Kerknieuws juni 2019

PINKSTEREN

Wij wachten op de Geest beloofd
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

Wij wachten op de heilige Geest,
als wind die waait waarheen zij wil,
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de heilige Geest
als krachtig, dansend vlammenspel
dat loutert, reinigt en herschept.
Kom Geest van God en vuur ons aan.

Wij wachten op de heilige Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom Geest van God zo vederlicht.

Wij wachten op de heilige Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom, Geest van God, geef goede raad.

Wij wachten op de heilige Geest
als wolk nabijheid overdag,
een sterrenmantel in de nacht.
Kom Geest van God, wees om ons heen.

Wij wachten op de heilige Geest
als taal die de mensentalen bindt
tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de heilige Geest
als geest die zeven gaven brengt
tot hulp en steun voor onderweg.
Kom geest van God, breng uw geschenk.

Wij wachten op de heilige Geest
als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in.

Wij wachten op de Geest beloofd
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

Marijke de Bruijne

…Om te beginnen
Wat is het een mooie tijd van het jaar. In April mochten wij al genieten van de prachtige tulpenvelden. Nu in mei van de bomen en de struiken, die nu vers groen kleuren.
Al met al een hele mooie schakering van kleuren. Vervolgens zie je alles weer boven de grond uitkomen, suikerbieten, aardappelen, uien, mais enz.
De koeien lopen bij ons weer in de wei.
En nu gaan wij richting de zomer. Maar eerst krijgen wij nog Hemelvaart, eind mei. Hemelvaart, zijn werk op aarde is beëindigd.
Het werk van zijn 11 discipelen begint nu. De 11 mannen op de Olijfberg die Jezus nastaarden, wanneer deze opsteeg naar de Hemel. En dan half juni, wanneer wij Pinksteren mogen vieren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.
Here Jezus, we kunnen alleen door de kracht van de Heilige Geest goede vruchten voortbrengen. Daarom bidden wij U; maak in ons leven ruimte voor U. Help ons U te dienen. Met de gaven, die U een ieder gegeven heeft. Maak uit ons een vat tot eer van uw naam.
Help ons om te handelen door Uw geest totdat U wederkomt.
Ik wens iedereen het beste en Gods zegen.
Theo Veerbeek

…Meditatie
Psalm 119: 105: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.’
Een vuur trekt altijd aandacht. Het is opvallend hoeveel mensen er toestromen als ergens brand is uitgebroken: zij willen die laaiende vlammen met eigen ogen zien! In de scheepsvaart worden vuurtorens gebruikt om schepen te waarschuwen of de weg te wijzen. Voor de dichter van psalm 119 is de Bijbel zo’n soort licht.
Zoals u waarschijnlijk weet werk ik niet alleen in Nagele maar ook in Zwolle. Daar is momenteel het ‘Zwolse Bijbel Project’ in volle gang. Tot half juni schrijven we met zoveel mogelijk mensen de Bijbel over in het hoogkoor van de Grote Kerk. In de Middeleeuwen werden er vaak Bijbels overgeschreven in Zwolle. Een daarvan is beroemd geworden als de ‘Zwolse Bijbel’. Deze 15e eeuwse Bijbel is in opdracht van de Utrechtse Mariakerk gemaakt en wordt tegenwoordig bewaard in universiteitsbibliotheek van Utrecht.
De Bijbel is prachtig gekalligrafeerd en kunstig versierd, onder andere met piepkleine schilderijtjes van Bijbelse taferelen. Helaas is de Zwolse Bijbel door de eeuwen heen beschadigd geraakt.
Hoog tijd om een nieuwe te schrijven, dacht ik zo. Daarom staan in het hoogkoor van de kerk nu 20 schoolbanken, geleend van het Deltion College. Op elke tafel ligt een stukje Bijbeltekst van ongeveer 300 woorden.
Ook liggen er papier en een pen om de Bijbeltekst over te schrijven.
Mensen blijken om uiteenlopende redenen mee te doen. Bijvoorbeeld uit liefde voor de Bijbel. Of vanwege de historische waarde van een nieuwe Zwolse Bijbel. Of uit meer algemene religieuze interesse. Alle redenen zijn goed. Iemand zei, nadat hij geconcentreerd had zitten schrijven: ‘Ik ken de Bijbel niet zo goed. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe het verhaal waaraan ik net geschreven heb verder gaat. Ik ga het binnenkort eens in een Bijbel opzoeken.’
Voor lang niet alle mensen is de Bijbel een licht op hun pad. Velen weten niet meer zo goed wat zij over God en geloof moeten denken. Maar sommigen ervaren wel een zeker verlangen. Al kan het verstand God niet doorgronden, de ziel kan hem wel voelen. De 16e eeuwse Spaanse mysticus Johannes van het Kruis schreef hierover een gedicht, ‘De donkere nacht van de ziel’. Het gaat over iemand die heel erg verliefd is en in de nacht naar buiten gaat om de geliefde te ontmoeten. Maar vanwege de duisternis is er geen hand voor ogen te zien. Johannes van het Kruis herkent hierin de mensen die naar God verlangen maar het zicht op Hem kwijt zijn. Volgens hem zijn zij in het voordeel: met ons verstand verwarren we God vaak met onze eigen ideeën over Hem. Maar als die ideeën onzichtbaar zijn geworden krijgt het verlangen de kans om ons te gidsen. In zijn gedicht schrijft Johannes van het Kruis:
‘Ik had geen ander leidslicht dan wat er in mijn eigen binnenste brandde.’ Verlangen is een lichtend vuur. Zoals een vuurtoren een schip op een veilige route leidt, leidt verlangen ons zekerder naar God dan ons verstand kan doen. De Bijbel schiet ons daarbij graag te hulp!
Ds. Mariska van Beusichem

…Uit de gemeente
De heer Peter Glas heeft geruime tijd in het ziekenhuis in Zwolle gelegen na een val met de fiets. Er is in die tijd een pacemaker bij hem geplaatst. Peter herstelt gelukkig goed van zijn kwetsuren. Reden tot dankbaarheid voor hem, voor Dietje en voor ons!

Mevrouw Joke Bohemen verbleef enige weken voor herstel in Talmahaven op Urk maar is bij verschijnen van dit kerkblad weer thuis.

De heer Dick den Daas moet om gezondheidsredenen rustig aan doen. Daarom zullen we hem voorlopig helaas minder in de kerk zien. Wie meer wil weten of medeleven wil betuigen kan zijn vrouw Kitty benaderen.

Laten we in vreugde en verdriet met elkaar meeleven en elkaar opdragen in gebed.
Steeds meer blijkt hoe belangrijk het is om plekken te hebben waar je je kwetsbaarheid kunt delen. Op Facebook en Instagram worden vooral successen getoond.
Hierdoor lijkt het alsof het leven van anderen altijd over rozen gaat en jij als enige wel eens bang en bezorgd bent. Hierdoor durven veel mensen tegenwoordig hun moeilijkheden niet meer ter sprake te brengen. Het is daarom goed dat er kerken zijn waar eerlijk over de hoogte- en dieptepunten van het leven wordt gesproken. Daar blijven wel elkaar ook vertellen dat God ons nooit in de steek laat. Hij is ons nabij, zowel op de toppen van geluk als in de diepte van verdriet.

