Kerknieuws november 2018

Als je van iemand houdt

Als je van iemand houdt
en hij ontvalt je
kan niets de leegte
van zijn afwezigheid vullen.
Je moet dat niet proberen.
Je moet eenvoudig aanvaarden
en volharden.
Dat klinkt erg hard,
maar het is een grote troost.
Het is fout te zeggen
‘God vult de leegte.’
Hij vult haar helemaal niet.
Integendeel,
Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons
zo die vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren,
zij het ook in pijn.

Dankbaarheid verandert de pijn
door herinneringen in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt.
Een kostbaar geschenk bekijk je
niet aldoor, maar alleen
op bijzondere ogenblikken.
Dan wordt het verleden
een blijvende bron
van vreugde en kracht.

Dietrich Bonhoeffer

…Om te beginnen
Ik mag graag lezen en dan boeken met een religieuze achtergrond
En in roman stijl, zo las ik onlangs de serie de laatste bazuin dit gaat over de eindtijd. Een hele mooie serie en je kunt niet stoppen met lezen, en het gaat precies zo als het in de bijbel voorspelt word. Daarbij moet je niet vergeten dat het een roman is en het niet te letterlijk moet nemen zoals het in de serie beschreven word.
Wat zal er volgens de eindtijd-profetie gaan gebeuren?

De Bijbel heeft aardig wat te zeggen over de eindtijd. Bijna elk boek van de Bijbel bevat profetieën over de eindtijd. Het bespreken en organiseren van deze profetieën kan moeilijk zijn. Hier volgt een korte samenvatting van wat de Bijbel verkondigt dat er in de eindtijd zal gebeuren:
Christus zal alle wedergeboren gelovigen die deel uitmaken van de Kerk van de aarde wegnemen (de heiligen van het Nieuwe Testament) door middel van een gebeurtenis die bekend staat als “de opname van de gemeente”
(1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:51 en verder). Deze gelovigen zullen aan de Rechterstoel van Christus voor hun goede daden en hun bediening op aarde beloond worden, of beloningen verliezen (maar niet het eeuwige leven) omdat zij nagelaten hebben om te dienen of gehoorzaam te zijn (1 Korintiërs 3:11-15; 2 Korintiërs 5:10). De antichrist (het beest) zal aan de macht komen en een vredesverdrag (verbond) met Israël sluiten, dat zeven jaar zal duren (Daniël 9:27). Deze zevenjarige periode staat bekend als “de verdrukking”. Tijdens deze verdrukking zullen vreselijke oorlogen worden gevoerd en hongersnoden, plagen en natuurrampen plaatsvinden. God zal Zijn toorn uitgieten over de menselijke zonde, slechtheid en kwaadaardigheid. In deze verdrukking spelen de vier ruiters en de zeven zegels, bazuinen en offerschalen een rol. Ongeveer halverwege deze zevenjarige periode zal de antichrist het vredesverdrag met Israël schenden en oorlog tegen hen voeren. De antichrist zal de “verwoestende gruwel” uitvoeren en een afbeelding van zichzelf oprichten dat in de tempel aanbeden moet worden (Daniël 9:27; 2 Tessalonicenzen 2:3-10). De tweede helft van de verdrukking staat bekend als “de grot verdrukking” en de “tijd van benauwdheid voor Jakob”. Aan het eind van de zevenjarige verdrukking zal de antichrist een laatste aanval op Jeruzalem uitvoeren, die zal uitmonden in de Slag om Armageddon. Jezus Christus zal terugkeren, de antichrist en zijn legers vernietigen en deze in de vuurpoel werpen (Openbaring 19:11-21). Christus zal Satan vervolgens duizend jaar lang in de Diepte opsluiten en Hij zal gedurende deze duizend jaar (het “millennium”) over Zijn aardse koninkrijk regeren (Openbaring 20:1-6). Aan het einde van deze duizend jaar zal Satan worden vrijgelaten, wederom verslagen worden en dan in de vuurpoel geworpen worden (Openbaring 20:7-10). Christus zal dan alle ongelovigen veroordelen (Openbaring 20:10-15) in het oordeel voor “de Grote Witte Troon” en hen allen in de poel van vuur werpen. Christus zal dan een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde brengen: de eeuwige verblijfplaats van de gelovigen. Er zal dan geen zonde, geen verdriet en geen dood meer zijn.

