Kerknieuws februari 2023

De vinger die je uitsteekt,
de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert,
de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt,
de blik op je gezicht,
’t bepaalt wat je teweeg brengt:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op,
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

Het mailtje op de website,
de koffie die je drinkt,
het ene glaasje minder,
het liedje dat je zingt,
de giro die je uitschrijft,
‘t persoonlijke gedicht,
‘t bepaalt waar je naar toe gaat,
het duister of het licht.
En de wereld ademt op,
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

De toegewijde aandacht,
’t vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen,
het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos;
jouw daad als tegenwicht

Geeft net een andere wending:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op,
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

(bron : lied van Marten Kamminga)

… Om te beginnen
Aan het begin van de kerkenraadsvergadering hebben we een overdenking.
Hiervoor gebruiken we het bundeltje ‘VASTE GROND’ dat is uitgegeven door de Protestantse Kerk.
Tijdens de laatste vergadering hebben we “Aangevochten vertrouwen” geschreven door ds. Marleen Blootens besproken, dat wil ik met u delen…
Een weg door de woestijn, naar aanleiding van 1 Koningen 19:1-8
‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ (1 Koningen 19:4)
Elia heeft een burn-out. Hij is zo depressief dat hij het liefst niet meer wil leven. Hij trekt zich terug van God en mens. Ooit stond Elia in vuur en vlam voor de Heer, maar het lijkt nu allemaal zinloos te zijn. Depressie, zo zei iemand mij ooit, is het verlies van geloof, hoop en liefde.
God laat Elia niet aan zichzelf over. Geduldig geeft een engel Elia te eten onder de bremstruik. De engel biedt geen kant-en-klare oplossing, geen door de verzekering gedekte therapie. Maar door het eten verzamelt Elia genoeg kracht om op te staan. Net genoeg om op weg te gaan.
De weg van Elia is de weg naar de Horeb, de weg naar God zelf. Het is wel een weg door de woestijn, want dat is waar het leven ons soms brengt. Elia voelt zich hopeloos tot hij in het fluisteren van de wind de stem van God herkent. Vertrouwen fluistert zich bij ons naar binnen. Je komt niet zomaar uit je burn-out, je depressie of je wanhoop. Je hebt een weg te gaan tot het weer lichter in jezelf blijkt te zijn. Eerst maar eens vandaag, een stukje wandelen. En dan morgen weer een dag. Tot er vertrouwen in je spreekt, vriendelijk en mild, dat je niet aan jezelf bent overgeleverd.
Gebed:
God, fluister het tot mij; in de stilte van de dag, in het piekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet, dat U met mij op weg bent.
Fluister het mij in, als de twijfel mij overvalt, als cynisme mijn geloof verjaagt, als alles zinloos lijkt, dat U mij niet loslaat.
Fluister tot mij, vriendelijk en beslist, dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten, als daglicht om heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt. Amen

Adri Leune

…Van uw predikant
Allereerst mijn excuses: een aantal keren hebt u geen bijdrage van mij in kerknieuws gelezen. natuurlijk is dat niet de bedoeling. Ik hoop dat dit in de komende tijd niet weer zal gebeuren.

Het nieuwe jaar is al weer volop in gang. Wat dit voor ons, als gemeente van Christus gaat brengen? Geen idee. Daarom kunnen wij maar het beste in hoop en vertrouwen verder gaan.
Voor sommigen van ons is het jaar niet gemakkelijk begonnen: ziekte, rouw of andere tegenslagen. Dit wordt niet altijd in kerknieuws gepubliceerd of vanaf de preekstoel genoemd. Des te belangrijker is het, dat wij oog voor elkaar hebben. Wij proberen om zo goed mogelijk met elkaar mee te leven. Dat is zeker in onze tijd van groot belang.