Ds. Mariska van Beusichem

…Bij de diensten
Op 9 juni is het Pinksteren. We horen hoe de Geest die Jezus bezielde ook zijn vrienden begint te bezielen. Wat zij vol vuur over Jezus vertellen blijkt voor iedereen verstaanbaar te zijn!
Pinksteren vieren met een feestelijke dienst. Het thema is dit jaar ‘Rondom het vuur’. Zoals rond het kampvuur verhalen worden gedeeld willen wij in deze dienst met elkaar delen waar wij in het leven de Geest van God aan het werk zien.
Het feestelijke karakter van de dienst wordt extra onderstreept door de muzikale medewerking van Piet Talsma (orgel), Marian Sijtsma (piano) en Rook de Rijke (accordeon). Gerja Vedelaar maakt een veelzeggend bloemstuk voor deze dienst. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Op 30 juni staat de slotdienst gepland. Daarover kan ik u op dit moment nog niets vertellen. De voorbereidingen moeten nog beginnen. Maar een mooie dienst wordt het vast en zeker!

Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarige
01-06 J. Wondergem-Nieuwenhuizen

…Bloemengroet
5 mei dhr. K. Sibma
12 mei fam. Lamse
19 mei dhr. Oldebeuving
26 mei dhr. en mw. den Daas

…Kort verslag Kerkenraadsvergadering 15-04-2019
Onze voorzitter opende de vergadering met het lezen van ‘Cederavond’ van Abel Herzberg. Aansluitend hebben we de zorg voor de gemeente met elkaar gedeeld.
Het volgende punt was de notulen van 18 maart. Enkele punten zijn nader toegelicht, aangevuld en vervolgens goedgekeurd.
We maken ons zorgen m.b.t. de Kindernevendienst. Met elkaar hebben we afgesproken dat in de komende tijd gesprekken zullen plaatsvinden met als doel een andere vorm te onderzoeken waarbij er toch aandacht en ruimte blijft voor de kinderen in de kerk. De ingekomen stukken was deze keer veelal ter informatie. We krijgen als gemeente veel ‘post’.
Deze keer zat er ook de ‘Infobrief Dorpskerken Noordoostpolder Maart 2918’ bij. Hierin werden de ontwikkelingen weergegeven van de afgelopen maanden.
U bent al op onze gemeente-avond bent bijgepraat over mogelijke onderlinge gesprekken tussen verschillende dorpen. Een volgend agendapunt was voor ons dan ook het eerste verkennende gesprek met de PKN gemeente Creil-Espel. We hebben dit als een prettig en open gesprek ervaren. Samen gaan we een volgende bijeenkomst kijken naar elkaars ‘profiel van de gemeente’.
De kerkenraad zal u hier steeds van op de hoogte blijven stellen. Aansluitend hebben we het gehad over nieuwe ambtsdragers. Dit proces blijft onder de aandacht van de kerkenraad. De Pastorale Raad gaf aan dat de ‘Kraam-mand’ voortaan vervangen gaat worden door iets anders.
De wijkouderling/-medewerker gaat een bijbels boekje geven. Hierin is de naam van de pasgeborene geschreven en dat het gekregen is van de Protestantse Gemeente Nagele.
Marianne Leune sloot de vergadering af met het lezen van lied 23.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…Vanuit de Kerkenraad
Enkele aandachtspunten voor de komende maand:

• In het kerknieuws van mei schreef ik al het een en ander over het dorpskerkenoverleg en over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het idee was eerst om nog voor de zomervakantie een gemeenteavond te beleggen om u meer inhoudelijk op de hoogte te brengen van de verkenningsgesprekken tussen de kerkenraden van Creil-Espel en Nagele. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 mei hebben we besloten om u op zondag 16 juni, na de dienst, bij te praten over deze bijeenkomsten en de mogelijke vervolgstappen.
We hopen van harte dat u na deze dienst aanschuift, om onder het genot van een kop koffie, samen met ons mee te denken over de toekomst van onze kerkgemeente.
Het gaat tenslotte ons allen aan.
• Nieuwe ambtsdragers; we zijn nog op zoek naar een wijkouderling en een diaken. Mocht u denken dat is wel wat voor mij, laat het ons weten. We gaan graag met u in gesprek.
• Zoals u hebt kunnen merken hebben we de stoelen in de kerkzaal weer in de ‘oude setting’ gezet,
maar nu met iets meer tussenruimte.

Namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar

…Vervoer naar Iraanse kerk Zwolle om de 2 weken/vraag naar chauffeurs
Beste gemeenteleden,
Om de twee weken is er op zondagmiddag een Iraans-talige kerkdienst voor Farsi christenen in Zwolle. Vluchtelingen uit het AZC willen deze dienst in hun eigen taal graag bezoeken.
De diensten duren om de week van 15 tot 18 uur en van 14 tot 19 uur. Omdat OV van Luttelgeest naar Zwolle te duur en onhandig is, is er een groep vrijwilligers uit Urk en de NOP die regelt dat deze mensen worden opgehaald vanaf het AZC en naar de kerk gebracht worden en na de dienst weer naar AZC gebracht worden.
De laatste maanden hebben een aantal vrijwilligers zich teruggetrokken uit de groep waardoor het steeds lastiger voor de overblijvende deelnemers wordt om telkens voldoende vervoer te regelen. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meedraaien. Als de groep namelijk groot genoeg is kunnen we de ritten beter verdelen en hoeven vrijwilligers minder vaak te rijden. Daardoor is het ook langer vol te houden. Communicatie vindt plaats via Whatsapp.
Wie doet er mee?

Voor vragen kun je contact opnemen met Bram Brouwer, 06-22762622 of mailen naar brambrouwer15@ kpnmail.nl

…Liturgisch bloemschikken
Met Pinksteren is de kleur rood: vuur en liefde. In een bol ( de wereld ) is een bloemstuk in rode tinten in 4 windrichtingen als verwijzing naar de leerlingen die, gedreven door de Geest,
de wereld intrekken. De uitstorting van de Heilige Geest wordt uitgebeeld door neerhangende linten. De schikking wordt omgeven door 12 brandende lichtjes: de 12 apostelen en het vuur van de Heilige Geest.

Gerja Vedelaar.

…Gezocht
Voor een gezin in Nagele zijn we op zoek naar mensen die een aantal klusjes willen doen. Er moeten tegels worden gehaald uit Emmeloord en deze moeten in de tuin worden gelegd. Ook zijn er een paar kleine klusjes in huis, zoals het in elkaar zetten van een tafel en het ophangen van een televisie. Wie o wie kan helpen?

U kunt zich melden bij een van de leden van de diaconie. Alvast bedankt!

…Uitnodiging
Eten voor het goede doel!
Al verschillende malen is er door de diaconie een “diner” georganiseerd, waarbij de opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel. Ook dit jaar willen wij u hiervoor weer van harte uitnodigen en wel op donderdag 27 juni, aanvang 18.00 uur. Dit diner zal, net als andere jaren, worden voorbereid door vrijwilligers en worden opgediend in de zaal in kerkgebouw De Ruimte. In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen wij geen vast bedrag , maar kunt u na afloop een zelf te bepalen bedrag betalen voor deze maaltijd.
Na aftrek van gemaakte kosten, zal de opbrengst van deze maaltijd besteed worden aan twee goede doelen. Het eerste doel is de stichting waarvoor de familie Stoutjesdijk uit Nagele regelmatig naar Roemenië gaat. Hier proberen zij de allerarmsten te helpen. Het tweede doel is een nieuw op te starten project voor de jeugd in Nagele, een kinderkookclub. Tijdens het diner ontvangt u meer informatie over deze projecten.
Het is voor ons van belang om te weten hoeveel mensen er komen eten,
daarom willen wij u vragen zich voor maandag 24 juni op te geven. Dit kan op de volgende manieren: U kunt een mail sturen naar reinou.geschiere-vos@hetnet.nl of u kunt zich opgeven via de intekenlijst die achter in de kerk in de hal hangt.
Gezien de vele positieve reacties na de vorige avonden, belooft ook dit een gezellige en smakelijke avond te worden. Wij hopen dan ook velen van u te mogen begroeten.

Namens de diaconie, Reinou Geschiere

PS: u mag natuurlijk ook familie en/of vrienden meenemen die niet uit Nagele komen!

Anagrammen

Zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste volgorde.

 1. E.B. Muisrat was blind.
 2. Isaak groef de pur Oerbocht.
 3. Baas Mol wilde koning worden in plaats van David.
 4. Chris Aas was een zoon van Jakob.
 5. Ad Polpit was de man van Debora.
 6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster Valetina.
 7. Paus Droefti, een vriend van Paulus, was ernstig ziek maar werd weer beter.
 8. Ali Meb probeerde het volk Israël te vervloeken.
 9. Koning Og had een bed van rijze.
 10. Daniël werd ook wel Abel Tessa sr. genoemd.
 11. Volgens 2 Samuel 21 doodde Han Clean de reus Goliat.
 12. Marta en Maria waren zussen van zr. Saula.

De eerste letters van de oplossingen vormen het woord …

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zondag 2 juni Spreuken 6:20-35
maandag 3 juni Spreuken 7:1-27
dinsdag 4 juni Spreuken 8:1-11
woensdag 5 juni Spreuken 8:12-21
donderdag 6 juni Spreuken 8:22-36
vrijdag 7 juni Spreuken 9:1-18
zaterdag 8 juni Psalm 117
zondag 9 juni Handelingen 2:1-13
maandag 10 juni Handelingen 2:14-28
dinsdag 11 juni Handelingen 2:29-36
woensdag 12 juni Handelingen 2:37-47
donderdag 13 juni Handelingen 3:1-10
vrijdag 14 juni Handelingen 3:11-26
zaterdag 15 juni Handelingen 4:1-12
zondag 16 juni Handelingen 4:13-22
maandag 17 juni Handelingen 4:23-31
dinsdag 18 juni Lucas 7:36-50
woensdag 19 juni Lucas 8:1-8
donderdag 20 juni Lucas 8:9-15
vrijdag 21 juni Lucas 8:16-21
zaterdag 22 juni Lucas 8:22-25
zondag 23 juni Lucas 8:26-39
maandag 24 juni Lucas 8:40-56
dinsdag 25 juni Lucas 9:1-9
woensdag 26 juni Lucas 9:10-17
donderdag 27 juni Lucas 9:18-27
vrijdag 2 8 juni Lucas 9:28-43a
zaterdag 29 juni Lucas 9:43b-50
zondag 30 juni Lucas 9:51-62
maandag 1 juli Psalm 76
dinsdag 2 juli Handelingen 4:32-37
woensdag 3 juli Handelingen 5:1-11
donderdag 4 juli Handelingen 5:12-26
vrijdag 5 juli Handelingen 5:27-42
zaterdag 6 juli Psalm 42
zondag 7 juli Lucas 10:1-16

…Kerkdiensten
Zondag 9 juni 9:30 uur
Pinksteren
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Zending
De Bijbel voor iedereen!
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 16 juni 9:30 uur
Ds. W. Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Steun vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 23 juni 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. C Aalbersberg
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten. Zo bestrijden we samen armoede. En zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ons motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: kerk
KND: ja

Zondag 30 juni 9.30 uur
Slotdienst
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
  Tweede collecte: Kerk
  KND: nee

Zondag 7 juli 9.30 uur
Drs. B Woord (Almere)
Eerste collecte:Binnenlands diaconaat
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er 2 per klas! Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën ondersteunen in hun werk met en onder kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. Door het geven van advies, door diakenen met elkaar in contact te brengen zodat zij van elkaar kunnen leren en door het beschikbaar hebben van veel informatie. Steun dit werk en geef aan de collecte. Hartelijk dank!
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 10, juni 2019, totaal nummer 240.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor JULI/AUGUSTUS ligt 7 juli in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 juni 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571