Kerknieuws maart 2019

De grote opwarming

Vastentijd is oefentijd:
is wakker worden na de winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk voor zich.
Is je ogen opendoen
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen
op het eeuwige Licht
dat doorbreekt aan de horizon.

Is in de voorjaarsstilte
je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente
en het zaad van vrede
en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.

Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.

Dat en zoveel meer
is vastentijd:
de grote opwarming
om te herleven

Marianne Debets

…Om te beginnen
Een nieuw begin.

Terwijl ik dit stukje schrijf schijnt de zon heel uitbundig. (begin februari)
Het voelt dat de lente in aantocht is.
Wat een wonder is het toch dat de natuur zich langzamerhand weer ontpopt.
Wat een kracht zit daarin!

Sneeuwklokjes, krokusjes, narcissen en tulpen komen
tevoorschijn uit de zwarte grond.
Je hoort weer meer vogels fluiten
Het licht van de zon wordt steeds krachtiger.

In een oud boekje van Toon Hermans kwam ik een
gedichtje tegen waarin hij schrijft over de schepping;

Lieve kracht
Wie was het die de zon verzon
Toen de allereerste dag begon
Die de sterren aanstak voor de nacht
Het eerste vlokje sneeuw bedacht
Wie blies de wind zijn adem in
Gaf mens en dier hun wezen
Wie schreef de teksten, welke pen
Voor merels en mezen.
Je voelt als iemand huilt of lacht
Of als de regens zingen
Dat zich één grote lieve kracht
Verbergt in alle dingen.

In de lente beleven we een nieuw begin.
In de kerk leven we toe naar het Pasen, het ultieme nieuwe begin.
Eerst beleven we de veertig dagentijd, een tijd van bezinning.
Het thema van de veertigdagentijdcampagne van de PKN is dit jaar ‘Een nieuw begin’.
In de bijpassende Veertigdagentijdkalender staat een mooi toepasselijk lied;

Lied 686
De Geest des Heren
Heeft een nieuw begin gemaakt,
In al wat groeit en leeft
Zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend.
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeel.

Een goede tijd toegewenst op weg naar Pasen
Trudie Duijff

…Meditatie: Woestijn
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd wordt in veel kerken het verhaal van Jezus in de woestijn gelezen. Mensen die wel eens in de woestijn zijn geweest zeggen dat het er prachtig is. Zelf heb ik er nooit een voet gezet. Lange tijd leek mij dat maar beter ook. Ik had niet bepaald een positief beeld van die plek. Dat beeld is al in mijn kinderjaren gevormd door de Kuifje-stripboeken die ik verslond. Bij het woord ‘woestijn’ zie ik de speurders Jansen en Janssen onder de verzengende zon met zakdoeken op hun hoofd over een oneindige vlakte dwalen, gekweld door zandstormen en misleid door fata morgana’s. Zeg nou zelf: dat klinkt niet bepaald aanlokkelijk!
Op een dag drong tot mij door dat ik misschien tóch in de woestijn geweest ben. Niet zozeer fysiek maar wel in geestelijke zin. Net als velen heb ook ik in mijn leven periodes gekend die dor en eindeloos leken. Tijden waarin je in kringetjes ronddraait terwijl verlangens zich laten gelden als honger en dorst. Je bent op jezelf teruggeworpen terwijl je bij vlagen niet eens meer zo goed weet wie je nu zelf bent. Je kunt je nergens op oriënteren, er is geen weg. Hoe pijnlijk zo’n tijd ook is, het kan wel een vruchtbare periode zijn. Met niets in handen kan je niet anders dan je toevertrouwen aan het leven, aan de Levende. Je wordt echter, meer jezelf. Je ontdekt een nieuwe weg waar je eerst niet wist dat die er was.
Aan het begin van de christelijke traditie trokken mensen expres naar de woestijn om de stemmen van mensen ontvluchten. Zulke stemmen zeggen te weten wie je bent: ‘Jij bent dit of dat, zus of zo.’ Ook zelf tooien wij ons met allerlei aanduidingen: ‘Ik ben boer, dominee, timmerman, ondernemer, assurantie-tussen-persoon. Ik ben rijk, ik ben dik, ik ben slim, ik ben verlegen.’ Maar in de woestijn, helemaal alleen, wie ben je dan? Vroege christenen zagen in die leegte een kans. Zij hoopten met enkel het aangezicht van hun Schepper voor ogen hun ware zelf te vinden. Zij vertrouwden erop dat hun leven daardoor richting kreeg.
Ook tegenwoordig lijken veel gelovigen naar de woestijn te worden gelokt. Hun zekerheden over God en kerk wankelen. Zij zijn dorstig en verlangen naar een bron. Gelukkig leren ervaringen van gelovigen door de eeuwen heen om niet in paniek te raken. De woestijn is de plek om te ontdekken wie je ten diepste bent: een kostbaar mens die zichzelf elk moment ontvangt uit de hand van God. Wie het uithoudt in de woestijn wordt gaandeweg van alle illusies bevrijd. Fata morgana’s verliezen hun betovering. Niet voor niets moest Israël door de woestijn om als bevrijde mensen in het beloofde land te kunnen wonen. Inmiddels ben ik er ook van overtuigd: de woestijn kan prachtig zijn!

Ds. Mariska van Beusichem

…Meeleven
In het vorige kerknieuws stond vermeld dat mevrouw Joke Bohemen wachtte op de uitslag van een medisch onderzoek. Gelukkig heeft zij inmiddels goed nieuws ontvangen.
De heer Rien Stoutjesdijk is opnieuw geopereerd in verband met blaaskanker. Hij wordt momenteel behandeld met chemokuren.
Goede berichten zijn nooit vanzelfsprekend. We kunnen ze alleen maar met dankbaarheid ontvangen.
Laten wij daarnaast allen die gekweld worden door pijn, verdriet of zorgen Gods vrede toe bidden en de troost en nabijheid van mensen.

Ds. Mariska van Beusichem

…Bij de diensten
Op 6 maart begint de veertigdagentijd voor Pasen. Het is dan Aswoensdag, de dag waarop katholieken van oudsher na het carnaval een askruisje halen om zo aan de vastentijd voor Pasen te beginnen. Dit askruisje wordt op hun voorhoofd aangebracht met de as van de takken die een jaar eerder op Palmzondag zijn gebruikt. Vroeger was het in katholieke kringen heel gebruikelijk om tussen aswoensdag en Pasen te vasten. Nu is dat veel minder vanzelfsprekend. Tegenwoordig neemt dit gebruik juist in protestantse kringen toe. De manier waarop wordt gevast kan wel verschillen: de een laat veertigdagen de auto zo veel mogelijk staan, de ander onthoudt zich van sociale media, weer een ander eet veertig dagen geen vlees of drinkt geen alcohol. Hoe iemand ook vast, de bedoeling is steeds om jezelf te oefenen in onthouding. Vaste gewoonten worden doorbroken waardoor een gevoel van innerlijke vrijheid kan ontstaan. Je hóeft blijkbaar niet steeds op je telefoon te kijken om je facebook te checken en je hóeft de dag niet af te sluiten met een borrel of een glaasje wijn. Je wordt van een zekere dwangmatigheid bevrijd. Je ervaart keuzevrijheid. Bovendien levert een sobere levenswijze tijd en geld op. De tijd kan je besteden aan bidden, aan ontspanning of aan contact met andere mensen. Geld kan je besteden aan een goed doel of aan duurzame producten. Het zijn allemaal manieren om je af te stemmen op de vrede en vrijheid die God ons wil geven.
Veertig is in de Bijbel een belangrijk getal. Het markeert een tijd van bezinning. Het volk Israël deed er veertig jaar over om vanuit de slavernij in Egypte de vrijheid van het Beloofde Land te bereiken. In die tijd leerden zij wat het betekent om het volk van God te zijn. Jezus bracht veertig dagen in de woestijn door om zich voor te bereiden op zijn werk onder de mensen. In die tijd bezon hij zich erop hoe hij wilde leven. Ondanks allerlei verleidingen van macht en bezit koos hij er steeds weer voor zich helemaal toe te vertrouwen aan zijn Vader en hem trouw zijn. Bij zijn doop had Jezus zijn Vaders stem gehoord die hem zijn geliefde zoon noemde. Aan die woorden wilde Jezus zich vasthouden bij alles wat er kon gaan gebeuren. Inmiddels weten wij wat dat was: er waren mensen die Jezus geloofden op zijn Woord en hem volgden. Maar er waren ook machthebbers die Jezus liever kwijt dan rijk waren. Uiteindelijk lukte het hen om Jezus ter dood te laten brengen. Ondanks zijn angst bleef Jezus trouw aan wat hij als zijn roeping zag: Gods liefde onder de mensen bekend maken. Hij stierf aan een kruis. Maar de liefde van God, waarvan hij het bewijs was, bleek onoverwinnelijk. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood.
In de veertigdagen voor Pasen bezinnen wij ons op de weg die Jezus ging. De veertigdagentijd duurt eigenlijk 46 dagen. Dat komt door de zes zondagen die in deze tijd vallen. Deze worden niet meegerekend omdat elke zondag een soort Pasen is: de gemeente komt op de eerste dag van de week bij elkaar omdat Jezus volgens de Bijbel op de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood. Dat is ook de reden dat er op zondag niet wordt gevast.
De eerste zondag van de veertigdagentijd valt dit jaar op 10 maart. Deze zondag heeft in de traditie van de kerk de naam ‘Invocabit’ gekregen. Dat betekent ‘Roept hij mij aan’. Dit is een citaat uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”.
17 maart is dit jaar de tweede zondag van de veertigdagentijd. Deze zondag heet ‘Reminiscere’. Dat betekent ‘Gedenk’. Dit is een citaat uit Psalm 25, vers 6, waar staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer”.
De derde zondag van de veertigdagentijd valt dit jaar op 24 maart. Deze zondag heet ‘Oculi mei’. Dat betekent ‘Mijn ogen’. Dit is een citaat uit Psalm 25, vers 10 waar staat: “Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht”.
31 maart is het de vierde zondag van de veertigdagentijd. Deze heet in de traditie ‘Laetare’. Dat betekent ‘Verheugt u’.
Op deze zondag wordt er al wat licht van het komende feest zichtbaar.
De vijfde zondag van de veertigdagentijd, 7 april, heet ‘Judica’. Dit betekent ‘Doe recht’. Dit woord is afkomstig uit Psalm 43:1 waar staat: “Doe mij recht, o God”.
De zesde en laatste zondag van de veertigdagentijd valt op 14 april. Dit is Palmzondag. Dan wordt wereldwijd gepreekt over Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt.
Na Palmzondag begint de Goede Week die uitloopt op Pasen. Maar daarover in het volgende kerknieuws meer…

Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarigen
03-03 R. Neve, Kraggenburg
06-03 J.J. Meijer
09-03 T. Wiersma-Dijkstra
25-03 G.H. Feddes-Kamphuis, Emmeloord
26-03 K. Sibma
27-03 M.J. Henry

Huwelijksjubileum
23-03 W.J.H. van den Vlekkert G.M. van den Vlekkert- van Veen, 40 jaar getrouwd

…Bloemengroet
3-2 Kees en Marjan v.d. Sar
10-2 Joke Bohemen
17-2 Anja Bos
23-2 Rien Stoutjesdijk

…Kortverslag Kerkenraadsvergadering 18-2-2019.
Onze voorzitter, Wieke v.d. Sar, opende de vergadering met het lezen van “De Regenboog” uit de Rebible. De zorg voor de gemeente werd met elkaar gedeeld. Aansluitend werden de notulen besproken en goedgekeurd. Als aanvulling m.b.t. de geluidsinstallatie, gaf het CVK aan dat de microfoons het allemaal weer doen. Ook heeft onze nieuwe preekvoorziener, Sytze v.d. Meer, aangegeven dat hij openstaat voor suggesties m.b.t. het vragen van predikanten om bij ons voor te gaan. Het punt Ingekomen stukken ging deze keer voornamelijk over Dorpskerken NOP. In Januari is er een overleg geweest met alle dorpen en Emmeloord. Het verslag hiervan hebben we in de kerkenraad besproken. Naar aanleiding van dit verslag zullen er in de komende tijd gesprekken gevoerd gaan worden tussen de verschillende dorpen. De kerkenraad zal u hiervan op de hoogte houden. Een ander punt op de agenda waren de werkplannen vanuit de verschillende commissies. Hierin staan de wensen en acties voor het komende jaar. Zo zal het CVK zich onder andere gaan richten op groot onderhoud aan de verwarming. De Pastorale Raad heeft het Groot Huisbezoek een nieuwe invulling gegeven in de vorm van een Ontmoetings-middag/-avond in de kerk. Hiervoor worden de uitnodigingen rondgebracht in de komende week. De Diaconie gaat zich buigen over een mogelijkheid om meer voor de kinderen in het dorp te doen. Ook het ‘Koken voor een goed doel’ wordt niet vergeten. Dit zijn een paar wensen waar de kerkenraad zich het komende jaar extra op gaat richten. Ook de lopende onderwerpen blijven natuurlijk in beeld. De kleinere commissies worden bij het Moderamen uitgenodigd. Zo was Corine de Vries laatst aangeschoven om te vertellen hoe het gaat bij de catechese. De Gemeenteavond in het voorjaar zal plaatsvinden op Woensdag 3 april. Verderop in het kerkblad vind u hier meer informatie over. De komende maanden gaat de kerkenraad zich ook weer buigen over het Beleidsplan. Welke beleidspunten moeten vooral blijven staan. Wat willen we toevoegen, gezien de nieuwe mogelijkheden vanuit Dorpskerken NOP. Wat willen we anders gaan formuleren, enz. Weer een hele uitdaging. Ook het Jaarboek zal weer aangepast worden. We hopen het richting de zomer voor elkaar te hebben. Onder het punt Mededelingen is onder andere gesproken over De Passion in Nagele. Ook hierover zullen we u de komende tijd blijven informeren.
Wieke v.d. Sar sloot de vergadering af met het lezen van een gedicht van Kerk in Actie,
“Geef mij de Geest”.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…Ontmoetingsmomenten
Is uw aanmeldingsformulier voor 1 van de ontmoetingsmomenten al ingevuld en in de daarvoor bestemde brievenbus of doos gebracht?
We verheugen ons op een grote opkomst om elkaar rond een verrassingsbuffet te gaan ontmoeten.
Samen delen, elkaar voeden, samen groeien!
Wij zien er naar uit u/jou te ontmoeten op 12, 13 of 14 maart.
namens de wijkouderlingen,
Wieke van der Sar

…Witte Donderdag
Pasen valt laat dit jaar, pas in de tweede helft van april. Toch willen we u nu alvast vertellen dat de paascyclus dit jaar een iets andere start zal hebben dan we gewend zijn in Nagele.
Op Witte donderdag wordt “de Passion” uitgezonden op televisie. Sinds een aantal jaren kijkt een grote groep jongeren uit de Polder gezamenlijk naar deze uitzending. Dit was de afgelopen jaren in de PKN kerk van Creil.
Vorig jaar heeft het jeugdplatform aan de kerkenraad van Nagele gevraagd of ze in 2019 de uitzending in onze kerk “de Ruimte” samen mogen bekijken. Voorafgaand aan de uitzending worden er dan nog enkele activiteiten georganiseerd en ook de Polderband “Pop Up” verleent op die avond zijn medewerking.
Als kerkenraad hebben we besloten dat we de jeugd deze ruimte, in onze “Ruimte” moeten geven. Het is toch fantastisch dat de jeugd zo op hun eigen manier het Paasevangelie gaat beleven.
Dit betekent wel dat de geplande dienst met H.A. om 19.30 uur niet kan worden gehouden in onze kerk. Maar….we hebben aardige buren! De gemeente van Tollebeek nodigt ons van harte uit om als gasten bij hen te komen en zo samen de paascyclus te starten en het H.A. met hen mee te vieren .
Wij stellen voor dat we op 18 april om 19.00 uur op de parkeerplaats bij de kerk samen- komen om daarna zoveel mogelijk samenrijdend naar Tollebeek te gaan.
(Wie graag van huis opgehaald wil worden, mag mij bellen : 652620 )
namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar


…Gemeenteavond,
woensdag 3 april 2019.
Zoals gebruikelijk is er in het voorjaar een Gemeenteavond. Dit keer is dat op woensdag 3 april en we starten om 20.00 uur.
Deze avond is op woensdag gepland, waardoor Ds. Mariska van Beusichem er ook bij kan zijn.
Voor de pauze zal er een toelichting gegeven worden op de financiën en na de pauze is ISEE bij ons te gast. Zij zullen ons vertellen over de verschillende projecten die zij initiëren.
De kerkenraad nodigt U/jou van harte uit.

Namens de kerkenraad,
Marianne Leune
Scriba

Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht!

Op 2e Pinksterdag, 10 juni 2019, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken weer een viering in de stijl van een Taizé-gebed , in de H. Michaëlkerk te Emmeloord.

Een Taizé-gebed kenmerkt zich door liederen, lezingen en muziek, gemaakt in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar deze plaats om zich te laten inspireren. In een Taizé-gebed zijn zingen, stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten.

De liederen zijn kort en bestaan meestal uit één of twee zinnen die meerdere malen worden herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed dat je met je meeneemt.

Voor de vocale ondersteuning zoeken we MANNEN en VROUWEN die het leuk vinden om samen een gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid door instrumentalisten uit de polder. De leiding is, evenals vorig jaar in handen van Marian Sijtsma.

De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag 24 april, 1 – 8 – 15 – 22 – 29 mei en 5 juni . Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen te Emmeloord en op 1 en 8 mei in de Nieuw Jeruzalemkerk.

Om je voor te bereiden krijg je de bladmuziek toegestuurd. Het oefenen van je eigen partij is mogelijk via de site van Taizé.

U bent allen van harte welkom om mee te doen!
We vertrouwen op een enthousiaste samenwerking!

Heb je belangstelling, meld je dan uiterlijk 2 april aan bij Marian svp met vermelding van zangstem… mariansy@planet.nl

Met Johannes toeleven naar Pasen

Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.

‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is. Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen? De zeven “Ik-ben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’

Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele bijbelboek Johannes door. De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via de vrijwilliger van het NBG of via deze link: www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.

Doet u dit vóór 28 februari, dan krijgt het boekje vóór 6 maart thuisgestuurd.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Ma 4 maart Lucas 6:39-49
Di 5 maart Lucas 7:1-10
wo 6 maart Psalm 53
do 7 maart Lucas 7:11-17
vr 8 maart Lucas 7:18-28
za 9 maart Lucas 7:29-35
zo 10 maart Psalm 49
ma 11 maart Jeremia 6:1-15
di 12 maart Jeremia 6:16-30
wo 13 maart Psalm 127
do 14 maart 2 Timoteüs 1:1-10
vr 15 maart 2 Timoteüs 1:11-18
za 16 maart 2 Timoteüs 2:1-13
zo 17 maart Psalm 52
ma 18 maart Leviticus 1:1-9
di 19 maart Leviticus 1:10-17
wo 20 maart Leviticus 2:1-10
do 21 maart Leviticus 2:11-16
vr 22 maart Leviticus 3:1-5
za 23 maart Leviticus 3:6-11
zo 24 maart Leviticus 3:12-17
ma 25 maart 2 Timoteüs 2:14-26
di 26 maart 2 Timoteüs 3:1-9
wo 27 maart 2 Timoteüs 3:10-17
do 28 maart 2 Timoteüs 4:1-8
vr 29 maart 2 Timoteüs 4:9-22
za 30 maart Leviticus 4:1-12
zo 31 maart Leviticus 4:13-21
ma 1 april Leviticus 4:22-26
di 2 april Leviticus 4:27-35
wo 3 april Leviticus 5:1-13
do 4 april Leviticus 5:14-26
vr 5 april Leviticus 6:1-6
za 6 april Leviticus 6:7-11
zo 7 april Psalm 59

Kerkdiensten
Zondag 10 maart 9:30 uur
Ds. G. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Voorjaarszending
Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 17 maart 9:30 uur
Ds. W. Terlouw (Dronten)
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Verlaat de gevangenis….en dan? Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 24 maart 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattem)
Eerste collecte: Missionair werk
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef aan deze collecte, zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 31 maart 9:30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
  Tweede collecte: Kerk
  KND: nee

Zondag 7 april 9:30 uur
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 7, maart 2019, totaal nummer 237.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor april ligt 7 april in de kerk. De kopij kan tot zondag 31 maart 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571