Persoonlijk
Voor mijzelf is er ook iets veranderd. Per 1 januari 2023 ben ik gestopt als docent godsdienstonderwijs op het Berechja College op Urk. Dat is met een dubbel gevoel. De band met de leerlingen en met de collegae was geweldig. Het afscheid was hartverwarmend. Het heeft mij geraakt hoe persoonlijk de leerlingen hebben gereageerd.
De belangrijkste reden om te stoppen was de werkdruk. De combinatie kerk en school vraagt veel. Aan de andere kant is het voor mij wel belangrijk om voor 100% aan het werk te kunnen. Helaas is dit tot nu toe in de kerkelijke gemeenten in de Noordoostpolder niet gelukt. Inmiddels lopen er wel contacten in Fryslân, dus wie weet gaat dit lukken. Ik hoop dat de verschillende taken dan gemakkelijker op elkaar afgestemd kunnen worden.

Tenslotte
De jaarwisseling is weer geweest. Een nieuw jaar is begonnen. Wat gaat dit jaar ons brengen? Geen idee. Het zal ook voor iedereen van ons weer anders zijn. Wij kunnen best goede voornemens hebben en plannen maken voor de komende tijd. Daar is ook helemaal niets op tegen. Integendeel! Het is goed om vooruit te zien. tegelijk weten wij ook, dat wij geen zekerheden hebben.

Wat zijn onze zekerheden?
Er zijn veel onzekerheden in onze tijd. Op verschillende manier nemen dreigingen toe. Dan kun je je afvragen: Waar kan ik nog op vertrouwen? Dat is niet zo heel veel. Wij leven in een wereld, waarin anders voortdurend verandert. Dat is niet van de laatste tijd, dat is van alle eeuwen. Zolang er mensen op aarde zijn. Een oorlog, een natuurramp, bedrijven die failliet gaan, er kan zoveel gebeuren. Dat zie je ook om je heen gebeuren.
Een heel andere vraag is: Op wie vertrouw ik? Dan is het antwoord totaal anders. Ik vertrouw heel veel mensen. Soms vanwege hun beroep: een arts, een politieagent, om maar twee voorbeelden te noemen. Maar meestal vertrouw ik mensen, omdat ik hen ken. Mensen, met wie ik een relatie heb. Dan denk ik aan: familie, vrienden en andere mensen met wie ik regelmatig omga. Gaat het dan nooit fout? Natuurlijk wel. Maar bij een goede relatie, spreek je dat ook naar elkaar uit en vind je een weg om weer verder te kunnen. Het allerergste is, als dat niet lukt en de relatie wordt verbroken. Dat doet pijn! Dat geeft verdriet! Maar als de wil er van beide kanten is, komt het meestal goed. Dan kun je samen verder.
Steeds sterker ontdek ik, dat dit ook precies is, wat geloven betekent. Waar je in het nieuwe testament ‘geloof’ of ‘geloven’ leest, kun je ook lezen: vertrouwen!
Ik heb ontdekt dat geloven in God niet in de eerste plaats betekent, dat ik exact doe wat God in zijn Woord aan ons opdraagt, maar in de eerste plaats dat ik een goede relatie met God heb. Net zoals wij hopelijk in ons dagelijks leven ook goede relaties hebben met medemensen. Daarom aan ons allemaal de oproep, om onze relatie met God goed te onderhouden. Hoe doe je dat? Dat doe je, door zijn Woord te lezen en te overdenken, door te bidden, door met God te leven. Daarbij hoort ook: het contact met je medegelovigen. Zij zijn je broers en zusters. En dan is er zo enorm veel mogelijk. Daarom hoop ik dat in het komende jaar onze onderlinge contacten worden versterkt. Daar horen de kerkdiensten bij, maar ook andere ontmoetingen. Daarin kunnen wij allemaal een bijdrage leveren. Ontmoetingen versterken de onderlinge band. Ik heb dat zelf ontdekt in de kerken waar ik tot nu toe heb mogen dienen. Maar ook als ik vreemden ontmoet. Als je merkt, dat je in dezelfde God gelooft, dezelfde Vader hebt, is er bijna altijd meteen een vertrouwensband. Dat heb ik in binnen- en buitenland ontdekt, zelfs in landen hier heel ver vandaan.

