Kerknieuws januari 2019

Een lied van verwondering

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Alfred C. Bronswijk

…Om te beginnen

Nu ik dit voorwoord op schrijf is het nog oud jaar, maar ik realiseer me dat als u dit leest we al in het nieuwe jaar zitten.
We zitten in de tijd van de jaarwisseling.
Als ik terug kijk op 2018 zie ik mooie momenten, blijde gebeurtenissen, moeilijke situaties, verdrietig gemis van geliefden.
En alles brengt me op gedachten en gevoelens. Ik laat ze zo maar even voor mijn geestesoog verschijnen. Dit ben ik op dit moment. Ik hoef mijn gedachten en gevoelens niet te onderdrukken, ik hoef me er niet tegen te verzetten. En ik hoef me ook niet beter voor te doen dan ik ben.
Ik kan ze opschrijven of gaan tekenen, misschien een gedicht schrijven of met iemand spreken die ik vertrouw. Maar ik kan er ook alleen bij aanwezig zijn in stilte.

Dit brengt me dan bij het wezenlijke van het gebed en dat is de stilte
Bij gebed kunnen we denken aan gedachten of gevoelens die uitgedrukt worden in woorden. Maar dat is één manier van bidden.
Diep gebed bestaat in het opzij leggen van de gedachten. Het is een openen van onze geest, hart, lichaam en gevoelens, eigenlijk het openen van ons hele wezen, voor God.
God, het ultieme mysterie, dat verder ligt dan woorden, gedachten en gevoelens.
We aanvaarden onze gedachten als ze passeren, niet door ons in te spannen, maar door ze allemaal te laten gaan. We openen ons bewustzijn voor het ultieme mysterie, waarvan we door ons geloof weten dat het in ons woont, dichter dan onze ademhaling, dichter dan ons denken, dichter dan de keuzes die we maken, zelfs dichter dan ons bewustzijn.
Het ultieme mysterie is de grond waarin ons wezen geworteld is, de bron waaruit ons leven elk moment opborrelt.

Ik wens u voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt een heel goed, gelukkig en gezond jaar toe. Maar bovenal wens ik u het weten en ervaren van dit mysterie toe.

Roely Geluk

…Meditatie
Wat kunnen woorden toch prachtig zijn!
Al op de middelbare school legde ik lijsten aan van woorden die voor mij van grote schoonheid zijn. Op die lijsten stonden woorden als ‘weeromstuit’, ‘terstond’, ‘onverkwikkelijk’. Zulke woorden geven mij een gevoel van gelukzaligheid. Misschien denkt u nu dat ik niet helemaal goed wijs ben. Dat sluit ik niet uit maar ik kan er nu eenmaal niets aan doen. Het moet in mij ingebakken zitten want mijn zoon Klaas heeft het ook. Als wij ergens onverwacht een mooi woord aantreffen, laten we het elkaar per app weten. Gedeelde vreugd is immers dubbele vreugd!

Woorden kunnen niet alleen mooi zijn,
zij hebben ook ongekende kracht.
Ze kunnen mensen maken en breken!
Mijn moeder leerde mij en mijn zusjes om met de dichter van psalm 141 te bidden om ‘een wachter voor onze lippen’. En Vadertje Cats dichtte: ‘Het puntje van mijn gauwe pen is ‘t felste wapen dat ik ken.’ Hij wist blijkbaar ook dat je maar beter goed over je woorden kunt nadenken voor je ze de wereld in slingert. Woorden kunnen namelijk een verwoestende werking hebben. Zij kunnen mensen knechten, kleinmaken, opsluiten. Maar ze kunnen ook ruimte geven, nieuwe perspectieven openen, mensen tot bloei brengen.
Dit laatste vind ik treffend omschreven in psalm 118. De dichter vertelt hoe hij van alle kanten ingesloten werd maar toch vrij raakte. Hij zegt: ‘In mijn nood heb ik geroepen: ‘Heer!’ En de Heer antwoordde, gaf mij ruimte.’ De ruimte zat in dat ene woord waarin heel het Woord van de Bijbel is samengebald: ‘Heer’. De dichter bedoelt daarmee de naam die God bekend maakte toen Hij israël bevrijdde uit de slavernij van Egypte. Die naam betekent: ‘Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Ik ben er voor jou’.
We weten niet wát de dichter beklemde. Was het fysiek of psychisch geweld?
Werd hij belaagd door ziekte, angsten, verdriet? Leed hij onder harde woorden die ooit waren gezegd en nog steeds nagalmden…? Hoe dan ook, hij heeft maar één wapen: de Naam van de Heer.
Als hij die Naam roept, krijgt hij een nieuw perspectief. Misschien waren de omstandigheden niet veranderd maar hij wist zich door God gezien. En dat besef was bevrijdend. Wie in God gelooft draagt blijkbaar een wachtwoord op de lippen. Voor hem of haar blijft geen deur voorgoed gesloten.

Ds. Mariska van Beusichem

…Bij de diensten
Na de kersttijd begint de Epifanieëntijd. Epifanie betekent ‘verschijning’: we zien hoe God ons zelf verschijnt als koning van alle volken in de mens die in de kerstnacht is geboren. Sleutelverhalen in de Epinaniëntijd zijn de verhalen van de drie koningen, van de doop van Jezus en van de bruiloft te Kana.

De eerste zondag van januari valt dit jaar precies op de 6e, op Driekoningen dus.
In deze dienst mag ik zelf voorgaan. De koningen volgden een ster die hen bij het Christuskind bracht. In de dienst vragen we ons af: welke sterren volgen wij? En waar hebben die ons tot nu toe gebracht?

De tweede zondag van januari, dit jaar de 13e, is traditioneel verbonden met het verhaal van Jezus’ doop in de Jordaan door Johannes de Doper.

De derde zondag van januari, dit jaar de 20e, staat traditioneel het verhaal van de Bruiloft te Kana centraal. Tijdens dat feest verricht Jezus zijn eerste wonder: hij verandert water in wijn. Hierdoor krijgt iets alledaags als water de smaak van het feest van koninkrijk van God oftewel: Jezus maakt het ons mogelijk om Gods toekomst te ervaren in het gewone leven van alledag. In deze dienst mag ik weer zelf voorgaan. We vragen ons af waar wij God in ons dagelijkse leven ‘proeven’.

Ook op de 27e januari mag ik voorgaan. Waarover het dan zal gaan, kan ik u nu nog niet zeggen. Maar we zullen in elk geval ons oor weer te luisteren leggen op de Bijbel om woorden te horen die ons leven verwarmen en verlichten.

Ds. Mariska van Beusichem

…In memoriam
Tot ieders schrik overleed op 23 november Tjalling de Jager, 75 jaar oud.
De behandeling die hij de maanden ervoor onderging om een longtumor te bestrijden, had succes gehad. Ook waren zijn hartproblemen onder controle. Hij begon net zijn taken weer op te nemen toen de gevolgen van een auto-ongeluk een einde aan zijn leven maakten.
Tjalling werd in 1943 op Urk geboren.
Daar verbleven zijn ouders op dat moment als evacuees uit Den Helder bij zijn moeders familie. Tjalling, die later in Den Helder en Enschede opgroeide, kwam in schoolvakanties altijd graag naar Urk terug.
Na school koos Tjalling voor de kweekschool (de tegenwoordige PABO) in Dordrecht. Hij werkte eerst een paar jaar als leerkracht in Sliedrecht en later in Den Helder waar hij na enige tijd hoofd van de Groen van Prinstererschool werd.
Later trad hij in dienst bij de onderwijsbond en ging trainingen geven in het hele land. In 1996 verhuisde hij met Janny naar Schokkerhaven en werd lid van onze kerk. Als voorzitter van de kerkenraad heeft hij veel voor de gemeente betekend. Ook toen hij met Janny naar Urk verhuisde, bleef hij de kerk van Nagele als zijn kerk beschouwen. Nog niet zo lang geleden nam hij zelfs voor de tweede keer de taak van kerkenraadsvoorzitter op zich. Ook zong hij mee in de zanggroep.

Tjalling stelde zijn kennis en wijsheid graag in dienst van andere mensen. In zijn geloof genoot hij zowel van traditie als van nieuwe inzichten. Twee eigenschappen maakten hem tot de bijzondere mens die hij was:
hij kon ordenen, structuur aanbrengen, leiding geven en tegelijkertijd had hij een poëtisch hart. Hij schreef gedichten, net als zijn moeder. Structureren en dichten, een mooie combinatie: met beide benen op de grond staan en tegelijkertijd schouwen, kijken in wijde perspectieven. Terwijl hij handelde met verstand van zaken bleef hij ook gevoelig voor het onzegbare, voor dat wat zich alleen in poëtische taal laat omspelen.
In de dienst van Woord en Gebed stonden wij stil bij de woorden uit de profetie van Jesaja: ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.’ Het is een tekst die voorin de trouwbijbel van Janny en Tjalling staat gekalligrafeerd.
Tjalling zal zeer gemist worden.
In de gemeente, door familie en vrienden, maar vooral door Janny en de kinderen en kleinkinderen. Laten wij voor hen bidden om troost en vrede voor nu en voor de dagen die komen.

Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarigen januari
07-01 J.Mol
19-01 L. Plat
25-01 P. Leistra-Stoepker, Emmeloord

…Bloemengroet
2 dec. Piet Talsma
9 dec. mw.J.Bohemen
16 dec. Ina Hospers
23 dec. Kees de Rijke
30 dec. fam. Herweijer

…Preekvoorziening
Elke week een predikant op de preekstoel zien staan, is voor de meeste mensen gewoon, logisch, dat verwachten we.
Dat dit wel op tijd geregeld moet worden, vaak een jaar van te voren en dat sommige zondagen heel lastig zijn in te vullen, dat realiseren we ons meestal niet.
Het vragen van een predikant gebeurt min of meer “achter de schermen”.
Nel de With heeft deze taak 10 jaar lang op haar schouders genomen en ze deed dat met plezier vertelde ze, maar nu gaat ze het stokje doorgeven.
Nel, heel hartelijk bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren om deze “taak” uit te voeren.
We zijn blij dat Sijtze van der Meer het van Nel wil overnemen en wensen hem hierbij sterkte.
Sijtze heeft laten weten dat hij het graag wil doen voor de gemeente van Nagele,
maar wel graag met hulp van de gemeenteleden. Kent u een predikant die u graag eens in Nagele zou willen beluisteren, geef de naam dan vooral door aan Sijtze. Het is tenslotte ons aller verantwoordelijkheid.

Namens de kerkenraad,
Wieke van der Sar

…C.V.N. / V v Nu
Dinsdag 8 januari is onze gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst in de Ruimte.
Adriaan van Oorschot komt ons deze middag vertellen over zijn Zorgboerderij op de ‘Wurf”.
Het is van 14.00 uur – 16.00 uur. Iedereen ook niet-leden / gasten zijn van harte welkom.

…C.V.N.
Woensdag 16 januari
Helma v.d. Berg van de Stichting Wensambulance vertelt over “Wij vervullen uw wens”
Dit aan de hand van een PowerPoint presentatie.
We beginnen om 20.00 uur in de Ruimte. Iedereen ook niet-leden / gasten ]zijn van harte welkom.

Namens de C.V.N.
Martje v.d. Meer

…Verhuisd
14 december jl. ben ik verhuisd van de Eggestraat naar de Koolzaadhof 49,
8308 AT Nagele.
U bent ook daar van harte welkom!

Marijke Lindemulder

…Opbrengst Dorcas Voedselactie Nagele
Dit jaar heeft de Dorcas Voedselactie in Nagele een doorstart gemaakt. Met zo’n tien vrijwilligers hebben we twee dagen in de Spar gestaan en dat niet zonder resultaat. Er zijn 108 voedselpakketjes, waarvan 56 pakketten van €5,- en 52 pakketten van €7,50 verkocht ter waarde van € 670. Daarbij komt dan nog de opbrengst van de collectebussen,
de statiegeldbonnetjes en 2 winkelkarren met losse producten. Al met al een heel mooi resultaat. Ook in de rest van de NOP was de actie een succes, er werden 400 dozen meer opgehaald dan vorig jaar.
Iedereen die hieraan bijgedragen heeft: hartelijk bedankt!

De meeste voedselpakketten die in het hele land zijn ingezameld zullen nog voor de kerst bij mensen in Oost-Europese landen als Moldavië, Albanië, Roemenië en Oekraïne worden afgeleverd.

Namens de organisatie:
Janny de Jong en Willy van Dijk

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Januari
1 januari dinsdag Psalm 75
2 januari woensdag Openbaring 19:11-21
3 januari donderdag Openbaring 20:1-10
4 januari vrijdag Openbaring 20:11-15
5 januari zaterdag Openbaring 21:1-8
6 januari zondag Openbaring 21:9-27
7 januari maandag Openbaring 22:1-11
8 januari dinsdag Openbaring 22:12-21
9 januari woensdag Lucas 2:22-35
10 januari donderdag Lucas 2:36-40
11 januari vrijdag Lucas 2:41-52
12 januari zaterdag Lucas 3:1-14
13 januari zondag Lucas 3:15-22(38)
14 januari maandag Jesaja 40:1-11
15 januari dinsdag Jesaja 40:12-20
16 januari woensdag Jesaja 40:21-31
17 januari donderdag Ester 1:1-12
18 januari vrijdag Ester 1:13-22
19 januari zaterdag Ester 2:1-11
20 januari zondag Ester 2:12-18
21 januari maandag Ester 2:19-23
22 januari dinsdag Psalm 26 2
23 januari woensdag Lucas 4:1-13
24 januari donderdag Lucas 4:14-30
25 januari vrijdag Lucas 4:31-37
26 januari zaterdag Lucas 4:38-44
27 januari zondag Ester 3:1-11
28 januari maandag Ester 3:12-15
29 januari dinsdag Ester 4:1-8
30 januari woensdag Ester 4:9-17
31 januari donderdag Ester 5:1-14

Februari
1 februari vrijdag Ester 6:1-14
2 februari zaterdag Ester 7:1-8:2
3 februari zondag Psalm 82

…Kerkdiensten
Zondag 13 januari 9:30 uur
Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 20 januari 9:30 uur
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 27 januari 9:30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 3 februari 9:30 uur
Ds. B. Bregman (Emmeloord)
Eerste collecte: Werelddicaonaat
Water staat Bengalen aan de lippen
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land.
De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh
Tweede collecte: Kerk
KND:

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 5, januari 2019, totaal nummer 235.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor februari ligt 3 februari in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 januari 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571