Kerknieuws maart 2022

Vastentijd

Vastentijd is oefentijd:
is wakker worden na de winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk voor zich.
Is je ogen opendoen
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen
en zicht te krijgen
op het eeuwige Licht
dat doorbreekt aan de horizon.

Is in de voorjaarsstilte
je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente
en het zaad van de vrede
en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.

Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.

Dat en zoveel meer
is vastentijd:
de grote opwarming
om te herleven

Marianne Debets

…Van de voorzitter
Met ingang van 25 februari 2022 zijn de regels omtrent de Corona ook gewijzigd voor de kerken.
Dat is een verheugend bericht!
U heeft wel gemerkt dat we zondag 27 februari na de dienst weer koffie/thee hebben gedronken en dat kan weer naar iedere kerkdienst! Marjan zorgt dat de koffie/thee klaar staat na de dienst in de kerkzaal.
Toch heeft het Moderamen besloten de inrichting van de kerkzaal wat betreft de tafels en de stoelen zo te laten staan als het nu is. Dat geldt ook voor de route in de kerk. De collectes worden na de dienst in de vergaderzaal gehouden.
De begroeting van de voorganger door de ouderling van dienst voor en na de dienst blijft zoals het nu is. Dat geldt ook voor het groeten van de voorganger, de ouderling en diaken van dienst na de dienst.
Een mondkapje is niet meer verplicht, maar wie dat wil kan dat gewoon doen.
Indien verkouden of grieperig ben, kom dan niet naar de kerk, voor het geval dat!

De reden dat wij ons nog aan de bovenstaande regels houden is dat wij in onze gemeente kwetsbare mensen zijn die graag ter kerke gaan maar wel afstand willen.

In de kerkenraadsvergadering van maart hopen wij een datum te prikken in april/mei voor een gemeenteavond en de kennismakingsbijeenkomst met ds Deelstra en de ouderen, want dat is nu ook weer mogelijk.

Janny Bunschoten

…Commissie Bijzonder Diensten
In overleg met de koster e.a. en de CBD is besloten dat er op Paaszondag om circa 8.15 uur een paasontbijt wordt georganiseerd. Binnenkort hangt er een lijst in de hal waarop u kan aangeven of u wilt deelnemen.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet Februari
6 febr. – Wil en Geke v.d. Vlekkert
13 febr. – Azara Mingo en Johan Wander
20 febr. – Hessel Romkes
28 febr. – Gina Katuin

…70+ jarigen maart
10-03 C. PLat-Jansen
20-03 B. Bruinsma
28-03 L.A. den Hartog

Mutaties
Uitgeschreven:
Fam. J.E. Alkema
Dhr. J. Winkel

…Kort verslag vanuit de kerkenraad, februari 2022
De afgelopen tijd hebben we als Kerkenraad om de maand vergaderd.
Het Moderamen heeft elke maand vergaderd en eventueel extra a.g.v. maatregelingen m.b.t. Covid-19. Vanaf nu kunnen we weer terug naar hoe het was én hoe we het graag doen. Namelijk U allen beter en geregeld informeren over wat de kerkenraad bezig houdt en de besluiten en veranderingen.
Hierbij een verslaglegging van de kerkenraadsvergadering van 26 januari 2022.
Onze voorzitter, Janny Bunschoten, opende de vergadering. Ze startte de vergadering met een overdenking n.a.v. het boekje
“Van U is de Toekomst”. Dit hebben alle kerkenraadsleden ontvangen met de bedoeling elke vergadering hier met elkaar een gedeelte van te bespreken. Deze keer ging het over “Genade als grondtoon”.
We kwamen tot de conclusie dat ‘Krijgen’ en ‘Genade’ voor een ieder een andere betekenis kan hebben. Dat we ook onze zorgen uit handen kunnen/mogen geven. De kerk van nu en het geloven in deze tijd, kan ook een andere vorm krijgen. Staan we daar voor open? Hoe kunnen we als gemeente groeien? Bij de ingekomen stukken zat de uitnodiging voor de startbijeenkomst Kerkenvisie. Adri Leune heeft deze bijeenkomst (online) bijgewoond en doet verslag. Het doel is om de (rijks-)monumentale gebouwen te behouden.
In de NOP zijn dat er 49, waarvan er 15 een andere bestemming hebben gekregen en
6 onder monumentenzorg vallen.
Nagele heeft als enige de status van Rijksmonument. Hierdoor zal ons kerkgebouw altijd blijven bestaan.
We houden u op de hoogte. Mocht U het nog niet gehoord/gelezen hebben: onze voorzitter, Janny Bunschoten is gekozen als afvaardiging Classis-Overijssel-Flevoland. Hier zijn we eigenlijk best trots op. Onder het kopje Pastoraat bespraken we ook nu het wel en wee in onze gemeente. Het CVK heeft de afgelopen tijd weer een beroep op ons gedaan d.m.v. de Kerk Balans. Op de agenda staat ook het kopje Predikanten. Hier is ruimte voor wensen, opmerkingen en vragen rondom de verschillende predikanten welke bij ons voorgaan. Heeft U vragen of opmerkingen, dan kunt ook u deze bij de kerkenraad aangeven. Deze worden dan meegenomen in de kerkenraadsvergadering. Invoering Bijbelvertaling 2021 hebben we ook met elkaar besproken. Aansluitend besloten om de nieuwe vertaling 2021 te gaan gebruiken. Op de kansel ligt een exemplaar. Vacatures in de kerkenraad blijven komen en gaan. Het is nog steeds moeilijk om nieuwe leden te vinden. Bij de Rondvraag gaf ds. Deelstra aan dat hij altijd materiaal voor de kinderen klaar legt. Tevens geeft hij aan dat hij meer wil doen voor Nagele. Echter de beschikbaarheid van 1 dag geeft vele beperkingen. Als Kerkenraad hebben we aangegeven dat hij de beschikbare tijd het beste kan gebruiken voor het bezoeken van gemeenteleden. Ondertussen kunnen de kerkenraadsleden kijken wat wij op kunnen pakken. Een eerste onderwerp kwam al gelijk naar boven, nl. een gemeenteavond! Nu de beperkende corona-regelingen minder worden, is dat misschien een eerste plan.
Adri Leune sloot de vergadering af met het lezen van een gedicht van Nel Benschop: “Gebed om Moed”.

Marianne Leune, scriba PKN Nagele.

…40-dagen-tijd 2022
Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘van U is de toekomst’. In de toelichting bij dit thema is op de website te lezen:
“ De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust; iemand die voor jou kiest, die jou liefheeft; ervaringen die hey leven van alle dag kleur geven. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze niet zelf organiseren, je ontvangt ze.
De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd.

Wat er ook gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen.
In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.”
In de schikkingen voor de 40-dagen-tijd en Pasen staan de lezingen volgens het Oecumenisch leesrooster centraal.
We verbinden deze lezingen met liturgisch schikken door het thema in deze tijd:
‘de toekomst tegemoet’.

1e Zondag, 6 maart
Een bekende tekst op deze 1e zondag van de vastentijd. En eigenlijk een heel toepasselijke. Aan het begin van de vastentijd lopen we aan de hand van Lucas eerst met Jezus de woestijn in en lezen we hoe Hij door Zijn tegenspeler wordt uitgedaagd. Drie beproevingen: een steen die brood kan worden, de macht over de wereld in handen krijgen en God uitdagen door van de tempel te springen.
Tot drie keer toe gaat Jezus niet in op de vraag, maar wijst Hij op wat is geschreven en gezegd is. De hoofdboodschap: een leven met God betekent, dat je niet altijd de gemakkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van Hem te leven.

2e Zondag, 13 maart:
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Het verhaal gaat over ontmoeting. De wolk in het stuk wordt gevormd door het gipskruid: het is er, maar soms niet helemaal goed te zien. De wolk is ook een verwijzing naar de tekst waar het gaat over een stem die uit de wolk komt.

3e Zondag, 20 maart:
Hier gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg in het stuk, een prachtig symbool voor deze dag.

4e Zondag, 27 maart:
In deze gelijkenis staat het Huis van God de Vader centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed: voor de jongste zoon, die op zijn schreden terugkeerd, voor de oudste zoon, die is gebleven, maar al die tijd nog niet ontdekt heeft dat hij het er beter heeft dan hij beseft.
Je zou Lucas 15: 11-32 kunnen lezen als een uitnodiging om bij de Vader thuis te vertoeven. Of je daar nog bent of naar terugkeert, het leven is er goed. Lucas 15 schetst ons zo iets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn.

5e Zondag, 3 april:
Een derde gelijkenis in deze Veertigdagentijd. Jezus gebruikt het beeld van een man met een wijngaard. De man gaat op reis en verpacht z’n wijngaard aan een aantal wijnbouwers. Hij wil later de vrucht van zijn investering zien en stuurt tot tweemaal toe een knecht om zijn geld op te halen. Later stuurt hij zijn zoon. Die zoon wacht een afschuwelijke ontvangst en moet dat met de dood bekopen. Het is helder: Jezus doelt hier op zichzelf. Op weg naar Jeruzalem wordt het steeds duidelijker wat Jezus te wachten staat.

6e Zondag, 10 april:
Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Maar vandaag maken we in de schikking een stap naar de Pesach-maaltijd. We lezen over de voorbereidingen van Petrus en Johannes, maar ook over de afspraak welke Judas maakt met de hogepriesters.

Tijdens de Pesach-maaltijd spreekt Jezus de woorden, welke eeuwen later nog klinken in de kerk: ‘dit is Mijn lichaam en dit is Mijn bloed’. Als ergens de verbondenheid met Jezus zichtbaar wordt, dan is het in deze twee tekenen: brood en wijn, een sacrament van verwachting.
Wanneer we uitspreken ‘van U is de toekomst’, helpt het Heilig Avondmaal ons ook daaraan herinneren.

Witte Donderdag, 14 april:
De voetwassing, waarbij Jezus opstond en de voeten van de leerlingen ging wassen. Jezus wilde nog een keer voordoen, voordat Hij zou terugkeren naar Zijn Vader. Daarmee zette Hij de toon voor de toekomst: in de kerk van Christus ben je als meester niet meer dan je slaaf.
Zo wordt Witte Donderdag een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen, leven met het oog op de toekomst.

Goede Vrijdag, 15 april:
Bijzonder aan deze lezing op deze dag is, dat Jezus zich ten volle bewust is wat er komen gaat. De beker, die de Vader Hem heeft gegeven, laat Hij niet aan zich voorbij gaan.
Aan het eind van hoofdstuk 19 lijkt met het graf ook de toekomst gesloten. Houdt het hier op? Verslagenheid….verwachting….was dit de bedoeling?
Het eerder, door Jezus uitgesproken beeld van het zaad in de akker dat eerst moet vergaan voordat het vrucht kan dragen, wordt hier ten volle werkelijkheid. De toekomst lijkt dicht.

Stille Zaterdag, 16 april:
Deze zaterdag hebben we geen liturgisch stuk. Een stille dag, van bezinning en inkeer……

Pasen, 17 april:
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt op deze Paasmorgen weer helemaal opengelegd.

De Heer is opgestaan!

Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. De stappen die we de afgelopen 6 weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht.
Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons mogen richten op de toekomst.

Wij wensen u allemaal gezegend Pasen!
Hartelijke groet,
Gerja Vedelaar en Ina Hospers

…Taizé-viering op zondagavond 6 maart in Luttelgeest
Zin in… zondag Luttelgeest organiseert op zondagavond 6 maart a.s. een Taizé-viering in dorpskerk ‘De Schakel’, Oosterstraat 1 in Luttelgeest. Aanvang 19:00 uur. Deze viering heeft als thema ‘ZIN in… zoeken’. Vollenhove Vocaal o.l.v. Johan Bredewout werkt mee aan deze viering. Elk jaar verzorgt Zin in… zondag Luttelgeest een Taizéviering en deze worden drukbezocht. Van tijd tot tijd worden dergelijke vieringen georganiseerd op verschillende plekken in Nederland.
Een Taizéviering heeft een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van hooguit 50 minuten, met weinig gesproken woorden, stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden.
Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.

Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang.

Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen en aan ontmoetingen. Taizé vierde in 2015 haar 75 jarig bestaan.

Ontmoetingen
Taizé is ook ontmoeten: generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. Op deze manier hoopt de organisatie op waardevolle en bijzondere ontmoetingen, niet alleen tussen Luttelgeestenaren onderling, maar ook tussen mensen uit de wijde omtrek die zich aangesproken voelen door deze manier van vieren.

Volg ons evenement op facebook via: https://www.facebook.com/taizeluttelgeest/

Zin in… zondag
Annita Koning, Petra Timmermans, Elseleen Wieten-Jansen (tel. 0622967623)

…Bijbelleesrooster Maart
zo 6 mrt Johannes 12:1-11
ma 7 mrt Psalm 91
di 8 mrt Amos 5:10-20
wo 9 mrt Amos 5:21-27
do 10 mrt Amos 6:1-7
vr 11 mrt Amos 6:8-14
za 12 mrt Johannes 12:12-19
zo 13 mrt Johannes 12:20-36
ma 14 mrt Johannes 12:37-50
di 15 mrt Johannes 13:1-15
wo 16 mrt Johannes 13:16-30
do 17 mrt Psalm 103
vr 18 mrt 2 Korintiërs 1:1-11
za 19 mrt 2 Korintiërs 1:12-22
zo 20 mrt 2 Korintiërs 1:23-2:13
ma 21 mrt 2 Korintiërs 2:14-3:6
di 22 mrt Psalm 125
wo 23 mrt 2 Korintiërs 3:7-18
do 24 mrt 2 Korintiërs 4:1-12
vr 25 mrt 2 Korintiërs 4:13-5:5
za 26 mrt 2 Korintiërs 5:6-16
zo 27 mrt 2 Korintiërs 5:17-6:10
ma 28 mrt 2 Korintiërs 6:11-7:4
di 29 mrt 2 Korintiërs 7:5-16
wo 30 mrt Johannes 13:31-38
do 31 mrt Johannes 14:1-14
vr 1 apr Johannes 14:15-31
za 2 apr Johannes 15:1-17
zo 3 apr Johannes 15:18-27

…Kerkdiensten
Zondag 13 maart 2022 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: 40dagentijdcollecte
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat
Kerk zijn doe je met elkaar. Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin
de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak
om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 maart 2022 9.30 uur
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 maart 2022 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 april 2022 9.30 uur
Ds. Ilonka Terlouw (Tollebeek)
Eerste collecte: 40dagentijdcollecte
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Moldavië Kinderen en ouderen worden gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht
die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen inde opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nr 7, maart 2022, totaal nummer 270
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor april ligt 3 april in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 maart 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: Ds. T. Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571