Als je dat eenmaal hebt ontdekt, kom je heel ver! Hoe de toekomst ook zal zijn, als je mag leven in geloof, in vertrouwen, weet je één ding zeker: hoe het ook gaat, uiteindelijk komt het goed!
Daarom: laten wij in onderling vertrouwen verder gaan.
Maar bovenal: in vertrouwen op onze Heer.

Met vriendelijke groet,
samen verbonden in Christus,
Taede Deelstra.

...70+ jarigen februari
02-02 M. Ruitenbeek-van Donkersgoed
05-02 H. Horsman
06-02 G.M. van den Vlekkert-van Veen
08-02 J.A.M. Geluk
17-02 J.A. Barendregt
19-02 M.N. Brondijk
21-02 H. Meijer
26-02 J. Jansen
26-02 K.H. Mol-Zwart
26-02 S. Stroo
26-02 E.F. Meijer-Douwes
28-02 R.H. Brondijk-van der Veen

Mutaties
Nieuw ingekomen:
P. Doppenberg

Uitgeschreven:
Fam. Hooijer

Overleden:
21-01 H. de Jonge

Huwelijksjubilea
02-02 Dhr. en mevr. W. Mastebroek-G.E. Dieterman 55 jaar getrouwd
22-02 Dhr. en mevr. P.J. de Rijke-G. Hof 50 jaar getrouwd

…Bloemengroet januari
1 januari – Marjan v.d. Sar
8 januari – dhr. en mw. Angenent
15 januari – Theo Bloo
22 januari – Erwin en Laura Boogaard
29 januari – Wil v.d. Vlekkert

…Collectes
Diaconie
zondag 4 dec. € 78,90 Wereld diaconaat
zondag 11 dec. € 67,15 Binnenlands diaconaat
zondag 18 dec. € 72,20 Diaconie
zondag 25 dec. € 118,70 Kinderen in de knel
zaterdag 31 dec. € 55,00 Eigen gemeente

Kerk
zondag 4 dec. € 55,10
zondag 11 dec. € 60,30
zondag 18 dec. € 65,15
zondag 25 dec. € 91,95
zaterdag 31 dec. € 97,60

…Van de voorzitter,

Energieactie Noordoostpolder
Onze gemeente heeft in het kader van de energieactie een bedrag van ruim € 2400 opgebracht. Een prachtig resultaat!
Hartelijk dank dat u heeft mee willen doen!
Het totale bedrag van alle PKN kerken in de polder is op dit moment nog onbekend.

Jaarboek 2023-2025
Enkele leden van de kerkenraad hebben een nieuw jaarboek samengesteld. Wieke van der Sar en Wil van den Vlekkert hebben de ledenlijst gecontroleerd. De kerkenraad heeft het jaarboek
nogmaals gelezen en correcties erin aangebracht. Dat is heel zorgvuldig gebeurd, maar toch kunnen er fouten in de namen- en adressenlijst in staan!
Heeft u ontdekt dat uw gegevens niet juist zijn, wilt u dat even door gegeven aan onze scriba Ina Hospers 652736 of via de email scriba@pkn-nagele.nl
Het nieuwe jaarboek is/wordt door de leden van de kerkenraad verspreid.

Kerkenraad
Op woensdag 25 januari is de eerste vergadering van de kerkenraad geweest. Vele zaken kwamen
aan de orde.
In dit kalenderjaar hoopt de kerkenraad o.a. alle protocollen te optimaliseren. Twee leden van de
kerkenraad hebben deze taak op zich genomen.
In deze vergadering is o.a. het protocol voor de ouderling en wijkmedewerkers opnieuw
vastgesteld.
Er heeft in dit protocol een wijziging plaatsgevonden. In het oude protocol stond dat de ouderen als
ze 70 jaar worden een bloemetje krijgen. Dat is veranderd in: de ouderen die 75 worden, krijgen
een roos of een ander bloemetje van de kerk. Deze wordt bezorgd door de ouderling of de
wijkmedewerker.
Verder is besloten dat op een zondag in februari/ maart een gezamenlijke maaltijd wordt gehouden
na een zondagse dienst. Nadere informatie volgt nog.

Janny Bunschoten

…C.V.K

Beste collega gemeente leden van onze kerk in Nagele.

Enige tijd geleden hebben we aan u gemeld dat we gingen onderzoeken of we de kerkdiensten in onze bijzaal zouden kunnen gaan houden. Dit vanwege de hoge energie kosten welke nodig zijn om de kerkzaal te verwarmen.
Na overleg met de kerkenraad, en het bedrijf Luimes uit Emmeloord, hebben we besloten dit te gaan realiseren. Om er voor te zorgen dat we ook kerkdienst gemist kunnen blijven “uitzenden” is er technisch wel wat nodig. Zo komt er ook in de zaal een camera te hangen welke de dienst kan doorzenden.
We hebben bekeken wat daar de kosten van zijn, en door er met meerdere leden van onze kerk te overleggen, is besloten om het wel te gaan doen. Spontaan zijn er een aantal leden van onze kerk die hebben gezegd dat zij de daarbij behorende kosten voor hun rekening wilde nemen.
Heel hartelijk dank daarvoor. Het materiaal is besteld en wordt z.s.m. gemonteerd.

Ook heeft u als het goed is allemaal een verzoek in uw brievenbus gekregen om weer mee te doen aan de actie Kerkbalans.
Gelukkig hebben we veel trouwe betalende leden. Wel zien we dat doordat er leden komen te overlijden de inkomsten onder druk staan. Daarom vragen we aan u allemaal, of u wilt heroverwegen of uw bijdrage nog naar boven kan en mag worden bijgesteld. Laat wel duidelijk zijn: u bepaalt dat zelf !
Inmiddels zijn er al weer een flink aantal toezeggingen binnen en daar zijn wij als College van Kerkrentmeesters blij mee.
Als u behoefte heeft om enige toelichting, dan is dat natuurlijk mogelijk.
Als u een van de college leden wenst te spreken, komen we naar u toe.
In afwachting van uw eventuele reactie,
Vriendelijke groet,
Kees van der Sar . ( voorz. CVK )

… Collecte via de bank

Sinds het begin van de corona lockdown wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het collectegeld te storten op de rekening van de kerk.
Dank u wel, we zijn erg blij met uw gaven die ook via deze weg binnen komen!
Echter om, voor de verwerking ervan, het eenvoudiger te maken vragen wij aan u om een kleine aanpassing.
Het storten van de collecte kan voor de diaconie op rekening: NL87 RABO 0114 270 988 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele o.v.v. de datum van de dienst.
Het storten van de collecte kan voor de kerk op rekening: NL87 RABO 0114 281 173 t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele o.v.v. de datum van de dienst.
We willen graag van het verdeel systeem af dat we administratief de giften 50/50 moeten verdelen en dan nog eens heen en weer boeken tussen de rekeningen van de Diaconie en de Kerk.
Adri Leune.

…Beste mensen,

Onze moeder Jetsche Withaar is in oktober plotseling opgenomen in de Talmahof .
Voor velen onverwachts en voor ons ook. Ze zit in de Kersentuin kamer geel.
We willen jullie bedanken voor de kaarten, belangstelling ,bloemen , dagboekje , bezoekjes.
Dat doet haar en ons goed .

Elja en Jan
Aart en lousan

…Musical Over de Brug
Gospelkoor ,,Onze Opdracht”
Beste mensen uit Nagele,
Eindelijk is het zo ver. Nadat we de musical vast hebben kunnen leggen in 2019 is hij 2 keer uitgesteld vanwege corona, maar nu komt Gospelkoor ,, Onze Opdracht”uit Dwingeloo zondag 5 februari 2023 met deze prachtige en inspirerende musical naar de Ontmoetingskerk in Creil. Het koor is er weer in geslaagd een schitterende musical neer te zetten.
In de musical ‘Over de Brug’ nemen mensen van nu, een kijkje in het leven van David, de herdersjongen die koning werd. David maakte veel mee in zijn leven en veel gevoelens van hem worden herkend door mensen van nu. Het koor overbrugt in deze musical de tijd door zo nu en dan in gesprek te gaan met David.

Wie komt kijken en luisteren zal zien en horen wat David heeft beleefd en het bijzondere is: We herkennen veel van deze gebeurtenissen. Wat kunnen wij eeuwen later hiervan leren? Welke gevoelens herkennen wij, waarmee zijn we het eens en waarmee oneens?

Nieuwsgierig geworden? Kom dan om deze musical mee te beleven. De rol van David wordt vertolkt door Auke Mennenga, die in eerdere musicals achtereenvolgens in de huid kroop van Jozef, het Levende Water en de Spiegel.
‘Over de Brug’ is een musical met een verrassend decor, dat meegaat in de tijd. De beamerbeelden , geprojecteerde teksten en lichteffecten versterken de boodschap in de zang, met Nederlandse teksten van het ongeveer 30 leden tellende koor. Het combo bestaat uit piano, slagwerk, gitaar, dwarsfluit en keyboard. De uitvoering van ‘Over de Brug’ begint om 19.00 uur en duurt ruim een uur. Deze musical is zowel voor jong als oud.
Kom over de brug en laat je verrassen. Iedereen is van harte welkom! Er is een collecte voor de onkosten van deze avond.
Dolf Vos

…Alpha Youth

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u bij mij terecht via dit mailadres dorpskerken.secretaris@gmail.com of via telefoonnummer +31647906455.
Ook kunt u meer informatie vinden op de website van Alpha Youth in Creil of via de instagram pagina van Alpha Youth in Creil

Met vriendelijke groeten,
Secretaris Dorpskerken NOP
Inge Leune

…Bijbelleesrooster februari
zo 5 1 Korintiërs 2:1-9
ma 6 1 Korintiërs 2:10-16
di 7 Spreuken 21:1-11
wo 8 Spreuken 21:12-21
do 9 Spreuken 21:22-31
vr 10 Matteüs 5:1-10
za 11 Matteüs 5:11-20
zo 12 Matteüs 5:21-32
ma 13 Matteüs 5:33-48
di 14 Spreuken 22:1-8
wo 15 Spreuken 22:9-16
do 16 Spreuken 22:17-29
vr 17 Psalm 24
za 18 1 Korintiërs 3:1-9a
zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23
ma 20 1 Korintiërs 4:1-13
di 21 1 Korintiërs 4:14-21
wo 22 Matteüs 6:1-18
do 23 Matteüs 6:19-34
vr 24 Matteüs 7:1-12
za 25 Romeinen 5:1-11
zo 26 Romeinen 5:12-21
ma 27 Romeinen 6:1-15
di 28 Romeinen 6:15-23
Maart
wo 1 Numeri 10:11-36
do 2 Numeri 11:1-9
vr 3 Numeri 11:10-23
za 4 Numeri 11:24-35
zo 5 Psalm 106:1-23

…Kerkdiensten
Zondag 12 februari 2023 9.30 uur
Ds. Dhr. R. Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Kerk in Actie
Noodhulp Ethiopië
Noodhulp en rampenpreventie
Door klimaatverandering wordt
Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van
voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen
die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen
van inkomsten, zodat ze minder
kwetsbaar zijn als de oogst
tegenvalt.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 februari 2023 9.30 uur
Dhr. Ruben van Koningsveld (Nijland)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 februari 2023 9.30 uur
Ds. Gerrit Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 maart 2023 9.30 uur
Ds. ds. Gerda Keizer (Kampereiland)
Eerste collecte: Kerk in Actie
voorjaarszending Palestina
Samen bijbellezen opent deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving zoeken naar oplossingen.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 6, februari 2023, totaal nummer 280
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor maart 2023 ligt
5 maart in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 februari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl