Kerknieuws februari 2019

Hoger, wijder, dieper, sterker

hoger

nog hoger dan de wolkenvelden

en ver voorbij de zon en maan

reikt de almacht van de Here

vestigt Hij zijn sterke naam

 

wijder

nog wijder dan de groene akkers

en verder dan de horizon

strekt de vrede van de Here

zoekend wat zijn woord begon

 

dieper

nog dieper dan de oceanen

en dwars door bergen van graniet

gaat de liefde van de Here

wie Hem roept vergeet Hij niet

 

sterker

nog sterker dan de wildste stromen

en reddend uit de scherpste klauw

in zijn zorg ben je geborgen

eeuwig duurt zijn hechte trouw

 

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God,

de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt,

de Almachtige.’

Openbaring 1:8

 

Adri Visser

 

…Om te beginnen

 De kleuren van de regenboog

Houdt u ook zo van het natuurverschijnsel “regenboog”? Ik kan er van genieten! Al die mooie kleuren die hemel en aarde lijken te verbinden. Die regenboog, die pas zichtbaar wordt bij het gelijktijdig optreden van regen en zonneschijn. Op woensdagavond ga ik (samen met Ria Brondijk) als vrijwilliger naar de oefenavond van Melodica. Melodica is een keybord orkest voor mensen met een beperking. Deze groep bestaat uit ongeveer 30 mensen tussen de 18 – 80 jaar, die samen met veel plezier muziek maken . Ze spelen op de kleuren van de regenboog omdat ze (op een enkeling na) geen noten kunnen lezen, maar wel kleuren.
Op de toetsen van de keybords zijn gekleurde stickers geplakt en onder de noten van het muziekstuk staan ook gekleurde stickers.  Bij iedere deelnemer, of tussen 2 deelnemers in, zit een vrijwilliger die de kleurennoot op papier aanwijst, waarna de deelnemer de  corresponderende toets op het keybord indrukt.
De regenboog staat voor diversiteit wat betreft de noten, maar ook voor de veelkleurigheid van de mensen. Met of zonder beperking, je mag er zijn, je doet ertoe, ieder op zijn eigen manier en niveau. Ik zie het als een verrijking voor mezelf om zo samen muziek te maken, gesprekken aan te gaan met mensen die vaak aan de zijlijn, in de verdrukking staan. In het vaandel van Melodica staat ook een “Regenboog”.
Nog maar kort geleden wapperden er in Nederland ook veel regenboogvlaggen als protest tegen  de “Nashville-verklaring”. Ook  LHBT’ers, voelen zich soms aan de zijlijn, in de verdrukking geplaatst en ook voor hen is de regenboog het symbool
van hoop op een goed leven.

Wie we ook zijn, met of zonder beperking, LHBT’er, donker of lichte huidskleur, we zijn allemaal kinderen van de Grote Schepper en allemaal geliefd.
In het O.T. (Jes.42:3) en in het N.T. (Matth.12)lezen we dat Jezus aandacht heeft voor mensen aan de zijlijn, mensen in de verdrukking.
En wij? Wij willen toch navolgers zijn van Jezus, de geliefde zoon van God?

De regenboog, een interessante symboliek voor het leven, maar vergeet niet:
            “Everyone wants happiness, no one wants pain,
              but you can’t have a rainbow, whitout a little rain.”

Wieke

 

…Meditatie: Applaus

Als in de kerk  psalm 98 wordt aangeheven gaat mijn verbeelding altijd even met mij op de loop bij de woorden: ‘Rivieren klappen in de handen, en bergen jubelen het uit.’ Ik ben wel benieuwd hoe u dat voor u ziet!

Ook fascinerend  is de oproep dan de dichter, meteen aan het begin van de psalm, om een nieuw lied voor God te zingen. Dat is voor ons niet zo moeilijk. In het nieuwe liedboek met meer dan 1000 liederen staan er nog genoeg die nieuw voor ons zijn! Maar waarom zouden we die zingen? Hebben we niet genoeg aan het oude vertrouwde? De dichter vindt van niet. Bij God horen nieuwe liederen omdat God zelf elk moment nieuw is. De Eeuwige veroudert immers niet, is nooit achterhaald maar blijft ons steeds op een nieuwe manier verrassen. Daarom zal de liedproductie van de kerk nooit opdrogen.

Psalm 98 is een loflied op Gods koningschap dat zich kenmerkt door gerechtigheid en trouw. Hoeveel mensen op deze wereld verlangen daar niet hartstochtelijk naar? Al zingend ziet de dichter hoe heel de schepping voor God juicht. In zijn enthousiasme ziet hij zelfs applaudisserende rivieren en jubelende bergen. Over die rivieren schreef ik het volgende gedicht:

 

Bij psalm 98

Rivieren hebben armen -dat weet iedereen-

daarmee kronkelen zij zich door het land.

Langs die armen wonen mensen.

Als het donker is

leggen zij hun verlangens

als bootjes in het water

op hoop van zegen dat ooit, dat ooit…

 

Rivieren hebben armen -dat weet iedereen.

Zij banen zich daarmee een weg naar hun bestemming.

Maar wist u ook

dat al die armen handen hebben

en dat die handen klappen

als van een boot een lied opstijgt

dat nooit tevoren is gehoord

om verlangen dat uitmondt

in een zee van liefde, trouw en recht?

 

Ds. Mariska van Beusichem

 

…Meeleven

De heer Cees Geluk heeft een liesbreukoperatie ondergaan en is gelukkig aan de beterende hand.

Mevrouw Joke Bohemen heeft al twee keer een stukje huid moeten weg laten halen in verband met huidkanker. Spannend om te moeten wachten op de uitslag van onderzoek en nieuws over behandelingen…

De heer Rien Stoutjesdijk moet binnenkort helaas opnieuw worden geopereerd in verband met blaaskanker. Waarschijnlijk volgen er daarna weer chemokuren.

Laten wij meeleven met allen die geconfronteerd worden met zorgen en verdriet en hen opdragen in onze gebeden.

 

…Bij de diensten

Op twee diensten wil ik u in het bijzonder attent maken: op 10 februari vieren wij de Kerk & Schooldienst samen met de Klimop en Titus Brandsmaschool. Het thema is ‘Kijken met je oren’. In deze dienst mag ik samen voorgaan met pastor Wiebe Mulder van de Rooms-katholieke parochies van de Goede Herder en de Heilige Geest. De dienst wordt ongetwijfeld een groot feest!

Op 3 maart is er weer een Anders dan Anders dienst. Het wordt voor mij de eerste keer maar Jelle Bakker neemt mij gelukkig goed op sleeptouw. We hebben al een paar keer bij elkaar gezeten om voor te bereiden. Ik verheug mij erop u in deze dienst op een andere manier te ontmoeten!

 

 ….70+ jarigen

 • 02-02  M. Ruitenbeek-van Donkersgoed
 • 05-02  H. Horsman
 • 08-02  J.A.M. Geluk, Emmeloord
 • 13-02  J.F. Meijer-Burgmans
 • 17-02  J.A. Barendregt
 • 19-02  M.N. Brondijk
 • 21-02  H. Meijer
 • 26-02  J. Jansen, Emmeloord
 • 26-02  K.H. Mol-Zwart
 • 26-02  S. Stroo
 • 26-02  E.F. Meijer-Douwes
 • 28-02  R.H. Brondijk-van der Veen

 

…Mutaties

 

Nieuw ingekomen

J.A. Mallie

 

Uitgeschreven

 1. te Rietstap-Verhage

…Bloemengroet

 • 6 jan.           Nel de With
 • 13 jan.         fam. de Vries
 • 20 jan.         fam. v.d. Reest
 • 27 febr.        mw. P. Leistra

 

…Collectes

Kerk

zondag    14 oktober      €   93,30

zondag    21 oktober      €   46,65

zondag    28 oktober      €   49,35

zondag     4  november  €   94,25

zondag    11 november   €  251,25

zondag    18 november  €    85,80

zondag    25 november  €  112,20

zondag     2 december    €   73,20

zondag     9 december    €   59,60

zondag    16 december    €   60,00

zondag    23 december    €   56,20

zondag    24 december    € 142,80

zondag    25 december    € 154,90

zondag    30 december    €   57,90

zondag    31 december     €   43,60

 

Diaconie

zondag    14 oktober      € 106,10 Werelddiaconie

zondag    21 oktober      €   53,80 Diaconie

zondag    28 oktober     €   54,20 ISEE

zondag     4  november  €   47,00 NajaarsZending

zondag    11 november   €   60,90 Binnenlands Diaconaat

zondag    18 november   €   80,65 Voedselbank

zondag    25 november   € 102,20 ISEE

zondag     2 december    €   68,25 Diaconie

zondag     9 december    €   52,20 Pastoraat

zondag    16 december   €   59,20 Diaconie

zondag    23 december   €   54,00 Diaconie

zondag    24 december   € 257,75 Alp du Zes

zondag    25 december   € 139,60 Kinderen in de Knel

zondag    30 december   €   41,40 ISEE

zondag    31 december    €   37,90 Diaconie

 

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 21-1-2019.

Onze vicevoorzitter, Wieke v.d. Sar, opent de vergadering met een gedicht van Marinus v.d. Berg, “Mensen hebben mensen nodig”. Aansluitend hebben we een bezinningsmoment. Hierin neem ds. Mariska van Beusichem ons mee in een andere manier van lezen van de Bijbel, nl. Lectio Divina. Dit is een manier van Bijbellezen die al eeuwen in kloosters beoefend wordt en bedoeld is om te horen wat God de lezer(es) vandaag in de Bijbeltekst wil zeggen. We lazen Johannes 2 vers 13-22. Door 4 stappen te volgen ( lezen, meditatie, oratio, schouwen) kom je dieper in de tekst. Ze gaf ons wel aan dat je door te oefenen, deze manier van lezen steeds beter in de vingers krijgt. Een nieuwe manier van ‘bezinning’. Zoals gebruikelijk deelden we met elkaar de zorg voor de gemeente. De notulen van de kerkenraadsvergadering en de gemeenteavond in november werden besproken en goedgekeurd. We zijn verrast te vernemen dat er een start gemaakt kan worden met “De Groene Kerk”. Er zijn nu 4 personen die zich willen buigen over de mogelijkheden vanuit/voor onze gemeente. Ook hebben we doorgepraat over de mogelijkheid om een kaarsje te branden op zaterdagavond in de kerk. Er wordt niet veel gebruik van gemaakt en het is voor de vrijwilligers niet prettig om daar  te zitten, vanwege een koude kerkzaal. We denken na over alternatieven, waarbij de intentie van de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, het uitgangspunt blijft. Begin Januari 2019 is er een bijeenkomst van Dorpskerken NOP geweest. Deze keer waren wij gastheer. Alle dorpen waren vertegenwoordigd. Er is gesproken over samenwerkingsvormen, waar kunnen we elkaar vinden, welke wensen zijn er voor de te beroepen predikanten, welke dorpen zouden het beste bij elkaar passen, enz. Het was een open en constructieve bijeenkomst. De kerkenraad is zeer betrokken bij de ontwikkelingen. Zoals U ongetwijfeld al heeft meegekregen, heeft Sytze v.d. Meer het stokje van “Preekvoorziener” overgenomen van Nel de With. Hij heeft aangegeven open te staan voor ideeën om predikanten te vragen dienst te doen bij ons. U kunt dat doorgeven aan Sytze, maar ook bij de kerkenraad. In de komende tijd gaat de kerkenraad weer op zoek naar een voorzitter. Totdat er iemand is gevonden, zal onze vicevoorzitter Wieke v.d. Sar enkele lopende taken waarnemen. We hopen natuurlijk snel iemand te vinden. Bij de mededelingen / rondvraag is gemeld dat in Maart weer een Groot Huisbezoek zal plaatsvinden. Deze keer niet bij iemand thuis, maar in het kerkgebouw. Nadere informatie volgt. De verwarming is weer gemaakt, maar blijft echter wel zorgelijk. Na een lange, intensieve avond sloot Adri Leune de vergadering af met het lezen van een avondgebed uit het Dienstboek.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

 

Kerkbalans 2019
Het is januari, en dus gaat de actie Kerkbalans weer van start. Deze loopt van 19 januari t/m 2 februari. Vrijwilligers gaan op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2019 te vragen.
Eerst om de bekende Kerkbalans enveloppe bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna opnieuw om uw (hopelijk positieve) antwoord weer op te halen.  Heeft u een automatische incasso afgegeven dan komen we natuurlijk niet weer bij u aan de deur.
Kerkbalans is “de” actie om het plaatselijk kerkenwerk geldelijk mogelijk te maken.
De beoogde inkomsten worden besteed aan de diverse onderdelen van het kerkenwerk:
salarissen, gebouwenonderhoud, energie, kosten van de eredienst en bijzondere activiteiten in onze gemeente.
Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk.
U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst al voordat de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt.
Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij , ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.
Legt u de enveloppe met de antwoordstrook klaar?
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Adri Leune

 

Als alles duister is

Ontsteek dan een lichtend vuur,

Dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft

De hartverwarmende belangstelling en het medeleven na het overlijden van

Tjalling de Jager

zijn voor ons een grote steun geweest. Het heeft ons goed gedaan te ervaren dat hij bij zo velen geliefd was.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw condoleances, kaarten, woorden en aanwezigheid bij het afscheid in de kerk.

Janny Bunschoten

Gerco en Ageeth, Rifka, Freya

Piter en Anita, Stein, Floris, Sanne

Janneke en Wytze,Leanne

Rieneke

 

 …Kerkschoonmaak

Het is weer tijd voor een grote schoonmaak!

En vele handen maken licht werk.