Andries Post

…Meditatie
Tijd en eeuwigheid
Onlangs zat ik met Wilma in een restaurant. We hadden niet veel tijd maar wel genoeg om samen wat te eten, dachten we. We bogen ons over de kaart vol smakelijke gerechten. Al snel kwam een serveerster onze bestelling opnemen. Handen wrijvend wachtten wij op het moment dat er dampende borden voor ons zouden worden neergezet. We praatten wat over de voorbije dag, de kinderen, de nieuwe kledingkast die wij hadden aangeschaft. Zo verstreek de tijd op aangename wijze. Opeens begon het ons op te vallen dat het wachten lang begon te duren. We keken om ons heen maar zagen nog geen enkel teken van naderend voedsel. We spraken elkaar moed in met vergoelijkende woorden over drukte en weinig personeel. Daarop verdiepten we ons weer in elkaar. Maar na enige tijd sloeg de wrevel toe: Kwam er nog wat??? We zaten al een eeuwigheid te wachten!!
‘Eeuwigheid’ is een woord dat we vooral gebruiken in de kerk. Zo vieren wij deze maand op 25 november ‘eeuwigheidzondag’, de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop wij de onze overleden gemeenteleden gedenken. ‘Eeuwigheid’ klinkt als tijd waaraan geen einde komt. Soms zeggen mensen dat we in de hemel eeuwig zullen zingen in een koor. Dat idee beklemt mij. Ik houd best van zingen, maar eeuwig… Anderen zeggen dat we in de hemel eeuwig aan een feestmaal zullen zitten. Dat idee spreekt mij meer aan. Met smaak stel ik mij voor wat er allemaal op tafel zal staan… Maar na een tijdje begint ook die gedachte mij te benauwen. Ik houd erg van eten maar zelfs dat zou ik niet eindeloos willen doen!
Toen Wilma en ik beseften dat het een ‘eeuwigheid’ duurde voor wij ons eten zouden krijgen, begonnen we onrustig op onze stoelen te schuiven. We zagen de tijd verstrijken en vreesden te laat te komen op onze afspraak. Bovendien was het wachten saai. Opeens lukte het ons minder goed om op te gaan in ons gezellig samen-zijn.
Waar wij last van hadden, is hetzelfde waar ik last van heb als ik mij inbeeld dat ik eeuwig sta te zingen in een koor of onafgebroken de ene heerlijkheid na de andere in mijn mond steek: het verwarren van ‘tijd’ en ‘eeuwigheid’.
Wat is ‘tijd’? Over die vraag heeft de kerkvader Augustinus (354-430) ook nagedacht. De vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Augustinus schrijft: ‘Wat is de tijd? Indien niemand het me vraagt, weet ik het. Indien iemand het me vraagt en ik het hem wil verklaren, weet ik het niet meer.’
Tijd kan gemeten worden in seconden, minuten, uren, dagen, maanden, jaren. Maar tijd krijgt pas betekenis als zij wordt verbonden met tijdsbeleving. Een kwartier in de stoel van de tandarts kan immers veel langer lijken te duren dan een hele avond in de bioscoop.
In onze beleving verdelen we tijd vaak in verleden, heden en toekomst. Het verleden roept bij veel mensen gevoelens op als nostalgie of schuld. Wat voorbij is komt niet meer terug en gedane zaken nemen geen keer. De toekomst brengt vaak bezorgdheid of verlangen te weeg. Wij zijn bang voor wat er komen kan of hopen erop in de toekomst een bepaald doel te kunnen verwerkelijken. Dat betekent dat zowel verleden als toekomst vooral in ons hoofd bestaan. Zij zijn onderdeel van onze gedachten óver het leven en zijn niet het leven zelf. Het echte leven zelf speelt zich in het heden af. Het ‘nu’ is het enige moment dat vrij is van de greep van onze hersenspinsels.
De oude Grieken hadden twee woorden om ‘tijd’ mee aan te duiden: ‘chronos’ en ‘kairos’. ‘Chronos’ is tijd die verstrijkt. Ons woord ‘chronologie’ is ervan afgeleid. ‘Chronos’ maakt groei mogelijk, ‘wording’. ‘Karios’ is tijd die rijp is, het aangewezen moment, de uitgelezen kans om te ervaren wat ‘is’ oftewel wat er wezenlijk toe doet. ‘Kairos’ is het moment dat de eeuwigheid inbreekt in de tijd. Op zo’n moment beseffen wij wat ‘eeuwigheidswaarde’ heeft. We voelen dat het leven zin heeft. Om dat te beleven moeten we helemaal in het ‘nu’ zijn.
Eeuwigheid is dus iets heel anders dan ‘oneindige tijd’. Wilma en ik zaten helemaal geen ‘eeuwigheid’ te wachten! We wachten inderdaad lang en wisten niet wanneer het wachten voorbij zou zijn, maar eeuwig was het niet. De tijd verstreek naar ons idee te snel en steeds sterker probeerden wij haar in onze greep te krijgen. Daardoor konden we niet meer van het moment genieten.
Als de eeuwigheid inbreekt in de tijd, ervaren wij in dit aardse bestaan de aanraking van de Eeuwige. Over onze geliefde gestorvenen wordt wel gezegd: ‘Zij zijn uit de tijd’. Eigenlijk wil dat zeggen: zij zijn in Gods eeuwige nu. Steeds als het ons lukt om ook in het nu te zijn, omhelzen wij hen. En zeg nou zelf, dat mag wel eeuwig duren. Daar is niks saais aan!

Ds. Mariska van Beusichem

Terug van weg geweest
Als ik mij voorstel in het dorp voelt het gek om te zeggen ‘Ik ben de nieuwe predikant van Nagele’. Echt nieuw ben ik immers niet. Van 1999 tot 2006 was ik immers ook al predikant in Nagele. Ik woonde toen met mijn gezin aan de Tarwehof. De jaren tussen toen en nu heb ik de herinneringen aan de gemeente gekoesterd. In Nagele heb ik mijn eerste schreden op het pad van predikant gezet en veel geleerd. De sfeer in de gemeente heeft mij in die jaren goed gedaan. Geen wonder dat ik terug wilde toen ik hoorde dat ds. Gerlof van Rheenen naar Zwolle ging. En gelukkig mocht ik terugkomen! Nu ben ik terug van weggeweest. Als ik mij voorstel zeg ik daarom: ‘Ik ben de oude en de nieuwe predikant van Nagele!’
Samen met mijn vrouw Wilma woon ik in Hattem. Ook mijn jongste zoon Hans woont bij ons thuis, al studeert hij ondertussen in Groningen. Op dinsdag en woensdag werk ik in Nagele. Daar is de kerk is mijn uitvalsbasis. Ik heb er een fijne werkkamer. Als u mij wilt spreken, bent u er van harte welkom maar ik kom desgewenst ook graag bij u thuis op bezoek. Ik probeer op dit moment zoveel mogelijk mensen te spreken maar als het u te lang duurt voor ik van mij laat horen, neemt u dan gerust zelf contact met mij op. Denk niet dat ik het te druk heb.
Ik maak juist graag een afspraak. Ik zou het erg naar vinden als u mij nodig hebt en ik dat niet weet!
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-23165797, ook op andere dagen dan dinsdag en woensdag. Als ik niet in de gelegenheid ben de oproep te beantwoorden, kunt u een boodschap inspreken.
Naast mijn werk in Nagele werk ik op maandag, donderdag en vrijdag als stadspastor van Zwolle. Mijn uitvalsbasis daar is de Grote of St. Michaelskerk in het centrum. U weet wel, recht tegenover de Febo! Ik heb in Zwolle geen gemeente maar ben beschikbaar voor alle Zwollenaren die een gesprekspartner zoeken bij levensvragen, zingevingsvragen en geloofsvragen. Ook ontwikkel ik allerlei activiteiten op die gebieden. Momenteel sticht ik een Academie voor Levenskunst. Ik vertel er later vast nog wel eens meer over. Nu wil ik u graag laten weten dat ik blij ben om weer in Nagele terug te zijn. Ik spreek de wens en het vertrouwen uit dat wij samen een gezegende tijd mogen beleven!

Met hartelijke groet,
Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarigen november
11-11 F. van Bekkum-van Ingen
17-11 J. de Jonge
24-11 J.L.D. Withaar-Donker
28-11 P.J. de Rijke

…Mutaties

Verhuisd
De fam. Reitsema is verhuisd naar Wolvega

…Collectes
Kerk
zondag 16 september € 86,90
zondag 23 september € 64,70
zondag 30 september € 120,90
zondag 7 oktober € 73,95

Diaconie
zondag 16 september € 76,20 Vredeswerk
zondag 23 september € 44,10 Diaconie
zondag 30 september € 74,10 ISEE
zondag 7 oktober € 97,15 Kerk en Israël


…Kort verslag Kerkenraadsvergaderingen.

Zoals gebruikelijk opende onze voorzitter, Tjalling de Jager, de vergadering van 3 september en van 15 oktober. De afgelopen zomer en de start van het nieuwe seizoen is er heel veel gebeurd. Vlak voor de zomer gaf Ds. Gerlof van Rheenen aan dat hij ons ging verlaten. Tevens waren er ook vacatures binnen de kerkenraad. Dat betekende dat er nog veel werk aan de winkel was, in een tijd van vakanties. In juni kwam al snel het bericht dat we nieuwe ambtsdragers konden verwelkomen. In augustus kwam het bericht dat Ds. Mariska van Beusichem de gemeente Nagele wilde gaan ondersteunen. U begrijpt dat dit met elkaar voor de kerkenraad een hele opluchting was. Hierdoor konden we vol vertrouwen een start maken met het nieuwe seizoen 2018/2019. In de kerkenraadsvergadering van 3 september hebben we het gebeuren van de afgelopen zomer ‘met een glimlach’ besproken. Aansluitend de laatste voorbereidingen voor de afscheidsdienst van Ds. Gerlof v. Rheenen doorgenomen. Ook kwam de Startdienst aan de orde. We wilden graag een ‘welkom aan ds. Mariska v. Beusichem’ verwerken in deze dienst. Beide diensten zijn fijn en mooi verlopen. Ondertussen blijft de kerkenraad zich bezighouden met het Dorpskerken NOP – overleg. Dit proces is ingezet en blijven we bij betrokken. Er ligt nu een laatste document van Ds. Gerlof v. Rheenen, nl. “Blikken in de verte”. Een visie document waar de verschillende gemeenten in de NOP zich de komende tijd over gaan buigen. Aflopen 18 oktober is daar een eerste bijeenkomst over geweest. In de kerkenraadsvergadering van 15 oktober was de begroting aan de orde van de Kerk. In november vindt namelijk de halfjaarlijkse Gemeenteavond plaats en dan krijgt u inzicht in de plannen voor het komende jaar 2019. De boodschap blijft dat het een begroting is en dat we pas in maart 2020 de realiteit gaan zien. Vervolgens gaf Adri Leune een kort verslag van de vergadering van de ‘Ring Flevoland’. De Classis is veranderd. We horen nu bij de Classis Overijssel/Flevoland. Omdat dit gebied erg groot is, zijn er ‘Ringen’ gevormd. Elke Ring komt twee keer per jaar bij elkaar en daar mag iedereen naar toe. De bedoeling is dat de contacten binnen Flevoland behouden blijven. Er zijn vier vertegenwoordigers vanuit Flevoland afgevaardigd naar de Classis Overijssel/Flevoland. Adri zal ook nu namens Nagele aanwezig zijn bij de Ring-vergaderingen. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is dit jaar op 25 november. De voorbereidingen voor deze dienst zijn met elkaar besproken. Ds. Mariska v. Beusichem zal voorgaan in deze dienst. Bij de Mededelingen gaf het CVK aan dat de folder m.b.t. tarieven rondom het gebruik van het gebouw De Ruimte voor rouw- en trouwdiensten door niet-gemeente leden, klaar is en gedrukt kan worden. Er is veel tijd aan besteed en het ziet er netjes uit. Vanuit de Diaconie werd aangegeven dat ISEE Visserijproject blij is met het geld dat er vanuit ons naar toe gaat. Ze willen graag nog eens wat komen vertellen over hun werk. Het moderamen geeft aan dat ze een gesprek hebben gehad met ds. Ilonka Terlouw, predikant in Tollebeek. Volgens de regel zijn wij, gemeente Nagele, vacant en hebben we recht op een consulent. Ds. Ilonka Terlouw zal dat vanaf Januari 2019 voor ons zijn. Ze zal een enkele keer aanschuiven bij het Moderamen en de Kerkenraadsvergadering.
Trudie Duijff sloot de vergadering van 3 september af met het lezen van “Dankbaarheid” uit ‘Help ons U te vinden’. Roely Geluk sloot de vergadering van 15 oktober af, door het lezen van het Onze Vader vanuit het Aramees, uit ‘Gebeden van de toekomst’.

