Kerknieuws juli – augustus 2022

WOORD

Eens werd een Woord geroepen
en zie: de mens was daar.
Die vormde nieuwe woorden
en maakte woorden waar.

Nu schreeuwen mensen woorden
als: oorlog, haat en dood.
Nu dromen mensen woorden
als: vrede, liefde, brood.

Zo worden woorden tekens
van wat de mensen doen.
Zo maken zij hun woorden
tot vuistslag of tot zoen.

Als ieder woord gezegd is,
gevoeld is en gehoord,
dan blijft als allerlaatste
het allereerste Woord.

Jacqueline Roelofs-van der Linden

…Om te beginnen.

In het boekje Stukjes en Beetjes. Vond ik een stukje wat ik met jullie wil delen.
Het heet : Namen
Eens kreeg Mozes van God de opdracht om het volk van Israël uit Egypte weg te leiden.
Mozes heeft allerlei bezwaren, onder andere dat hij niet eens weet hoe God heet.
Hoe kan hij de Israëlieten dan vertellen wie hem heeft gestuurd?
God snapt de moeilijkheid en maakt zijn naam bekend: JHWH.
Vertaald wil dat zoveel zeggen als ‘Ik ben.’
Dan nog is het nog niet zo duidelijk wie God is.
Schrijvers van de Bijbel hebben verteld hoe zij God zien:
God is als een rots , op hem kun je bouwen,
God is als een herder, hij zorgt voor zijn schapen ( en dat zijn wij dan ),
God is als een koning , hij heeft het voor het zeggen .
Zo zijn er nog veel meer beelden die de schrijvers hebben gebruikt om te vertellen wie God voor hen is, of hoe God zich opeen bepaald moment heeft laten kennen .
God is als een rots… Dat betekend dat je God tekortdoet als je denkt dat God een rots is . Hij heeft wel wat weg van een rots, maar is ook helemaal anders . Een rots is bijvoorbeeld geen herder en dat is God ook . Maar ook dat is hij weer niet helemaal , of juist helemaal anders.
Jezus , de Zoon van God , lijkt op zijn Vader . In het evangelie dat door Johannes geschreven is, krijgt Jezus dezelfde naam als God : ‘ Ik ben ‘.
Telkens weer zegt Jezus ‘ Ik ben ‘, en dan volgt net zo’n soort omschrijving als de bijbelschrijvers van God gaven. ‘ Ik ben het licht ‘ – licht hebben we nodig om te weten waar we onze voeten zetten en om te zien wie er naast ons loopt. ‘ Ik ben de goede herder- net als zijn Vader zorgt Jezus voor zijn schapen .

Er staat nog veel meer ‘ Ik ben ‘ – uitspraken van Jezus in dit evangelie.
Net als zijn Vader wil Jezus zich laten kennen, maar een beeld is daarvoor niet genoeg.
Of het moet zijn : God is liefde .

Ik wens iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toe .
Groet Jeanet

…Van de voorzitter
Bemensing kerkenraad
De afgelopen kerkenraadsvergaderingen hebben we diverse mogelijkheden bekeken hoe de taken en werkzaamheden van de kerkenraad uitgevoerd kunnen worden.
Marianne Leune stopt met ingang van het nieuwe seizoen als ouderling scriba. Er zijn enkele gemeenteleden benaderd voor de vervanging van de scriba. Dat lukte helaas niet.
Binnen de kerkenraad heeft Ina Hospers aangeboden de werkzaamheden van een scriba over te nemen.
Volgens de kerkorde mogen er ook werkgroepen gevormd worden. Een drietal gemeenteleden
heeft aangegeven daarin plaats te willen nemen.
In de kerkenraadsvergadering 22 juni is besloten dat per ingang van het nieuwe seizoen de bemensing van de kerkenraad er als volgt uitziet.
Ouderling- voorzitter Janny Bunschoten, ouderling- pastoraat Ineke Bolijn en Nelly Bakker.
De diakenen zijn John Mallie, Ina Hospers met als speciale taak het scribaat en Jeanet Lamse.
Gré ten Napel is lid van de werkgroep diaconie.
In de CVK zijn Adri Leune en Kees van der Sar de ouderlingen en zij worden ondersteund Martje v.d. Meer, Albert Hakvoort en Tineke Postma.

Vakantietijd
Op 22 juni heeft de kerkenraad haar laatste vergadering gehad van dit seizoen.
De vakantietijd breekt aan. De scholen sluiten 15 juli.
Diverse gemeenteleden zijn of gaan op vakantie en sommigen genieten van een vakantie thuis.
Ina Hospers gaat niet op vakantie en heeft een overzicht wanneer de kerkenraadsleden op vakantie zijn. Mocht er onverhoopt dringende omstandigheden zijn, dan kunt u haar benaderen.

Informatie over de overleden gemeenteleden
Op de gemeenteavond is naar voren gekomen dat enkele gemeenteleden per e-mail op de hoogte gesteld willen worden indien een gemeentelid overlijdt.
In de afgelopen kerkenraadsvergadering is dat aan de orde geweest.
Er zijn al enkele gemeenteleden die een email van de scriba ontvangen als er een gemeentelid is overleden.
De voorwaarde daarbij is dat er door de ouderling eerst geïnformeerd wordt bij de familie of zij daar hun toestemming voor geven.
Gemeenteleden die een bericht van een overlijden via de e-mail willen ontvangen, kunnen hun emailadres doorgeven aan de scriba.
De melding van het overlijden van een gemeentelid per email gaat per 1 september

Janny Bunschoten

…70+ jarigen juli
03-07 C.C. Giethoorn-Joor
03-07 S. Bakker
06-07 F.A. Capelle
09-07 F. Woltinge-Metselaar
14-07 J.H. Hospers
24-07 J. Giethoorn

…70+ jarigen augustus
02-08 N. Jansen-de Boer
05-08 A.J. Jonker-van de Velde

Mutaties
Uitgeschreven mevr. A.S. Schilder
Huwelijksjubilea
28-07 Dhr. en mevr. J.A. Barendregt-
I.M. Zijl 50 jaar getrouwd
19-08 Dhr. en mevr. J. Woltinge-
F. Metselaar 63 jaar getrouwd

…Bloemengroet
5 juni – Johan v.d. Slikke
12 juni – Inge Leune
19 juni – dhr. en mw. Wondergem
26 juni – Ina Barendregt

Van uw predikant

Laten wij beginnen met een hartelijk groet voor u allen! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik in uw gemeente ben bevestigd. Inmiddels is er veel gebeurd. Tijd voor een korte terugblik en ook: vooruitkijken!

Terugblik:
ik vind het een groot voorrecht om in onze gemeente te mogen werken. Helaas is de tijd maar zeer beperkt. Maar in die beperkte heb ik al veel waardevolle ontmoetingen mogen hebben. De werktijd voor Nagele is ongeveer een kwart van een volledige betrekking. Dat is weinig. Want in die beperkte tijd moeten wel alle werkzaamheden gebeuren: het afleggen van bezoeken, het voorgaan in kerkdiensten, de preekvoorbereiding, vergaderingen bijwonen, het lezen van de stukken, studie, en ga maar door. Ook bovenplaatselijk werk hoort hier bij. Ik denk aan de WGP. Dat staat voor: werkgemeenschap predikanten (en pastorale werkers). Een aantal keren per jaar komen de predikanten en pastors van de Noordoostpolder en Urk bij elkaar. Deze ontmoetingen zijn zeer zinvol. Er wordt dan overlegd over landelijke ontwikkelingen (ds. Ilonka Terlouw, predikant van Tollebeek, zit in de Generale Synode van onze kerken), maar ook over plaatselijke zaken. Uiteraard gebeuren al die buitenplaatselijke zaken niet alleen in de werktijd voor Nagele. Ditzelfde geldt ook voor Creil en Espel. Om aan een volledige werktijd te komen, geef ik ook nog een aantal uren les op het Berechja College op Urk. Uiteraard het vak godsdienst. En soms gebeuren er onverwachte dingen, die de nodige tijd vragen.
Conclusie: met zo’n veelheid van taken is het belangrijk dat het werk goed gestructureerd wordt. Wieke van der Sar is daarbij voor mij van grote waarde. Zij plant de bezoeken in die ik in de gemeente af mag leggen. Wieke krijgt van mij de dagdelen door die beschikbaar zijn voor het bezoekwerk in Nagele. Zij probeert deze in te vullen. Dat is voor haar een flinke klus. Soms moeten er heel wat telefoontjes gepleegd worden, voor alles is gelukt. En soms kloppen niet alle gegevens. Dan moet er bijvoorbeeld gezocht worden naar het juiste telefoonnummer. Ik ben haar dankbaar voor haar inzet. Als ik zelf alles in zou moeten vullen, zou ik niet zoveel bezoeken af kunnen leggen als nu gebeurt.

Ik ben blij met de bezoeken die ik tot nu toe heb mogen afleggen. U maakt kennis met uw predikant, maar voor mij betekent het, dat ik de gemeente leer kennen. In een gesprek komen soms dingen heel persoonlijke dingen naar voren, die je niet deelt als er anderen bij zijn. Het is belangrijk om elkaar zo goed te leren kennen.

Het betekent voor mij, dat ik onze gemeente al veel beter ken dan een jaar geleden. Gelukkig maar. Want wij hopen nog een aantal jaren met elkaar verder te mogen. En daarom mogen wij ook vooruitzien.

Vooruitkijken:
eerst een klein praktisch puntje: ik ga mijn best doen om met meer regelmaat iets in ons kerkblad op te nemen. Ook dit is een middel om contact met elkaar te houden.
Verder hoop ik van harte dat wij met elkaar kunnen werken aan een goede gemeenschap. Ik ben dankbaar voor wat er nu is, wie wij met elkaar zijn. Maar ik hoop ook, dat onze onderlinge band wordt verdiept en versterkt. Het is logisch, dat een predikant dat niet zelf kan organiseren. Dat is een taak voor ons samen.
Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is de onderlinge band die wij mogen hebben. Wij zijn met elkaar een gemeenschap van Christus. Zo mogen wij ons ook met elkaar verbonden weten.
Net zo belangrijk vind ik, dat wij ons als gemeenschap ook verbonden weten met onze omgeving. Het dorp Nagele en alle mensen die hier wonen, en voor een deel ook de dorpen om ons heen.
Als wij werkelijk vertrouwen op Christus, kunnen wij heel veel voor elkaar betekenen en voor onze omgeving. Daar hebben wij elkaar bij nodig.

Op mijn wensenlijstje staat onder andere: meer bijeenkomsten. Ik bedoel: niet alleen de kerkdiensten op zondag, maar ook andere ontmoetingen. Voor een deel kan dat gewoon gezellig zijn. Maar het kan ook zijn dat wij samen in gesprek gaan over zaken die nu spelen. Actuele onderwerpen. Of samen een Bijbelgedeelte bestuderen. Ik zou daar heel graag tijd voor vrij maken.
Maar dan komt meteen het probleem: de beperkte werktijd. Toch kan dat in dit geval ook een voordeel zijn. Het voorkomt in ieder geval dat de dominee maar van alles gaat organiseren. Als iemand uit onze gemeente zoiets oppakt, werk ik graag met volle inzet mee. Dan wil ik ook inhoudelijk meedenken. Daar komt bij: wat uit onze gemeente zelf opkomt, hangt niet af van de dominee. Dat maakt de kans van slagen waarschijnlijk groter.

Ik zou heel graag een keer een ontmoeting hebben met de jongeren uit onze gemeente en uit ons dorp. Waar zijn jullie mee bezig? Wat willen jullie? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Ik zou heel veel willen doen. Reizen organiseren, ontmoetingsavonden, of nog heel wat anders. Wie voelt zich geroepen om mee te doen?

Kortom: heel graag zie ik uit naar uw voorstellen en ideeën.

Samenvatting:
Ik voel mij heel goed thuis in onze gemeente. Graag zou ik met jullie en met u willen zoeken naar mogelijkheden om onze onderlinge band verder te versterken.
Daarbij denk ik aan alle groepen uit de gemeente, ook degenen die zich misschien niet meer zo sterk met de gemeente verbonden voelen. Juist dan!
Of je nu hoort bij de jeugd of bij de oudere groepen, de jong volwassenen of welke groep dan ook: Heb je ideeën? Ik doe graag mee! Samen op stap gaan? Ik heb wel ideeën, zowel dichtbij als veraf. Studiegroep? Laat maar weten. Dat kunnen wij op totaal verschillende manieren uitwerken. Er is heel veel mogelijk.
Ik ben dankbaar voor de kerkdiensten. Maar ook andere vormen zijn mogelijk.
Ik zou zeggen: Kom maar op!

Een aantal praktische zaken:
U kunt mij vrijwel elke week ontmoeten in onze kerk. Ik probeer altijd op donderdag van 13:00 uur tot 14:00 uur in de kerk te zijn. U ziet de auto dan wel naast de kerk staan. Wie dat wil, kan vrij naar binnenlopen. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat ik er om onvoorziene redenen niet ben, maar in de praktijk komt dat weinig voor.

Vakantie
Wij hebben onze vakantie gepland van maandag 25 juli tot en met maandag 29 augustus. In die periode is er dus ook geen inloopspreekuur. In dringende situaties kan de kerkenraad u verder helpen. De kerkenraad weet welke predikant of pastor eventueel beschikbaar is.

Welkom
Mocht u een keer in Zuidoost Fryslân zijn, dan bent u natuurlijk welkom bij ons thuis. Het is wel fijn als u van tevoren even belt, ik ben lang niet altijd thuis.
Janneke en Taede Deelstra
Kommisjewei 182
9218PJ Opeinde
Tel. 06 1948 91 03

…Pinksteractie voor de Voedselbank
Op 5 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van hoop, met een actie voor de Voedselbank. Wat werden er veel houdbare producten ingezameld! Het was overweldigend!
Voor in de kerk stonden meerdere volle tafels . Op donderdag ging er een volle bestelauto naar de Voedselbank. We werden vriendelijk onthaald en als gemeente heel hartelijk bedankt . Men was onder de indruk ( en wij van het vele werk dat daar door vrijwilligers wordt verricht !)
Wij willen u vanaf deze plaats ook hartelijk bedanken voor uw donatie.
Commissie Bijzondere diensten

…Bijbelleesrooster Juli en augustus
zo 3 jul Lucas 10:1-16
ma 4 jul Lucas 10:17-24
di 5 jul Lucas 10:25-37
wo 6 jul Lucas 10:38-42
do 7 jul Psalm 140
vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21
za 9 jul 1 Koningen 1:22-40
zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53
ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12
di 12 jul 1 Koningen 2:13-25
wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35
do 14 jul 1 Koningen 2:36-46
vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15
za 16 jul 1 Koningen 3:16-28
zo 17 jul Psalm 15
ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20
di 19 jul 1 Koningen 5:1-14
wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32
do 21 jul 1 Koningen 6:1-18
vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38
za 23 jul Psalm 141
zo 24 jul Lucas 11:1-13
ma 25 jul Lucas 11:14-28
di 26 jul Lucas 11:29-36
wo 27 jul Psalm 70
do 28 jul Lucas 11:37-44
vr 29 jul Lucas 11:45-54
za 30 jul Lucas 12:1-12
zo 31 jul Lucas 12:13-21
ma 1 aug Lucas 12:22-34
di 2 aug Lucas 12:35-48
wo 3 aug Lucas 12:49-59
do 4 aug 1 Koningen 7:1-12
vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26
za 6 aug 1 Koningen 7:27-39
zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51
ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11
di 9 aug 1 Koningen 8:12-21
wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32
do 11 aug 1 Koningen 8:33-43
vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53
za 13 aug 1 Koningen 8:54-66
zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9
ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28
di 16 aug 1 Koningen 10:1-9
wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20
do 18 aug 1 Koningen 10:21-29
vr 19 aug Lucas 13:1-9
za 20 aug Lucas 13:10-21
zo 21 aug Lucas 13:22-30
ma 22 aug Lucas 13:31-35
di 23 aug Psalm 112
wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13
do 25 aug 1 Koningen 11:14-25
vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43
za 27 aug 1 Koningen 12:1-19
zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32
ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10
di 30 aug 1 Koningen 13:11-22
wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34
do 1 sep 1 Koningen 14:1-20
vr 2 sep Lucas 14:1-11
za 3 sep Lucas 14:12-24
zo 4 sep Lucas 14:25-35

…Kerkdiensten
Zondag 10 juli 2022 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 juli 2022 9.30 uur
Dhr. Guus Doorn (Oldemarkt)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 juli 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 31 juli 2022 9.30 uur
Dhr. J Mulderij (Wezep)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Zondag 7 augustus 2022 9.30 uur
Dhr. R Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 14 augustus 2022 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Zending
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 augustus 2022 9.30 uur
Ds. Gerda Lubbersen (Zwolle)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Zondag 28 augustus 2022 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattem)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 september 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Tweede collecte: Kerk
Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nr 11, juni 2022, totaal nummer 274
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september ligt 4 september in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 augustus 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571