Kerknieuws april 2019

De Lichtvorst

De lichtvorst, de ontluisterde,
verheft zijn aangezicht,
de zon die wij verduisterden,
breekt uit in stralend licht.

De glorie van de dageraad
verleent een hof zijn pracht
geweken is het rouwgewaad,
de smartelijke nacht.

Nu ons een licht is opgegaan,
gewenteld onze steen,
komen wij oog in oog te staan,
niet langer dood-alleen.

O teken dat zijn handpalm siert,
zijn hartstreek en zijn voet,
zijn onmacht heeft gezegevierd,
de onschuld van zijn bloed.

De liefde toont zijn aangezicht,
een zonnelied breekt aan
vandaag zien wij het levenslicht,
de Heer is opgestaan.

Jaap Zijlstra

…Om te beginnen

‘Tijd voor jezelf’, daar heb ik een vorige keer u wat over verteld. Dit blijft mij bezig houden. In een wereld waarin iedereen van alles moet, alles sneller schijnt te moeten, we met elkaar ook nog ‘gezellig’ moeten zijn, enzovoort.
Herkent U dat? We zijn de hele dag met elkaar verbonden. Er zijn allerlei mogelijkheden, dus als je niet mee doet, dan lig je er uit. Dit is nou net waar ik niet goed mee uit de voeten kan. Waarom moet ik overal en altijd met iedereen in contact zijn? Maak dan een keuze, krijg ik vaak
te horen. Steevast zeg ik dan ‘hoe dan?’. Daar krijg ik vervolgens geen antwoord op. De ander is alweer verzonken in iets op de telefoon.
Ik kom gelukkig ook in contact met mensen die, na enig aandringen, wel de telefoon of laptop aan de kant willen leggen. Gewoon rechtstreeks contact.
Vanuit de bijbel weten we dat het juist daarom draait. Zie de ander staan en maak een praatje. Neem de ander zoals die is. Het waarom is niet belangrijk, het contact is belangrijk. U kunt vast een heleboel stukjes
benoemen waarin hierover geschreven is. Soms moeten we er weer even aan herinnerd worden, waardoor we weer stilstaan bij iets heel wezenlijks in een leven, aandacht voor de ander.
Jezus gaf ons jaren geleden al aan dat dat echt belangrijk is in ons leven. Ontmoeten, een (goed) gesprek, samen lachen, …….. .
Daarom voeg ik nu toe: ‘maar ook echte tijd voor de ander’.

Een hartelijke groet van Marianne Leune.

…De liturgie van de meubelboulevard
Een paasmeditatie
Voor wij het Paasfeest vieren gaat er in de kerk heel wat aan vooraf. Veertigdagen-lang volgen wij Jezus op zijn weg die eindigt in Jeruzalem, waar hem onuitsprekelijk leed te wachten staat. In de laatste week voor Pasen staan wij hier aandachtig bij stil, net als bij de dood die op dit lijden volgt… Maar met Pasen barsten wij uit in gejuich want het graf waarin Jezus is gelegd blijkt leeg en zijn vrienden bezweren ons dat zij hem levend hebben gezien. Dit bevestigt ons vertrouwen dat het leven sterker is dan de dood!
Onze vreugde is zo groot, dat wij met één dag nog niet zijn uitgevierd. Na de feestelijke dienst op de eerste Paasdag in de kerk verplaatsen wij ons op tweede Paasdag naar de meubelboulevard. De viering daar is nog populairder dan die in de kerk. Wij reizen in zo grote getale naar de woonwinkels af dat er in sommige steden verkeersregelaars moeten worden ingezet. Nu taal en rituelen van de kerk voor lang niet iedereen meer te begrijpen zijn, is het logisch dat de woonboulevard-liturgie zo’n aantrekkingskracht heeft. Niets daar behoeft nog uitleg. Alles is er uit het leven gegrepen.
Allereerst haasten we ons naar een tapijtzaak om uit te drukken hoezeer wij verlangen naar grond onder de voeten. Wij beseffen dat wij onszelf niet staande kunnen houden. Maar wie dan wel? In de kerk hebben wij het antwoord waarschijnlijk al gehoord: ‘Onze hulp is in de Naam van de Heer’.
Vervolgens ploffen wij neer op diverse bankstellen: romantische modellen met uitnodigende kussens en strakke modellen met streng design. We liggen op loungebanken en hoekbanken of persen ons samen in een love-seat. Steeds bepalen wij vakkundig het zit-comfort en voelen met kennersblik aan de bekleding. Met dit hele banken-ritueel tonen wij aan hoezeer wij verlangen naar ontspanning, een plek om op adem te komen na een dag vol drukke bezigheden. Wij snakken ernaar even niets te hoeven.
In de kerk laten wij dat zien door op zondag zomaar een uur te niksen. Er komst niets uit onze handen. Dat hoeft ook niet. Wij zitten onder de blik van Gods onvoorwaardelijke liefde. We mogen komen zoals we zijn. Met onze successen en onze mislukkingen. We hoeven niets goed te maken. Het is al goed.
Na dit ritueel tot in de puntjes te hebben doorlopen, begeven wij ons naar de afdeling ‘eethoeken’. Wij bekijken ronde, vierkante, ovale en rechthoekige tafels. We proberen uitschuifbare tafels uit. Zo laten wij zien hoeveel belang wij hechten aan de maaltijd. Daar vieren wij ons samen-zijn met familie of vrienden. We delen wat we hebben. Graag geven we elkaar de aardappels door of het zoutvaatje aan. We genieten als we anderen zien genieten van wat wij hebben klaargemaakt. Aan tafel ervaren wij dat alles ons gegeven is: het eten op ons bord, de mensen om ons heen. En soms flitst zelfs even de gedachte door ons hoofd dat wij ook aan onszelf gegeven zijn. Wij hebben onszelf immers niet gemaakt. We ontvangen alles uit de hand van de liefde die ons het leven gunt. In de kerk vieren wij dat door brood en wijn te delen, beeld van Jezus, Gods grenzeloze liefde in hoogsteigen persoon.
Hierna is het tijd om naar de gordijnafdeling te gaan. Daar duizelt het ons van de stoffen en dessins. We willen weten of de gordijnen licht doorlaten of juist verduisterend zijn. Onze belangstelling voor gordijnen laat zien hoe wij hechten aan intimiteit. We willen de prikkels van de wereld om ons heen soms even buiten kunnen sluiten om ons te concentreren op onze binnenwereld. In de kerk noemen we dat bidden. We sluiten onze ogen en vouwen onze handen om in te keren tot onszelf in de hoop te midden van het rumoer van de wereld het fluisteren van Gods liefde te horen.
Tenslotte bereikt onze meubelliturgie haar hoogtepunt: we gaan naar de afdeling met bedden! We zien kinderbedden, seniorenbedden, hoogslapers, een- en tweepersoonsbedden. We prikken onze vinger in matrassen van traagschuim dat je lichaam op elke plek met zachtheid ondersteunt. Die vergelijken wij dan met matrassen van honderden veertjes per vierkante meter, alsof je de hele nacht gedragen wordt op vleugels van engelen. We weten best dat elk bed de potentie heeft een sterfbed te worden. Maar daar komen wij niet voor op tweede Paasdag. Wij komen omdat een bed de plek is om vol vertrouwen te rusten in de liefde van God, ook als het donker is om je heen. Maar vooral komen wij omdat een bed de plaats is waar het licht van de morgen ons wakker kust. Dat is het sein om op te staan. Het leven roept ons. Voor ons ligt een nieuwe dag. Wij kunnen zonder angst op weg gaan want wat die dag ook brengen mag: ‘Onze hulp is in de Naam van de Heer!’
Ds. Mariska van Beusichem

Bij de diensten
Op 7 april is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd, zondag ‘Judica’, wat betekent ‘Doe recht’. In Psalm 43:1 staat: ‘Doe mij recht, o God.’ Met het oog op al het leed in deze wereld vragen wij God om recht te doen.
Op 14 april is het Palmzondag. Dan denken wij eraan hoe Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenreed terwijl hij werd toegejuicht door mensen die op dat moment ‘Hosanna’ riepen maar een paar dagen later ‘kruisigt hem’. Met deze zondag begint de Goede Week voor Pasen.
Op Witte Donderdag staan wij stil bij de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield voordat hij gevangen werd genomen. In gedachtenis aan Jezus vieren wij het avondmaal. Vanwege een Witte-Donderdag-activiteit van de polderjeugd in onze kerk vieren wij het avondmaal samen met de gemeente van Tollebeek in hun kerk. U leest er meer over in dit kerkblad.
Op Goede Vrijdag bezinnen wij ons op het lijden en sterven van Jezus. Een groep gemeenteleden leest ons voor uit het Johannesevangelie en we zingen liederen die daarbij aansluiten. Aan het einde van de viering wordt de Paaskaars gedoofd en verlaten wij in stilte de kerk.
Op 21 april is het Pasen, het hoogfeest van de kerk! Met vreugde begroeten wij het licht van Christus dat door de duisternis niet is overwonnen. Het thema van de dienst is: Passie. Wij vragen ons af: Wat is mijn passie? Waar leef ik van op? Het wordt een feestelijke dienst met veel zang en muziek.
Ds. Mariska van Beusichem

Meeleven
Laten wij meeleven met iedereen in het dorp die verdrietig is, ziek, eenzaam of hulpbehoevend en hen opdragen in het gebed.

Uitnodiging om mee te doen met het Project ‘Weg van Leven’
Binnenkort gaat het project ‘Weg van Leven’ van start. Bewoners van alle dorpen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Bij ‘Weg van Leven’ staat de weg centraal die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.
In de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren willen wij op verschillende manieren met elkaar in gesprek gaan over ons levensverhaal in het licht van het verhaal van Jezus. Bovendien krijgt iedere deelnemer geestelijke oefeningen om thuis te doen. Deze kunnen alleen worden gedaan maar ook in gezinsverband of met vrienden. Door ons op het leven van Jezus te bezinnen hopen wij gevoelig te worden voor de Geest die Hem van binnenuit bewoog zodat die Geest ook meer en meer in ons tot leven kan komen. Als wij daar iets van gaan merken is het Pinksterfeest straks extra feestelijk!
Deelnemers aan het project komen vier keer bij elkaar, namelijk op woensdag 1 mei, 15 mei, 29 mei, 5 juni. De bijeenkomsten worden gehouden in de ‘Ruimte’. De leiding is in handen van ds. Mariska van Beusichem. Als u deel wilt nemen kunt u zich bij haar opgeven: mariskavanbeusichem@ziggo.nl.
Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarigen
03-04 J. Woltinge
03-04 M.F. Lindemulder-Kühlman
17-04 J. van Ittersum
20-04 L.G. Vedelaar-Klei

…Mutaties
Overgeschreven:
Dhr. K.E. Pier is verhuisd en overgeschreven
naar de Hervormde gemeente te Kampen

…Huwelijksjubilea
06-04 Dhr. W. Sijtsma en Mevr. M. Sijtsma-Lokhorst 40 jaar getrouwd

19-04 Dhr. W. Keur en Mevr. A. Keur-Jippes 45 jaar getrouwd

…Collectes
Kerk
zondag 6 januari € 54,15
zondag 13 januari € 37,60
zondag 20 januari € 62,20
zondag 27 januari € 110,40
zondag 3 februari € 36,10
zondag 10 februari € 60,35
zondag 17 februari € 64,40
zondag 24 februari € 47,15
zondag 3 maart € 79,80

Diaconie
zondag 6 januari € 58,85 Diaconie
zondag 13 januari € 53,90 Diaconie
zondag 20 januari € 59,75 ISEE
zondag 27 januari € 62,35 Voedselbank
zondag 3 februari € 46,50 Werelddiaconaat
zondag 10 februari € 129,45 project school
zondag 17 februari € 59,10 Catechese en educatie
zondag 24 februari € 52,10 ISEE
zondag 3 maart € 80,50 Diaconie

…Bloemengroet
3 maart Riemke Neve
10 maart fam. van Breugel
17 maart Lisette Poppe
24 maart Wil en Geke v.d. Vlekkert
31 maart Jan Bakker

…Kerkenraadsleden gezocht.
In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we gekeken naar welk lid aftredend is na de zomervakantie.
We kunnen u aangeven dat we de komende tijd op zoek gaan naar:

 • twee Diakenen,
 • één Wijkouderling,
 • één Kerkrentmeester.
  We willen u dan ook vragen om met ons mee te denken.
  U kunt namen aan ons doorgeven indien u iemand wil voordragen voor één of meerdere vrijkomende plekken. Dat kan via de wijkouderling, via de scriba of briefjes in de doos in de hal. Vraag wel even aan degene die u wil voordragen of die wel kandidaat wil zijn.
  Wilt u met ons meedenken?
  Alvast hartelijk dank.
  Vriendelijke groeten,
  Marianne Leune
  Scriba.

…Witte Donderdag
In het kerknieuws van maart schreef ik al over de viering van Witte Donderdag.
Omdat het jeugdplatform graag samen met de polderjeugd naar de Passion wil kijken in onze kerk, hebben wij als kerkenraad aan de gemeente van Tollebeek gevraagd of wij voor de viering met H.A. bij hen mogen aanschuiven.
De gemeente van Tollebeek was enthousiast en nodigt ons van harte uit om samen met hen de paascyclus te starten.
Ds. J.W. Overvliet (ons allen bekend) zal voorgaan in deze dienst. Het H.A. wordt in Tollebeek aan tafel gevierd en niet zoals wij het gewend zijn staande in een kring.
Wij stellen voor om op 18 april om 19.00 uur op de parkeerplaats bij de kerk te komen, om daarna zoveel mogelijk samen rijdend naar Tollebeek te gaan.
Natuurlijk bent u ook vrij om zelf te gaan of……..om samen met de jeugd naar de Passion te kijken.
(Wie van huis opgehaald wil worden, mag mij bellen: 652620)
Namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar

…CBD
Nieuws van de Commissie Bijzondere Diensten!
Janny Bunschoten is bij de Commissie gekomen. Zij is bekend met de CBD, ze heeft al een aantal jaren ervaring….We zijn erg blij, dat ze zich hiervoor wil inzetten. Janny, welkom!
De commissie is druk met de voorbereiding voor de Paasdienst op 1e Paasdag, ook tijdens de andere dagen ter voorbereiding op Pasen zijn er natuurlijk diensten: Witte Donderdag gaan we naar Tollebeek, Goede Vrijdag is er in de Ruimte een bezinningsdienst (19.30 uur) Stille Zaterdag wordt in de Ruimte een film gedraaid (19.30 uur), na afloop kunnen we onder het genot van een drankje napraten. 1e Paasdag begint de dienst om 9.30 uur. Welkom!

…Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 7 april kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Namens de diaconie
Reinou Geschiere

…VvNu en CVN
In het Rietveld word donderdag
11 april weer de gezamenlijke
avond gehouden.
Piet Heeringa uit Deinum komt
met oude schoolwandplaten en
weet hier veel over te vertellen.
Het begint om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom.
Namens het bestuur CVN.
Martje v.d. Meer

..Terugblik
op de ontmoetingsavonden 12 en 14 maart jl.
In plaats van Groot Huisbezoek is dit jaar gekozen voor Ontmoetingsmomenten in De Ruimte. Een nieuwe formule om elkaar te ontmoeten in een relaxte sfeer tijdens een samengesteld buffet van de deelnemers en een spel. 12 maart bestond de opkomst uit 21 personen, op 14 maart zaten we met 23 personen bij elkaar. Ik kan alleen spreken over 14 maart, omdat dat de avond was waar ik zelf aan deelnam. Wat een grandioos buffet. Een restaurant legt het af tegen de gerechten die op tafel stonden uitgestald. Na een gebed en een gepaste opening konden we kiezen uit vier soorten soep met brood en kruidenboter.
Daarna deden we ons tegoed aan o.a. hartige taart, salades en ovenschotels. Heerlijk en zeer divers! Fantastisch. We sloten af met diverse lekkere nagerechten. Het was allemaal zo lekker, dat de pannen en schalen leeg waren. Tjonge, wat hadden we lekker gegeten.
En het was berengezellig. Je zit tenslotte ontspannen te smikkelen en te babbelen met je tafelgenoten. Juist dat relaxte samenzijn deed een ieder goed. Een ander sfeertje dan bij een Groot Huisbezoek.
Voldaan werden we geacht daarna een spel te spelen. Twee personen zitten tegenover elkaar met een stapeltje kaarten waarop vragen of stellingen te lezen staan. We gaven onze meningen en discussieerden met elkaar. De onderwerpen gingen o.a. over het geloof, de maatschappij en muziek. Daar kwamen zonder uitzondering zeer leuke en fijne gesprekken uit voort. Vaak was de tijd te kort, want dat werd bijgehouden met een zandloper. Daarna schoven personen door naar een ander en begon het volgende gesprek.
Na bij vier personen te hebben aangeschoven was het spel voorbij. Jammer. Dit had langer mogen duren. Zo leer je mensen (en hun meningen en zienswijzen) beter kennen. Dat is pas een goede manier van ontmoeten.
Na de afsluiting was er nog koffie en kon je napraten.
Wijkouderlingen (Wieke, Roely, Theo en Dick) heel hartelijk bedankt voor deze nuttige, lekkere en gezellige avond. Zeker voor herhaling vatbaar. Een activiteit voor elk kwartaal? Aan de deelnemers zal het niet liggen. We komen graag op dit soort avonden!

Ina Nuhoff

…Roze Viering op Palmzondag 16.00 uur in de Ontmoetingskerk
van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad.

Op zondag 14 april wordt in de Ontmoetingskerk in Lelystad alweer voor de vijfde keer een Roze Viering gehouden. De viering die om 16.00 uur begint, heeft als thema:
Til een steen op en daar zul je mij vinden (Thomasevangelie).
We verdiepen ons verder in de tekst horend bij Palmzondag uit Psalm 118, over de steen die, eerst verstoten, tot hoeksteen wordt. We luisteren, zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht.
Acht mensen, afkomstig uit verschillende kerken en de Joodse gemeenschap, LHBTI’s en hetero’s, hebben deze viering samen voorbereid. Ds. Mariska van Beusichem, stadspastor in Zwolle, gaat voor.

De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten door de geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat je werkelijk kunt zijn wie je bent.

Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten en elkaar te ontmoeten met een drankje en hapje. Wie mee wil helpen met de voorbereiding van roze vieringen in de toekomst kan zich melden via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Graag tot ziens bij de Roze Viering!

Website en app gelanceerd in Kenia, Portugal en Zuid-Afrika
Sinds kort hebben de bijbelgenootschappen in Portugal, Kenia en Zuid-Afrika een eigen website en bijbelapp gekregen. Het NBG en andere bijbelgenootschappen hebben daarbij ondersteuning gegeven. Een mooie stap voor deze drie landen.

Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone
Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. De inwoners hebben de afgelopen jaren veel te lijden gehad door de burgeroorlog en de ebola-epidemie. Veel inwoners halen kracht en troost uit de Bijbel, maar kunnen niet zelf uit de Bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat ze dat straks wel kunnen met een bijbelvertaling in het Mende, de taal van hun hart.
Wilt u meehelpen aan de totstandkoming van een bijbelvertaling voor Sierra Leone? Kijk dan op https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website en geef een gift.

Presentatie NBG ‘Bijbellezen met kinderen’
Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt ouders en kinderwerkers hierin met de presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’. Neem voor meer informatie contact op met Nanja Faber,
e-mail: nfaber@bijbelgenootschap.nl, telefoon: 023 – 514 61 65.

App ‘Mijn Bijbel’ vernieuwd
Eind vorig jaar is de app Mijn Bijbel van het NBG uitgebreid met leesplannen, de Herziene Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning.
De app is te downloaden in de Appstore of op Google Play. Ga naar debijbel.nl/app.

Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel
Maak alvast kennis met deze nieuwe BGT-Jongerenbijbel met het dagboek voor dertig dagen. Hierin zijn allerlei verschillende voorbeelden van de extra’s uit de Jongerenbijbel te vinden.
Het dagboek verschijnt in april en is verkrijgbaar in de webshop van het NBG shop.bijbelgenootschap.nl of de christelijke boekhandel.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zaterdag 6 april Leviticus 6:7-11
zondag 7 april Psalm 59
maandag 8 april Hosea 1:1-9
dinsdag 9 april Hosea 2:1-9
woensdag 10 april Hosea 2:10-25
donderdag 11 april Hosea 3:1-5
vrijdag 12 april Hosea 4:1-11
zaterdag 13 april Hosea 4:12-19
zondag 14 april Lucas 19:29-48
maandag 15 april Hosea 5:1-7
dinsdag 16 april Hosea 5:8-15
woensdag 17 april Lucas 22:1-13
donderdag 18 april Lucas 22:14-65
vrijdag 19 april Lucas 22:66-23:56
zaterdag 20 april Hosea 6:1-3
zondag 21 april Lucas 24:1-12
maandag 22 april Lucas 24:13-35
dinsdag 23 april Lucas 24:36-53
woensdag 24 april Psalm 56
donderdag 25 april Leviticus 6:12-16
vrijdag 26 april Leviticus 6:17-23
zaterdag 27 april Psalm 61
zondag 28 april Leviticus 7:1-10
maandag 29 april Leviticus 7:11-27
dinsdag 30 april Leviticus 7:28-38
woensdag 1 mei Psalm 144
donderdag 2 mei Hooglied 1:1-7
vrijdag 3 mei Hooglied 1:8-17
zaterdag 4 mei Hooglied 2:1-7
zondag 5 mei Hooglied 2:8-15

Kerkdiensten

Zondag 7 april 9:30 uur
Ds. M. van Beusichem
Eerste collecte: Voorjaarszending
Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 14 april 9:30 uur
Ds. K.J. Faber (Wolvega)
Eerste collecte: Jeugdwerk JOP
Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelij ke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bi na 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge).
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Witte Donderdag 18 april 19.30 uur
Dienst in Tollebeek

Goede vrijdag 19 april 19.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem

Stille zaterdag 20 april 19.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem

Pasen zondag 21 april 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Paascollecte zending
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Tweede collecte: kerk
KND: nee

Zondag 28 april 9.30 uur
Ds. Van der Kaay
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Tweede collecte: kerk
  KND: nee

Zondag 5 mei 9.30 uur
Anders-dan-anders-dienst
Ds. M. van Beusichem
Eerste collecte: Kerk in actie: Syrische kerken als bakens van hoop.
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met u steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Zo ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen
Tweede collecte: kerk
KND: Nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 8, april 2019, totaal nummer 238.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei ligt 5 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 april 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571