Marianne Leune, scriba PKN Nagele.

…Gemeenteavond, 22 november 2018.
Zoals gebruikelijk is er in november de Gemeenteavond. Dit najaar is dat op 22 november en we starten om 20.00 uur.
Voor de pauze zal er toelichting gegeven worden op de begrotingen voor 2019, van de Diaconie / Zending en de Kerk.
Het tweede deel van de avond heeft als thema “Een goed gesprek”. Ds. Mariska van Beusichem zal ons meenemen in de verschillende facetten van dit thema.
De kerkenraad nodigt U/jou van harte uit.

Namens de kerkenraad,
Marianne Leune
Scriba.

…C.V.N

Woensdag 21 november
– 150 jaar Kamperlijntje-
Kasper Haar uit Kampen
komt hier over vertellen.
Aanvang 20.00 uur in de Ruimte

Gasten zijn van harte welkom
Martje v.d. Meer

Gratis adventskalender: Het wordt licht

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke pagina staat een bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag om over na te denken.

In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in de donkerste tijd van het jaar. Ook in de wereld om ons heen en in onszelf kan het soms donker zijn. Het adventsrooster helpt je om uit te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de geboorte van Jezus is gekomen.’

De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares Rietje Bakker.
Rietje: ‘Kunst gaat om woorden als ‘verwonderen’ en ‘verbeelden’. Ik hoop dat de schilderijen in deze kalender mensen helpt om de reis te maken van je hoofd naar je hart.’

De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl. Op veel plaatsen is het mogelijk om de kalender ook te bestellen via een vrijwilliger van het NBG.

Geef kinderen in Kenia een bijbel
In de armste regio’s van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Maar kinderen hebben op school wel een bijbel nodig. Het NBG wil aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven.
Een van deze armste regio’s in Kenia is het gebied van de Masai. Docente Nelius werkt op een school waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks. ‘Een eigen bijbel is heel speciaal voor de kinderen. Daarmee wordt het geloof echt iets van henzelf’, aldus Nelius.
Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/kenia voor meer informatie of het geven van een gift.

NBG-Bijbelquiz
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt voor de dertiende keer met een eigen bijbelquiz.
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: ‘Met andere ogen’. Dat is het thema van de Bijbelzondag.
Ook is er een quiz voor kinderen; Bijbelbolleboos.
Het quizpakket kan aangevraagd worden bij het Klantencontactcentrum van het NBG: info@bijbelgenootschap.nl. Aanvragers krijgen een link toegestuurd waarmee ze het quizpakket kunnen downloaden.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zo 4 november Openbaring 4:1-11
ma 5 november Psalm 21
di 6 november Marcus 11:27-33
wo 7 november Marcus 12:1-12
do 8 november Marcus 12:13-17
vr 9 november Marcus 12:18-27
za 10 november Marcus 12:28-34
zo 11 november Openbaring 5:1-14
ma 12 november Openbaring 6:1-8
di 13 november Openbaring 6:9-17
wo 14 november Openbaring 7:1-17
do 15 november Rechters 17:1-13
vr 16 november Rechters 18:1-10
za 17 november Rechters 18:11-31
zo 18 november Psalm 16
ma 19 november Marcus 12:35-44
di 20 november Marcus 13:1-13
wo 21 november Marcus 13:14-27
do 22 november Marcus 13:28-37
vr 23 november Rechters 19:1-10a
za 24 november Rechters 19:10b-30
zo 25 november Rechters 20:1-11
ma 26 november Rechters 20:12-28
di 27 november Rechters 20:29-35
wo 28 november Rechters 20:36-48
do 29 november Rechters 21:1-25
vr 30 november Lucas 1:1-25
za 1 december Lucas 1:26-38
zo 2 december Openbaring 8:1-13

…Kerkdiensten

Zondag 11 november 9:30 uur
Viering dankdag
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Binnenlands diaconaat
Binnenlands diaconaat
Perspectief voor (ex)gedetineerden
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/exodus
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 18 november 9:30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 25 november 9:30 uur
Laatste zondag kerkelijk jaar
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk
KND: ja

Zondag 2 december 9:30 uur
1e advent
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: ?

>>>Bijlage begroting 2019


Colofon

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 3, november 2018, totaal nummer 233.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor december ligt 2 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 november 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Tjalling de Jager
t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571