Kerknieuws september 2020

Bijbelverhalen

Bijbelverhalen.
Voor ons?
Gods Woord?
Ontelbare keren
vertaald, verteld, gehoord.
Oude verhalen
van eeuwen geleden.

Maar het gaat over ons,
in het hier en het heden.
Mooie verhalen,
ze gaan over mensen.
Over fouten, verlangens
en over grenzen gaan.
Over liefde en afgunst,
trouw en strijd.
Verhaal dat je raakt,
niet gebonden aan tijd.

Bijbelverhalen
geven een boodschap door,
houden een spiegel voor.
Oude verhalen,
mooie verhalen,
mensenverhalen,
Bijbelverhalen,
Gods Woord:
Woord voor ons.

…Om te beginnen

Op zondag 6 september hopen weer een kerkdienst te houden in de Ruimte. Het is een tijd geleden dat we samen konden zijn in de kerk. Er is veel gebeurd, ons leven is drastisch veranderd door de Corona.
Maar toch gaan we verder, we pakken de draad weer op en op 6 september hebben we een startdienst waarin het thema ‘Het goede leven’- Leven in het perspectief van Gods licht, centraal staat.
Het is ook het jaarthema van de Protestant Kerk Nederland.
Wat maakt het leven goed , ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, volgens de scriba van de PKN. ds. René Reuver.
Het interview trof mij en ik wil dat delen. Het zet mij aan het nadenken, even weer pas op de plaats.

In de samenleving wordt de vraag dikwijls gesteld wat maakt het leven goed. Ons land behoort tot een van de meest welvarende landen in de wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven.
Dat ervaren we nu in de Coronatijd, de welvaart kan verdampen, de beroepsbevolking wordt geconfronteerd met het wegvallen van werk en de veranderingen van de werksituatie.
Onze gezondheid wordt bedreigd door het virus.
Wat heeft de kerk te zeggen over het goede leven.
Volgens De Reuver : “we moeten niet uitstralen dat wij – net wat meer dan anderen – wel weten wat het goede leven is.”
Dat is niet zo: er wordt al eeuwenlang door allerlei mensen over nagedacht.
Maar uit het geloof kun je wel zeggen, is dat het goede leven alles met God te maken heeft.
Hij maakt het leven goed.
Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven- met alle vreugde en verdriet -wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.

Het goede heeft te maken met het geloof dat God goed is en dat de toekomst aan Hem is. Theologisch wordt el eens gezegd : we moeten het leven bezien vanuit het einde der tijden, waarin God koning is over het hele leven. Dat licht valt al naar ons toe en dat maakt het leven goed. Natuurlijk zijn er zorgen, maar dat is niet het laatste antwoord. Aan dat perspectief moet de kerk proberen woorden te geven, juist in tijden van crisis.
Rituelen kunnen daarbij een rol vervullen. Het aansteken van een kaars, daarmee stel je je open voor een andere dimensie: het licht dat de kaars verspreidt, symboliseert dat God in ons midden is.

De bovenstaande woorden van De Reuver geven mij perspectief en richting en ik hoop dat we als kerk in Nagele mogen bloeien in Godslicht.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet
5 juli:Dhr en Mw Oldebeuving
12 juli:Dhr en mw Woltinge
19 juli:Mw Leistra
26 juli:Dhr. Gadeslaan
2 augustus:Dhr K. De Rijke
9 augustus:Dhr. Sibma
16 augustus:Dhr. De Jonge
23 augustus:Dhr. Horsman
30 augustus:Mw. Henry

…70+ jarigen
03-09 K. Jongman-Mondria
07-09 A. Wieland-Feddes
08-09 M. Nasser-Lont
08-09 L.H. Oldenbeuving
14-09 W. Mastebroek
16-09 G. Janse-van den Boer
19-09 J. Wondergem
25-09 J. Oosterhuis-Gootjes

…Mutaties
Verhuisd
Mevr. B.N. van der Reest is verhuisd
naar Leeuwarden en overgeschreven

Teruggeschreven
Mevr. E.S. de Zeeuw is vanuit Amsterdam
teruggeschreven naar Nagele
Mevr. A.W. de With is vanuit Amsterdam
teruggeschreven naar Nagele

Huwelijksjubileum
17-09 dhr. en mevr. A. Nijmeijer-W.Smit 55 jaar getrouwd

Overleden
11-08 IJ. de Jonge-Dijkstra

…Kerkdiensten
In de kerkenraad van 17 augustus heeft de kerkenraad besloten onder bepaalde voorwaarden om op 6 september weer kerkdiensten te houden in de Ruimte.
Dat betekent dat de kerkenraad maatregelen moet nemen vanwege de Corona en een gebruiksplan moet opstellen.
Er is een looproute uitgezet in de kerk. Het gebruik van de toiletten en de garderobe willen we tot een minimum beperken en ook wordt de dienst gehouden met open deuren en ramen vanwege het doorluchten, want in de kerkzaal is geen ventilatie.
Helaas kunnen we niet zingen! We bekijken hoe we dat gaan oplossen, gedacht wordt aan een aantal leden van de zanggroep die de liederen gaan zingen.
Er is binnen de kerk een route doormiddel van lijnen uitgezet in de kerk en de ruimte tussen de stoelen bedraagt 11/2 meter.
Als u de kerkdienst bezoekt, wordt u bij de deur ontvangen door een van de kerkenraadsleden , hij, zij vraagt of u verkouden bent en dergelijke, de koster vangt u op in de hal en geeft de route aan, in de kerkzaal wijst een kerkenraadslid u de plaats aan waar u mag gaan zitten. Gezinnen en echtparen mogen naast elkaar zitten, de rest van de bezoekers mogen alleen zitten. Bij de het verlaten van de kerkzaal gebeurt dat weer rij voor onder leiding van een kerkenraadslid.
Vanuit de Protestantse Gemeente Emmeloord wordt iedere zondag een live-stream uitgezonden, maar de samenwerking met Bant, Emmeloord, Creil-Espel, Nagele en Rutten wordt voorlopig opgeheven, omdat voornoemde gemeentes weer kerk gaan houden in hun eigen gebouw.
De samenwerking is uitstekend bevallen, vooral de inzet van ds. Cappon.
Vele gemeenteleden verlangen naast de kerkdienst ook naar het koffie drinken . Helaas kan dat niet binnen.
Bij mooi weer kunnen op het kerkplein uit een kartonnen bekertje een kopje koffie of thee drinken en op afstand met elkaar praten.
Het zal voor iedereen wennen zijn op deze wijze een kerkdienst te houden te houden en een kopje koffie te drinken en hoe het gaat ….. dat is voor iedereen spannend!!

…Bezetting kerkenraad
De bemensing van de kerkenraad is een zorgpunt.
We hebben een vacature voor diaken, want Johan Wander treedt af. Jeanet Lamse heeft aangegeven de functie van diaken op zich te willen nemen. Daar zijn we blij mee.
Ouderling Roely Geluk en scriba Marianne Leune hebben aangegeven in ieder geval hun periode met een jaar te verlengen, maar de vacature voor ouderling, is vorig jaar niet ingevuld en staat dus nog steeds open.
Wie voelt zich geroepen en wil de opstaande functie invullen? Wie belangstelling heeft of vragen kan contact opnemen met de voorzitter, Janny Bunschoten.

…Kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Peter Geluk en Julia Kamminga
11 september hopen Peter en Julia in het huwelijk te treden in de Robacher’s Watermolen in Hauwert. De trouwdienst wordt geleid door ds. M. van Beusichem uit Hattem, Namens de kerkenraad is Ina Hospers en Janny Bunschoten aanwezig.

…Heilig Avondmaal
Op zondag 4 oktober hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Dat gaat anders dan we het gewend zijn. Ook hierbij moet de kerkenraad rekening houden met de Corona. Over de wijze waarop het Avondmaal gehouden wordt, denkt de kerkenraad nog.

Janny Bunschoten

…In Memoriam IJtje de Jonge-Dijkstra
In de vroege ochtend van 11 augustus 2020 is IJtje de Jonge-Dijkstra gestorven. Op 25 augustus 1933 werd zij in Sneek geboren. Rond haar 7e jaar – net aan het begin van de oorlog – verloor zij haar vader aan trombose. Als oudste van vijf kinderen kwam er veel op haar terecht. Eenmaal volwassen werd IJtje secretaresse bij de gemeente. Op een dag ontmoette zij in de kerk een aardige jongeman. Het was Henk die in Sneek een cursus volgde. Ze kregen zij verkering. Ze trouwden zeven jaar later, in 1958. Als trouwtekst kregen ze woorden van psalm 121 mee. Deze psalm is het lied van een pelgrim. Hij is naar de tempel van Jeruzalem geweest en nu gaat hij weer naar huis. Maar daarvoor moet hij door de bergen. Een gevaarlijke onderneming! Onderweg herinnert hij zich de reiszegen die hij bij vertrek heeft meegekregen: ‘De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.’ Je kunt ook zeggen: ‘De Heer waakt over je vanaf het moment dat je weggaat van hier tot je aankomt op je bestemming.’ Met die zegen zijn Henk en IJtje op weg gestuurd.
Henk -zoon van een binnenvaartschipper- kocht een eigen schip en IJtje werd schippersvrouw. In no time had zij het varen onder de knie. Er werden twee zonen geboren: Meeuwes en Sander. Na tien jaar varen wilden Henk en IJtjes aan de wal. Henk werd havenmeester op Schokkerhaven, IJtje hield het kantoor van de Zuiderzeewerken schoon. Ook meldden zij zich na enige jaren als pleegouders aan. Sommige jongeren kwamen voor langere tijd maar velen kwamen voor crisisopvang. Henk en IJtje kregen vier kleinkinderen. IJtje was een fijne oma waar de kleinkinderen met veel liefde over spreken. Tot het laatst toe was zij in hen geïnteresseerd.
Met het overlijden van IJtje is een lief, zorgzaam mensenkind gestorven. Zij was de grote liefde en trots van Henk. 62 jaar waren zij getrouwd. De reiszegen die zij bij hun huwelijk meegekregen heeft hen begeleid tot nu toe. IJtje is aangekomen op haar eeuwige bestemming. Daar rust zij bij de Heer, de Bron van de liefde die zij zo gul heeft uitgedeeld.
Ds. Mariska van Beusichem

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Zondag 6 september Matteüs 18:10-20
Maandag 7 september Matteüs 18:21-35
Dinsdag 8 september Matteüs 19:1-9
Woensdag 9 september Matteüs 19:10-15
Donderdag 10 september Matteüs 19:16-22
Vrijdag 11 september Matteüs 19:23-30
Zaterdag 12 september Exodus 31:1-18
Zondag 13 september Exodus 32:1-14
Maandag 14 september Exodus 32:15-35
Dinsdag 15 september Exodus 33:1-11
woensdag16 september Exodus 33:12-23
donderdag 17 september Exodus 34:1-18
vrijdag 18 september Exodus 34:19-35
zaterdag 19 september Psalm 145
zondag 20 september Daniël 1:1-21
maandag 21 september Daniël 2:1-12
dinsdag 22 september Daniël 2:13-23
woensdag 23 september Daniël 2:24-35
donderdag 24 september Daniël 2:36-49
vrijdag 25 september Daniël 3:1-12
zaterdag 26 september Daniël 3:13-23
zondag 27 september Daniël 3:24-30
maandag 28 september Daniël 3:31-4:14
dinsdag 29 september Daniël 4:15-24
woensdag 30 september Daniël 4:25-34
donderdag 1 oktober Daniël 5:1-12
vrijdag 2 oktober Daniël 5:13-6:1
zaterdag 3 oktober Daniël 6:2-10
zondag 4 oktober Daniël 6:11-18

…Kerkdiensten

Zondag 6 september 2020 9.30 uur
Startdienst
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: kerk in actie (werelddiaconaat)
Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 13 september 2020 9.30 uur
Ds. S.M. Baayen op ’t land (Echtenerbrug)
Eerste collecte: JOP jeugdwerk
Nederland-kliederkerk geeft weer hoop
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken endat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 september 2020 9.30 uur
Bevestiging ambtsdragers
Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: kerk in actie Zending
Wereldwijd – Versterk de kerk
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van
predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 september 2020 9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan
Tweede collecte: Kerk

Zondag 4 oktober 2020 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: israëlzondag: collecte protestantse kerk (kerk en israël)
Israël – Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn open bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

Zending protestantse gemeente nagele
Nl17RABO 0346.529.824

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 1, september 2020, totaal nummer 253.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor oktober ligt
4 oktober in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 september 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email voorzitter@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571