Kerknieuws september 2022

De stilte

Ik hou zo van de stilte
zei de redenaar
en sprak over de stilte
hij sprak altijd en overal
heel mooi
heel lang
heel fijn
zeer bloemrijk
over de stilte.
De stilte zei hij
die moet je zoeken
dan vindt je hem (haar)
maar je moet durven zei hij
en ging door
even ademhappen
en dan sprak hij verder
over de stilte
hij had dat bestudeerd
hij was specialist
silentiloloog
Prof. Mr. Dr. Zusenzo silentioloog
spreekuur enz.
hoog en droog
hartstikke hoog en nog droger dan hoger
hij praatte altijd maar verder
hij is een goed spreker
zo stond hij bekend
(had ook een boek gepubliceerd over de stilte)
en nu was het zijn roeping
over de stilte te spreken
hij deed ’t voor de mensen van wie hij zo hield
en daarom praatte hij zo fijn over de stilte.

En in een heel klein hoekje
Zat O.L. Heer
Want God is overal
En Hij had een beetje spijt
Dat de spreken zijn tijd
Zijn tijd
zo verleuterde

De stilte is God vinden zei de spreker
en O.L. Heer glimlachte
Hier zoeken ze me niet, dacht Hij.

Theo Vesseur

… Om te beginnen.
Waar is de kerk in het stikstof debat?
We worden er allemaal mee geconfronteerd. Er wordt veel overgepraat en meningen overgegeven.
Dit onderstaande artikel van ds Klaas van Kamp, onze classispredikant trof me, hij heeft dat geschreven in de e -flits van de classis |Overijssel- Flevoland en wil ik het delen met u als gemeente.

Janny Bunschoten.

Een uitdaging voor burgers als voor boeren
Het probleem van de grenzeloosheid van de economie vraagt om een veel groter gesprek dan alleen het gesprek over stikstof. Het gaat om een gesprek dat de lange termijn op het oog heeft en recht doet aan zowel boeren, de burgers als de aarde.
Woorden van die strekking heeft ds. Marco Batenburg, preses van de synode van de Protestantse Kerk op 21 juni naar buiten gebracht. ‘Bij dit gesprek moet iedereen aan tafel’, zegt de voorzitter, die ooit als predikant begon in Zalk. Want niet iedereen is boer, maar iedereen eet.
De eerlijke vragen moeten hier gesteld worden: zijn we als samenleving uit de bocht gevlogen? Wat is ‘genoeg’?
Waar liggen nou eigenlijk de grenzen ?
Wat zijn echte perspectieven binnen de grenzen, waarbij we recht doen aan de boer, de burger en de schepping? Wat zijn voorbeelden waarvan we kunnen leren?
De kerk wil een plek zijn waar deze vragen gesteld kunnen worden. Niet een debat tegen over elkaar, maar in gesprek als broeders en zusters met een gezamenlijke taak in de zorg voor de schepping.

Er hoeft wat Marco Batenburg betreft niet echt gekozen worden tussen boeren en natuur. Boeren zijn lange tijd juist gezien als mensen die de natuur onderhielden. Het is de samenleving als geheel die ontspoord is, met nadruk op de permanente groei. ‘Daarmee is de samenleving die ontspoord, met nadruk op de permanente groei., ‘Daarmee is de samenleving in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en de boeren plukken daar nu de wrange vruchten van’.

Batenburg legt een verbinding naar het scheppingsverhaal in Genesis. In Genesis schept God de mens Adam uit de aarde (Adama). De mens staat dus per definitie in verbinding met de aarde.
Vervolgens krijgt de mens de opdracht de aarde waaruit hij zelf heeft geschapen,
te bewerken en te bewaren. Letterlijk met beide voeten in de klei. In die zin is ieder mens geroepen om boer te zijn, om alles wat leeft te helpen floreren en te genieten van de vruchten die het oplevert.
Bewerken en bewaren, ze houden elkaar in balans.

Vroeger waren er in de verschillende regoio’s werkgroepen Kerken en Landbouw. In Friesland vind je nog steeds zo’n werkgroep onder leiding van Douwe Hiemstra, raadslid Smallingerland (CDA)

Zie ook het opinie stuk “Waar is de kerk in hetstikstofdebat” www.nd.nl/opinie/1130489/waar- is-de- kerk- in- het- stikstofdebat-

…Van de voorzitter
Jaarthema 2022-2023 “Aan tafel”
De landelijke PKN heeft ieder seizoen een thema.
Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.
In de Bijbel, maar ook in de kerk- wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig uitgenodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam , maar ook de ziel.
Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaaltafel deelneemt , gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed.
Het maakt je tot een ander mens.
Ook in onze gemeente is het ’Aan tafel’ gaan niet onbekend.

De kerkenraad start de eerste kerkenraadsvergadering met een broodmaaltijd om elkaar weer te ontmoeten en gebeurtenissen te delen.
In de loop van dit seizoen hopen we voor de gemeente een maaltijd te organiseren.

De CBD heeft samen met ds. Mariska van Beusichem de startdienst voorbereid en zijn ook bij de voorbereidingen uitgegaan van het “Aan tafel” gaan.
In onze gemeente wordt 11 september de belangrijkste maaltijd in de Bijbel gehouden; het Heilig Avondmaal.

De vertrekkende ouderling.
Op 4 september neemt Marianne Leune afscheid als ouderling-scriba. Vele jaren heeft zij het beheer gehad van het scribaat. Zij heeft dat nauwgezet gedaan, want een scriba is de spin in het web van de kerkenraad!! Marianne, hartelijk bedankt.
Het scribaat wordt nu overgenomen door Ina Hospers als diaken met de taak als scriba. Ina is reeds in het ambt van diaken bevestigd.

…70+ jarigen september
03-09 K. Jongman-Mondria
07-09 A. Wieland-Feddes
08-09 M. Nasser-Lont
08-09 L.H. Oldebeuving
14-09 W. Mastebroek
16-09 G. Janse-van den Boer
19-09 J. Wondergem
25-09 J. Oosterhuis-Gootjes
29-09 A. Keur-Jippes
30-09 H.C. Bakker-van Eijk

Nieuw ingekomen
Dhr. en mevr. H. Postma-T.J. Postma-
van de Giessen Voorhof 38

Verhuisd binnen onze gemeente:
M.F. Lindemulder-Kühlman Voorhof 20
T. Smit-Akkerman Voorhof 14
F. van Bekkum-van Ingen Voorhof 8
T. Wiersma-Dijkstra Voorhof 36

Huwelijksjubilea
In het vorige Kerknieuws is abusievelijk niet vermeld dat op 9 augustus Dhr. en mevr. J. Jansen-N. Jansen-de Boer  60 jaar getrouwd waren.
22-09 dhr. en mevr. G. Vedelaar-L.G. Klei 55 jaar getrouwd
24-09 dhr. en mevr. A.C. Hanse-P. Timmer 40 jaar getrouwd
30-09 dhr. en mevr. C.A. van der Sar-M.Lindemulder 40 jaar getrouwd

…Van uw predikant
De vakanties zijn voor de meesten van ons weer voorbij.
Ook kerkelijk komen de meeste activiteiten weer op gang. Ik zie er naar uit om weer in Nagele aan de slag te kunnen. Hopelijk zullen er weer veel goede ontmoetingen zijn, op verschillende manieren.
Dat kunnen bezoeken bij u thuis zijn, of op andere bijeenkomsten. En natuurlijk tijdens de kerkdiensten.

Als u prijs stelt op een persoonlijk bezoek, kunt u uiteraard altijd een afspraak maken. Belt u gerust op. Wieke van der Sar plant de meeste bezoeken in, daar ben ik blij mee!

Iedere week (behalve tijdens de vakanties) ben ik ook te vinden in de kerk. Op donderdagmiddag probeer ik altijd van 13:00 – 14:00 uur in de kerk te zijn. Iedereen die dat wil, kan binnenlopen.
U bent van harte welkom!

Persoonlijk
Wij, Janneke en ik, hebben een fantastische vakantie gehad. Wij zijn met de auto naar Albanië gereden. Prachtig om door de binnenwegen van de Balkanlanden te reizen. In Albanië hebben wij ruim een week gelogeerd bij onze zoon Bauke en zijn vrouw Evie, met hun kinderen
Marije (3 jaar) en Naomi (½ jaar).
Twee dagen voordat wij uit Albanië vertrokken, kwam Hepke ook op bezoek. Met ons drieën zijn wij weer teruggereisd.

