Kerknieuws september 2019

Om gelijkmoedigheid

Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.

Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,
niets begrijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.

Toon mij het gezicht van
voor ik begon . Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.

Hein Stufkens

…Om te beginnen

Twijfels

Veilig Verkeer Nederland heeft eens reclame gemaakt met de leus: “Bij twijfel niet inhalen!” Dat betekend: uitstellen en veilig op je weg doorgaan, dan kun je óók je doel bereiken.
Uitstellen betekent, nu op dit moment,
voor mij meer tijd hebben om er over na te denken. Maar als het door het uitstellen dan te kort dag wordt om iets te schrijven slaat de twijfel toe. Gaat het wel lukken om een fatsoenlijk verhaal te schrijven?
Het is nu wel de bedoeling dat ik het van een andere kant ga bekijken, anders komt er niets van terecht. Twijfel is een gebrek aan vertrouwen, ik moet echt geloven dat het goed komt.
Onbewust maken we ons toch elke keer weer ‘zorgen voor morgen’.
Toch hebben wij het geluk dat we een band hebben met de kerk. Het is daar heel normaal dat men omziet naar elkaar. Twijfel niet dat er geen mensen genoeg zijn, we hebben een veelkleurige gemeente met heel veel talenten.
We gaan weer beginnen aan het nieuwe seizoen, de startdienst komt er alweer aan.
Ook zijn er weer wisselingen in de kerkenraad, het is fijn dat er zoveel energie in gestoken wordt om met elkaar te kunnen blijven kerken, nu en in de toekomst.
Het gaat weer een waardevolle periode worden, zonder twijfel!

Adri Leune

Meditatie
Genesis 2: 8 ‘God, de Heer, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.’

Openbaring 21: 2 ‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.’

De Bijbel begint met een tuin en eindigt met een stad. Blijkbaar is de stad het hoogtepunt van Gods heilsgeschiedenis. Daar wijs ik als geboren en getogen stedeling plattelanders graag fijntjes op als zij hun leefomgeving verheerlijken ten koste van de stad. Ook bewoners van het buitengebied van Nagele hoor ik geregeld de ruimte rond hun huis prijzen waar ’s morgens lichtvoetige reeën over de bedauwde velden snellen en ’s avonds de betoverende sterrenhemel nog niet door een overdaad aan straatverlichting onzichtbaar is geworden. Inderdaad is leven op het platteland heel anders dan wonen in de stad. Daar zijn buiten spelende kinderen hun leven niet zeker vanwege het drukke verkeer, moet je betalen voor je parkeerplek, ruikt je wasgoed naar de barbecue van de buren en moet je tot diep in de nacht meegenieten van hun stereo-installatie. Geen wonder dat stadsbewoners elkaar gemakkelijk in de haren vliegen.
Ik vraag mij daarom af: wat is dat voor bijzondere vrede die volgens de Bijbel zelfs in een stad kan standhouden? Het heeft vast en zeker te maken met de vrede van Jezus. Hij zegt dat de vrede die hij geeft anders is dan de vrede van de wereld.(Johannes 14:27) Wereldse vrede is dikwijls gebaseerd op afspraken en verdragen. Die vrede duurt maar zolang niemand het in zijn hoofd haalt eenzijdig zo’n verdrag op te zeggen. Deze vrede is een kwetsbaar evenwicht tussen de tegenovergestelde wensen van verschillende partijen. De vrede van Jezus is anders. Deze vrede is niet gebaseerd op tegenstellingen als wij-zij, man-vrouw, rijk-arm, zwart-wit, homo-hetero, kerkelijk-niet-kerkelijk. De vrede van Jezus gaat uit van eenheid: Jezus weet zich Hij weet zich één met zijn Vader, die volgens hem ook onze Vader is. Hierin vindt hij vrede.
Als de vrede van Jezus ons doen en laten bepaalt zien ook wij overal geliefde kinderen van God, zelfs in mensen die wij zelf minder sympathiek vinden of waar wij ronduit een hekel aan hebben. Het zijn onze broers en zussen. Het vraagt wel oefening om zo te kijken. De stad is daar een heel geschikte plek voor. Ga maar eens op een druk station zitten of loop eens door een winkelstraat. Probeer bij iedereen die je ziet te bedenken dat dit een mensenkind is waar God onvoorwaardelijk van houdt.
Als wij zo naar anderen kijken zal dat zeker iets doen met de manier waarop wij met hen omgaan. Ons doen en laten wordt dan niet langer bepaald door emoties maar door de relatie met onze Vader die ook hun Vader is.
Trouwens, als Jezus niet denkt in tegenstellingen zal hij ook niet bezig zijn met het verschil tussen platteland en stad. Dat klopt ook wel, want de stad van zijn hart, de Stad van Vrede, is volgens de Bijbel een stad met een rivier en heel veel groen. Het staat te lezen in Openbaring 22:1-2.
Zo zie je maar, uiteindelijk zijn ook stad en platteland één!

Ds. Mariska van Beusichem

…Meeleven met elkaar
Tijdens het bevolkingsonderzoek is bij Roelie van Urk borstkanker ontdekt.
Bij het verschijnen van dit kerkblad is de operatie achter de rug. Daarna wordt duidelijk welke behandelingen nodig zijn. Laten wij haar, Klaas, hun kinderen en kleinkinderen in ons gebed aan de Heer opdragen.

Tijdens het gewone leven van alledag kunnen we zomaar overvallen worden door een verontrustend bericht. Op zo’n moment worden we er weer bij bepaald hoe kwetsbaar we zijn. Hoe fijn is het dan te ervaren dat er mensen om je heen staan. Een kaartje of telefoontje doen zoveel goed.
Door naar elkaar om te kijken laten we iets zien van de trouw van de Allerhoogste die geen mensenkind uit zijn handen laat vallen.

Ds. Mariska van Beusichem

…Bij de diensten
Op twee diensten wil ik hier speciaal uw aandacht vestigen: Op 15 september wordt de startdienst van het nieuwe kerkelijke seizoen gehouden. Als thema is het jaarthema van de Protestantse Kerk gekozen: Een goed verhaal. Het zou fijn zijn velen van u te ontmoeten. Bij de slotdienst in juni zijn er adresstickers van de kerk uitgedeeld met het verzoek deze zomer een kaartje te sturen. Als u wilt weten of aan dat verzoek gehoor gegeven is mag u zeker niet ontbreken in startdienst!

Op 22 september nemen wij afscheid van vier ambtsdragers die de gemeente de afgelopen jaren trouw en met grote inzet hebben gediend. Gelukkig worden en ook een aantal nieuwe ambtsdragers bevestigd. Wat fijn dat er telkens weer mensen zijn die het werk van de kerk ter hand willen nemen! Het is bemoedigend voor hen als veel gemeenteleden bij hun bevestiging aanwezig zijn. Het is natuurlijk ook mooi als velen bij het afscheid van de vertrekkende ouderlingen en diakenen zijn en zo hun dankbaarheid betuigen voor de inzet van deze ambtsdragers.

Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarigen september
03-09 K. Jongman-Mondria
07-09 A. Wieland-Feddes
08-09 M. Nasser-Lont
14-09 W. Mastebroek
16-09 G. Janse- van den Boer
19-09 J. Wondergem

Collectes
Kerk
zondag 16 juni € 97,20
zondag 23 juni € 64,10
zondag 30 juni € 114,75
zondag 7 juli € 31,40
zondag 14 juli € 27,55
zondag 21 juli € 36,20
zondag 28 juli € 29,30
zondag 4 aug. € 61,35
zondag 11 aug. € 95,20

Diaconie
zondag 16 juni € 111,10 Werelddiaconaat
zondag 23 juni € 122,00 Voedselbank
zondag 30 juni € 83,30 ISEE
zondag 7 juli € 54,90 Binnenlandsdiaconaat
zondag 14 juli € 32,30 Diaconie
zondag 21 juli € 40,80 Diaconie
zondag 28 juli € 36,50 ISEE
zondag 4 aug. € 43,30 Diaconie
zondag 11 aug. € 68,50 Werelddiaconaat

…Bloemengroet
07-07 Zeger Koene
14-07 Klaas Dijkstra
21-07 Klaas van Urk
28-07 Martje en Sytze v.d.Meer
04-08 Wil v.d.Vlekkert / Piet en Wieke v.d.Sar
11-08 Anjo Geluk
18-08 Johan en Fenny Woltinge
25-08 Lousan Withaar

…Kort verslag Kerkenraadsvergadering juni 2019
Onze voorzitter, Wieke v.d. Sar opende de vergadering met het lezen van Ps. 121, een pelgrimslied en een gedicht wat hierbij aansloot. Ds. Mariska v. Beusichem nam ons vervolgens mee in een bezinningsmoment. Ze las met ons lied 1350 uit het liedboek. Het is soms lastig om onder woorden te brengen wat God voor je betekent. M.b.v. dit lied kun je er misschien iets meer handen en voeten aan geven.

Ds. Mariska vroeg aan ons om de tekst tot ons door te laten dringen.
Vervolgens maakten we een rondje en elke aanwezige gaf een regel aan die hem/haar aansprak of raakte. Hierna deelden we de zorg voor de gemeente met elkaar.
De notulen van 20 mei werden besproken en goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen gaf Ds. Mariska een korte impressie van haar ‘buiten op de bank’- ervaringen. Ze heeft twee keer voor de vakantie de mogelijkheid gehad om buiten op de bank te zitten en met mensen die langs kwamen, in gesprek te gaan. Ze gaf aan dat het leuke gesprekken waren geweest. Na de vakantie gaat ze hiermee verder. Bij de ingekomen stukken hebben we het onder meer gehad over het publiceren van een financieel verslag op de site. Er is een makkelijkere manier aangedragen om de publicatie uit te voeren. Het CVK gaat hiermee aan de slag.
Ook krijgen we regelmatig stukken te lezen rondom de aanpassingen in de Kerkorde. Hier moet de kerkenraad zich stap voor stap over uitspreken. Het overleg met Creil/Espel blijft een terugkerend agendapunt. Via het extra ingelaste informatie-moment in juni is u hier meer over verteld. De aandachtspunten die er toen werden genoemd , neemt de kerkenraad mee in het volgende overleg. Vervolgens hebben we het gehad over de bezetting van de kerkenraad. We hebben geconstateerd dat het moeilijk is om nieuwe ambtsdragers te vinden. We hebben uitgezocht wat in ieder geval het minimum aantal kerkenraadsleden moet zijn.
Na de vakantieperiode gaan we ons hier verder in verdiepen. Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuw Jaarboek en een nieuw Beleidsplan. In september zal dit besproken worden in de kerkenraad en aansluitend met U worden gedeeld.
Onder het kopje mededelingen werd benoemd dat de werkgroep Groene Kerk voor het eerst bij elkaar is geweest.
Ook is er ondertussen een AED geplaatst aan de muur van de kerk in samenwerking met Dorpsbelang.
Andries Post sloot vervolgens de vergadering af met het lezen van een Pinkstergebed.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…Bezetting kerkenraad
De kerkenraad kan u mededelen dat er in de afgelopen maanden gemeenteleden bereid zijn gevonden om plaats te nemen in de kerkenraad.

Janny Bunschoten Ouderling Voorzitter
Kees v.d. Sar Ouderling Kerkrentmeester
Ina Hospers Diaken
John Mallie Diaken

Indien u bezwaar of twijfels heeft kunt u dit tot uiterlijk vrijdag 20 september bij de kerkenraad aangeven. Dat kan via de mail of mondeling bij een kerkenraadslid.

Op zondag 22-09-2019 zal de bevestigingsdienst zijn.

Marianne Leune
scriba@pkn-nagele.nl

…Ambtsdragers in de eredienst
In de afgelopen 2 maanden hadden er op zondag steeds 2 ambtsdragers dienst, dit i.v.m. de zomervakantie.
Omdat nog niet alle vacatures binnen de kerkenraad zijn ingevuld, hebben we besloten dit voorlopig te blijven voortzetten, dus bij elke viering op zondag 2 ambtsdragers die dienst hebben (behalve bij het H.A.).

Namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar

…14-15 September: Open Monumentendag in Noordoostpolder

Dit jaar willen we weer meewerken aan het Monumentenweekend
door het openstellen van onze kerk op zaterdag 14 en zondag 15 September.
Een unieke kans om het erfgoed in de Noordoostpolder te bezoeken.
Het orgel zal bespeeld worden door onze organisten.
Beide dagen zal de kerk van 11.00 tot 17.00 uur open zijn.
Hiervoor zoeken we een paar gastdames en of heren om het publiek te kunnen ontvangen
met uitleg en een kopje koffie/thee.
Er zal een lijst achterin de kerk hangen of geef je op bij een van ons.

Marian Sijtsma
Marjan van der Sar

…C.V.N.
Woensdag 11 september is het weer
de éérste afdelingsavond van dit nieuwe
seizoen. Maria Jansen uit Rutten geeft
een presentatie met dia,s over
straatkinderen in Indonesië
We beginnen om 20.00 uur in De Ruimte.

Iedereen is van harte welkom!

Namens het bestuur,
Martje van der Meer

Kindernevendienst
Zoal u al hebt kunnen lezen in het kerkblad van juli/augustus gaan we vanaf zondag 1 september een tafel achter in de kerk zetten, waar de kinderen tijdens de preek kunnen knutselen of een kleurplaat kunnen maken.
We hebben gelukkig een aantal gemeenteleden bereid gevonden om bij de kinderen te zitten. Mocht u denken: ‘ Dat wil ik ook wel’ , dan kunt u dat aan mij door geven.
We hopen zo de kinderen toch op een fijne manier bij de kerkdienst te betrekken.

Ineke Bolijn

Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?

zondag 1 september Lucas 14:1-11
maandag 2 september Lucas 14:12-24
dinsdag 3 september 1 Samuel 14:36-46
woensdag 4 september 1 Samuel 14:47-52
donderdag 5 september 1 Samuel 15:1-9
vrijdag 6 september 1 Samuel 15:10-23
zaterdag 7 september 1 Samuel 15:24-35
zondag 8 september 1 Samuel 16:1-13
maandag 9 september 1 Samuel 16:14-23
dinsdag 10 september 1 Samuel 17:1-11
woensdag 11 september 1 Samuel 17:12-30
donderdag 12 september 1 Samuel 17:31-40
vrijdag 13 september 1 Samuel 17:41-54
zaterdag 14 september 1 Samuel 17:55-18:5
zondag 15 september 1 Samuel 18:6-16
maandag 16 september 1 Samuel 18:17-30
dinsdag 17 september Lucas 14:25-35
woensdag 18 september Lucas 15:1-10
donderdag 19 september Lucas 15:11-32
vrijdag 20 september Lucas 16:1-9
zaterdag 21 september Lucas 16:10-18
zondag 22 september 1 Samuel 19:1-17
maandag 23 september 1 Samuel 19:18-24
dinsdag 24 september 1 Samuel 20:1-11a
woensdag 25 september 1 Samuel 20:11b-23
donderdag 26 september 1 Samuel 20:24-21:1
vrijdag 27 september Lucas 16:19-31
zaterdag 28 september Lucas 17:1-10
zondag 29 september 1 Samuel 21:2-10
maandag 30 september 1 Samuel 21:11-22:5

Kerkdiensten

Zondag 8 september 9:30 uur
Kand. Mw. Melania Hadnagy (Hattem)
Eerste collecte: Jeugdwerk
Kliederen in de kerk
Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.
Steun het werk van JOP, zodat nog meer kinderen en jongeren op een aantrekkelijke en betrokken wijze het geloof kunnen ontdekken.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 september 9:30 uur
Startdienst
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 september 9.30 uur
Bevestiging van Ambtsdragers
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Vrede verbindt over grenzen
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van
de Protestantse Kerk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Tweede collecte: kerk

Zondag 29 september 9.30 uur
Ds. G. Timmer (Ens)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
  Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 oktober 9.30 uur
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Kerk en Israël
Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.
Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël.
Tweede collecte: Kerk

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 112, september 2019, totaal nummer 242.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor oktober ligt
6 oktober in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 september 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571