Kerknieuws maart 2020

…Om te beginnen

Het weer is een geliefd gespreksonderwerp. Of we nu in de rij staan voor de kassa, in de kerk zitten of een verjaardag vieren.
We praten er maar al te graag over.
Tijdens zulke gesprekjes kom je er vaak achter dat ‘mooi weer’ voor iedereen iets anders inhoudt. De één is helemaal in zijn element bij tropische temperaturen, terwijl de ander geniet van een flinke voorjaarsstorm.
Stel je eens voor dat iedereen het weer zou krijgen dat hij of zij verdiende. Heb je wel eens iemand gepest of geroddeld over een bekende, dan gaat de zon voor jou niet op. En heb je juist iemand op weg geholpen of heb je veel in de Bijbel gelezen, dan mag je met volle teugen genieten van precies de hoeveelheid zon en regen waar jij dol op bent.
Het zou een grote chaos worden.
En dat niet alleen, je zou de hele dag bij zijn om gestraft te worden met een donderwolk of met een benauwende hitte.
Gelukkig is God niet zo. Hij geeft iedereen regen en zonneschijn, ongeacht je prestaties of tekortkomingen. En hij vraag ons om diezelfde instelling te hebben naar anderen toe. Mildheid, vergeving en liefde voor iedereen. Ook voor wie jou in de kou heeft laten staan.
Als afsluiting wil ik dit gebed met jullie delen.
God, geef ons ogen die zien wanneer een ander ons nodig heeft.
Geef ons handen die van aanpakken weten, wanneer iemand een beroep op ons doet.
Geef ons voeten die willen lopen wanneer een ander niet gaan kan.
Geef ons een mond die kan spreken, voor wie zich niet durft te laten horen.
Geef ons hart voor mensen, die onze liefde en zorg nodig hebben.
God, dank u voor alle mensen die klaarstaan om een ander te helpen.

Theo Veerbeek

…Bloemengroet
2  febr. mw. S. van Bekkum
9  febr. Cor en Marjan v.d. Reest
16 febr. Koos en Reinou Geschiere
23 febr. mw. I. de Jonge

….70+ jarigen
06-03  J.J. Meijer
09-03  T. Wiersma-Dijkstra
10-03  C. Plat-Jansen
27-03  M.J. Henry

….Mutaties
Verhuisd
Dhr. K. Sibma is verhuisd naar de Hof van Smeden
te Emmeloord

Uitgeschreven 
Mevr. C.A.Winkel

…Collectes
Diaconie
zondag 5 jan. € 108,15 Diaconie
zondag 12 jan. € 66,10 Diaconie
zondag 19 jan. € 37,15 ISEE
zondag 26 jan. € 67,00 Voedselbank
zondag 2 febr. € 53,40 Werelddiaconaat
zondag 9 febr. € 46,70 Catechese en Educatie

Kerk
zondag 5 jan. € 105,25
zondag 12 jan. € 112,10
zondag 19 jan. € 32,45
zondag 26 jan. € 117,00
zondag 2 febr. € 55,25
zondag 9 febr. € 47,10

…Kort verslag Kerkenraadsvergadering van 20-1-20 en 17-2-20
Onze voorzitster, Janny Bunschoten, opende de vergaderingen met gebed.
In Januari las Janny het gedicht “Bidden is spreken met God” voor en in Februari kreeg Roely Geluk het woord om met ons te kijken naar het boek Jona. Zij nam ons mee in het verhaal rondom het askruisje.
We kennen het vanuit de katholieke kerk, als afsluiting van het carnaval. Dit komt echter ook voor in de bijbel, het boek Jona.
We hebben met elkaar gedeelten uit Jona (voor-)gelezen. Roely vertelde over de oorsprong. Waar is het de as van?
Vroeger van de palmtakken en nu van de buxus. Het askruisje is ook het begin van de lijdenstijd. De lijdenstijd is een vasten-tijd. Vasten is een vorm van nadenken, tot inkeer komen, nederig zijn. Het was een mooie manier om met elkaar stil te staan bij de komende tijd. Bij de mededelingen vertelde Janny dat we in het jaar 2020 niet alle zondagen een predikant zullen hebben, ondanks alle moeite die onze preekvoorziener, Sytze v.d. Meer, doet.
Dit betekent dat we ook gebruik gaan maken van het “preek lezen’. Ondertussen zijn al een paar mensen gevraagd om dit te doen. In de Paascyclus hebben we hier gelijk mee te maken. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen gemeenteleden een invulling geven, gesteund door een bestaande liturgie vanuit 2013.
De predikanten op de andere dagen zijn uiteraard op de hoogte. De notulen van de gemeenteavond in november 2019 en van de kerkenraadsvergadering van januari 2020 hebben we besproken en goedgekeurd. Zoals gebruikelijk bespreken we de zorg in de gemeente. Vanuit het pastoraat wordt aangegeven dat er op 10 en 12 maart weer ontmoetingsavonden georganiseerd worden. Ondertussen zijn de uitnodigingen rondgebracht. Op 26 maart 2020 is er de gemeenteavond gepland. Voorafgaand bespreken we in de kerkenraad onze financiën. Het zijn niet alleen de cijfertjes die we bekijken, maar vooral het verhaal er achter. Op de gemeenteavond wordt u als gemeente hiervan op de hoogte gesteld. We kunnen ook tevreden zijn met een nieuwe versie van het Beleidsplan en het Jaarboek. Binnenkort staat het beleidsplan op de site. Het Jaarboek zal geprint worden. Zoals elk jaar maakt elke commissie een werkplan. Hiermee geeft de commissie aan waar de speerpunten zullen liggen in het komende jaar. Een paar jaar geleden hebben we besloten om dat plan voor een kalenderjaar te maken i.p.v. van september tot juni. Deze werkplannen hebben we laatst weer besproken en een ieder staat weer in de startblokken om verschillende activiteiten handen en voeten te geven. Ondertussen gaat het beroepingswerk ook door.
De commissie (bestaande uit gemeenteleden uit Nagele, Creil en Espel) is tevreden over de vorderingen. We zijn de eersten die samen een predikant willen beroepen, zoals was voorgesteld door de Kerngroep Dorpskerken NOP. Ds. Gerlof van Rheenen is één van de initiatiefnemers geweest. Een volgend onderwerp was Kerkdienst gemist. De kerkenraad was benieuwd hoe vaak hier gebruik van gemaakt werd. We waren positief verrast. Ik zal u de berekeningen besparen, maar het is de moeite waard om deze mogelijkheid te behouden. Hiermee besluit ik de bloemlezing uit het wel en wee binnen de kerkenraad.

Marianne Leune-van Giesen
Scriba PKN Nagele

…Liturgisch bloemschikken Pasen 2020
In de veertig-dagen-tijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen; het feest van de opstanding uit de dood.
Jezus riep: “sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.
Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop.
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen.
Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan kinderen in de knel, aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging, sta op!
Om in beweging te komen hebben wij een doel nodig, een punt aan de horizon waarop wij ons kunnen richten. In de schikking is dit verbeeld door de open cirkel/ stip in het midden. Er omheen een weefsel van takjes. De open stip en de takjes symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op z’n eigen manier. Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen.

1 maart:
De woestijn, de plek waar jezus was toen Hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem in het midden staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook p[ onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met onmiskenbare kleur heel opvallend is.
Durf dat, laat je niet afleiden.
Dien het leven!
8 maart:
Een stem uit de hemel – het lijkt wel een tweede doop – die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand – Petrus, Jacobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzonder licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van de schikking kan het geheim
– de bloem in knop – als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die zal komen.
15 maart:
“Kijk, kijk dan toch!” een twistgesprek bij de bron. Een vrouw wordt door Jezus aangesproken. Ze gaan een kritisch gesprek aan. Zijn woorden raken haar kern, haar diep verlangen naar waarachtigheid.
De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt het levende water te verhullen. Het een kan niet zonder het ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen leven. Jezus onthult zijn missie voor een buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen.
22 maart:
Zie dan toch met wie je te maken hebt.
De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens. Wie ziet, kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het ij zijn of haar leven naar toe gaat. De genezing geeft de man de broodnodige ruimte om te leven. De kleur van de bloemen geeft de kleur van zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te vullen met betekenis.
29 maart:
Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De geliefde broer keert weer naar jet leven. In het centrum zien we totale liefde – de rode roos, gesteund door klimop – is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven.
Liefde is sterker dan de dood.
5 april:
Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels: koningen worden gezalfd, overledenen ook. De vrouw brengt dit in het teken van zalven van Jezus’voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons.
Witte Donderdag:
Wit staat voor licht, reinheid, onschuld, dood. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, teken voor trouw, nederigheid. De kleur wit geeft juist iets weer van het licht dat ons omringt, waardoor wij kunnen leven.
Ze worden ook gezien als symbool van Maria, de moeder van Jezus. Het opgerolde doek verwijst naar het doek, waarmee Jezus de voeten van zijn discipelen afdroogde.
Goede Vrijdag:
We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers, wreed en vernederend. De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudig beeld van de 3 kruisen. Als alles is gezegd, past alleen de eenvoud van drie kruisen.
Stille zaterdag:
We staan even stil bij dit beeld en de gedachten laten we gaan over de achterliggende periode. We maken ons klaar voor het Grote Feest!
Pasen:
We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan! De dood heeft niet het laatste woord. De twaalf witte bloemen staan symbool voor de twaalf leerlingen. Wit als teken van nieuw begin. Na de droefheid is er nu de verrassing van de nieuwe ruimte die is ontstaan, de Opstanding kan ook voor ons zijn!
De Heer is waarlijk opgestaan!

Wij wensen u/jullie allemaal een heel fijn Paasfeest!
Hartelijke groet,
Gerja Vedelaar en Ina Hospers

…Gemeenteavond, donderdag 26 maart 2020
Zoals gebruikelijk is er in het voorjaar een Gemeenteavond. Dit keer is dag op donderdag 26 maart en we starten om 20.00 uur.
Voor de pauze zal er een toelichting gegeven worden op de financiën van de Diaconie, de Zending en de Kerk. Verder praten we u bij over verschillende lopende zaken.
Na de pauze wordt u meegenomen naar Israël.
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit.

Namens de kerkenraad,
Marianne Leune, scriba

…Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht

Op 2e Pinksterdag, 1 juni 2020, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken een
viering in de stijl van een Taizé-gebed in de H. Michaëlkerk te Emmeloord.

Een Taizé-gebed kenmerkt zich door liederen, lezingen en muziek, gemaakt in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar deze plaats om zich te laten inspireren. In een Taizé-gebed zijn zingen, stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten.

De liederen zijn kort en bestaan meestal uit één of twee zinnen die meerdere malen worden herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed dat je met je meeneemt.

Voor de vocale ondersteuning zoeken we mannen en vrouwen die het leuk vinden om samen een gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid door instrumentalisten uit de polder. De leiding is in handen van Marian Sijtsma.

De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag 15, 22, 29 april, 6, 13, 20, 27 mei.
Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen te Emmeloord en op 20 en 27 mei in de H. Michaelkerk te Emmeloord.

Om je voor te bereiden krijg je de bladmuziek toegestuurd. Het oefenen van je eigen partij is mogelijk via de site van Taizé.

U bent allen van harte welkom om mee te doen! We vertrouwen op een enthousiaste samenwerking!

Heb je belangstelling, meld je dan uiterlijk 2 april aan bij Marian svp met vermelding van zangstem. mariansy@planet.nl

…Beroepingscommissie
Graag willen wij u op de hoogte houden van de stappen die wij als beroepingscommissie zetten.
De beroepingscommissie bestaat uit 2 gemeentes: Creil/ Espel en Nagele.
De afgelopen tijd zijn wij bij elkaar in de kerk te gast geweest. Zo kunnen we de sfeer van elkaars gemeentes proeven.
De commissie leden van Nagele zijn zowel in Espel als in Creil wezen kijken. Ook zijn wij in Nagele geweest. We hebben dit allen als heel positief ervaren. Leuk om elkaar, en de gemeente zo beter te leren kennen.
Enkele weken geleden hebben we de vacature uitgezet. We zijn blij verrast met nu al 7 sollicitanten. Mogelijk volgen er nog meer. De komende tijd gaan we bezig met het informatie verzamelen van een aantal van deze sollicitanten. Volgende maand hopen we nog een stapje verder te gaan, door ook kerkdiensten te gaan bezoeken waar onze potentiele predikant voor gaat.
We houden u op de hoogte.

…De jaarlijkse Kerkschoonmaak
Het is weer tijd voor een grote schoonmaak!
En vele handen maken licht werk.
Het is fijn als jullie komen helpen op
Zaterdag 14 Maart van 9.00 tot 12.00
Er zal een intekenlijst in de kerk hangen. Telefonisch opgeven mag ook.

College van kerkrentmeesters,
En Marjan van der Sar (06-23231337)

…Paasontbijt
12 April is het 1e Paasdag.
Wat is er gezelliger dan deze dag te beginnen met een gezamenlijk Paasontbijt?
Dit jaar willen we weer een paasontbijt voor u organiseren.
Om 8.30 uur zullen we zorgen dat de ontbijttafel gezellig gedekt
staat. We ronden de maaltijd om 9.15 uur af.

U kunt zich opgeven via de intekenlijst achter in de kerk
of door één van ons te bellen.
De kosten zullen € 2,50 per persoon zijn.
We hopen op een gezellig begin van deze paasdag!

Maja Hospers (0527- 652996)
Marjan van der Sar (0527- 652790)

…Overbruggen – leesplan voor de Veertigdagentijd
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt een gratis boekje beschikbaar om je daarover te bezinnen aan de hand van het evangelie volgens Matteüs: Overbruggen – 40 dagen tussen hemel en aarde.
Overbruggen bevat een bijbelleesplan voor de Veertigdagentijd vanaf Aswoensdag, 26 februari. Iedere dag is er een korte uitleg bij een passage uit Matteüs. Vanaf Aswoendag kan het leesplan ook digitaal gevolgd worden via de gratis NBG-app Mijn Bijbel.
Link naar bestelformulier: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd-website

…Kinderen en Pasen
Voor kinderen is er het Bijbel Basics-paasproject ‘Tussen hemel en aarde’, over de Bergrede van Jezus uit Matteüs 5-7. Bij het project is ook een kartonnen 3d-berg verkrijgbaar.
De 3d-berg wordt geleverd met een duidelijke handleiding en is te bestellen in de webshop van het NBG.
Prijs: € 40,-
Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/126

…Eerste peuterbijbel van Nederlandse bodem
Voor het eerst verscheen er een bijbel speciaal voor Nederlandse peuters: Mijn Peuterbijbel.
Mijn Peuterbijbel is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
De kinderbijbel bevat verhalen voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar en werd geschreven door Melanie van de Peut en geïllustreerd door Michel de Boer.
Mijn Peuterbijbel is voor € 26,50 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en via de webshop van het NBG.
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/mijn-peuterbijbel/

…Braille-bijbelboeken voor Ghana
Zelf in de Bijbel kunnen lezen is een ervaring die veel blinden en slechtzienden in Ghana niet kennen. Daar wil het NBG met hulp van de leden van de Bijbel per Maand-Club verandering in brengen. Met de bijdrage van de BpMC kunnen in Ghana brailleboeken met bijbelse verhalen worden uitgedeeld. Het idee achter de Bijbel per Maand-Club is: geef elke maand een bijbel. Dankzij de steun van de clubleden krijgen elke maand duizenden mensen toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. In binnen- en buitenland.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-per-maand-club/

Bijbelkieswijzer helpt bij bijbelkeuze
In de Maand van de Bijbel introduceerde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbelkieswijzer. Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand van vragen om te ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen past.
Link:
https://www.debijbel.nl/kieswijzer

…NBG komt met speciale ‘Voorleesbijbel’
De Voorleesbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap bevat 52 bijbelverhalen, speciaal geschikt om voor te lezen aan kinderen van 4 tot en met 7 jaar.
De verhalen zijn geschreven door onderwijsadviseur Edith Mulder-de Vree en Rudy van Moere, emeritus-hoogleraar Oude Testament, onder redactie van het NBG. De illustraties zijn van Paul Oole.
De Voorleesbijbel (deel 1) is voor € 29,95 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en via de webshop van het NBG.
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/voorleesbijbel/

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Zondag 1 maart Exodus 2:23-3:10
Maandag 2 maart Exodus 3:11-22
Dinsdag 3 maart Exodus 4:1-17
Woensdag 4 maart Exodus 4:18-31
Donderdag 5 maart Exodus 5:1-18
Vrijdag 6 maart Exodus 5:19-6:13(-25)
Zaterdag 7 maart Matteüs 7:13-23
Zondag 8 maart Matteüs 7:24-8:1
Maandag 9 maart Prediker 1:1-11
Dinsdag 10 maart Prediker 1:12-2:11
Woensdag 11 maart Prediker 2:12-26
Donderdag 12 maart Prediker 3:1-15
Vrijdag 13 maart Prediker 3:16-4:3
Zaterdag 14 maart Prediker 4:4-16
Zondag 15 maart Prediker 4:17-5:8
Maandag 16 maart Prediker 5:9-19
Dinsdag 17 maart Prediker 6:1-12
Woensdag 18 maart Prediker 7:1-14
Donderdag 19 maart Prediker 7:15-29
Vrijdag 20 maart Prediker 8:1-9
Zaterdag 21 maart Prediker 8:10-17
Zondag 22 maart Exodus 6:26-7:13
Maandag 23 maart Exodus 7:14-25
Dinsdag 24 maart Exodus 7:26-8:11
Woensdag 25 maart Exodus 8:12-28
Donderdag 26 maart Exodus 9:1-12
Vrijdag 27 maart Exodus 9:13-35
Zaterdag 28 maart Exodus 10:1-20
Zondag 29 maart Exodus 10:21-11:10
Maandag 30 maart Psalm 130
Dinsdag 31 maart Exodus 12:1-13

Woensdag 1 april Exodus 12:14-28
Donderdag 2 april Exodus 12:29-42
Vrijdag 3 april Exodus 12:43-51
Zaterdag 4 april Exodus 13:1-16
Zondag 5 april Matteüs 21:1-17

…Kerkdiensten
Zondag 8 maart 9:30 uur
Anders dan Anders dienst
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: 40 dagentijd collectie. (Missionair) Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk- zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 maart 9.30 uur
Ds. H. van Maanen (IJsselmuiden)
Eerste collecte: 40 dagentijd collect Kerk In Actie (Noodhulp)
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 maart 9.30 uur
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: 40 dagentijd collect Kerk In Actie (Binnenlands Diaconaat)
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 29 maart 9.30 uur
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 april 9.30 uur
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collcte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Bijlage Jaarrekeningen 2019

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 7, maart 2020, totaal nummer 248.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor april ligt 5 april in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 maart 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571