Kerknieuws februari 2024

Tochtgenoten

God,

Voortdurend zien wij
beelden van mensen
die slachtoffer geworden zijn
van onverschilligheid,
van misbruik, haat,
geweld en onrecht.

Laat ons toch niet vervallen
in blinde zelfgenoegzaamheid
of fatalisme.
Maar leer ons spreken
vanuit het diepste
van onze ziel,
als tochtgenoten
met waarachtige betrokkenheid.
En met de moed
om op tal van wijzen
geweld te bannen
uit ons eigen leven
en uit deze wereld

Kris Gelaude

…Om te beginnen

Wat moeten christenen doen voor hun geloof.
Sinds kort ben ik met pensioen. Mijn leven vult zich al aardig met allerlei dingen, ook nog wel met wat verplichte maar vooral met leuke dingen. Toch wil je ook graag iets voor een ander betekenen en dan vooral vanuit het oogpunt dat christen- zijn niet iets vrijblijvends is. Als christen moet je goede daden doen, want een geloof zonder goede daden is nutteloos. De bijbel zegt: ( Jakobus 2:22 ): “U ziet hoe geloof en handelen hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden”.
Het christenleven kun je zien als het leven in een liefdesrelatie. Als je van iemand houdt, dan ga je rekening houden met die ander. Je past je aan, aan de verlangens van de ander. Niet omdat het moet, maar omdat je van je partner houdt. En hoe langer je samen optrekt, hoe beter je gaat begrijpen waarmee je de ander blij maakt en waarmee je de ander teleurstelt. Je houdt er rekening mee omdat het leven met de ander geen beperking is, maar een verrijking. Zo mag je het leven met God ook zien. In de omgang met God – via bidden en Bijbellezen – ga je steeds beter zien wat Hij graag ziet in je leven. De liefde voor God en de liefde voor de medemens is de basis voor ons handelen.
De Bijbel laat ons zien hoe we met God mogen leven en hoe we met onze medemensen mogen omgaan. En dat betekent ook dat je je in dienst stelt van je medemens en niet alleen voor jezelf leeft. Een hele opgave!
Ik ga erin ieder geval nog even over nadenken. Er zijn plannen, maar het moet nog concreet worden.

Ineke Bolijn

…75+ jarigen
2-2-2024 Mevr. M. Ruitenbeek-van Donkersgoed
5-2-2024 Dhr. H. Horsman
8-2-2024 Dhr. J.A.M. Geluk
17-2-2024 Dhr. J.A. Barendregt
19-2-2024 Dhr. M.N. Brondijk
21-2-2024 Dhr. H. Meijer
26-2-2024 Dhr. J. Jansen
26-2-2024 Mevr. K.H. Mol-Zwart
26-2-2024 Dhr. S. Stroo
28-2-2024 Mevr. R.H. Brondijk-van der Veen
Mutaties
Verhuisd:
Dhr. A. Grolleman en dhr. M. van Santen
zijn verhuisd en overgeschreven.
Uitgeschreven:
Dhr. en mevr. Loosman- Gort zijn uitgeschreven.

…Bloemengroet
7 jan. Jan en Nies Jansen
14 jan. Joke en Hans Geluk
21 jan. Roelof en Trudie Duijff
28 jan. Freda en Theo Veerbeek

…Van de voorzitter,

Kerkenraad
Op woensdag 25 januari is de eerste vergadering van de kerkenraad geweest. Vele zaken kwamen aan de orde.
Het werkplan 2024-2025 van het pastoraat is vastgesteld.
Ook is er een nieuwe lijst voor de collecterooster opgesteld en zie verder het stukje van de diaconie
In dit kalenderjaar hoopt de kerkenraad bezig te zijn met het nieuwe beleidsplan voor de periode van 2025-2029.
In februari staat in de kerkenraadsvergadering het thema “wat is de toekomst van onze kerk” centraal. Waarin de kerkenraadsleden gaan nadenken hoe wij de komende jaren verder gaan.
Ons voorstel zal in de loop van het jaar met de gemeente gedeeld worden.
Na de bijeenkomst Dorpskerstnachtdienst werden diverse leden van de kerkenraad benaderd door gemeenteleden over het niet collecteren.
De laatste vijf jaar is er tijdens die dienst geen collecte geweest. Toch blijkt dat sommige mensen de behoefte hebben iets te geven in zo’n dienst.
Een collecte is niet gewenst, maar er wordt een mogelijkheid geboden om een gift te geven voor een goed doel via een gironummer dat op het scherm vermeld wordt of bij de uitgang in de hal waar een collectemand staat.
Ook zijn de kerkrentmeesters druk bezig met Kerkbalans en worden mogelijkheden onderzocht om de kerk meer te isoleren en diverse subsidies aan te vragen.

Veertigdagentijdkalender
Die kalender kan gratis aangevraagd worden bij de landelijke PKN.
Als u PKN intoets op de computer ziet u de website, maar via de telefoon kan het ook.
De dienstenorganisatie van de PKN is telefonisch te bereiken van ma/do van 9.00-17.00 en vrijdag van 9.00-16.00 uur onder nummer 030-8801880
Op 14 februari begint de Veertigdagentijd. Het thema is “Ga Mee”. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze tijd van bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen.
Deze kalender helpt je om je dagelijks leven even stil te staan en deze periode bewust te leven.

Janny Bunschoten

…Van uw predikant

Geliefde gemeente, een nieuw jaar is begonnen. Wat dit jaar allemaal gaat brengen? Wie zal het zeggen? Misschien dat onze dagen sterk op elkaar lijken. Het lijkt allemaal te gaan, zoals wij gewend zijn. Misschien al wel jarenlang. Vaak is dat iets om dankbaar voor te zijn. Maar het kan ook anders. Soms komen er grote veranderingen. Sommige zie je van tevoren aankomen, andere niet. Van beide punten wil ik een voorbeeld noemen.

In de eerste plaats: zo nu en dan is er een bijeenkomst in de Noordoostpolder, waar alle predikanten en pastorale werkers van de Polder worden uitgenodigd. Het is goed om elkaar te ontmoeten, op die hebben de voorgangers van verschillende kerkgenootschappen contact met elkaar. Eén van de personen die ik op deze manier een aantal keren heb ontmoet is pastoor Victor A.H. Maagd. Kortgeleden ontving ik een uitnodiging van de Emmaüsparochie. Op zondag 11 februari wordt in een polderbrede eucharistieviering afscheid genomen van pastoor Maagd. Hij zal benoemd worden tot pastoor van de St. Martinusparochie te Groningen en plebaan van de St. Jozefkathedraal te Groningen. Uiteraard in de eerste plaats een hartelijk gelukwens voor pastoor Maagd. Wij wensen hem Gods zegen toe. Wij wensen ook Gods zegen toe aan Emmaüsparochie in Emmeloord. Het vertrek van pastoor Maagd betekent ook een verandering in onze contacten in de Polder. Ik hoop van harte dat er spoedig opnieuw een pastoor in de Noordoostpolder zal komen.

In de tweede plaats: soms wordt je totaal onverwacht getroffen door een intens verdriet. Het heeft mij erg aangegrepen dat wij kortgeleden een rouwkaart hebben ontvangen. Deze rouwkaart is verzonden door Lub en Wilmien Kramer. Lub Kramer heb ik leren kennen als student aan de Theologische Universiteit in Kampen. Voordat Lub theologie ging studeren, heeft hij in Nagele gewerkt als onderwijzer. Wij zijn beiden predikant geworden. Lub is iets ouder dan ik ben. Hij is al met emeritaat en woont in Emmeloord. Lub en Wilmien zijn gezegend met één zoon, Jan. Jan is geboren op 21 november 1988. Tot ons grote verdriet is Jan overleden op 16 januari 2024. Totaal onverwacht, een intens groot verdriet. Wij bidden om troost voor Lub en Wilmien.

Wat moet je van al deze dingen zeggen? Je weet niet altijd hoe het gaat in het leven. Vaak zijn het zegeningen, soms ook intens verdriet. Wat is het dan een zegen dat je een God hebt, op wie je kunt vertrouwen. Zoals ook op de rouwkaart van Jan Kramer staat (NBG ’51):
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp komt van de HERE,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 121: 1 en 2)

Begin dit jaar was ik zelf geraakt door twee teksten: ook uit deze psalm en uit Romeinen (NBV21). Dat was dus ruim voor het overlijden van Jan. Maar het was wel naar aanleiding van alles wat er in de wereld gebeurt, dichtbij en veraf.
De eerste tekst:
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
(Psalm 121: 7 en 8)

Wat mij hier trof was dat hier niet staat, dat de Heer de wacht houdt over je komen en je gaan, maar andersom: je gaan en je komen. Met andere woorden: altijd als er een deur achter je dichtvalt, zorgt God ook voor een nieuwe weg. Daar mag je altijd op vertrouwen. Na je gaan is er altijd een komen. Vertrouw daar op! Het is van nu tot in eeuwigheid. Met andere woorden: ons laatste gaan is ons sterven. Maar ook dan is er een komen, in de eeuwigheid.

De andere tekst, die mij daarin bevestigt, komt uit de brief aan de Romeinen. Deze tekst heb ik al eerder genoemd, maar ik noem het graag nog een keer. Eigenlijk zou je het hele hoofdstuk moeten lezen, of liever nog: de hele brief. Het gaat om Romeinen 8. Lees dan vooral vanaf vers 31. Ik wijs op de laatste twee verzen: Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.
De apostel zegt hier dus, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Zelfs de dood niet. Sterker nog: de dood is de toegang tot het leven. Voor mij persoonlijk is dat een enorme troost. In twee richtingen.
In de eerste plaats: als ik geconfronteerd wordt met intens verdriet, weet ik heel zeker: er is een God die troost geeft. Die ons door zijn Zoon Jezus Christus zelfs de weg naar het leven heeft gegeven. Dat geeft zelfs bij een begrafenis licht en uitzicht.
In de tweede plaats: de laatste jaren ga ik steeds sterker mijn weg in vertrouwen. Als zelfs de dood ons niet kan scheiden van Gods liefde, waar zou ik dan bang voor zijn? Begrijpt u mij niet verkeerd: met deze opmerking bedoel ik niet, dat het verdriet weg zou zijn. Zeer zeker niet. Verdriet kan zeer diep gaan. Onze levensweg is soms ontzettend zwaar. Maar het is wel een weg met een bestemming. Daarom is het ook goed om van alle mooie gedeelten van deze weg te genieten. Blij te zijn met alle fijne dingen in het leven. Ik hoop dat wij alle blijdschap en vreugde, al ons genieten ook als een zegen van God mogen zien. Maar als ons situatie anders is, hebben wij wel houvast. In alle omstandigheden: blijf vertrouwen op onze God. In vreugde èn in verdriet Met de zekerheid: eens is alles op aarde voorbij. Maar dan begint het pas! Dan zijn wij thuis. Ik hoop dat dit ons allemaal moed en energie kan geven om verder te gaan. In blijdschap. Met de zegen van onze Heer!

Taede Deelstra

…recensie van de biografie van Jaap Bakema, architect van ons kerkgebouw

Ons bijzondere kerkgebouw komt aan de orde in het boek Totale Ruimte van Annette Jansen.
Het is de biografie van architect-stedenbouwer Jaap Bakema.

Jansen volgt met vlotte pen het leven van Bakema. Van zijn jeugd in Groningen naar Amsterdam en uiteindelijk Rotterdam, waar hij de drijvende kracht achter een groot architectenbureau werd. Zijn naam zou verbonden raken aan bekende projecten als de Lijnbaan in Rotterdam, Het Dorp in Arnhem en de bekende, geschakelde vakantiebungalows van Sporthuis-Centrum, het latere Center Parcs. De kerkbouw in Nagele was maar een van de kleinere klussen voor de man die in Eindhoven bijvoorbeeld een gehele woonwijk ontwierp. Toch wijdt Jansen er een heel hoofdstuk aan, waarin ze ook de ontwikkeling van Nagele behandelt. Het is leuk om te lezen hoe Jansen voor dit hoofdstuk in ons dorp logeerde, naar de kerk ging en op de geleende elektrische fiets van onze koster door de polder toerde.
Persoonlijk had ik graag meer gelezen over de diepere symboliek achter het kerkontwerp en de uitvoering van het project. Maar zulke details zijn voor de meeste andere lezers, denk ik, weinig interessant en hadden de vaart uit dit boeiende boek gehaald. De enorme maatschappelijke betrokkenheid van Bakema kwam ook in de oorlog naar voren. Hij wilde iets doen en nam een dapper besluit. Maar na een mislukte poging om via Spanje naar Engeland te vluchten, kwam Bakema terecht in een concentratiekamp in de buurt van Parijs. Daar wekte hij vervolgens met anderen aan schetsen voor Nagele. Het toont de gedrevenheid van deze man, die bekend stond om zijn onstuitbare energie.
Ruimte is in dit boek het centrale begrip en dan is de link met ons kerkgebouw De Ruimte natuurlijk snel gelegd. In alle uiteenlopende projecten die hij onder handen had, was steeds de centrale vraag hoe ruimte van positieve invloed kan zijn op individuele levens én vooral op samenlevingen. Bakema wilde weten hoe een ruimte kan aanzetten tot reflectie op drie bestaansvragen: wat, wie en waar ben ik op deze aarde en in deze kosmos? Ook geen slechte vragen om in de kerk over na te denken.

Annette Jansen. Totale Ruimte. Jaap Bakema 1914-1981. In de voetsporen van een bouwkunstenaar. Uitgeverij Querido Fosfor, 2023.

Jelle Bakker

…Bijbelleesrooster februari
4 zondag Marcus 1:29-38
5 maandag Psalm 31
6 dinsdag Leviticus 13:1-11
7 woensdag Leviticus 13:12-23
8 donderdag Leviticus 13:24-37
9 vrijdag Leviticus 13:38-46
10 zaterdag Psalm 32
11 zondag Marcus 1:39-45
12 maandag Marcus 2:1-12
13 dinsdag Marcus 2:13-22
14 woensdag Jeremia 14:1-10
15 donderdag Jeremia 14:11-16
16 vrijdag Jeremia 14:17-22
17 zaterdag Psalm 130
18 zondag Jeremia 1:4-12
19 maandag Jeremia 1:13-19
20 dinsdag Psalm 116
21 woensdag Jeremia 17:1-18
22 donderdag Jeremia 17:19-27
23 vrijdag Psalm 27
24 zaterdag 2 Petrus 1:1-11
25 zondag 2 Petrus 1:12-21
26 maandag Jeremia 18:1-12
27 dinsdag Jeremia 18:13-23
28 woensdag Psalm 51
29 donderdag Jeremia 19:1-9
1 vrijdag Jeremia 19:10-15
2 zaterdag Psalm 19
3 zondag Jeremia 26:1-98

…Kerkdiensten
Zondag 11 februari 2024 9.30 uur
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 februari 2024 9.30 uur
1e zondag veertigdagentijd
Ds. Martin Jans (Joure)
Eerste collecte: Toon Hermanhuis
Het Toon Hermans huis bied hulp in de nazorg van kankerpatiënten.
Hier kunnen patiënten terecht voor hulp bij de verwerking van hun ziekte en ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van hun leven
Wij hebben tijd en aandacht voor hun verhaal
Ze kunnen deelnemen aan creatieve activiteiten ervaringen uitwisselen of gewoon voor een kopje koffie.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 februari 2024 9.30 uur
2e zondag veertigdagentijd
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 maart 2024 9.30 uur
3e zondag veertigdagentijd
Dhr Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Children in Worship
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

 

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 6, februari 2024, totaal nummer 291
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor maart 2024 ligt
3 maart in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 februari 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
Email : vandersarpw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl