Kerknieuws mei 2022

Een liedje van het water

Ik lag de lieve lange dag
tussen het bloeiend fluitekruid;
er zweefde een liedje voor mij uit,
nu hoort naar wat ik zingen mag:

Wie nooit de lieve lange dag
bij ’t spiegelklare water lag,
zijn uur is kort, zijn vreugd heeft uit, –
want nimmer zag hij wat ik zag
tussen het bloeiend fluitekruid.

Wie naar het klare water gaat
hem zullen de ogen opengaan,
want zeker zal hij hier verstaan,
geknield tussen wat groeit en leeft,
hoe God het schoonste zingen geeft
bij water, bloeiend kruid en riet
om niet!

(Ida Gerhardt)

…Om te beginnen
Hemelvaartsdag hoe vier je dat?
Eigenlijk is het een beetje ingewikkelde dag. Het voelt een beetje alsof gelovigen verlaten worden. De beloofde Heilige Geest is er immers nog niet. De zondag na Hemelvaartsdag heet niet voor niets de wezenzondag het is een periode van verwachting van geduld hebben.
Dat laatste zijn we wat verleerd in deze tijd maar het is goed om te wachten tot God zijn beloftes waarmaakt. En daar ook op te vertrouwen. Zonder hemelvaart geen Koning en geen Koninkrijk.
Jezus sprak in de veertig dagen na Zijn opstanding voortdurend over het Koninkrijk. Sinds Hij ten hemel is gevaren, regeert hij als Koning aan de rechterhand van de Vader. Het lastige is natuurlijk dat zijn Koninkrijk nu nog onvolmaakt is .
Het is allemaal nog ten dele, zoals Paulus later uitlegt. Maar we geloven wel dat Jezus nu vanuit de hemel als Koning realiseert wat Hij aan het kruis en in de opstanding volbracht heeft. Een ander aspect is wat de engelen zeiden toen een wolk hem wegnam: Hij zal op dezelfde wijze terugkeren zoals Hij is heengegaan. Dit wijst op Zijn wederkomst als Koning. Dan zal het Koninkrijk volmaakt zijn.
Als gelovigen wachten we met spanning op het moment waarop Hij van zijn troon opstaat en in naam van de Vader het teken geeft om de laatste bazuin te blazen.
Dan wordt alles nieuw. Nu nog zit Jezus verhoogd aan de rechterhand van de Vader.
Hij regeert, hem is gegeven alles macht in hemel en op aarde.
Vanaf deze troon doet Hij voorbede, dicht bij het hart van Zijn Vader.
Daar wordt hij gehoord

MARANATHA
John Mallie

…Van de voorzitter

Gemeenteavond
Op dinsdag 10 mei om 20.00 uur hopen we een gemeenteavond te houden in de Ruimte.
De agenda bestaat uit:
1. Opening/korte meditatie
2. Jaarstukken 2021 van de CVK en Diaconie (deze zijn als bijlage toegevoegd in het Kerknieuws)
3. Onderhoud van de kerk
4. Wat betekent het dat de Ruimte een rijksmonument is?
5. Rondvraag
6. Afsluiting
7. En ….. nog even napraten onder het genot van een hapje en drankje

Kerkenraad
Op zondag 24 april heeft Theo Veerbeek om persoonlijke redenen als ouderling afscheid genomen.
Wij danken hem voor zijn inzet.
Er is nu een vacature. Wie vult die in?

Doopdienst
Op 8 mei hopen we dat de drie dochters, Saar, Maud, Liv van Peter en Julia Geluk gedoopt worden in de dienst waarin Mariska van Beusichem voorgaat.

Ouderenmiddag
In de kerkenraadsvergadering 20 april is besloten niet alleen voor de ouderen een bijeenkomst te houden, maar een bijeenkomst voor alle gemeenteleden en dat vindt plaats in september/oktober.

Heilig Avondmaal
In ieder geval vieren we het Heilig Avondmaal weer in een kring. Op de kerkenraadsvergadering van 18 mei wordt er definitief besloten hoe en op welke wijze het Heilig Avondmaal plaats vindt

Janny Bunschoten

…In memoriam
Pietje Leistra – Stoepker
* 25 januari 1925 † 3 april 2022

Op donderdag 7 april hebben wij afscheid genomen van Pietje Leistra – Stoepker.
Pietje Stoepker is geboren op Texel. Zij was de oudsten 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes. Inmiddels zijn twee van haar broers overleden. Haar ouders zijn altijd op Texel blijven wonen. Pietje was in haar jonge jaren dienstbode. Eerst op Texel. Later is zij als hulp in de huishouding naar Wieringermeer gegaan. Zij was daar dag en nacht. Daar heeft zij haar man, Andries Leistra, leren kennen. Andries heeft meestal als boerenarbeider gewerkt. Onder anderen in de Pettemer polder, lang de Hondsbossche zeewering. Daarna in Sint Maartensvlotburg. Hij is daar enige tijd zelf boer geweest, maar daarna werd hij weer arbeider. In Lutten en Kampereiland. Toen Andries gepensioneerd was, zijn hij en Pietje verhuisd naar Nagele. Zij waren altijd samen thuis. In Nagele hebben Andries en Pietje goede jaren gehad. Hij was een enorme schapenliefhebber. Hij is ongeveer 15 jaar schapenboer geweest. Dit was zijn lust en zijn leven.

Het grote verdriet in hun leven was dat zij geen kinderen hebben gekregen.
Gelukkig hadden zij het verder goed samen. Wel hebben zij altijd heel sober moeten leven. Er was geen geld voor bijzondere uitgaven. Daardoor is er ook nooit een onderzoek geweest naar de oorzaak van hun kinderloosheid. Misschien dat de krappe financiële ruimte ook wel een van de redenen was, dat Pietje van alles verzamelde. Als je weinig te besteden hebt, bewaar je veel. Na het overlijden van Andries kwam het moment dat Pietje moest verhuizen naar de Hof van Smeden in Emmeloord. Ook daar heeft Pietje nog een goede tijd gehad.

Pietje Leistra stond bekend als een vriendelijke en gezellige vrouw. Zij had aandacht en belangstelling voor anderen. Jarenlang heeft zij vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem gedaan. Zij heeft veel bezoeken afgelegd bij mensen als er ziekte was en bij hoogtijdagen. Vaak nam ze een bloemetje mee. Tot het laatst heeft zij meegeleefd met de mensen in Nagele.

Pietje was ook een vrouw, die sterk vanuit haar geloof leefde. Voor Pietje was de regenboog een bijzonder symbool van God’s nabijheid. In het laatst van haar leven is er met haar nog een psalm gezongen.

Sinds zij getrouw waren, hadden Andries en Pietje alles samen. Daarom hebben wij in de afscheidsdienst van Pietje dezelfde liederen gezongen en hetzelfde Bijbelgedeelte gelezen als bij Andries.

In de afscheidsdienst hebben wij dezelfde tekst gelezen: Psalm 31:1–6; 15 en 16a. Deze psalm wil duidelijk maken, dat wij op God mogen vertrouwen. Dat wij bij Hem in goede handen zijn. Niet alleen in goede dagen, maar ook in kwade dagen. In dat vertrouwen hebben wij afscheid genomen van zr. Pietje Leistra. Het vertrouwen dat er een Heer is, die haar kent. De Heer, op wie zij altijd heeft vertrouwd.

Wij wensen iedereen sterkte toe die Pietje Leistra mist.
Wij zijn dankbaar dat zij is gestorven in het vertrouwen op haar Heer en Heiland.

T. Deelstra

…Persoonlijk

Het leven is wonderlijk. Soms lijkt het leven lange tijd rustig verder te gaan, en dan ineens zijn er grote veranderingen. Dat kan van alles zijn. Zorgen, verdriet, rouw. Janneke en ik hebben daar ook zeker ons deel in gehad. Maar de laatste maanden hebben Janneke en ik als heel bijzonder mogen ervaren. Zonder volledig te zijn, noem ik graag een aantal zaken die voor mij heel belangrijk waren. Wat hadden wij te vieren?
Op 8 april 1959 ben ik geboren. Wij mochten toen dus vieren dat ik 63 jaar oud mocht worden.
Op vrijdag 13 april 1984 zijn Janneke en ik getrouwd. Wij zijn dus inmiddels 38 jaar een gelukkig paar. Natuurlijk is de ene dag de andere niet, maar wij zijn blij met elkaar en gaan nog steeds in liefde verder.
Op 7 februari 2022 is onze kleindochter Naomi Janneke geboren. Zij is de tweede dochter van Bauke en Evie. Bauke en Evie werken als zendingsechtpaar in Albanië. Tijdelijk verblijven zij nu in Driezum (Fryslân). Zij hopen rond 10 mei a.s. weer terug te gaan naar Albanië. Als ik dit schrijf, is ons jongste kleinkind dus bijna 7 weken oud.
Op 8 april 2022 is onze oudste zoon, Oetze, getrouwd met Jentina Kranendonk. Een groot feest. Het was een bijzonder voorrecht dat ik zelf in de dienst voor mocht gaan waarin hun huwelijk werd bevestigd. Zij zijn op dit moment dus iets meer dan 1 week getrouwd.

De laatste weken zat mijn agenda soms overvol. Maar het waren kostbare en rijke weken. Zeker ook in de ontmoeting met verschillende gemeenteleden.
Inmiddels zijn de dagen weer langer geworden. In ieder geval letterlijk. Ik hoop dat dit ook in figuurlijke zin gebeurt. Dat in ons leven de zon blijft schijnen of weer door mag breken. De laatste weken hebben wij kerkelijk stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Dat is zeer waardevol. Inmiddels hebben wij, wat mij betreft, de meest rijke dagen van het jaar gevierd. Goede Vrijdag, de dag dat Jezus is gekruisigd en begraven. Stille Zaterdag, de dag dat Jezus in het graf lag.
En dan: … Pasen! De dag van de opstanding. De machten van het kwaad en van de dood zijn definitief verslagen! Wij leven met God. Wij zijn op weg naar de heerlijkheid! Die zekerheid maakt voor mij het leven totaal anders. De wetenschap dat wij onderweg zijn. Met soms zeer moeilijke trajecten, van verdriet, van pijn en moeite, misschien zelfs wanhoop. Maar met soms ook geweldig mooie vergezichten, van hoop, van uitzicht, van liefde! Op die manier leef ik bij de dag: ik probeer oog te houden voor alle mooie dingen en zegeningen van het moment. In de wetenschap: wij zijn onderweg naar huis! En op deze weg zien wij al weer uit naar de volgden feesten: Hemelvaart en Pinksteren.
Veel zegen toegewenst,

T. Deelstra

…Oekraïne
Hierover hoef ik niet veel te schrijven. De media vragen hiervoor volop aandacht. En terecht! Laten wij vooral blijven bidden voor iedereen die met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te maken heeft.
Ik noem dit onderwerp vooral, omdat ook in onze gemeente mensen uit Oekraïne aanwezig zijn. Niet iedereen spreek goed Engels. Dat geldt zowel voor onze gasten als voor onszelf. Hoe kun je dan met elkaar in gesprek komen? Mocht u met iemand uit Oekraïne willen spreken, maar de taal is het probleem, kan deze website een geweldige hulp betekenen. U kunt een programma op uw telefoon downloaden. U zegt wat in het Nederlands. Dit wordt meteen vertaald in het Oekraïens, zodat uw gesprekspartner bijna op hetzelfde moment in eigen taal hoort wat u zegt. En andersom precies hetzelfde. Wat in het Oekraïens wordt gezegd, hoort u op bijna hetzelfde moment in het Nederlands.
Wilt u meer informatie over dit geweldige hulpmiddel? Kijk dan hier: https://pryv.it
(het intoetsen van <priv.it> is al voldoende)

Tot zover voor deze keer.
Met hartelijke groet,
Gods zegen toegewenst,
Ds. Taede Deelstra

…70+ jarigen mei
08-05 J.W. Bunschoten
14-05 G. Vedelaar
17-05 J. Geluk-Padmos
21-05 T. Smid-Akkerman
24-05 A. Nijmeijer

…Mutaties
Verhuisd:
R. de Vries is verhuisd naar
het buitenland

Uitgeschreven:
J. Plat

Overleden:
03-04 P. Leistra-Stoepker

Huwelijksjubileum
06-05 Dhr. en mevr. J.M. ten Napel-
G.J. Bakker 50 jaar getrouwd

…Collectes
Diaconie
zondag 2 jan. € 3,50 Diaconie
zondag 9 jan. € 3,50 Diaconie
zondag 16 jan. € 3,50
Ondersteuning Gemeenten
zondag 23 jan. € 3,50 Voedselbank
zondag 30 jan. € 51,30 ISEE
zondag 6 febr. € 62,08 Werelddiaconaat
zondag 13 febr. € 68,38 Voedselbank
zondag 20 febr. € 49,38 Diaconie
zondag 27 febr. € 58,98 ISEE
zondag 6 mrt. € 69,53 Zending
zondag 13 mrt. € 533,88
Oekraïne – Kerk in Actie
zondag 20 mrt. € 42,48 Diaconie
zondag 27 mrt. € 46,38 ISEE

Kerk
zondag 2 jan. € 3,50
zondag 9 jan. € 3,50
zondag 16 jan. € 3,50
zondag 23 jan. € 3,50
zondag 30 jan. € 57,50
zondag 6 febr. € 53,28
zondag 13 febr. € 56,58
zondag 20 febr. € 54,68
zondag 27 febr. € 107,08
zondag 6 mrt. € 64,28
zondag 13 mrt. € 54,73
zondag 20 mrt. € 50,88
zondag 27 mrt. € 41,48

…Zending
Stichting CTIW is een Nederlandse christelijke stichting met ANBI-status. Door middel van onze projecten, streven we ernaar een bijdrage te leveren aan betere leefomstandigheden, zoals armoedebestrijding en beter onderwijs, gezondheid en basisvoorzieningen van achtergestelde gemeenschappen in Ghana.
Kwaliteit van onderwijs is vaak onder de maat in Ghana omdat er weinig tot geen steun is van de overheid voor scholen.
Ook kunnen veel leerlingen hun scholing niet afmaken omdat hun ouders niet voldoende inkomen hebben om het schoolgeld te betalen. De situatie is verslechterd door de Corona pandemie omdat dit vele Ghanese families economisch geraakt heeft.
We helpen onder meer basisscholen en middelbare scholen in afgelegen gebieden en achterstandswijken om hogere kwaliteit van onderwijs aan te kunnen bieden zodat leerlingen kunnen doorstromen en niet vroegtijdig hun school verlaten. Dit doen wij onder andere door het inzamelen van schoolmeubels, computers / tablets, schoolborden, educatief speel- en spelmateriaal voor binnen en buiten, sportmateriaal, etc.
Het verschepen van schoolmeubels heeft in deze tijden van de pandemie nog meer urgentie gekregen. Scholen kunnen niet meer alle leerlingen aannemen omdat ze niet genoeg tafels en stoelen hebben voor de leerlingen vanwege strengere overheids-regels door de pandemie (leerlingen mogen niet zo dicht meer op elkaar zitten). Sommige scholen moeten daarom zelfs sluiten omdat ze daardoor niet meer genoeg inkomsten krijgen via het lesgeld om de school draaiende te kunnen houden. Daarnaast hebben scholen, door minder lesgeld te ontvangen, ook nóg minder geld om te investeren in de kwaliteit van onderwijs.

Er is besloten om geld vanuit de zendingspot over te maken aan deze stichting.

…Bijbelleesrooster Mei
zo 1 mei Jeremia 32:26-44
ma 2 mei Johannes 21:1-14
di 3 mei Johannes 21:15-25
wo 4 mei Psalm 55:1-16
do 5 mei Psalm 55:17-24
vr 6 mei Jeremia 33:1-13
za 7 mei Jeremia 33:14-26
zo 8 mei Psalm 77
ma 9 mei Jeremia 34:1-7
di 10 mei Jeremia 34:8-22
wo 11 mei Jeremia 35:1-11
do 12 mei Jeremia 35:12-19
vr 13 mei Jeremia 36:1-13
za 14 mei Jeremia 36:14-26
zo 15 mei Jeremia 36:27-32
ma 16 mei Psalm 93
di 17 mei Jeremia 37:1-10
wo 18 mei Jeremia 37:11-21
do 19 mei Jeremia 38:1-13
vr 20 mei Jeremia 38:14-28
za 21 mei Psalm 129
zo 22 mei Jeremia 39:1-10
ma 23 mei Jeremia 39:11-18
di 24 mei Jeremia 40:1-6
wo 25 mei Jeremia 40:7-16
do 26 mei Psalm 57
vr 27 mei Jeremia 41:1-10
za 28 mei Jeremia 41:11-18
zo 29 mei Jeremia 42:1-12
ma 30 mei Jeremia 42:13-22
di 31 mei Jeremia 43:1-13
wo 1 jun Jeremia 44:1-10
do 2 jun Jeremia 44:11-19
vr 3 jun Jeremia 44:20-30
za 4 jun Jeremia 45:1-5
zo 5 jun Psalm 147

…Kerkdiensten
Zondag 8 mei 2022 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Noodhulp Nigeria
In het noorden van Nigeria
zijn ruim 2 miljoen christenen
en moslims op de vlucht voor
geweld in eigen land.
Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de
meesten zijn terecht gekomen
in dorpen waar de inwoners
zelf al nauwelijks rond kunnen
komen. Met de komst van de
vluchtelingen is er een tekort
aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de
vluchtelingen op hun nieuwe
plek, maar ook bij een mogelijke
terugkeer en het verwerken van
trauma’s.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 mei 2022 9.30 uur
Ds. Thea de Ruijter (Dronten)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Het dorp De Glind is een
veilige haven voor kwetsbare,
uithuisgeplaatste kinderen en
jongeren. Zij kunnen in deze
hechte dorpsgemeenschap
herstellen van hun trauma’s,
weer gewoon kind zijn en
jongeren kunnen er werken aan
hun toekomst. In De Glind, dat
ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt
genoemd, geloven ze sterk in de
helende kracht van een stabiel
gezinsleven. Ruim 120 kinderen
en jongeren worden opgevangen
in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone
dorp.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 mei 2022 9.30 uur
Ds. Riek van Haeringen (Dronten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Donderdag 26 mei 2022 9.30 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Riek van Haeringen (Dronten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 29 mei 2022 9.30 uur
Ds. Theo van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 juni 2022 9.30 uur
Ds. Martin Jans (Joure)
Eerste collecte: Zending
Zuid-Afrika
Bijbel brengt
arme boeren in actie
Veel arme boeren in de Zuid-
Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal
leven al generaties lang in armoede.
Ze geloven niet dat hun leven ooit
zal verbeteren. Een christelijke
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt
deze mentaliteit door boeren-
families te laten samenwerken.
De organisatie inspireert hen met
bijbelverhalen en leert hun hoe ze
met betere landbouwmethoden
de voedselopbrengst kunnen
verhogen. In het kader van
‘jong geleerd, oud gedaan’
investeert de organisatie juist
ook in kinderen zodat er een
structurele verbetering van de
leefomstandigheden optreedt.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nr 9, mei 2022, totaal nummer 272
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juni ligt 5 juni in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 mei 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571