Kerknieuws april 2020

Voetsporen

In het mensenleven liggen velden
verlaten onder een grauwe hemel,
soms ook in een schemering,
die zich verdicht tot zwarte nacht.

Op die velden zijn geen wegen
en zeker geen voorrangswegen
ook niet voor christenen.
Wel zijn er voetsporen van mensen
die over die mensen zijn gegaan.

Onzekere voetsporen van zoekende mensen,
rondgaande voetsporen van dwalende mensen,
haastige voetsporen van angstige mensen,
maar soms ook voetsporen van mensen
die in het donker de weg vonden.

Die voetsporen zijn gedachten
gedichten en gebeden.
En duidelijk is het voetspoor
van de Zoon des mensen,
die ons leven heeft geleefd
en in het licht heeft gebracht.
Tot hem bidden mensen,
Hem volgen zij.
Omdat zijn voeten
ook in de donkerste nacht
een lichtend spoor hebben nagelaten.

D. Lissenburg
Uit: Gedachten, gedichten en gebeden voor tijden van bezorgdheid

…Om te beginnen
Albert en Adelbrecht Durlacher kwamen uit een arm gezin, ze woonden in Duitsland. Beide broers waren erg kunstzinnig: schilderen, boetseren, tekenen. Er was geen geld om beide broers naar de kunstacademie te laten gaan. Ze spraken af, dat ze om de beurt zouden studeren: eerst ging Albert naar de kunstacademie en ging Adelbrecht geld verdienen voor het lesgeld. Hij werkte 4 jaar in de mijnen.
Na 4 jaar behaalde Albert met glans zijn diploma. Het was feest in huize Durlacher vanwege dit feit.
Albert bedankte zijn ouders dat ze hem hadden laten gaan. Daarna bedankte hij zijn broer en zei tegen hem, dat het nu zijn beurt was om te gaan studeren.
Adelbrecht toonde Albert zijn handen en zei dat dat niet meer kon.
“Met deze handen, aangetast door het werken in de mijn, kan ik geen penseel meer goed vasthouden. Ik kan geen hamer en beitel meer vasthouden, laat staan dat ik iets moois uit hout kan maken…..Voor mij is het nu te laat, maar ga jij verder werken met hout en schilder iets moois op het doek.”
Albert was diep onder de indruk van en geroerd door de woorden van zijn broer.
Vol emoties maakte hij toen de tekening van de handen van zijn broer. Later zijn er ook houtsnedes van gemaakt.
Waarschijnlijk kent u dit vast wel; ik heb een afbeelding van mijn eigen houtsnede hier bij geplaatst.
In deze rare, onzekere en soms benauwende tijd denk ik vaak hieraan. De biddende handen….
We hebben geen kerkdiensten meer in onze kerk, geen vieringen meer met elkaar als gemeente. En als ik naar het nieuws kijk of naar al die praatprogramma’s op t.v., dan word ik er niet vrolijker van. We kunnen nu niets anders doen dan zoveel mogelijk thuisblijven, snel boodschappen halen en weer naar huis. Examens gaan niet door, onzekere toekomstdromen voor zoveel mensen, die nu in duigen dreigen te vallen.
Adelbrecht gaf zijn droom op voor zijn broer, hij maakte plaats voor hem om zijn droom waar te maken. Doet Jezus niet hetzelfde? Ook hij geeft en geeft…..Adelbrecht volgde het voorbeeld van Jezus. Wat een mooi voorbeeld voor ons allemaal. Ook wij mogen Hem volgen en daarnaar leven. Dat gaat niet altijd zoals wij willen. Ook Adelbrecht had een ander idee over de invulling van zijn leven.
Gelukkig kunnen en mogen wij bidden, ons verdriet, onze zorgen en angsten bij Hem brengen. En net zoals Adelbrecht dat ook deed: onze handen gevouwen, in berusting, want we weten dat we echt alles bij Hem mogen neerleggen.
God gaat wel met ons mee op ons levenspad. Die hoeven wij niet alleen te bewandelen…..
Vanaf deze plaats een hartelijke groet, blijf naar elkaar omzien,
Ina Hospers

…Lieve gemeente van Nagele,

Wat zijn we allemaal in een wonderlijke situatie terecht gekomen: alle bijeenkomsten zijn afgelast, we kunnen niet meer bij elkaar komen voor een vergadering of kerkdienst, wie verkouden is moet binnen blijven, we moeten afstand houden, handen schudden is er niet meer bij en kwetsbare mensen moeten extra alert zijn.
Ondertussen zijn we in gedachte en gebed bij degenen die in quarantaine verblijven, op de intensive care liggen of overleden geliefden te betreuren hebben. Ook denken wij vaak aan personeel in de zorg. Wat wordt er veel van hen gevraagd!
Het is helemaal niet zo raar als in deze tijd ons geloof van slag raakt. Misschien helpt het om te bedenken dat geloof in de Bijbel ten diepste vertrouwen is. Niet vertrouwen in de zin van ‘het komt allemaal wel goed’. Dat zou niet realistisch zijn. Geloven is vertrouwen in de zin van overgave. Dat is vaak spannend… In deze veertigdagentijd worden we er dit jaar op een wonderlijke manier in geoefend. Oefening betekent trouwens dat het niet altijd hoeft te lukken. Wel dat we het steeds opnieuw kunnen proberen. Bovendien hebben we een belangrijk steunpunt: het gebed. Wat wij niet kunnen wordt in ons gedaan als wij ons uit handen durven geven.
In gebed ben ik met u verbonden. Ik bid u de zegen van St. Patrick toe:
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten
als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen
en in de eeuwigheid. Amen.

Vrede en alle goeds!
Een warme groet, Mariska van Beusichem

Bloemengroet
1 maart mw. de Visser
8 maart mw. Leistra
15 maart Kees Geluk
22 maart mw. Jongman
29 maart Janny Oosterhuis

...70+ jarigen
03-04 J. Woltinge
03-04 M.F. Lindemulder-Kühlman
11-04 M. Bos-Fransman, Emmeloord
14-04 J. Eilander
20-04 L.G. Vedelaar-Klei
28-04 W.P. Keur

…Collectes
Diaconie
zondag 16 febr. € 73,70 Werelddiaconaat
zondag 23 febr. € 57,30 ISEE
zondag 1 mrt. € 63,70 Voorjaars zending
zondag 8 mrt. € 83,75 Missionair
zondag 15 mrt. € 28,40 Noodhulp

Kerk
zondag 2 febr. € 73,50
zondag 9 febr. € 52,90
zondag 1 mrt. € 66,50
zondag 8 mrt. € 100,20
zondag 15 mrt. € 21,75

…Kort verslag Kerkenraadsvergadering 16-3-2020.
Onze voorzitter, Janny Bunschoten, begon deze avond met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. In deze corona-tijd, zijn we ons er van doordrongen dat het niet van zelfsprekend is dat deze vergadering plaats vindt. We zaten dan ook netjes met flinke tussenruimte in de kleine zaal. Ook zal er vanavond afgezien worden van de na-zit. Een ieder was zich bewust van de ernst van de situatie waar we allemaal mee te maken hadden.
Bij de mededelingen hebben we gesproken over de activiteiten die in onze omgeving allemaal worden geannuleerd, waaronder de bijeenkomst van Dorpskerken NOP. Hierdoor waren er ook geen ingekomen stukken om te bespreken. Onder het kopje ‘Stand van zaken’ hebben we gesproken over het gegeven dat er geen enkele vorm meer is van catechisatie vanuit onze kerk. Er zijn te weinig kinderen/jongeren. Dit motiveert de nog aanwezige jongeren op geen enkele wijze meer. Voorstel is om de jongeren te laten aansluiten bij de groepen in Emmeloord. Hier staat de kerkenraad achter. Vervolgens hebben we het nieuwe Jaarboek vastgesteld en zal dit binnenkort beschikbaar zijn. Ook het vieren van het Heilig Avondmaal is ter sprake geweest. De grote beker gaat niet rond, gekozen is voor kleine 1-persoons bekertjes. De tijd heeft dit besluit echter ingehaald, omdat er de komende tijd geen diensten meer zijn in de kerk. Ook dit jaar kijken we naar aftredende kerkenraadsleden. Voor nu is duidelijk dat Johan Wander (Diaconie) ons gaat verlaten en Roely Geluk (ouderling) nog een jaartje blijft. Marianne Leune (scriba) is ook aftredend, maar heeft in overweging om te verlegen. Vervolgens nam Roely Geluk ons mee in een kort bezinningsmoment n.a.v. Marcus 10 vers 46-52. Het gaat over “De genezing van Bartimeus”. Wat betekent het als je gezien wordt als een minderwaardig mens. Niemand jou belangrijk vindt. In dit verhaal wordt duidelijk dat Jezus ons ziet staan en ons tot zich roept. Wie we ook zijn. Vanuit de Classis komen er nu regelmatig meldingen binnen waar er kerkdiensten opgenomen worden en we als gemeenteleden kunnen bekijken dan wel beluisteren. Dit proberen we zoveel mogelijk aan U door te geven via de verschillende kanalen. Als kerkgemeenschap hebben we ook te maken met de Privacyverklaring. Hier is een document voor gemaakt en zal binnenkort op onze website geplaatst worden. Omdat we vacant zijn, is het niet altijd mogelijk om een predikant te bespreken voor de zondag-dienst. Onze preekvoorziener (Sytse v.d. Meer) doet zijn uiterste best, maar soms zullen we moeten kiezen voor Preeklezen. Er zijn een aantal gemeenteleden die dat willen doen. Ds. Mariska v. Beusichem wil op de achtergrond hen terzijde staan. De kerkenraadsvergaderingen zullen in deze tijd ook minder zijn. Het Moderamen zal wel met regelmaat bij elkaar komen. Bij de rondvraag kwam naar voren dat de Ontmoetingsavonden goed bezocht werden en dat iedereen enthousiast was. Ook volgend jaar zal dit weer, in de week van Biddag, plaatsvinden. Adri Leune geeft aan dat er een brief is gekomen van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk dat onze normbezetting teruggezet is van 50% naar 20%. Dat heeft positieve gevolgen voor de afdracht die we moeten doen n.a.v. de financiële situatie van onze gemeente. Ina Hospers geeft aan dat de kaartenactie weer is gestart en dat zondag 22 maart de kaarten beschikbaar zijn. Ze worden deze keer gezamenlijk verstuurd, dus graag weer terug naar de kerk.
Janny Bunschoten sluit de vergadering af met het lezen van het gedicht “Op weg naar Pasen 2020”.

Marianne Leune, Scriba PKN Nagele

…Kerkdiensten

Het is vreemd dat er voorlopig op de zondagen geen kerkdienst is in de Ruimte.
We zijn zoekende, misschien luistert u naar een dienst bij Kerkdienst gemist van een andere kerk of bekijkt u een kerkdienst op de televisie.
Het Woord kunnen we dus horen en soms zien.
Maar wat we missen is het contact met elkaar, even vragen hoe het is, even die hand op je schouder of dat betekenis volle knipoogje en het kopje koffie/thee na de dienst.
Tot 1 juni mogen er van het Rijk, vanwege het Coronavirus, geen kerkdiensten worden gehouden met de gemeenteleden.
Vooral in de Veertigdagentijd missen we de diensten. Het is een tijd van bezinning
en een voorbereiding op het Pasen.
Onze Paascyclus gaat niet door. Er zijn geen diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Maar op Pasen, 12 april, wordt er vanuit onze kerk een dienst via kerkdienstgemist.nl uitgezonden. De liturgie van Pasen is toegevoegd bij het Kerknieuws, zodat u mee kan zingen.
Ds. Conny Aalbersberg is bereid gevonden een Paasdienst te houden met enkele leden van de Commissie Bijzondere Diensten en een aantal kerkenraadsleden.
Op zo’n manier kunnen we toch Pasen vieren in de Ruimte.

Maar er zijn toch ook mogelijkheden om naar diverse kerkdiensten te luisteren en/of te kijken bij kerkdienstgemist.nl dat kan onder andere bij de PG Emmeloord en in PKN Marknesse.
Via de televisie verzorgt de Protestantse Kerk Nederland iedere zondag om 9.20 uur met de EO een dienst.
Ook zendt Omroep Flevoland iedere zondag een kerkdienst vanuit de kerken in Flevoland.

De kerkenraad wenst u veel kracht en Licht in deze tijd!

Janny Bunschoten

…Telefonisch contact

“Met het Licht in de rug,
zoeken wij onze weg door het donker”

Het zijn moeilijke tijden. We missen de kerkdiensten en het samenzijn.
Hoe het verder gaat, weten we niet!
Maar…. we weten dat God naar ons omziet en wij weten dat wij bij Hem geborgen zijn.

Heeft u behoefte aan een gesprek, zit u met vragen, helaas kunnen we niet op bezoek komen, maar neem dan telefonisch contact met uw bezoekmedewerker op of met de onderstaande personen.

Wieke van der Sar tel: 652620
Ina Hospers tel: 652736
Roely Geluk tel: 652390

Janny Bunschoten tel: 652304

…Avondmaal
Het Heilig Avondmaal en het corona-virus.
Het is een rare tijd…..het corona-virus houdt ons in de greep.
Hierdoor komen er allerlei maatregelen op ons af. Als kerk worden we hierin gesteund en geadviseerd door het kerkelijk bureau van de PKN te Utrecht. Een van de maatregelen betreft het Heilig Avondmaal.
Vanuit Utrecht krijgen wij het dringend advies om de wijn niet meer vanuit 1 beker te delen. De kerkenraad heeft besloten dat advies te volgen.
Wanneer het volgend Avondmaal gevierd gaat worden, weten we op dit moment nog niet. Wat we wel weten : de wijn zal dan in kleine bekertjes uitgeschonken worden en rondgedeeld, ook het druivensap wordt op die manier gedeeld.
Namens de kerkenraad,
Ina Hospers

NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’
Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.
Kinderuitgaven en Psalmen
Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:
• De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
• Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
• Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.
Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.
Bestelwijze
Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis

Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse bijbelleesrooster ‘In afhankelijkheid van God’ is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.

‘De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet’ zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 7:7-12)en aan tafel met God (Johannes 15:9-16).

Persoonlijke meditaties
‘Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan hebben we gekozen, omdat Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf én op God, door ingrijpende gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, die het rooster hielp samenstellen. ‘Jannica neemt je mee in zo’n proces aan de hand van bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen.’
Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje ‘leesplannen’. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.
Link: https://www.debijbel.nl/app
Bijbel Basics thuisprogramma
Schoolgaande kinderen zitten momenteel veel vaker thuis. Ook de zondagse diensten gaan in de meeste kerken niet door. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode van het NBG. De thuisprogramma’s zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma’s voor de aankomende zondagen.
Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics
Blogs
Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
Link: https://www.debijbel.nl/blog/

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Zondag 5 april Matteüs 21:1-17
maandag 6 april Exodus 13:17-14:14
dinsdag 7 april Exodus 14:15-31
woensdag 8 april Matteüs 26:1-16
donderdag 9 april Witte donderdag
Matteüs 26:17-75
vrijdag 10 april Goede vrijdag
Matteüs 27:1-56
Zaterdag 11 april Stille zaterdag
Matteüs 27:57-66
zondag 12 april Pasen
Matteüs 28:1-7
maandag13 april Tweede Paasdag
Matteüs 28:8-15
Dinsdag 14 april Exodus 15:1-21
Woensdag 15 april Exodus 15:22-27
Donderdag 16 april Exodus 16:1-20
vrijdag 17 april Exodus 16:21-36
zaterdag 18 april Psalm 111
zondag 19 april Prediker 9:1-10
maandag 20 april Prediker 9:11-18
dinsdag 21 april Prediker 10:1-11
woensdag 22 april Prediker 10:12-20
donderdag 23 april Prediker 11:1-10
vrijdag 24 april Prediker 12:1-14
zaterdag 25 april Psalm 95
zondag 26 april Handelingen 15:1-5
maandag 27 april Handelingen 15:6-21
dinsdag 28 april Handelingen 15.22-35
woensdag 29 april Handelingen 15:36-16:5
donderdag 30 aprilHandelingen 16:6-15
vrijdag 1 mei Handelingen 16:16-24
zaterdag 2 mei Handelingen 16:25-40
zondag 3 mei Exodus 17:1-7

…Kerkdiensten
Het rooster van de kerkdiensten van april is gewijzigd.

Witte donderdag 9 april:
Collecte: Voedselbank

Zondag 12 april 9:30 uur
Pasen
Liturgie
Ds. Conny Aalbersberg
Aangepaste dienst te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl
1e collecte: Kerk in actie. Kinderen in de knel.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.
2e collecte Kerk

Zondag 19 april
Collectes: Diaconie en Kerk

Zondag 26 april
Collectes: ISEE en Kerk

Zondag 3 mei
Collectes Kerk in actie (noodhulp)
kerk
75 jaar bevrijding

Traumahulp voor slachtoffers BokoHaram
Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van BokoHaram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

Er zijn op dit moment geen kerkdiensten in de kerk.
Maar wellicht wilt u wel de collecte blijven ondersteunen
U kan uw gift dan overmaken op

Rekening nummer diaconie PKN nagele is NL87 RABO 0114 2709 88
graag onder vermelding van het doel en de datum van de collecte

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 8, april 2020, totaal nummer 249.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei ligt
3 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 april 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571