Helaas kregen wij in Duitsland al bericht dat het met Hendrik, een broer van Janneke, niet goed ging. Hij is een man van 65 jaar en vrijgezel. De avond van onze thuiskomst zijn wij ’s avonds nog met hem naar de dokterswacht bij ziekenhuis Nij Smellinge (in Drachten) gegaan. Hij werd doorverwezen naar de spoedeisende hulp. Diezelfde nacht is hij nog opgenomen in het ziekenhuis. Er was veel aan de hand, hij hield veel vocht vast (meer dan 10 kg.),
te weinig zuurstof in het bloed, kortademig, vrijwel geen kracht meer in zijn lichaam, om maar een aantal zaken te noemen.
Ook werd hij positief getest op corona.
Om een lang verhaal kort te maken: na een paar dagen op zaal is hij opgenomen op de Intensive Care. Een aantal dagen is hij in slaap gehouden.
Gelukkig is hij inmiddels weer enigszins aan de beterende hand. Sinds kort ligt hij niet meer op de Intensive Care. Als hij weer mag herstellen heeft hij nog een lange weg te gaan, maar wij zijn hoopvol.

Tenslotte
Als kerk vormen wij met elkaar een gemeenschap. Wij mogen er zijn voor elkaar. In het vorige nummer heb ik al genoemd dat ik opensta voor uw ideeën. Alles wat mee kan helpen om de onderlinge band in de gemeente te versterken, werk ik graag aan mee.

Graag tot ziens,
In de kerkdiensten en/of op andere gelegenheden.

Met hartelijke groet, ook namens Janneke,
in Christus verbonden,

Taede Deelstra
Kommisjewei 182
9218PJ Opeinde
Tel. 06 1948 91 03

…De jaarlijkse kerkschoonmaak
Jaarlijks? Door Corona is het al 3 jaar geleden dat we deze grote schoonmaak gehouden hebben. Het is daarom goed om er met z’n allen als een frisse wind doorheen te gaan.

Schrobben, dweilen, zemen en zuigen.
Komen jullie helpen?
Zaterdag 24 September
van 9.00 tot 12.00
Er zal een intekenlijst in de kerk hangen. Even bellen mag ook.

College van kerkrentmeesters en
Marjan van der Sar ( 06-23231337)

…Sleutel van de kerk
Verschillende van u zijn gewend dat bij de familie Bakker aan de Noorderlaan een sleutel van de kerk ligt.
Hier is voor de komende maanden verandering in gekomen.
Wilt u om wat voor reden dan ook even naar de kerk, dat kan natuurlijk altijd.
Sleuteladres is tot nader bericht : de Schokkerringweg 2-2

Marjan van der Sar
06-23231337

…Een nieuw begin
Hier even een berichtje van Tjam! Ik woon nu 5 weken in mijn nieuwe appartement, tot grote tevredenheid.
Mijn nieuwe adres is Voorhof 14, 8308 AC Nagele.
Het telefoonnummer is 06-10127381.

Hartelijke groet van Tjam Smid-Akkerman

…Bijbelleesrooster September
zo 4 sep Lucas 14:25-35
ma 5 sep Psalm 143
di 6 sep 1 Koningen 14:21-31
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8
do 8 sep 1 Koningen 15:9-24
vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7
za 10 sep 1 Koningen 16:8-22
zo 11 sep Lucas 15:1-10
ma 12 sep Lucas 15:11-32
di 13 sep Psalm 142
wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34
do 15 sep 1 Koningen 17:1-16
vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24
za 17 sep 1 Koningen 18:1-15
zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29
ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46
di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a
wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21
do 22 sep Psalm 128
vr 23 sep Lucas 16:1-9
za 24 sep Lucas 16:10-18
zo 25 sep Lucas 16:19-31
ma 26 sep Psalm 131
di 27 sep 1 Koningen 20:1-12
wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22
do 29 sep 1 Koningen 20:23-34
vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43
za 1 okt Lucas 17:1-10
zo 2 okt Lucas 17:11-19

…Kerkdiensten
Zondag 11 september 2022 9.30 uur
Startdienst en Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 september 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Kerk in Actie
Zending Syrië
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie
ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en
burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 september 2022 9.30 uur
Mevrouw Regine Agterhuis (Hattem)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 oktober 2022 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord
Eerste collecte: Israel zondagcollecte Protestantse Kerk
Kerk & Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en
Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid
met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom
stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zesentwintigste jaargang, nr 1, september 2022, totaal nummer 275
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor oktober ligt 2 oktober in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 september 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571