Kerknieuws mei 2019

Hemelvaart

tegen de wet van
de zwaartekracht in
zien we Jezus
van de aarde
loskomen

alsof zijn Vader
in de hemel
Hem hoog optilt
in zijn armen

Hem reikhalzend
binnenhaalt
nadat Hij lang
is weggeweest

en wij
blijven achter
met ons Hoofd
in de hemel
en onze voeten
op de aarde

Joke van Sliedregt

…Meditatie
Verbeeld je maar niets!
In deze dagen rondom Pasen, nu ik dit schrijf, is het prachtig weer. Ik installeer mij in de tuin met koffie en haal voor de eerste keer dit jaar de zonnebrand te voorschijn. Zodra ik de fles open, begint het beeld van de tuin te vervagen… Plotseling bevind ik mij op de ligweide van een zwembad ’Het Bosbad’ in Emmeloord. Mijn kinderen, inmiddels groot, zijn nog klein. Ik smeer ze in van top tot teen. Het is een idyllisch beeld. Maar diep in mij waarschuwt een stemmetje: verbeeld je maar niets! Dit is niet het beeld van een ontspannen dagje genieten! Je moet elk moment alert blijven: die glibberige jongetjes kunnen zomaar ontsnappen en gaan rennen op de natte tegels rond het bad, wat funest kan uitpakken voor hun pas-ontloken voortanden… Of ze verdwijnen uit zicht en staan opeens te joelen op de hoge duikplank –zonder zwemdiploma… Ach ja, wat mooi lijkt, kan in werkelijkheid heel anders zijn. Sommige mensen die ik ontmoet, lijken ook zo over zichzelf te denken. Het zijn alleraardigste mensen maar in hun geloofsopvoeding zo doordrongen van hun neiging tot het kwaad dat zij voortdurend alert zijn. Zij durven hun eigen impulsen niet te vertrouwen. In hun ogen zijn het net glibberige jongetjes die er zomaar vandoor kunnen gaan, met alle risico’s van dien! Dus zeggen zij tegen zichzelf: ‘Verbeeld je maar niets!’ Maar als je met zoveel wantrouwen naar jezelf kijkt, hoe kan je dan vertrouwen op Gods werking in je leven? De Zwolse kloosterling Thomas a Kempis schreef er in de vijftiende eeuw zijn beroemde boek over: de Navolging van Christus. In het Latijn heet het boek De Imitatione Christi, wat eigenlijk betekent: over het uitbeelden van Christus. Thomas raadt ons aan Christus zo met ons leven uit te beelden dat de Geest waaruit Hij leefde ook in ons tot leven komt. Wie dat oprecht verlangt, mag zijn eigen impulsen vertrouwen.

Het zijn geen ongeleide projectielen, het zijn jongens en meisjes met zwemdiploma’s, voortgestuwd door de stromen van Gods liefde!
Ds. Mariska van Beusichem

…Meeleven
Twee trouwe kerkgangers ontbreken al een tijdje: het zijn meneer Sibma en Riemke Neven. Beiden lukt het de laatste tijd jammer genoeg niet om bij ons in de kerk te zitten. De heer Sibma viert thuis de zondag door mee te zingen met ‘Nederland zingt’ en naar de meditatie te luisteren. Als het hem weer mogelijk is, wil hij graag weer naar de kerk komen. Ook voor Riemke Neven is kerkbezoek helaas niet mogelijk. Wij weten ons met beiden verbonden en met allen die om wat voor reden ook niet in de kerk kunnen zijn.
Iedereen die moeilijke tijden doormaakt wensen wij Gods vrede toe en lieve mensen om hen heen.

…Bij de diensten
Pasen duurt in de kerk niet één zondag maar strekt zich uit over vijftig dagen, van Pasen tot Pinksteren. ‘Pinksteren’ betekent ‘vijftig’. In deze ‘vijftig-dagentijd’ oftewel ‘Paastijd’ verheugt de kerk zich over de Opgestane Heer en vraagt zich af wat het betekent dat hij uit de dood is opgestaan. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op het afscheid dat gaat komen. Hij gaat immers terug naar Zijn Vader. Maar hij laat hen niet aan hun lot over. Hij zendt zijn Geest waarmee hij bij hen is tot aan de voleinding der wereld. Zo is hij ook bij ons!
Op 5 mei vieren we de Anders dan Anders dienst met als thema: ‘de kortste kerkdienst ooit!”
Hoe kort kan een dienst eigenlijk zijn om nog een dienst genoemd te kunnen worden? Komt u helpen uitzoeken wat er echt nodig is in een kerkdienst en wat we best kunnen missen? Om 9.30 u is er eerst koffie en thee. Om 10.00 u start die héééééééééél korte kerkdienst! Zeg nou zelf, die zou u toch niet willen missen?
Op 30 mei vieren wij de Hemelvaart van Jezus. Het ligt niet voor de hand om het afscheid van een dierbare te vieren. Eerder is het iets om over te treuren. Toch is het voor ons geluk dat wij afscheid moeten nemen van de lichamelijke aanwezigheid van Jezus. Waarom dat is zullen we in de dienst proberen te ontdekken.
Aan bovenstaande diensten werk ik mee. In de overige diensten van mei zullen gastvoorganger voorgaan. Steeds weer een mooie gelegenheid om de Bijbel vanuit een ander perspectief te beluisteren. Zo blijft het oude Woord altijd nieuw!
Ds. Mariska van Beusichem

….70+ jarigen
14-05 G. Vedelaar
20-05 R. de Vries
21-05 Tj. Smid-Akkerman
24-05 A. Nijmeijer

….Mutaties
Overgeschreven:
Mevr. M. Pasterkamp is verhuisd en overgeschreven naar de Protestantse gemeente te Swifterbant.

…Collectes
Kerk
zondag 10 maart € 47,60
zondag 17 maart € 126,35
zondag 24 maart € 110,00
zondag 31 maart € 55,00
zondag 7 april € 170,20
Diaconie
zondag 10 maart € 60,60 Voorjaarszending
zondag 17 maart € 109,80 Binnenlands diaconaat
zondag 24 maart € 123,25 Missionair werk
zondag 31 maart € 44,40 ISEE
zondag 7 april € 112,70 Diaconie

…Bloemengroet
7 april Willem en Marian Sijtsma
14 april Martine v.d.Kooi
21 april fam. Vlaming
28 april Wim en Anneke Keur

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 18-3-2019
Onze voorzitter, Wieke v.d. Sar, opende de vergadering met het lezen van “Echte wereld” uit een boekje van Huub Oosterhuis “Goed weet, het komt goed”. Aansluitend deelden we met elkaar de zorg voor de gemeente. Hierna nam ds. Mariska ons mee in een bezinningsmoment. Ze liet ons een ‘podcast’ horen, gemaakt door de Jezuïeten. Je luistert dan naar muziek, zang en gesproken woord. Deze keer luisterden we naar Lucas 6, vers 36. Het gesproken woord geeft ook toelichtingsvragen, richting inzicht. Na het luisteren bespraken we samen hoe we het hadden gevonden. Ook deze manier van luisteren naar God’s Woord was een nieuwe ervaring. Ds. Mariska gaf aan dat je dit eigenlijk op elk moment kunt doen. Een mediatief moment voor jezelf. Hierna ging ds. Mariska ons voor in gebed. De notulen van de vorige maand werden besproken en goedgekeurd. Aansluitend hebben we de ingekomen post besproken. Hierin kwam ondermeer de brief van aan de orde die de Diaconie had ontvangen van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van Overijssel-Flevoland. Ook de begroting van de Diaconie is door hen goedgekeurd. Fijn dat ook dit binnen was voordat de Gemeenteavond plaatsvond. Aansluitend hebben we het nog even gehad over de aanstaande Gemeenteavond en we konden constateren dat het programma zowel voor de pauze (met de gebruikelijke onderwerpen) als na de pauze (met ISEE) een goede invulling heeft. In deze tijd wordt er door de kerkenraad ook gekeken naar de kerkenraadsbezetting in de periode na de zomer. We kwamen tot de conclusie dat we (naast voorzitter) nog 4 andere leden zouden gaan missen. Namelijk 2 diakenen, 1 wijkouderling en 1 ouderling-kerkrentmeester. (Bij het ter perse gaan van dit stukje, is u in de zondagochtend dienst verteld dat de kerkenraad iemand heeft gevonden voor de vacature van voorzitter. We zijn hier uiteraard heel blij mee.) Een volgend punt op de agenda is de “Kookclub voor kinderen”. Ds. Mariska en Trudie Duijff presenteerden een plan voor een kookclub voor kinderen. De bedoeling is dat er een veilige plek is voor kinderen waar ze kunnen ontspannen. Het is niet de bedoeling dat er een duidelijke verwijzing is naar de Kerk. De intentie is “er zijn voor het dorp”. Iedereen is welkom. We vonden het allemaal een mooi initiatief en het zal verder worden uitgewerkt. Een volgend onderwerp was het prille contact tussen PKN Nagele en PKN Creil-Espel. Intentie is een open dialoog m.b.t. verkennen van mogelijkheden tot toenadering. De kerkenraad zal U hier in de komende tijd van op de hoogte houden. Bij de rondvraag kwam ondermeer naar voren dat de ontmoetingsavonden een succes waren. Samen eten en met elkaar in gesprek gaan n.a.v. het verhaal over ‘de vrouw bij de bron’, werd als prettig ervaren. Tevens hebben we het gehad over het korte verslag van de kerkenraadsvergadering in ons kerkblad. De kerkenraad heeft afgesproken dat de verkorte versie van de notulen van de kerkenraadsvergadering pas geplaatst wordt na de eerst volgende vergadering. U mist niets, het staat alleen één maand later in het kerkblad.
Johan Wander sloot de vergadering af met het lezen van een gedicht uit een boekje van Ansel Grun : “10 wegwijzers voor de toekomst”.
Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…Kerkenraadsleden gezocht.
De kerkenraad heeft gekeken naar aftredende kerkenraadsleden na de zomervakantie.
We kunnen u aangeven dat we de komende tijd op zoek gaan naar:

 • twee Diakenen,
 • één Wijkouderling,
 • één Kerkrentmeester.
  We willen u dan ook vragen om met ons mee te denken.
  U kunt namen aan ons doorgeven indien u iemand wil voordragen voor één of meerdere vrijkomende plekken. Dat kan via de wijkouderling, via de scriba of briefjes in de doos in de hal.
  Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,
Marianne Leune
Scriba.

…Nieuwe voorzitter
Sinds december vorig jaar, na het overlijden van Tjalling de Jager, heb ik de taak van voorzitter op me genomen. Wel heb ik gelijk aangegeven dit voorlopig te willen doen, maar we wel z.s.m. op zoek moesten gaan naar een nieuwe voorzitter, aangezien ik in september aftredend ben.
We zijn als kerkenraad heel blij en dankbaar u te kunnen vertellen dat Janny Bunschoten heeft aangegeven dat zij voorzitter wil worden van de kerkenraad van Nagele. Zij zal in september bevestigd worden en we vertrouwen erop dat zij daar samen zal staan met nog een aantal gemeenteleden die dan ook bevestigd zullen worden, want zoals u weet, komen er dit seizoen nog enkele vacatures vrij. Samen dragen we zorg voor de gemeente!
Namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar

…Dorpskerken Noordoostpolder
In de afgelopen jaren was ds. Gerlof van Rheenen lid van de kerngroep dorpskerkenoverleg en kregen we regelmatig informatie over de voortgang hiervan.
Op de gemeenteavond van 3 april j.l. heb ik ook het een en ander verteld over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Zo was er op 9 januari een vergadering om te spreken over de situatie rondom vacante gemeenten en een eventueel te vormen predikantenpool Er was een grote belangstelling voor deze bijeenkomst. Ook gemeenten die niet vacant zijn, waren actief en betrokken aanwezig. Dat is goed en zeer positief te noemen. Kennelijk is de onderlinge betrokkenheid groot. Het geeft echter ook aan dat de situatie zeer actueel is en als urgent ervaren wordt.
Op die avond is er een soort van ‘identiteitsscan’ van elke gemeente gemaakt . Op basis van deze gegevens zijn er koppels gevormd en zijn gemeenten met elkaar in gesprek gegaan.
Een aantal kerkenraadsleden uit Nagele hebben intussen al een aantal verkennende gesprekken gehad met een aantal kerkenraadsleden uit de gemeente Creil-Espel en er volgen nog meer bijeenkomsten. De ervaringen zijn positief en geven het gevoel: we staan er niet alleen voor, maar we zitten in vergelijkbare situaties en kunnen elkaar tot steun zijn, toekomstgericht denken en werken. In dit alles worden we bijgestaan door iemand van Kerkvitaal (gemeenteadvies- en begeleiding). Het idee is om nog voor de zomervakantie een gemeenteavond te beleggen om u meer inhoudelijk op de hoogte te brengen van deze verkenningsgesprekken en mogelijke vervolgstappen.
Namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar


…C.V.N Middagexcursie
Op donderdag 16 mei gaan we naar de wormenkwekerij van de de familie Derks in Rutten.
Hierna is er gelegenheid om een uurtje te bowlen in Espel.
Als afsluiting is er een broodmaaltijd in de Ruimte.
Verzamelen om 13.00 u bij de kerk.

Iedereen is van harte welkom.
Namens het bestuur C.V.N. Martje

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Zondag 5 mei Hooglied 2:8-15
maandag 6 mei Hooglied 2:16-3:5
dinsdag 7 mei Hooglied 3:6-11
woensdag 8 mei Hooglied 4:1-11
donderdag 9 mei Hooglied 4:12-5:1
vrijdag 10 mei Hooglied 5:2-8
zaterdag 11 mei Hooglied 5:9-6:3
zondag 12 mei Psalm 148
maandag 13 mei Hooglied 6:4-12
dinsdag 14 mei Hooglied 7:1-6
woensdag 15 mei Hooglied 7:7-8:4
donderdag 16 mei Hooglied 8:5-14
vrijdag 17 mei Psalm 64
zaterdag 18 mei Jakobus 1:1-18
zondag 19 mei Jakobus 1:19-27
maandag 20 mei Jakobus 2:1-13
dinsdag 21 mei Jakobus 2:14-26
woensdag 22 mei Jakobus 3:1-12
donderdag 23 mei Jakobus 3:13-18
vrijdag 24 mei Jakobus 4:1-10
zaterdag 25 mei Jakobus 4:11-17
zondag 26 mei Jakobus 5:1-6
maandag 27 mei Jakobus 5:7-12
dinsdag 28 mei Jakobus 5:13-20
woensdag 29 mei Handelingen 1:1-8
donderdag 30 mei Handelingen 1:9-14
vrijdag 31 mei Handelingen 1:15-26
zaterdag 1 juni Psalm 120
zondag 2 juni Spreuken 6:20-35

Kerkdiensten
Zondag 12 mei 9:30 uur
Ds. E. van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 19 mei 9:30 uur
Ds. G. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

zondag 26 mei 9.30 uur
Ds. Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
  Tweede collecte: kerk
  KND: ja

Donderdag 30 mei 9.30 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: nee

Zondag 2 juni 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 9, mei 2019, totaal nummer 239.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juni ligt 2 juni in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 mei
19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571