Het is fijn als jullie komen helpen, op:

Zaterdag 16 februari van 9.00 tot 12.00

Er zal een inteken lijst in de kerk hangen of bel even

College van kerkrentmeesters,

En Marjan van der Sar ( 0527-652790)

 

Eerste bijbels uitgedeeld in Haïti

In de afgelopen decembermaand voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie voor (kinder)bijbels voor Haïti. In de afgelopen weken werden duizenden arme kinderen in Haïti blij gemaakt met een eigen bijbel!

 

Voorjaarscatalogus 2019 met nieuwe uitgaven van het NBG

De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel, Mijn kleine Peuterbijbel en twee jubileumedities van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de vier meest opvallende uitgaven in de voorjaarscatalogus van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

De nieuwe titels zullen verkrijgbaar zijn in de boekhandel en in de NBG-webshop. 

Meer informatie en de complete voorjaarsaanbieding vind je op: bijbelgenootschap.nl/de-nbg-voorjaarscatalogus-2019/

 

Studieleesplan ‘Verdiep je in Jesaja’

Troostend, confronterend, dreigend én hoopvol – Jesaja is een bijbelboek van uitersten. De boodschap van deze profeet drukte een stempel op de Bijbel en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Wie dit boek beter wil begrijpen, kan zich intekenen op een digitaal leesplan van het NBG.

Meer informatie en aanmelden: www.debijbel.nl/jesaja.

 

Uitdaging: in één jaar de hele Bijbel lezen

Veel mensen willen graag de Bijbel van kaft tot kaft lezen, maar weten niet waar ze moeten beginnen of vinden het een uitdaging om het lezen vol te houden. Bijbel in een jaar biedt uitkomst. Dat is een complete bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan opgedeeld in 365 stukken, aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven.  Kijk ook op: https://www.debijbel.nl/blog/negen-tips-bij-het-bijbellezen

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

 

 

 

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?

Februari

Ma      4 februari       Jeremia 1:1-10

di         5 februari        Jeremia 1:11-19

wo       6 februari       Jeremia 2:1-13

do        7 februari        Jeremia 2:14-22

vr        8 februari       Jeremia 2:23-29

za        9 februari       Jeremia 2:30-37

zo        10 februari      Lucas 5:1-11

ma      11 februari      Lucas 5:12-16

di         12 februari      Lucas 5:17-26

wo       13 februari      Lucas 5:27-39

do        14 februari      Psalm 36

vr        15 februari      Jeremia 3:1-11

za        16 februari      Jeremia 3:12-21

zo        17 februari      Jeremia 3:22-4:2

ma      18 februari      Jeremia 4:3-18

di         19 februari      Jeremia 4:19-31

wo       20 februari     Jeremia 5:1-14

do        21 februari      Jeremia 5:15-31

vr        22 februari     Psalm 137

za        23 februari     Ester 8:3-17

zo        24 februari     Ester 9:1-15

ma      25 februari     Ester 9:16-23

di         26 februari     Ester 9:24-28

wo       27 februari      Ester 9:29-10:3

do        28 februari     Psalm 94

vr        1 maart           Lucas 6:1-11

za        2 maart          Lucas 6:12-26

zo        3 maart          Lucas 6:27-38

 

Kerkdiensten

Zondag 10 februari  9:30 uur

Kerk en schooldienst

Ds. Mariska van Beusichem

Eerste collecte: Collectedoel wordt bepaald door de scholen. Hierover krijgt u informatie tijdens de dienst.

Tweede collecte: Kerk

KND: nee

 

Zondag 17 februari 9:30 uur

Ds. Mariska van Beusichem

Eerste collecte: Catechese en educatie

Eigentijds catechesemateriaal

Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is! De gratis materialen met creatieve en interactieve werkvormen zijn beschikbaar via de website van JOP. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in onze kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Catechese en Educatie.

Tweede collecte: Kerk

KND: nee

 

Zondag 24 februari  9:30 uur

Ds. T. van Staalduine (Nijbroek)

Eerste collecte: ISEE

De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha  Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”.  Het Fincha Reservoir  ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management

– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit

– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht

Concreet betekent dit o.a. het volgende:

 • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
 • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
 • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Tweede collecte: Kerk

KND: nee

 

Zondag 3 maart 9:30 uur

Anders dan anders

Ds. Mariska van Beusichem

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

KND: nee

 

 

Colofon

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 6, februari 2019, totaal nummer 236.

Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.

Het kerkblad voor maart ligt 3 maart  in de kerk. De kopij kan tot zondag 24 februari  19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.

Predikant: Ds. Mariska van Beusichem

t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl

Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486

e-mail: scriba@pkn-nagele.nl

Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl

Tel. nr. kerk: 0527-652571