Kerknieuws juni 2023

Lied van de liefde

Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Marijke de Bruijne

…Van uw predikant
De grote feesten van het jaar zijn weer voorbij. Wij hebben Pinksteren gevierd. De kerkelijke kleur van Pinksteren is rood: vuur. Het vuur van de heilige Geest. De zondag daarna, 4 juni, is zondag Trinitatis. De zondag van de drie-eenheid. Dan is de kleur wit of rood. Daarna begint de groene tijd. De langste periode van het jaar. Pas op zondag 26 november verandert dat. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar: paars.
In zekere zin is dus deze groene tijd niet ingevuld. Een tijd zonder bijzondere kerkelijke gedenkdagen. De kerkelijke gedenkdagen hebben altijd te maken met wat Jezus hier op aarde heeft gedaan. De laatste gedenkdag is geweest. Daarop zou ik willen zeggen: dan is het nu aan ons. Immers: met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. Wat betekent dat voor u? wat
vieren wij dan eigenlijk? Wij mogen de Geest van God ontvangen. Is dat alleen maar een cadeautje van God? Om de stilte op te vullen, nadat Jezus naar de hemel is gegaan? Hierover kun je natuurlijk heel veel zeggen. Ik vraag nu even aandacht voor Galaten 5. Daar lezen wij
onder anderen: Gal. 5: 17 en 18: 17 De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.
Kortom: de Geest verlangt iets van ons. De Here Jezus is naar de hemel gevaren. Nu is het aan ons. De vraag is dus: waar leef je voor? Is het alleen voor jezelf? Als ik het maar goed heb? Als ik maar kan genieten? Paulus is duidelijk: wat de Geest van ons verlangt gaat in tegen aardse begeerte. Naar mijn idee heeft dit ermee te maken dat wij niet voor onszelf leven. wij zijn aan elkaar gegeven. Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus op aarde. Veel mensen die niet geloven, kijken naar christenen als het om Jezus gaat. Kortom: voor een deel bepalen wij het beeld dat ‘de wereld’ van Jezus heeft. Wat is het dan mooi, als wij ons laten leiden door de Geest. In vers 22 en 23 schrijft Paulus: Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Geweldig als wij dat beeld van God mogen geven. Dichtbij, maar ook veraf. Als wij op reis zijn, waartoe dan ook. Op vakantie of op andere manier. Na Pinksteren zijn wij de vertegenwoordigers van Jezus op aarde. Wij allemaal. Ik hoop van harte dat wij daar invulling aan kunnen geven, op welke wijze dan ook.
Door er te zijn voor elkaar.
Ten slotte
Hoe gaan wij verder? In de eerste plaats: samen verbonden in Christus. Dat hoop ik van harte.
In de tweede plaats: tot nog toe heb ik geen persoonlijke reacties ontvangen op mijn oproep in het vorige nummer. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Ik hoop in ieder geval dat wij ons van harte met elkaar verbonden voelen. Dat wij samen de weg mogen gaan, waarop de Geest ons wil leiden.
Ik wens u voor de komende tijd van harte alle goeds.
Met de zegen van onze Heer.
Met hartelijke groet, ook namens Janneke,

Taede Deelstra

…Van de voorzitter

….Alternatieve gemeenteavond is gemeentemorgen geworden en was op 7 mei
Verscheidene gemeenteleden hebben mondeling of per email aangegeven dat de gemeentemorgen op deze wijze een goede vervanging was van de gemeenteavond.
De financiën van de zending, diaconie en de kerk gaven een mooi beeld hoe we er als kerk voorstaan.
Het spel bleek een succes te zijn. Zo even met elkaar nadenken en delen.
De lunch was keurig verzorgd door twee jonge ondernemers uit het dorp.
Kortom we kunnen in dankbaarheid terug zien op onze gemeentemorgen.
En…. 2024 plannen we weer een gemeentemorgen.

…Afscheid Dick den Daas
Op 15 mei 2023 is Dick vrij plotseling overleden. Hij had wel enkele onderliggende ziekten.
Kitty, zijn vriendin had gevraagd of er vanuit de kerk een korte meditatie en gebed na de informele setting van condoleance en afscheid op 22 mei in het uitvaartcentrum de Reestborgh in Meppel, kon worden gehouden.
Namens onze gemeente was Ds. Mariska van Beusichem en Janny Bunschoten aanwezig.
Mariska heeft Dick in de periode dat zij waarnam als predikant herdacht, zij heeft hem toen goed
leren kennen en kenschetste hem hoe hij zijn ouderlingschap ervaren had, heeft een stuk uit de Bijbel gelezen en de korte ceremonie met een gebed afgesloten.

…Kerkdiensten
Op 11 juni wordt er het Heilig Avondmaal gehouden. Ds. Taede Deelstra gaat voor.
De bedankdienst wordt op 16 juli gehouden, de reden is dat de zomervakantie voor onder andere
het onderwijs in deze regio pas op 22 juli begint.
Het preekrooster voor de zomervakantie is bijna geheel ingevuld.
Sijtze van der Meer zoekt nog een voorganger voor 13 augustus. Wie geeft hem nog een tip?

Janny Bunschoten

…75+ jarigen juni
01-06 J. Wondergem-Nieuwenhuizen

Mutaties
Verhuisd:
M.T. de Lange en J.M. van Kleinwee
zijn verhuisd naar Hilversum
en overgeschreven.
A.W. de With is verhuisd naar
Rotterdam en overgeschreven.

Overleden
15-05 D. den Daas

…Bloemengroet mei

7 mei – Henk en Riet van der Molen
14 mei – Frans Capelle
21 mei – Martin en Ria Brondijk
28 mei – Freda en Theo Veerbeek

…Collectes
Diaconie
zondag 5 mrt. € 57,83 Zending
zondag 12 mrt. € 52,23 Binnenlands diaconaat
zondag 19 mrt. € 65,23 Diaconie
zondag 26 mrt. € 57,23 ISEE
zondag 2 apr. € 55,78 Diaconie
donderdag 6 apr. € 73,98 Voedselbank
zondag 9 apr. € 125,08 Kinderen en jongeren
zondag 16 apr. € 53,68 Diaconie
zondag 23 apr. € 67,08 ISEE

Kerk
zondag 5 mrt. € 69,33
zondag 12 mrt. € 57,98
zondag 19 mrt. € 57,03
zondag 26 mrt. € 59,63
zondag 2 apr. € 58,68
donderdag 6 apr. € 41,88
zondag 9 apr. € 73,93
zondag 16 apr. € 53,33
zondag 23 apr. € 50,78

…Roze Viering
op zondag 4 juni om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk
van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad.
Op zondag 4 juni wordt in de Ontmoetingskerk in Lelystad een Roze Viering gehouden. We luisteren, zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht. 8 mensen, afkomstig uit verschillende kerken, LHBTI’s en hetero’s, bereiden
deze viering samen voor. Het thema van de viering zijn de zeven geestelijke
werken van barmhartigheid. We vragen u om uw telefoon mee te nemen met
oortjes of een koptelefoon.
De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten door de geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van
saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat je werkelijk kunt zijn wie
je bent. Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten en elkaar te ontmoeten met een drankje en hapje. Wie mee wil helpen met de voorbereiding van roze vieringen in de toekomst kan zich melden via info@bureaugelijkebehandeling.nl
Graag tot ziens bij de Roze Viering!

…Bijbelleesrooster juni

zo 4 Psalm 119:17-24
ma 5 Spreuken 25:1-10
di 6 Spreuken 25:11-20
wo 7 Spreuken 25:21-28
do 8 Psalm 119:25-32
vr 9 1 Timoteüs 1:1-11
za 10 1 Timoteüs 1:12-20
zo 11 Psalm 13
ma 12 1 Timoteüs 2:1-7
di 13 1 Timoteüs 2:8-15
wo 14 1 Timoteüs 3:1-13
do 15 1 Timoteüs 3:14–4:10
vr 16 Psalm 119:33-40
za 17 Matteüs 7:13–8:1
zo 18 Matteüs 8:2-13
ma 19 Matteüs 8:14-22
di 20 Matteüs 8:23-34
wo 21 1 Timoteüs 4:11–16
do 22 1 Timoteüs 5:1-16
vr 23 1 Timoteüs 5:17-25
za 24 1 Timoteüs 6:1-10
zo 25 1 Timoteüs 6:11-21
ma 26 Psalm 49
di 27 Matteüs 9:1-17
wo 28 Matteüs 9:18-24
do 29 Matteüs 9:35–10:10
vr 30 Matteüs 10:11-20zo 7 Nehemia 12:27-43
za 1 juli Matteüs 10:21-33
zo 2 juli Matteüs 10:34 –11:1

…Kerkdiensten
Zondag 11 juni 2023 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 juni 2023 9.30 uur
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 juni 2023 9.30 uur
Dhr. Theo van der Louw (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 juli 2023 9.30 uur
Dhr. Pim Durieux
Eerste collecte: Wereld diaconaat
Indonesië Pastorale en praktische hulp voor migranten De Indonesische provincie
Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld
Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over
veilige migratie, zet economische
projecten op zodat mensen
minder snel migreren en biedt
pastorale en praktische hulp aan
getraumatiseerde slachtoffers.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Het volgende kerkblad is voor juli en augustus.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 10, juni 2023, totaal nummer 284
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juli en augustus 2023 ligt 2 juli in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 juni 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl