaal als twee-eenheid? Zijn de verschillende uitwerkingen van het Avondmaal gelijk in beleving? Hoe speelt Vergeving een rol bij de viering van het Avondmaal? Door hier met elkaar over in gesprek te zijn, wordt het ook duidelijk dat er verschillende invalshoeken kunnen zijn. O.a.: Woord en Avondmaal horen bij elkaar, maar het Woord komt van één kant en het Avondmaal beleef/doe je samen; de Heilige Geest werkt in ons en overal en altijd; Vergeving van zonden is overal en altijd, niet alleen tijdens Avondmaal. De voorbereiding wordt door ons allemaal belangrijk gevonden. Ook voor de kinderen van onze gemeente. Aansluitend gaat ds. Gerlof van Rheenen ons voor in gebed. Zoals gebruikelijk delen we met elkaar de zorg voor de gemeente. We hebben deze vergadering drie notulen op de agenda: februari, maart en de gemeenteavond. Voor elke notulen was een goedkeuring. Het voorstel van de commissie Huisstijl is nog wat nader besproken. Het logo van de PKN ook in ons nieuwe logo verwerken wordt nader onderzocht. De Gemeenteavond werd als heel prettig ervaren, een fijne sfeer.
Kerk 2025 blijft ons allen bezighouden. Bij de Classis-vergadering is er zeer intens gesproken over de gevolgen van alle veranderingen voor onze regio. De meningen verschillen nogal m.b.t. de regio-indeling. De Regio-predikant krijgt veel werk en wordt dat niet onderschat. Men constateerde tevens dat we in een rijdende trein zitten, het proces gaat wel door. Een verslag van deze classisvergadering gaat naar de Synode. Vervolgens hebben we de kerkenraadsbezetting besproken. Hierover staat elders in dit kerknieuws een apart stukje.
Bij de mededelingen gaf Andries Post aan dat er binnenkort gewerkt gaat worden aan de herinrichting van ons kerkplein. Dit kan enig overlast veroorzaken, maar het pad naar de kerkdeur blijft toegankelijk. Het jaarboekje is vernieuwd en wordt in de komende dagen rondgebracht. Tevens hebben we het ‘rij-rooster’ voor mw. Riemke Neve geëvalueerd. Besloten is om hiermee door te gaan.
Johan Wander sloot met ons af door het lezen van het gedicht “De disgenoten”.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeenten Nagele.

…70+ jarigen mei
14-05 G. Vedelaar, Zuidwesterringweg 6-2
20-05 R. de Vries, Sluitgatweg 4
21-05 Tj. Smid-Akkerman, Wendakker 98
24-05 A. Nijmeijer, Tarwehof 29

…Mutaties
Overgeschreven:
Naar de Protestantse gemeente te Zwolle,
mevr. I.M. Leune, Han Stijkelweg 17 i.v.m.
verhuizing naar van Maanenware 17, Zwolle

Verhuisd:
Mevr. A.J. Jonker-van de Velde, De Klamp 121
is verhuisd naar Smeden 5-120 Emmeloord,
mevr. Jonker blijft lid van onze gemeente.

…Collectes
Kerk
zondag 5 maart € 139,23
zondag 12 maart € 66,17
zondag 19 maart € 61,00
zondag 26 maart € 47,20

Diaconie
zondag 5 maart € 155,60 Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat
woensdag 8 maart € 88,80 Diaconie
zondag 12 maart € 77,25 Voorjaarszending
zondag 19 maart € 58,10 Werelddiaconaat
zondag 26 maart € 55,60 ISEE

…Bloemengroet april
2 april mevr de Jonge, Schokkerhaven 21
9 april dhr Woltinge, Vliegtuigweg 3d
16 april fam Nuhoff, Sluitgatweg 20
23 april fam Spelde, Oud Emmeloorderweg 12
30 april Riet Ruitenbeek Abtsweg 17c

…Kerkenraadsbezetting.
Elk jaar wordt door de kerkenraad de kerkenraadsbezetting bekeken. Wie is aftredend, wie kiest voor een 2e termijn, wie missen we nog steeds.
Afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we hier ook weer naar gekeken. Onze voorzitter heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar twee personen:
– een Ouderling met als taak Voorzitter. Hij of zij heeft geen wijk.
– een Jeugdouderling.
Wilt U met ons meedenken en eventuele namen aan ons doorgeven? Dat kan via uw wijkouderling of via de scriba.

Vriendelijke groeten,
Marianne Leune-van Giesen, scriba.

…Herbestrating van het kerkplein.
Misschien is het U ook wel opgevallen dat het kerkplein door de jaren heen erg verzakt is.
Eén van onze wensen was om hier iets aan te doen.
Dank zij een gift, kunnen we dit nu gaan realiseren. U begrijpt dat we hier erg blij mee zijn. Er is een aantal offertes opgevraagd en de keus is gevallen op de Fa. Knipscheer uit Emmeloord, zij zullen op korte termijn beginnen met het werk.
Het plein wordt opgehoogd en daarna opnieuw bestraat. Vervolgens gaan we op de plaats waar voorheen de buxus stond, een vierkant creëren waar een mooie boom in geplaatst gaat worden .
Wij vragen Uw begrip voor de eventuele overlast die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.

Namens de commissie van kerkrentmeesters,
Jaap Reitsema

…Bedankt!!
Wat heeft Riemke Neve ontzettend genoten van de keren dat zij werd opgehaald om de kerkdienst in het voor haar zo vertrouwde Nagele mee te maken. De reis naar Nagele toe is voor haar al een feest.
In Januari heeft de kerkenraad besloten om vervoer voor Riemke Neve te organiseren
Er is al een lijst met chauffeurs maar een aanvulling hierop zou welkom zijn.
Zij die al een keer hebben gereden weten hoe het voelt om dit voor iemand te kunnen doen.
Zowel Riemke als de kerkenraad begrijpt dat 80km rijden geld kost en dat dit misschien mensen er van weerhoudt om zich aan te bieden als vrijwilliger.
In overleg met Riemke en haar dochter is daarom besloten om de kosten te vergoeden.
U kunt een formuliertje invullen dat ’s zondags klaar ligt in de werkkamer van Gerlof.(consistorie )
De dienstdoende ouderling is hiervan op de hoogte
Vervolgens wordt eens per maand gezorgd voor de afwerking van de declaraties en krijgt U de vergoeding op uw rekening gestort .
Om u aan te melden om een keer te rijden kunt u contact opnemen met Jan Hospers of één van de andere kerkenraadsleden.
Tel : 0527-652736
email: voorzitter@pkn-nagele.nl
Namens de Kerkrentmeesters
Jaap Reitsema

…Deel je leven
2017 is een herdenkingsjaar. Dit jaar – om precies te zijn: op 31 oktober – is het vijfhonderd jaar geleden, dat Luther zijn beroemde 95 stellingen bekend maakte. Algemeen wordt dat beschouwd als het begin van de Reformatie.
Ik denk dat het nooit Luthers bedoeling is geweest om een protestantse kerkelijke traditie in het leven te roepen. Het ging hem erom de kerk van binnenuit te vernieuwen. Hij vond dat bepaalde kerkelijke praktijken en gedachten verkeerd waren. Door daar kritiek op te hebben, wilde hij eens flink met de bezem door de kerk.
Luthers kritiek viel niet goed. En zijn actie leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de protestantse geloofstraditie. Maar Luthers medestanders bleken al snel verre van eensgezind. Sterker: ze maakten onderling zo’n ruzie, dat het protestantisme al snel in stromingen uiteenviel: lutheranen, calvinisten, doopsgezinden, enz. In ons land zijn uiteindelijk de calvinisten de hoofdstroming geworden. Maar die hoofdstroming viel in de negentiende en twintigste eeuw weer in allerlei kerkgenootschappen uiteen: hervormden, gereformeerden, christelijk-gereformeerden, vrijgemaakten, gereformeerde gemeenten, enz. enz.
Zo kunnen we ook begrijpen waarom er in de meeste – of zelfs in alle – dorpen in de Noordoostpolder minstens drie kerkgebouwen staan: oorspronkelijk een hervormde, een gereformeerde en een rooms-katholieke kerk.

Er zal dit jaar op talloze plaatsen en momenten worden stilgestaan bij het begin van de Reformatie. De betekenis daarvan zal vanuit allerlei invalshoeken worden belicht. Vanzelfsprekend zal het over Luther gaan. Maar ook over andere reformatoren: Zwingli, Calvijn, Melanchthon en vele anderen. Er zal worden stilgestaan bij bepaalde gebeurtenissen en discussies. Wat is er precies gebeurd? Wie heeft wat gezegd en waarom?
En het zal vast en zeker ook over de vraag gaan: waar ging het vijfhonderd jaar geleden nou precies om? En wat kunnen we daar nu van leren?

Dat is natuurlijk allemaal prima en interessant. Maar het is ook mijn diepe overtuiging, dat God niet blij is geworden van al die verdeeldheid en ruzies en scheuringen in de kerk. Zo heeft Hij het niet bedoeld!
Daarom vind ik het herdenkingsjaar 2017 ook wel een mooi moment om stil te staan bij de vraag hoe we een einde kunnen maken aan al die verscheurdheid binnen het christendom. We zullen het vast en zeker niet over alles eens kunnen worden. Maar is dat erg?
In mijn andere baan – ik ben ook onderzoeker aan de Theologische Universiteit te Kampen – leerde ik van de theoloog Van Ruler hoe botsende inzichten ook binnen in jezelf kunnen leven. En ook heel goed naast elkaar kunnen blijven staan. Van Ruler was namelijk een heel associatieve denker. Een bepaalde gedachte kon hij goed combineren met een andere gedachte, ook wanneer deze twee voor ons heel tegenstrijdig klinken. Van Ruler was zich daar zelf ook wel van bewust en kon er zelfs wel van genieten. Hij vergeleek het eens met elektriciteit. Wanneer het botst tussen twee gezichtspunten, juist dan ontstaat er spanning en dán gebeurt er wat.

En zo kom ik dan uit bij het jaarthema van de PKN: deel je leven. Als we willen proberen om de scheuren tussen kerken te helen, dan moeten we ons niet blijven terugtrekken achter de muren van onze kerken. We zullen de ramen en deuren open moeten zetten: iedereen is welkom – ook diegene die net even wat anders denkt. En we zullen naar buiten moeten gaan, bij anderen op bezoek. Door zo te leren ons leven te delen, kunnen we de ontdekking opdoen, dat we heel wat meer met elkaar delen, dan dat we eerst denken.

Zulk delen van het leven gebeurt in Luttelgeest bijvoorbeeld in de oecumenische commissie. Die commissie bestaat al lang. Al vele jaren is er de gewoonte om minstens vijf keer per jaar een gezamenlijke dienst te hebben: de protestantse gemeente én de rooms-katholieke parochie. De oecumenische commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers uit beide geloofsgemeenschappen, bereidt de dienst voor – samen met de voorganger (de ene keer rooms-katholiek, de andere keer protestant). Ik heb de afgelopen jaren een paar keer mee mogen doen aan de voorbereiding van zo’n dienst. Dat was een mooie ervaring. En elke keer dacht ik ook: er is toch veel meer dat ons verbindt dan wat ons verdeelt! Zo kan ‘deel-je-leven’ een bijdrage leveren aan het afbreken van de muren en het dichten van de kloven tussen kerken. Ik denk dat God daar wel blij van wordt.

Met hartelijke groeten,
ds. Dirk van Keulen (Luttelgeest)

…Zondag 14 mei, 16.00 uur: Roze Viering in de Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad.

Al zo’n 25 jaar worden op diverse plekken in Nederland Roze Vieringen georganiseerd. Veel LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) voelen zich in hun eigen kerk helaas onvoldoende geaccepteerd. Op 14 mei zal voor in Lelystad voor de tweede keer een Roze viering worden gehouden. Het thema is: Gezien en geraakt, cirkelen om Zacheüs.
Tien mensen, afkomstig uit verschillende kerken en de Liberaal Joodse Gemeente, hebben deze viering voorbereid. Er zal ruimte zijn voor verhalen, het aansteken van het licht, samen zingen en stil zijn.
De viering is bedoeld voor iedereen: homo of hetero, bi, transgender of
nog in dubio. Lid van een kerk of niet (meer). Uit Lelystad of daarbuiten. We willen elkaar ontmoeten, luisteren, zingen en vieren. Kom zoals je bent, want zo ben je welkom; je bent uniek en waardevol, wat je seksuele voorkeur ook is.
Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten bij een kop soep.

Namens de voorbereidingsgroep: van harte welkom!
Ds. Huib Stolk en Piet van Dorssen, Protestantse Gemeente Lelystad.

NBG gaat het land in met presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’
Welke bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene en het andere kind? Over dit soort vragen gaat de presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’ die het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) aanbiedt aan ouders en kinderwerkers.
De presentatie wordt zowel in Nederland als in Vlaanderen gegeven en is aan te vragen bij het NBG: www.bijbelgenootschap.nl/presentatie.

De Nieuwe Bijbelvertaling lees je nu ook als paperback
De meest gebruikte bijbel van Nederland is nu ook verkrijgbaar als paperback. Deze lichte en compacte uitgave (€ 14,95) van de Nieuwe Bijbelvertaling is bijzonder geschikt om cadeau te geven.

Gods Woord in het Surinaams?
Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) presenteerde onlangs een eigen editie van de Bijbel in Gewone Taal (BGT). In veel kerken gebruikt men op zondag de NBG-vertaling 1951, maar de BGT krijgt een warme ontvangst als thuisbijbel, vanwege de directe taal en het aansprekende taalgebruik.
Komend najaar gaat het Nederlands Bijbelgenootschap het precies andersom doen: Dan presenteren SBG en NBG samen de Sranan Tongo Bijbel in Nederland. Niet alleen een ingewikkelde geschiedenis verbindt Nederland met Suriname, maar ook Gods Woord, op een bijzondere manier!
Lees de blogs van Rieuwerd Buitenwerf over Suriname op www.bijbelgenootschap.nl

Negen inspirerende teksten voor op een geboortekaartje
Veel mensen zetten een bijbeltekst op het geboortekaartje van hun zoon of dochter. Welke mooie teksten kun je daarvoor gebruiken? En welke teksten kun je sturen als je vrienden, buren of familieleden wilt feliciteren met hun kind? Roelien Smit, vertaler en bijbelwetenschapper van het Nederlands Bijbelgenootschap, zet er negen op een rij in haar blog op debijbel.nl .

Spreekwoorden uit de Bijbel: Druiven geven stroeve tanden?!
Heeft iemand wel eens tegen je gezegd: ‘Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’? Het is een spreekwoord dat in de Bijbel gebruikt wordt. Het komt zelfs twee keer voor: in Jeremia 31:29 en in Ezechiël 18:2. Roelien Smit, vertaler en bijbelwetenschapper, schreef een lezenswaardige blog over dit spreekwoord op debijbel.nl.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Mei
1 ma. Johannes 21:15-25
2 di. Spreuken 13:1-12
3 wo. Spreuken 13:13-25
4 do. Johannes 9:1-12
5 vr. Johannes 9:13-23
6 za. Johannes 9:24-41
7 zo. Johannes 10:1-10
8 ma. Johannes 10:11-21
9 di. Spreuken 14.1-18
10 wo. Spreuken 14:19-35
11 do. Psalm 114
12 vr. 1 Petrus 3:13-22
13 za. 1 Petrus 4:1-11
14 zo. 1 Petrus 4:12-19
15 ma. 1 Petrus 5:1-14
16 di. Judas 1-13
17 wo. Judas 14-25
18 do. Johannes 15:1-17
19 vr. Johannes 15:18-27
20 za. Johannes 16:1-16
21 zo. Johannes 16:17-28
22 ma. Johannes 16:29–17:8
23 di. Johannes 17:9-19
24 wo. Johannes 17:20-26
25 do. Psalm 89:1-19
26 vr. Psalm 89:20-38
27 za. Psalm 89:39-53
28 zo. 2 Johannes
29 ma. 3 Johannes
30 di. Ezechiël 8:1-18
31 wo. Ezechiël 9:1-11
1 do. Ezechiël 10:1-22
2 vr. Ezechiël 11:1-13
3 za. Ezechiël 11:14-25
4 zo. Psalm 87

…Kerkdiensten

Zondag 14 mei 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: fam de Vries

Zondag 21 mei 9:30 uur
Peter Glas
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Jamie/Cock

Donderdag 25 mei 9:30 uur
Hemelvaartsdag
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 mei 9:30 uur
Ds. Evelien v. Staalduine
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: fam J.D. Bakker

Zondag 4 juni 9:30 uur
1e Pinksterdag
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Pinksterzending
Sterkere kerken in Nicaragua
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.
Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bij belstudie in een dorp kost bij voorbeeld € 6 per persoon.
De collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd. Van harte aanbevolen!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee
Oppas: Noelle/Anne

Colofon
Kerkblad van de SOW-Kerk Nagele, twintigste jaargang, nummer 9, mei 2017, totaal nummer 216.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juni ligt zondag 4 juni in de kerk. De kopij kan tot maandag 29 mei 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
Bergen 9 8052CJ Hattem
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl