Kerknieuws maart 2021

Paaswens in corona-tijd

In deze tijd
waarin we met zijn allen
afstand, onzekerheid, angst,
zorgen, vragen, verdriet ervaren
is de uitdaging om te hopen en te vertrouwen vaak en voor velen
groot.

En toch leven ze,
die hoop en dat vertrouwen.
Want ondanks de gedwongen afstand
voelen we ook sterk nabijheid.
Boodschappen van hoop, floreren.
Tekens van medeleven, worden geboren.
Inventief zoeken naar nabijheid, ontkiemt.
Naastenliefde schuilt –onverwacht- eerbiedig en krachtig in de moeite die mensen doen om elkaar te bereiken
in de zachtheid waarmee hun blikken of hun stemmen elkaar zoeken.

We zien wat kan en worden geraakt
door de kansen en de schoonheid
die in mensen leven.
Licht in duisternis.

Wij vieren Pasen dit jaar niet fysiek samen.
Wij zeggen en zingen niet in koor
dat God niet dood is maar leeft.
Maar we mogen wel stil en dankbaar
misschien nog sterker dan anders
getuige zijn dat Hij zichtbaar en voelbaar ‘leeft’ in mensen.

Moge het een paaswens zijn
dat dit aangewakkerd vuur
van hoop en vertrouwen
van medeleven en naastenliefde
brandend wordt gehouden
ook wanneer coronatijd verleden tijd zal zijn wanneer we
–misschien amper bewust hiervan-
opnieuw dreigen te verzinken
in ons benauwend en jachtig
heen en weer bestaan.
Laat ons geraakt en gestuwd blijven
door wat we nu ervaren:
een ommekeer tot licht,
geboren uit duisternis.
Hilde Van der motte

… Om te beginnen

Om iets moeilijks uit te leggen gebruik ik nog wel eens een voorbeeld uit het dagelijks leven. Het mooie ervan is, dat je het in meerdere situaties kunt gebruiken, omdat het een duidelijk beeld geeft waar het omgaat.
Zo kwam het in mij op dat ik in de afgelopen week mensen om mij heen heb verteld dat we anders leren koken. Wat we altijd doen is een goede maaltijd bereiden, waarmee we de tijd daarna weer kunnen overbruggen. Hiervoor gebruiken we diverse pannen en een hitte bron, zoals bijvoorbeeld het wel bekende gasfornuis. Dit gaat al jaren naar tevredenheid want we zijn gezond en sterk genoeg om ons werk te doen. Alleen door een bepaalde reden, dat het gas een keer op raakt, moeten we nadenken en een andere manier verzinnen om toch weer diezelfde maaltijd op tafel te krijgen.
De één zegt dat het simpel is om over te stappen op een elektrisch fornuis, maar voor een ander is het moeilijk. Er zijn redenen genoeg te bedenken wat er dan zoal gezegd wordt om toch maar bij het oude vertrouwde gaspitje te blijven.
In het kerkelijke leven hebben we een jaarcyclus met vele Bijbelverhalen en bijbehorende gebruiken en acties. In de kern zijn we met elkaar bezig ons geloof te delen en te versterken. Dit zou je kunnen vergelijken met het koken van de maaltijd zoals ik al eerder beschreef. Ondertussen zijn we alweer een jaar bezig met corona, iets wat het wel erg moeilijk heeft gemaakt om de boodschap en het samenzijn uit te voeren. We moeten “bij wijze van spreken” van het gas af. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die helpen om op een andere manier én soms met nieuwe technieken de wel bekende “maaltijd” u voor te schotelen. Het zal allicht iets anders smaken, af en toe net niet aangebrand, want de bereidingswijze is nieuw. Toch, het is goed om niet stil te staan. Er blijft altijd een wens om weer terug te gaan naar het oude, maar we zullen er niet aan ontkomen dat ondertussen weer nieuwe ideeën zijn ontstaan om mee verder te gaan.
Gelukkig maar, want sinds dat de bijbel is geschreven, is er ook al veel verandert. Wat ik hierin mooi vind is dat we elkaar wel vertellen wat we missen, of wat misschien beter kan. Gelukkig ziet het er weer naar uit dat we weer langzaam kunnen beginnen met elkaar te ontmoeten tijdens de zondags diensten. Fijn dat we dát nu weer mogen, nu we in de 40 dagen tijd toe leven naar het Paasfeest. Geniet van deze vooruitgang en graag tot ziens.

Adri Leune.

…Bloemengroet
7 febr.José Hooijer
14 febr.Rutger en Lisette Bergboer
21 febr.Rien Stoutjesdijk
28 febr.Mw. Lamse- Scheele

…70+ jarigen
09-03 T. Wiersma-Dijkstra
10-03 C. Plat-Jansen
20-03 B. Bruinsma
27-03 M.J. Henry
28-03 L.A. den Hartog

…Mutaties
Nieuw ingekomen
Van de Protestantse gemeente
Emmeloord, mevr. J.D. Lamse-Scheele

Verhuisd
Dhr. M. Kuipers is verhuisd naar
Emmeloord en overgeschreven

Huwelijksjubileum
17-03 dhr. en mevr. G.G. Nuhoff-F.G. Vink
12,5 jaar getrouwd

Overleden
21-02 dhr. K. Sibma

…Collectes
Diaconie
zondag 29 nov. € 39,50 ISEE
zondag 6 dec. € 40,60 Diaconie
zondag 13 dec. € 60,45 Diaconie

Kerk
zondag 29 nov. € 39,50
zondag 6 dec. € 40,60
zondag 13 dec. € 60,45

…Kort verslag vanuit Moderamen en Kerkenraad.
Het Moderamen is in november, december en begin januari bij elkaar geweest waarin de ontwikkelingen rondom de corona-regelgeving steeds op de agenda stond. De kerkenraad is bij elkaar geweest op 19 januari. Het was fijn om elkaar een keertje live te kunnen zien en spreken. M.b.v. de koster konden we in de kerkzaal zitten. Hierdoor konden de afstands-regels prima nageleefd worden.
De afgelopen maanden hebben we onder meer gesproken over:
– De mogelijkheid om de kerkdienst live uit te zenden. U heeft hier ondertussen al gebruik van kunnen maken. Kees v.d. Sar, Adri Leune, Inge Leune en het beam-team hebben de schouders er onder gezet. Met als gevolg dat we heel snel de kerkdiensten live konden volgen via Kerkdienst gemist.
Ondertussen is al gebleken dat velen de online diensten volgen.
– Het gebruik van filmpjes in de diensten. Goed nagaan wat we wel en niet zomaar kunnen gebruiken. Dit i.v.m. auteursrechten.
– Het beroepingswerk. Kees v.d.Sar heeft de kerkenraad op de hoogte gehouden van de vorderingen.
– De zorgen m.b.t. contacten onderhouden met de gemeenteleden. We mogen niet meer bij de mensen binnenkomen. Hoe hou je dan contact. Dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen in deze lastige tijd.
– Nieuwe ouderling. In december hebben we Ineke Bolijn kunnen verwelkomen als ouderling. Het blijft elke keer weer een hele zoektocht om nieuwe ambtsdragers te vinden. We zijn erg blij dat Ineke de kerkenraad wil komen versterken.
– Praktische zaken zoals: Nieuwe gordijnen in de jeugd- en kerkzaal, een nieuw koffiezetapparaat. De gordijnen zijn genaaid door gemeenteleden en zullen binnenkort opgehangen worden.
– Gemeenteavond. De avond in november is niet door gegaan en nu kan misschien de avond in april ook niet doorgaan. In het voorjaar bespreken we altijd de cijfers. Deze zullen dit jaar wel (zoals altijd) als bijlage bij het kerknieuws meegestuurd worden. Er wordt gekeken naar een vorm waarin de gemeenteleden wel de mogelijkheid krijgen om vragen/opmerkingen te kunnen stellen/maken.
– Aankleding liturgisch centrum. De vragen/opmerkingen m.b.t. de aankleding in de Kersttijd zijn besproken. Afgesproken is dat suggesties/wensen gestuurd worden naar Ina Hospers en Gerja Vedelaar. Zij gaan dit meenemen in het totaal plaatje van die zondag en/of periode. Ze staan open voor suggesties.

Marianne Leune-van Giesen. Scriba.

…Kerkdienst weer mogelijk met gemeenteleden.
Vanaf zondag 7 maart mogen we weer gemeenteleden toelaten bij de diensten. We zijn hier heel blij mee! We moeten ons echter wel goed aan de regels houden. Deze zijn:
– Maximaal 30 personen, exclusief de medewerkers aan de dienst.
– Er mag alleen gezongen worden door een koortje van maximaal 4 personen.
– Behoort u tot een risicogroep of heeft u een kwetsbare gezondheid, blijf dan thuis.
– Heeft u klachten zoals verkoudheid, koorts, hoesten, blijf dan ook thuis.
– Houdt uw jas bij u in de kerkzaal.
– Bij het binnen komen van de kerk graag de instructies volgen van de coördinatoren.
– En … vergeet uw mondkapje niet!

U kunt de dienst altijd live volgen via kerkdienst-gemist. Heeft u daar hulp bij nodig, neem dan contact op met iemand van de kerkenraad of de wijkmedewerker.

Namens de kerkenraad,
Vriendelijke groeten, Marianne Leune..

…Bij de diensten
Stille Week
Dit jaar zijn er twee diensten in de Stille Week. Op Stille zaterdag is er geen dienst.
Het zijn diensten waarbij u aanwezig kunt zijn in de kerk of dat u via Kerkdienst gemist mee kijkt en luistert.
Het is een week van inkeer en bezinning, ter voorbereiding op het grootste feest dat we mogen vieren.
Dat de diensten in deze Stille Week, met alle rust en stilte, de viering van het Avondmaal, de gebeden en de ingetogen zang, u bij uw eigen voorbereiding van dienst zullen zijn.

Witte Donderdag 1 april
De dienst op Witte Donderdag heeft van oudsher twee brandpunten. De eerste is de instelling van het joodse Pesachmaal, dat de bevrijding uit de slavernij van Egypte gedenkt (Exodus 12). De maaltijd die Jezus vlak voor Pesach met zijn leerlingen houdt is qua betekenis verwant met het joodse Pesachmaal. Jezus presenteert Zich als het lam, dat zijn leven geeft voor bevrijding van kwaad.
Het tweede brandpunt is het verhaal van de Voetwassing (Johannes 13) Jezus leert zijn leerlingen hoe bevrijdend onderlinge dienstbare liefde is.
Het is de nacht van de overlevering. Het woord ‘overlevering’ herbergt de dubbele betekenis van deze avond. Het is de overlevering van de maaltijd, maar ook de overlevering van Jezus in de handen van de mensen. Hij is bereid onze dienaar te zijn.

Goede Vrijdag 2 april
Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal van Jezus centraal. Hij is bereid zijn leven te geven als offer voor het kwaad in de wereld. Wij lezen een gedeelte uit het Bijbelboek Exodus, waarin het bloed van een lam aan het joodse volk bescherming biedt tegen de dood. Het lijdensverhaal van Jezus volgen we naar het evangelie naar Johannes. In het zingen van Psalmen klinkt de klacht van ellende en pijn naar God.
Janny Bunschoten

Heilig Avondmaal
Op Witte Donderdag wordt de Maaltijd van de Heer weer in de kerk gevierd.
In de kerk wordt de avondmaalstafel klaargemaakt en de voorganger, de dienstdoende ouderling en diaken er zullen plaatsnemen.
De gemeenteleden, organist, de leden van het beam/technischteam krijgen voor de dienst brood en wijn uitgereikt in de bekende bakjes bij binnenkomst van de kerk, zodat ze kunnen deelnemen aan het Avondmaal vanaf hun zitplaats.
De gemeenteleden kunnen thuis naar de dienst kijken en kunnen van te voren een stukje brood en wijn klaarzetten en wanneer de voorganger aangeeft het brood en de wijn te delen, u kunt dus thuis deelnemen aan het Avondmaal.

Janny Bunschoten

…Beroepingscommissie

Geachte gemeenteleden.
Bij deze weer een bericht van de beroepingscommisie.
In overleg met de voorzitter van de kerkenraad het volgende.
In dit kerknieuws is een soort van C.V opgenomen van Ds. Deelstra.
In deze “corona tijd “is het helaas nog niet mogelijk om d.m.v. een gemeente avond u allemaal te informeren.
Als u de moeite neemt om het artikel van Ds. Deelstra te lezen en de preken via kerkdienst gemist te beluisteren en te bekijken krijgt u ongetwijfeld een indruk.
De preken welke u via, kerkdienst gemist , kunt beluisteren en bekijken, zijn gehouden op 3 januari in Nagele en 21 februari in Creil.
uiteraard is het heel belangrijk om te weten hoe de gemeenteleden over deze eventueel te beroepen Dominee denken.
Daarom het verzoek of u een reactie wil geven aan de kerkenraad , maar dan wel graag voor 14 maart.
Daarna zullen de kerkenraad leden alle reacties beoordelen en overgaan tot een beslissing om deze dominee wel of niet te gaan beroepen.
Succes met het beluisteren , het bekijken en het vormen van een mening over een voor ons als gemeente van Nagele, zo een belangrijke beslissing.

Namens de beroepingscommissie ,
Kees van der Sar ( voorz. )

Beluister en bekijk hier de dienst van 3 januari 2021
Beluister en bekijk hier de dienst van 21 februari 2021

..Beste mensen,

Van de beroepingscommissie kreeg ik het verzoek om iets over mijzelf te vertellen. Zoals u weet hebben wij al enige tijd een goed contact met elkaar. Daar ben ik blij mee. Mogelijk gaat u een beroep op mij uitbrengen om predikant in de Noordoostpolder te worden. In dat geval zou ik er serieus over denken om dat ook aan te nemen. Wat mogen wij dan van elkaar verwachten?

Van Creil, Espel en Nagele heb ik dankzij de beroepingscommissie al een indruk gekregen. Wat mij in ieder geval aanspreekt is de nuchterheid in de polder. Het is een boeiend deel van Nederland. In de vorige eeuw zijn er pioniers in de polder komen wonen. Mensen, overal uit het land vandaan, met verschillende achtergronden. Zo is een nieuwe samenleving ontstaan. In de dorpen Creil, Espel en Nagele staat in elk dorp één kerk. Dat is vroeger anders geweest. Het Saalicon in Creil is de voormalige Katholieke kerk. Als er in een dorp maar één kerk staat, is het voor de kerk een mooie kans om samenbindend te zijn. Daar zou ik ook graag aan meewerken. Een grote uitdaging! Want mensen zijn niet gelijk. Opvattingen kunnen heel verschillend zijn. Ik hoop dat ook als je verschillende meningen hebt, toch ook voelt: wij horen bij elkaar. Ondanks de verschillen die er zijn, zijn wij toch een eenheid. Dat is een grote rijkdom.
Hoe ver dat strekt, heb ik op een aantal reizen mogen ervaren. In mijn vorige gemeente heb ik verschillende keren met de jeugd van de kerk een zendingsreis naar Albanië gemaakt. Maar ook op andere reizen heb ik broeders en zusters in totaal andere situaties ontmoet. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een reis naar Irak in 2015. Dat was een predikantenreis met Open Doors, waarbij wij veel vluchtelingen hebben ontmoet. Toen heb ik heel sterk ervaren dat culturele verschillen tussen mensen helemaal niet belangrijk zijn. Waar het om gaat is, dat je door de liefde van Christus met elkaar verbonden bent. De liefde van Christus geeft houvast en geeft hoop. Mensen worden voor Christus gewonnen door deze liefde. Deze ervaringen hebben mij geleerd om in Nederland niet te zoeken naar wat ons scheidt, maar wat ons bindt.

Persoonlijk.
Ik ben zelf in een klein Fries dorp geboren, De Wilgen, op 8 april 1959. Mijn vader had een bescheiden boerenbedrijf, dus ik ben opgegroeid tussen de koeien. Als kind speelde ik veel buiten, maar ik hield ook veel van lezen. Wij gingen naar de kerk in Boornbergum. Daar stond ook de school. Na de lagere school heb ik het gymnasium gedaan op het Ichthus College (tegenwoordig: CSG Liudger) in Drachten. Op catechisatie heeft de predikant mij op het spoor van de theologie gezet. Mijn theologische studie heb ik gedaan aan de Theologische Universiteit in Kampen. Omdat ik verkering kreeg met Janneke Lageveen uit Drachten, ging ik ieder weekend naar huis. Soms op de fiets, door de polder. Haar vader is ooit nog turfmaker geweest in de omgeving van Tijnje. Inmiddels zijn wij 36 jaar getrouwd. Wij zijn gezegend met 4 kinderen. Inmiddels zijn er ook 3 kleinkinderen. Als predikant ben ik in januari 1987 begonnen in Oldehove, prov. Groningen. Verder heb ik gemeenten gediend in Fryslân en Gelderland (Betuwe). Momenteel dien ik twee gemeenten, in Krabbendijke en in Yerseke (Zeeland). Wij zouden echter heel graag nog een periode in het Noorden van ons land willen wonen en werken.

Mochten wij aan elkaar worden verbonden, zou ik graag met de hele gemeente op zoek gaan naar de weg die wij als kerk verder moeten gaan. De huidige tijd stelt ons voor veel vragen. Hoe zal de toekomst eruit zien? Ik vind het belangrijk dat de hele gemeente zich met elkaar verbonden voelt, door het geloof in Jezus Christus. Net als in een familie, horen de grootouders, de ouders, de kinderen en de kleinkinderen erbij. Ik zet mij er graag voor in om aan die band gestalte te geven. Het maakt niet uit in welke levensfase wij zijn, wij horen bij elkaar.
Hoe je vorm kunt geven aan deze band? Dat is een zoektocht voor de hele gemeente. Daarin kan de predikant hopelijk ook een dienende rol spelen. De werktijd is helaas maar beperkt. In die tijd hoop ik contacten op te bouwen, binnen de gemeente, maar hopelijk ook buiten de gemeente, in het dorp. Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden, voor bezoekwerk, maar ook voor de andere taken, zoals: werkgroepen en Bijbelstudie, catechese en andere vormen van kringenwerk. De erediensten kunnen hopelijk weer gehouden worden met de gemeente in de kerk. Naast de erediensten moeten wij misschien ook op zoek naar andere vormen van ontmoeting. Het doel daarbij is steeds weer dat wij ons verbonden mogen weten met elkaar, om samen God alle eer te brengen. Daarbij is de inhoud belangrijker dan de vorm.

Ik hoop van harte op vele goede, persoonlijke ontmoetingen, waarbij ruimte is voor iedereen.
Ruimte is iets, wat bij de Polder past.
Daar hoort ook bij: een goede inhoud en kleur bekennen.
Waar wij met elkaar voor staan, is van onschatbare waarde. Onze volle inzet waard!

Wij zijn van Christus.

Hopelijk tot ziens,
Met een hartelijke groet,
mede namens Janneke,
Ds. Taede Deelstra

e-mail: tdeelstra@hotmail.com

…Bijbelleesrooster
Za. 6 maart Jozua 1:1-9
Zo. 7 maart Jozua 1:10-18
Ma. 8 maart Jozua 2:1-14
Di. 9 maart Jozua 2:15-24
Wo. 10 maart Psalm 126
Do. 11 maart Jozua 3:1-17
Vr. 12 maart Jozua 4:1-14
Za. 13 maart Jozua 4:15–5:1
Zo. 14 maart Jozua 5:2-12
Ma. 15 maart Jozua 5:13–6:14
Di. 16 maart Jozua 6:15-27
Wo. 17 maart Jozua 7:1-15
Do. 18 maart Jozua 7:16-26
Vr. 19 maart Jozua 8:1-13a
Za. 20 maart Jozua 8:13b-29
Zo. 21 maart Jozua 8:30-35
Ma. 22 maart Jozua 9:1-15
Di, 23 maart Jozua 9:16-27
Wo. 24 maart Jozua 10:1-15
Do. 25 maart Jozua 10:16-28
Vr. 26 maart Jozua 10:29-43
Za. 27 maart Jozua 11:1-15
Zo. 28 maart Marcus 11:1-11
Ma. 29 maart Marcus 11:12-26
Di. 30 maart Psalm 118
Wo. 31 maart Marcus 14:1-1
Do. 1 april Marcus 14:12-72
Vr. 2 april Marcus 15:1-47
Za. 3 april Psalm 88
Zo. 4 april Marcus 16:1-81

…Kerkdiensten
Zondag 14 maart 2021 9.30 uur
Aandacht voor biddag gewas en arbeid.
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattum)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in Oost-Groningen en Limburg
wordt armoede vaak doorgegeven
van generatie op generatie. Er
is weinig werk en er zijn weinig
voorzieningen om kansarme
jongeren op te vangen. Juist in
deze regio’s zijn de kerken klein
en hebben ze niet veel financiële
middelen. Hoe kun je dan als
diaconie iets doen voor mensen in
kwetsbare omstandigheden? Hoe
kun je bijvoorbeeld iets betekenen
voor kinderen die opgroeien in
armoede? Kerk in Actie begeleidt
kerken in deze regio’s in hun
diaconale taak en ondersteunt
hen zonodig financieel
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 maart 2021 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 maart 2021 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
Bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk

Witte Donderdag 1 april 19.30 uur
Heilig avondmaal
Ds. K Faber (Wolvega)
Collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur
CBD
Geen collecte

Stille zaterdag. Geen dienst

Zondag 4 april 2021 9.30 uur
1e Paasdag
Ds. F Slothouber (Zwolle)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Zuid-Afrika Een toekomst voor kansarme kinderen
Veel zwarte jongeren in de Zuid
Afrikaanse stad Pretoria groeien
op in gewelddadige wijken en
gebroken gezinnen. De helft
van hen maakt de middelbare
school niet af en 40 procent
van de jongeren tussen 15 en
34 jaar is werkloos. Kerk in Actie
ondersteunt een organisatie die
jongeren helpt met huiswerk,
maar vooral met persoonlijke
groei. Ze doet dit totdat ze
volwassen zijn. Jongeren leren
sociale en creatieve vaardigheden
waardoor ze weerbaarder worden
en kans maken op een beter
leven.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan Kerk protestantse gemeente Nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 7, maart 2021, totaal nummer 259.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor april ligt 4 april in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 maart 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571