Kerknieuws april 2023

TOCH WORDT HET LENTE

En tòch geloven dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in stromen
op kale, zwarte takken van de bomen;
al zijn de dagen lichteloos en kort.
En tòch geloven dat de zon het wint.
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;
zoals een mens in ’t donker van de zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje vindt.
En tòch geloven dat ’t gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde:
Die leeft, maar uit de dood is opgestaan!

Nel Bensschop
Uit : Sporen in het zand

… Om te beginnen
De laatste week van februari kreeg ik een email van onze classispredikant Klaas van der Kamp.
Met daarin het verzoek of ik een gebed wilde schrijven voor Biddag. Ik reageerde meteen met een
email terug, waar ik o.a. aangaf dat ik geen voorganger was en dat ik dat een moeilijk onderwerp vond.
Maar toch na een wandeling op Schokland … ben ik de uitdaging aangegaan.
In de stilte heb ik nagedacht wat mij de laatste tijd bezig hield, waar ik mijn zorg om had.
Er is zoveel in de wereld, maar ook in ons land aan de hand. Hoe komen de oplossingen voor diverse problematieken?
Al denkend en schrijvend kwam ik tot de conclusie dat we onze zorgen kunnen voorleggen aan God.
We zullen van Hem niet de antwoorden krijgen die wij verwachten, maar toch kunnen we open
staan en luisteren naar elkaar en delen wat ons bezig houdt!

God,
wij komen op deze biddag bijeen,
om onze zorgen voor U neer te leggen,
hoe moeten wij omgaan met uw aarde,
en hoe gaan we daar mee om,
hier is te veel water, maar elders is gebrek,
de woestijnen groeien en vruchtbaar land wordt minder, moeten de boeren en vissers verdwijnen?
God,
wij vragen U om zicht te krijgen,
hoe wij goede rentmeesters kunnen zijn,
dat wij uw aarde bewerken zoals U dat van ons vraagt, en rekening houden met de stikstof- en klimaatproblemen,
geef ons die wijsheid, geef ons de kracht om te veranderen, op een goede wijze met elkaar om te gaan, en te luisteren naar elkaar.
God,
wij raken van slag door wat er in de wereld gebeurt, de vrede is ver te zoeken,
de aarde is in beweging en veroorzaakt veel slachtoffers,
ook is er weer zorg voor het uitbreken van een pandemie, laten wij U ontmoeten en een plaats geven in ons leven,
wij bidden u om brood en inzicht.
geef ons uw Licht en laat ons verantwoord omgaan met uw aarde.
Amen.

Janny Bunschoten

…Van uw predikant
De dagen worden alweer langer. Dat maakt mij blij. De natuur komt weer tot leven, er is meer licht. Persoonlijk vind ik het voorjaar misschien wel de mooiste periode van het jaar.
Het is ook de periode waarin wij het Paasfeest vieren.
Jezus is overwinnaar!
Ook dat maakt mij blij. Ik hoop dat wij dat ook in onze gemeente zo mogen ervaren. Juist, omdat er ook zoveel lijden is in onze wereld. Ver weg, maar ook in ons eigen dorp en in onze gemeente. En misschien ook in ons eigen leven.
Wij mogen dankbaar zijn als wij in goede gezondheid verder mogen. Er is zo ongelooflijk veel om van te genieten in het leven. Maar soms loopt het ook anders. Ook daarvan weten wij in onze gemeente mee te spreken.

Wat mij altijd bemoedigd is de weg die Jezus is gegaan. Dat was een zeer zware weg. Daar denken wij in het bijzonder in deze tijd over na. Als wij beseffen welke weg Jezus is gegaan, mogen wij daar ook kracht uit putten. De weg die Jezus voor ons is gegaan: dat is liefde.

Overdenking.
Ons leven heeft veel kanten. Onze stemmingen kunnen soms heel wisselend zijn. En soms ook heel verschillende stemmingen tegelijk. Het kan zijn dat je in intens verdriet bij elkaar bent, om je voor te bereiden op de begrafenis van iemand van wie heel veel houdt. Je zit bij elkaar met tranen in de ogen. Zelfs dan kan het gebeuren dat iemand een opmerking maakt, waardoor de stemming even verbroken wordt. Alsof de zon even doorkomt, een glimlacht op je gezicht.

De weg die Jezus ging, kent ook die uitersten. Op zondag 12 maart mocht ik in Nagele een preek houden over Marcus 6: 30 – 44. Hier lezen wij, dat Jezus 5000 mensen te eten gaf. Maar als je dit Bijbelgedeelte leest, en je begint niet bij vers 30 maar bij vers 7, ontdek je ook hoe verschillend de emoties zijn die op Jezus afkwamen.
Stel je voor:
1. De discipelen waren uitgezonden. Een geweldige ervaring voor hen! In vers 13 lezen wij: ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Je kunt je voorstellen dat ze vol enthousiasme weer bij Jezus terugkomen.
2. Ondertussen werd één van de beste vrienden van Jezus vermoord. Johannes de Doper, nog familie ook. Hij was degene die Jezus had gedoopt. Het verdriet van Jezus moet intens zijn geweest.
3. Tegelijk zoeken duizenden mensen de aandacht van Jezus.
Dan merk je, dat Jezus al deze mensen werkelijk ziet. Dat hij weet wat in hen omgaat. Als je in dit verband leest dat Jezus 5000 mensen te eten geeft, besef je met wie je te doen hebt. Jezus, die zelfs in intens verdriet en grote vermoeidheid zich niet afwendt, maar ons blijft zien.
Deze Jezus, die als mens al zo nauw betrokken was op alle mensen om ons heen, is de weg van lijden ten einde toe gegaan. De komende week staat nog volop in het teken van het lijden van Jezus.
Als wij ons verbonden mogen weten met Jezus, ervaren wij hopelijk ook de troost en de liefde die Jezus ons geeft. Hoe dieper je gaat, hoe intenser je ook de verlossing mag beleven.

Ga uw weg met Jezus!
Ik wens ons allen gezegende Paasdagen toe.
Met hartelijke groet,
Verbonden in Christus,
Taede Deelstra

Gedicht
Het volgende gedicht kwam ik tegen. Ik weet niet van wie het is, maar ik geef het aan u door:

Wie zeg jij dat Ik ben,
een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
die echte vrede geeft?

Wie zeg jij dat Ik ben,
hoor je wat Ik zeg?
In de naam van mijn Vader
wijs Ik jou de weg.

Veertig dagen vragen,
veertig dag zoeken,
veertig dagen kijken,
op wie zou Jezus lijken?

U bent de levende Heer,
sterker dan de wind,
vergeeft onze zonden,
en roept ieder kind.

Het levende brood,
genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
staat altijd om ons heen.
Taede Deelstra

…Van de voorzitter

…Op weg naar Pasen…
Zondag 2 april is het Palmzondag. We denken aan de intocht van Jezus. Het volk wilde Jezus koning maken.
De week voor Pasen wordt ook wel de Stille Week genoemd. In feite is het een week van bezinning, maar de vraag is of we daaraan toekomen. Door de drukte en het ongewisse van het leven lukte het
dikwijls niet.
In die week hebben we ook twee kerkdiensten.
Op Witte Donderdag (6 april) hopen wij deel te kunnen nemen aan het Heilig Avondmaal en op
Goede Vrijdag ( (7 april) herdenken wij het lijden en sterven van Jezus.

Gemeenteavond
wordt gemeentemorgen…..op 7 mei
De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om de gemeenteavond te vervangen en
informatie te geven na de dienst op een zondagmorgen.
De ervaring heeft ons geleerd dat diverse gemeenteleden er tegen opzien om ’s avonds nog naar de
kerk te gaan.
Na de dienst op 7 mei drinken we eerst koffie en stelt de CVK, de diaconie en zending u op de
hoogte over onze financiën van 2022. Daarna is er een rondvraag en aansluitend is er nog een leuke activiteit.
Als afsluiting gebruiken we gezamenlijk een broodje met een kop soep.
De financiële stukken zijn bij dit Kerknieuws toegevoegd.

…Verhuizing naar de clubzaal
Het was even wennen van de kerkzaal naar de clubzaal, maar de kerkenraad heeft vernomen dat de gemeenteleden de verhuizing goed ontvangen hebben.
Het was wel wennen voor ons allen, waar moest je gaan zitten, maar iedereen vond een plekje.
Ook de presentatie via de beamer was zoeken, moet het vergroot worden of verkleind worden.
De organisten moeten ook even wennen op het kleine orgel en sommigen gebruiken liever een piano.
Voor de drie kasten waar de voorganger staat, komt nog een soort wand of iets dergelijks.
Kortom de kerkenraad kreeg positieve reacties op de verhuizing.
Heeft u nog een vraag of opmerking dan horen wij dat van u!!
Met Pasen gaan we in ieder geval weer naar de kerkzaal, maar als het weer nog niet optimaal is,
kunnen we nog wel een paar weken in de clubzaal om energie te besparen.

… Ambtstermijn kerkenraadsleden
Op de laatste kerkenraadsvergadering is het ambtstermijn van de diverse kerkenraadsleden aan de
order geweest.
Van de CVK zijn de termijnen van Adri Leune en Kees van der Sar afgelopen. Kees heeft aan gegeven zijn ambtstermijn met een jaar te verlengen. Adri zijn termijn loopt af, maar blijft de CVK
nog ondersteunen, zolang er nog geen vervanger is.
Bij Diaconie heeft John Mallie aangegeven zijn termijn met een jaar te verlengen en Ina Hospers wil haar termijn met vier jaar te verlengen.
Bij de ouderlingen is Janny Bunschoten aftredend, maar zij gaat nog voor een volgend ambtstermijn.
Kortom we hebben weer aanvulling nodig voor met name de CVK. Wie is bereid het ambt van Adri over te nemen ??

Janny Bunschoten

….75+ jarigen april
03-04 J. Woltinge
03-04 M.F. Lindemulder-Kühlman
20-04 L.G. Vedelaar-Klei

Mutaties
Overgeschreven
Dhr. en mevr. J.C. de With – N.Veen
zijn overgeschreven naar de Geref.
Kerk te Urk

…Bloemengroet maart
5 maart. Piet en Geertje de Rijke
12 maart. Frans Neve
19 maart. Ina Hospers
26 maart. Fam. Jan Hoekstra

…Collectes
Diaconie
zondag 1 febr. € 66,43 Werelddiaconaat
zondag 8 febr. € 86,63 Noodhulp
zondag 15 febr. € 531,43 Noodhulp Syrië/Turkije
zondag 22 febr. € 61,83 ISEE
Kerk
zondag 1 febr. € 66,98
zondag 8 febr. € 65,33
zondag 15 febr. € 68,08
zondag 22 febr. € 44,53

…Zending
De diaconie heeft aan de volgende doelen zendingsgeld over gemaakt aan:
€ 750.00 voor Giro 555 aardbeving Turkije en Syrië
€ 500.00 voor stichting Children in Worship
€ 500.00 voor Stichting ECM-Nederland ( Bauke en Evie Deelstra in Albanië )

…Liturgische Bloemschikking

-6 april 2023 Witte Donderdag

Wijn en Brood = Avondmaal
Brood werd zijn lichaam
Wijn werd zijn bloed
Doek zijn voetwassing
Judaspenning zijn verraad
En nu 2000 jaren later
Hebben wij nog altijd door…
Zijn toedoen een eeuwigheid te goed

-7 april 2023 Goede Vrijdag

Waar hoop is,
Daar is geloof
En waar geloof is
Gebeuren wonderen

EEN GOEDE VRIJDAG
Kruis = sterven van de Heer
Hedera = Gods trouw
Zwarte Bessen = diepe duisternis
Kaardenbol = pijn
Bloembol in de knop = Hoop

-9 april 2023 1e Paasdag

Pasen
Feestelijk versiert kruis
Met verschillende soorten
Kleuren en bloemen
De Heer is opgestaan voor iedereen

Het gedicht is:
Halleluja zingt de hemel
En wij stemmen juichend in
Jezus leeft
Er wacht ons allen na de nacht
Een nieuw begin

…Bijbelleesrooster april
zo 2 Matteüs 21:1-9
ma 3 Matteüs 21:10-17
di 4 Psalm 120
wo 5 Matteüs 26:1-16
do 6 Matteüs 26:17-75
vr 7 Matteüs 27:1-56
za 8 Matteüs 27:57-66
zo 9 Matteüs 28:1-15
ma 10 Matteüs 28:16-20
di 11 Psalm 139:1-12
wo 12 Psalm 139:13-24
do 13 Nehemia 1:1-11
vr 14 Nehemia 2:1-10
za 15 Nehemia 2:11-20
zo 16 Nehemia 3:1-10
ma 17 Nehemia 3:11-21
di 18 Nehemia 3:22-32
wo 19 Nehemia 3:33–4:8
do 20 Nehemia 4:9-17
vr 21 Nehemia 5:1-13
za 22 Nehemia 5:14-19
zo 23 Psalm 23
ma 24 Nehemia 6:1-9
di 25 Nehemia 6:10-19
wo 26 Nehemia 7:1-7a(-60)
do 27 Nehemia 7:61-72a
vr 28 Nehemia 7:72b–8:12
za 29 Nehemia 8:13-18
zo 30 Nehemia 9:1-8
Mei
ma 1 Nehemia 9:9-17
di 2 Nehemia 9:18-28
wo 3 Nehemia 9:29-37
do 4 Nehemia 10:1-34
vr 5 Nehemia 10:35-40
za 6 Psalm 149
zo 7 Nehemia 12:27-43

…Kerkdiensten
Donderdag 6 april 2023 19.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Voedselbank In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Vrijdag 7 april 2023 19.30 uur
Goede vrijdag
C.B.D.
Geen collecte

Zondag 9 april 2023 9.30 uur
1e Paasdag
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Protestantse Kerk
kinderen en jongeren
PaasChallenge:
terug in de tijd van de Bijbel
Maar liefst zesduizend jongeren
tussen de 10 en 17 jaar doen
elk jaar in de week voor Pasen
mee met de PaasChallenge. Met
dit spel, dat gemaakt is door
de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk, leven de
jongeren zich in de karakters uit
het paasverhaal in. Door middel
van allerlei opdrachten ontdekken
ze de betekenis van Jezus’ dood
en opstanding en denken ze na
over het einde van kwaad en
duisternis. De PaasChallenge is
leerzaam en verbindend.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 april 2023 9.30 uur
Dhr Guus Doorn (Oldemarkt)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 april 2023 9.30 uur
Ds. Gerrit Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 april 2023 9.30 uur
Ds. Eveline van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 mei 2023 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Kerk in Actie
Noodhulp Oekraïne
Kerk voor de samenleving
Door de jarenlange economische
crisis in Oekraïne hadden al veel
inwoners grote moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen, maar
de grootschalige oorlog zette alles
op zijn kop. Kerken in Oekraïne
schieten te hulp en zijn een
toevluchtsoord voor ontheemden
en slachtoffers van de oorlog. Al
jaren stimuleert partnerorganisatie
UEP lokale kerken om sociale
initiatieven te ontplooien in hun
eigen dorp of stad. Dat werkt:
deze gemeenschappen maken
het verschil voor iedereen die hulp
nodig heeft.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Bijlage:
Jaarrekening 2022 Diaconie

Jaarrekening kerk 2022

Jaarrekening zending 2022

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 8, april 2023, totaal nummer 282
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei 2023 ligt 7 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 april 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl