Kerknieuws november 2023

Zij waren vonken’

Zij waren vonken van Uw vuren,
een kleine vlam die niet kon duren.
Maar met Uw licht licht U hen voor,
die leefden in Uw levensspoor.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees hun nabij.

Wij noemen namen bij het leven
van hen, die eens met ons verweven
als mens bekleed met het bestaan
de eeuwigheid zijn ingegaan.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede en wees hun nabij.

Zij leven voort in onze beden
en in de liefde hier beneden.
Wat eens gebloeid heeft in ons land
is nu geborgen in Gods hand.
O Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees ons nabij.

(A.C. Bronswijk)

…Om te beginnen

Onlangs was ik weer een aantal dagen in het klooster.
Even in een andere wereld, een ander ritme, het bijwonen van het morgen- middag- en avondgebed, wandelen en nadenken, schrijven en lezen.
Afstand nemen op het wereldse gebeuren.
Er is veel onrust, er zijn vele vragen, er is veel verdriet.
Zowel in het klein en als in het groot.
Welke positie moet ik innemen?
Ben ik voor of tegen wat er gebeurt met de Joden of de Palestijnen?

In een gesprek met een zuster over het bovenstaande reikte zij mij een verhaal van de frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas aan.
In dat stukje tekst kwam naar voren dat tussen alle verwording van menselijke verhoudingen de goedheid stand houdt.
Dat blijft mogelijk.
Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren lukt niet en is gedoemd te mislukken.
Wat overblijft is de kleine goedheid van het dagelijks leven.
Levinas omschrijft het als volgt.

Ze is fragiel en voorlopig.
Ze is een goedheid zonder getuigen,
in stilte voltrokken,
bescheiden, zonder triomf.

Het zijn de gewone mensen, ‘ simpele zielen’,
die haar verdedigen en ervoor zorgen
dat ze zich telkens weer herpakt,
ook al is ze volstrekt weerloos
tegenover de machten van het kwaad.

De kleine goedheid kruipt overeind,
Zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht.
Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’,
Maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens.
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

Het gaat om het werkelijk zien van de ander, wie hij of zij ook is. Elk mens met zijn/haar verhaal.
Levinas zegt eigenlijk: ik word ik in het gelaat van de ander.

Laten we bidden voor het geweld in de wereld, dat niet veroorzaakt wordt door God, maar door de mensen overal ter wereld.

Janny Bunschoten

…75+ jarigen november
11-11 F. van Bekkum-van Ingen
17-11 J. de Jonge
24-11 J.L.D. Withaar-Donker
28-11 P.J. de Rijke

…Mutaties
Nieuw ingekomen
Dhr. P.B. Striker is ingeschreven als lid van onze Gemeente.
Verhuisd
Dhr. D.S. Bernhard is verhuisd binnen Nagele
Overgeschreven
Dhr. en mevr. A.Hoekstra-K.Ras zijn over geschreven naar de Geref. Kerk van Urk.

…Bloemengroet
3 sept. – Han Janse
10 sept. – dhr. en mw. Oldebeuving
17 sept. – Lan Francke
24 sept. – Jopie Lamse

1 okt. – dhr. en mw. Nijmeijer
8 okt. – Fam. van Elburg
15 okt. – dhr. en mw. Tiebesl
22 okt. – dhr. en mw. Klijnstra
29 okt. – dhr. en mw. Woltinge

…Collectes
Diaconie
zondag 3 sept. € 60,25 Wereld diaconaat
zondag 10 sept. € 57,55 Kinderen en jongeren
zondag 17 sept. € 110,00 Voedselbank
zondag 24 sept. € 81,80 ISEE

Kerk
zondag 3 sept. € 63,28
zondag 10 sept. € 45,48
zondag 17 sept. € 66,23
zondag 24 sept. € 69,83

…Van uw predikant

Een nadeel van in deeltijd werken is, dat je minder in de gemeente bent. Vandaar ook het wekelijkse inloopspreekuur. Als u een persoonlijk gesprek wilt, bent u van harte welkom. Verder probeer ik iedere week een aantal gemeenteleden te bezoeken.

Ooit hoorde ik iemand vertellen: Ik was op bezoek bij een vriend van mij. Hij zei: “ik voel mij ziek, maar de dokter komt maar niet.” Toen ik vroeg: “maar heb je de dokter dan wel bericht gedaan?” zei hij: “nee, ik heb liever dat hij uit zichzelf naar mij toekomt.”

Wat ik hiermee wil zeggen: ik doe mijn best om zoveel mogelijk te zijn waar dat gewenst is. Maar als u denkt: dominee mocht wel eens bij mij komen, kunt u gerust:
– Even opbellen (06 1948 91 03)
– Een mailtje sturen (predikant@pkn-nagele.nl of dominee.deelstra@tutanota.com)
– Langskomen (donderdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur in onze kerk: De Ruimte, Ring 15)
Ik doe mijn best om waar nodig een bezoek te brengen.

In mijn vorige gemeenten was ik fulltime predikant. Dat betekent dat ik steeds een aantal zondagen achter elkaar in dezelfde kerk voorging. Dan kon ik een paar weken achter elkaar een bepaald thema naar voren brengen. Bijvoorbeeld:
– In de vier adventsweken de vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus worden genoemd, dat zijn: Tamar, Rachab, Ruth en de vrouw van Uria). En uiteraard kun je met Kerst aandacht hebben voor de maagd Maria, de moeder van Jezus. (zie: Mat. 1: 1 – 25).
– Of een compleet Bijbelboek (bijvoorbeeld Ruth, of Jona, of een brief, bijvoorbeeld Filippenzen of Colossenzen).
– Of een thema, bijvoorbeeld een aantal keren over de Bergrede (Mat. 5, 6 en 7) of over de wederkomst, of over hoe wij met de aarde omgaan, of de vluchtelingen. Al deze punten natuurlijk in verband met hoe het er nu op onze aarde aan toe gaat. Wereldwijd, maar zeker ook in onze eigen omgeving. Thema’s in overvloed!
Dit is in Nagele niet op deze manier mogelijk. Daarom probeer ik mij zo goed mogelijk aan te sluiten bij het kerkelijk jaar en vandaaruit lijnen naar nu te trekken. Mocht u graag willen dat een bepaald thema eens in een kerkdienst naar voren komt: laat het gerust weten. Dan kan ik proberen daaraan tegemoet te komen.
In Nagele gaan nu veel gastpredikanten voor. Het nadeel is mogelijk dat er wat minder lijn in de verkondiging zit, het voordeel is dat het evangelie door veel verschillende personen wordt gebracht. Dat maakt de boodschap natuurlijk ook veel meer kleurrijk. Elke voorganger benadert een Bijbelgedeelte weer anders. Dat heeft ook zijn voordelen.

Ik hoop van harte dat wij de komende tijd nog veel zegenrijke diensten tegemoet mogen zien. Ik hoop ook, dat de diensten bij mogen dragen aan de verbondenheid die wij als gemeente met elkaar mogen hebben. Wij zijn met elkaar verbonden door ons geloof in Jezus Christus. En dat is de beste band die je kunt hebben.

Van harte Gods zegen toegewenst,
Met hartelijke groet: Taede Deelstra

… Van de voorzitter
Heilig Avondmaal
Op zondag 12 november hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.
Ds. C. Keleman uit Urk hoopt in deze dienst voor te gaan.
Er is een mogelijkheid voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, thuis het Heilig Avondmaal te vieren.
Indien u dat wilt neem dan op tijd contact op met de scriba Ina Hospers, telefoon,
0527-652736.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar op 26 november 2023
Op deze dag herdenken wij onze overleden gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.
De CBD heeft samen met ds. Conny Aalbersberg de dienst voorbereid en de familie van de overledenen ontvangen de uitnodiging om de dienst bij te wonen.
De gemeenteleden mogen bij binnenkomst een waxinelichtje pakken van de tafel die naast de tafel van de beamer staat.
Voor het liturgisch centrum staat een statafel waar men de lichtjes kan aansteken aan de kaars die aan de Paaskaars is aangestoken.
Voor iedere overledene staat op de liturgische tafel een kaars en het steentje.
Op het doopvont staat een vaas met een grote bos rozen, waarin ook de rozen in staan van de overledenen van het afgelopen jaar die voorzien zijn van een kaartje.
De bos rozen die in het doopvont staan zijn voor hen die niet bij name genoemd worden, maar die wij meedragen in ons hart.
Na afloop van de kerkdienst wordt de vaas met rozen naar de kapel waar de lichtjes staan op de begraafplaats gebracht.
Een lid van de CBD steekt met een lange kaars, die is aangestoken aan de paaskaars en reikt die uit aan een familielid van de overledene als de voorganger de naam van de overledene noemt zodat hij/zij de kaars op de liturgisch tafel kan aansteken.

Bericht uit de kerkenraad
Op de laatste kerkenraadsvergadering heeft het beleidsplan van 2020 – 2024 van onze kerk centraal gestaan.
Blad voor blad hebben we geëvalueerd en op bepaalde punten bijgesteld.
Maar we zijn nog niet klaar. In 2024 gaan we verder en zodra het nieuwe conceptbeleidsplan is afgerond, leggen we tijdens een bijeenkomst het plan voor aan de gemeenteleden.

Het stamppotbuffet op zondag onze Dankdag
Er is veel belangstelling voor het stamppotbuffet, dat plaats vindt na het koffiedrinken e.a.
Het is fijn dat er vanuit de gemeente zoveel belangstelling is.

Janny Bunschoten

…Zingend naar de zondag
Omdat er na de zangavond in Mei zulke fijne en positieve reacties waren, wordt er op zaterdag 11 november weer een zangavond gehouden in de Ontmoetingskerk te Creil. Aanvang 19.30 uur.
U mag zelf uw lied aanvragen. Medewerking wordt verleend door de bekende organist Ronald Knol die met zijn fabuleuze orgelspel de mensen weet te raken ,Corina Bossenbroek (panfluit ) bekend van Nederland Zingt en Johan Petersen ( zang) en nog een verrassing. De leiding van deze avond is in handen van Jan de Boer. Zingen maakt blij. Iedereen is van harte welkom, komt u ook.
Er is een collecte voor de onkosten. Na afloop staat er een kopje koffie voor u klaar. Zet het in uw agenda.

Protestantse gemeente Creil/Espel

…Bijbelleesrooster november

ma 6 Matteüs 23:16-28
di 7 Matteüs 23:29-39
wo 8 Psalm 11
do 9 Openbaring 10:1-11
vr 10 Openbaring 11:1-14
za 11 Openbaring 11:15-19
zo 12 Matteüs 24:1-14
ma 13 Matteüs 24:15-28
di 14 Matteüs 24:29-35
wo 15 Matteüs 24:36-44
do 16 Matteüs 24:45-51
vr 17 Openbaring 12:1-12
za 18 Openbaring 12:13-18
zo 19 Openbaring 13:1-10
ma 20 Openbaring 13:11-18
di 21 Openbaring 14:1-13
wo 22 Openbaring 14:14-20
do 23 Psalm 12
vr 24 Matteüs 25:1-13
za 25 Matteüs 25:14-30
zo 26 Matteüs 25:31-46
ma 27 Openbaring 15:1-8
di 28 Openbaring 16:1-11
wo 29 Openbaring 16:12-21
do 30 Jesaja 63:1-6
vr 1 Jesaja 63:7-14
za 2 Jesaja 63:15–64:2
zo 3 Jesaja 64:3-11

…Kerkdiensten
Zondag 12 november 2023 9.30 uur
Heilig avondmaal
Ds. Keleman (Urk)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 november 2023 9.30 uur
Mw. Liesbeth Winters (Kraggenburg)
Eerste collecte Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 november 2023 9.30 uur
Laatste zondag v/h kerkelijk jaar
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 december 2023 9.30 uur
1e advent
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: kinderen in de knel
Adventscollecte Kerk in Actie kinderen in de knel Oeganda
Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente
Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 3, november 2023, totaal nummer 288
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor december 2023 ligt
3 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 november 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl