Kerknieuws september 2018

Stil zijn

Als je stil bent-
maak je een beweging
van binnen naar buiten,
de je een stap voorwaarts
naar wat komt en naar Wie komt.

Als je stil bent-
verlang je en vraag je
luisterend naar de Stem,
werk je mee
aan meer dan het gewone,
aan meer dan jezelf.

Als je stil bent-
stap je uit de beklemming
van onrust en stormen,
om je, in je
en opent zich voor je de horizont.

Als je stil bent-
verlaat je platgelopen paden,
sla je bressen in de muur
van oppervlakkigheid,
ga je op de uitkijk staan.

Als je stil bent-
krijg je oog
voor wat onzichtbaar is,
kom je in de benen
voor wat straks zal zijn een er nu al is:
land van verlangen,
wereld van Gods vrede.

Alfred C. Bronswijk

…Rijkdom
Dat ik onder de indruk ben van de rijkdom van het geloof, die Paulus in zijn brief aan de Efeziërs uiteenzet, dat zal inmiddels duidelijk zijn. In een serie van vier diensten wandelen we momenteel door deze brief om veel van die kostbaarheden op te rapen: het als mens aanvaard zijn, Gods ongelooflijke goedheid, het samen één-zijn in Christus en de gave van Gods volkomenheid.
Nu zou je de vraag kunnen stellen of je met het zo de nadruk te leggen op de rijkdommen van het geloof niet teveel voorbij gaat aan de schraalheid die er ook te bespeuren is. Niet voor niets onderzoeken we de mogelijkheden om de krachten te bundelen in de Dorpskerken NOP. Op sommige plaatsen lukt het eenvoudigweg bijna niet meer om de kerkelijke organisatie in de lucht te houden. En schraalheid kun je evenzo in je persoonlijk leven ervaren. Dat de grond van jouw bestaan zo droog is als de akkers waar deze zomer wekenlang bijna geen druppel regen op viel. Is schraalheid dus niet veel meer de realiteit?
In de afgelopen jaren dat ik in de polder heb rondgelopen ben ik gaandeweg steeds meer tot het besef gekomen dat het allebei waar is. Ja inderdaad, er is in veel opzichten schraalheid en droogte waar te nemen. In veel huiskamers heb ik er over horen vertellen. Verlies van een dierbare, ouderdom die komt met gebreken, het leven dat niet brengt dat je had gehoopt. En in de rondgang van dit voorjaar langs de kerkenraadstafels in de dorpen was er evenzo veel te beluisteren dat je als schraalheid kunt benoemen. Dat het “allemaal alleen maar minder wordt”.
En toch. Hoe terecht en pijnlijk de ervaring, toch is het niet het hele verhaal. Er is méér te vertellen. Dat is het fundament van ons christelijk geloof. Dat we ons niet hoeven laten gijzelen door schraalheid en gebrokenheid. Dat Christus Jezus in de ultieme dorst en verlatenheid bronnen van trouw en opstanding vond. Dat in verbondenheid met Hem dit van doorslaggevende betekenis is voor ons persoonlijk leven en samen kerk-zijn.
De rijkdom van het geloof is dan ook niet iets wat we ‘hebben’. We kunnen het in Jezus Christus vinden. Paulus formuleert dat heel puntig in het zesde hoofdstuk van zijn brief: ‘Zoek uw kracht in de Heer!’ Persoonlijk ervaar ik dat als een enorme krachtbron. Iedere dag opnieuw. En die beleving bespeur ik ook bij Paulus. Hij schrijft zijn brief namelijk nota bene terwijl hij in een gevangenis zit! Hoe is het mogelijk dat hij vanuit die ‘schraalheid’ zo lyrisch kan schrijven over de rijkdom die het christelijk geloof in zich bergt? Het enige dat ik kan bedenken is dat hij zelf waarachtig ervaren heeft hoe rijk je je mag weten wanneer je je kracht in de Heer zoekt.
Als ik afscheid neem op zondag 9 september laat ik een gemeente achter die rijk is ‘in Christus’. Welke vorm van schraalheid zich ook zou kunnen voordoen de komende tijd, door kracht te blijven zoeken in de Heer opent zich op wat voor manier dan ook een weg die vertrouwen en toekomst biedt.

…Overleden
Op 28 juli jl. overleed Jan Feddes op 80-jarige leeftijd. Elders in dit Kerknieuws is een In Memoriam opgenomen.

…Bevestiging ambtsdragers
Er zijn in de zomerperiode bijzondere dingen gebeurd. De vraag om ambtsdrager te worden is aan verschillende gemeenteleden voorgelegd. Die vraag maakte bij Theo Veerbeek en Dick den Daas veel los. Dan denk je je antwoord te weten en gebeuren er allerlei dingen die een ander perspectief openen. Na een aantal dagen van bezinning kwam van beide heren een positief luidend antwoord. In alle bescheidenheid zijn zij bereid ervoor te gaan. En dat beiden ook nog eens dezelfde leeftijd hebben met een verschil van slechts 2 dagen, ja dat bindt dan ook meteen. De kerkenraad is natuurlijk verheugd met deze toezeggingen, want het is belangrijk op sterkte te blijven. Zondag 2 september vindt de bevestiging plaats. We bidden Theo en Dick wijsheid en kracht toe in hun ambtstaak, die zij in deze dienst met ootmoed zullen aanvaarden.

…Startzondag
Normaal gesproken vindt de startzondag plaats op de tweede zondag van de maand september. Om alles tot z’n recht te laten komen is de startzondag dit jaar een weekje verschoven naar zondag 16 september. En wat komt het mooi uit dat deze zondag collega Mariska en Beusichem al was ingeroosterd om de dienst te leiden. Zij is gezien de actualiteit dé uitgelezen persoon om die seizoensstart met u en jou te maken. Van harte uitgenodigd deze bijzondere dienst bij te wonen.

…Dorpskerken NOP
Tijdens de zomermaanden ligt het vergadercircuit van de Dorpskerken NOP gewoonlijk stil, maar deze zomer was dat niet het geval. Op twee fronten is er veelvuldig overleg gevoerd. In de eerste plaats tussen de dorpsgemeenten die vacant zijn of gaan raken. Vertegenwoordigers van deze gemeenten zijn inmiddels drie maal bijeen geweest om te bezien of er mogelijkheden liggen om gezamenlijk invulling te vinden voor het pastoraat. De bereidheid er samen naar te kijken is al heel een hele stap en geeft perspectief. Om tot concrete resultaten te komen blijkt nog best een hele puzzel te zijn. Het moet als samenwerkende partners onderling en in gesprek met kandidaten immers allemaal maar net passen.
Tegelijkertijd is er druk geschreven en vergaderd over een visie voor de Dorpskerken NOP voor middellange en lange termijn. Naast de kerngroep van de Dorpskerken zijn daar de twee gemeenteadviseurs van Kerkvitaal.nl nauw bij betrokken. Begin september is het de bedoeling dat er een concept op de kerkenraadstafels in de dorpen ligt. In aanloop naar de ambtsdragersconferentie in oktober kunnen de kerkenraden zich hierover buigen. De conferentie is dan het moment om in gezamenlijkheid er over te spreken en wellicht lijnen uit te gaan zetten.

…Afscheid
Terwijl ik schrijf voor deze editie van Kerknieuws komt de zondag dat ik afscheid neem als predikant van Nagele snel dichterbij. Met dankbaarheid denk ik deze weken terug op het hebben kunnen dienen van de Nagelese gemeenschap. Wat ik heel fijn heb gevonden is het met elkaar te werken aan het ‘kerk voor het dorp zijn’. De afgelopen jaren is het ons eigen geworden om allerlei grenzen te doorbreken en open te zijn richting de dorpsgemeenschap. Mooi zoals voorzitter Tjalling de Jager dit in Nagelezen heeft benoemd als kenmerk van mijn werkzame periode in het dorp. Ook kijk ik terug op een periode dat het in de kerkenraad als ambtsdragers onderling heel prettig samenwerken was. De openheid naar elkaar, het kunnen aanvaarden dat er verschillende opvattingen zijn, het klimaat van samen-er-voor-gaan, het heeft mij steeds weer geïnspireerd in mijn werk. En wat ik op deze plaats terugkijkend eveneens wil noemen zijn de bijzondere gesprekken in de huiskamers. Om met een lach en een traan in woorden of momenten van stil-zijn samen te kunnen stilstaan bij wat het leven kan brengen aan gevoelens en geloofsworstelingen, wat is dat uniek. Kostbare ervaringen allemaal om mee te kunnen nemen in mijn verdere loopbaan.
Zes jaar Nagele heeft mij kortom veel gebracht en daar bedank ik u en jou voor. Ik ben blij om waar te nemen dat de aanvankelijke schrik van het moment dat ik mijn afscheid aankondigde is overgegaan in een groeiend vertrouwen dat het samen kerk-zijn door zal gaan. Met op de valreep de bevestiging van 2 nieuwe ambtsdragers en een gewaardeerd en vertrouwd collega die pastorale ondersteuning wil komen bieden is er ook alle reden voor dat vertrouwen. Ik wens u en jou dan ook vertrouwen en zegen toe voor de komende tijd. En hoewel het een afscheid is op zondag de 9e, schrijf ik ook ‘tot ziens’, want er staan al weer twee zondagse afspraken in de agenda voor 2019.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
3 sept. 13.30u Kerngroep Jeugdplatform
3 sept. 20.00u Kerkenraad
9 sept. 9.30u Afscheidsdienst
16 sept. 9.30u Startzondag
18 sept. 20.00u Jeugdplatform Dorpskerken NOP in Kraggenburg

In Memoriam Jan Feddes
*19 juni 1938 – †28 juli 2018

Met een Groningse vader en een Friese moeder werd Jan geboren in een familie van harde werkers. Zijn wieg stond in het Overijsselse dorp De Krim in een gezin waar hij 1 broer en 3 zussen zou krijgen. Eenmaal opgegroeid wilde Jan aanvankelijk veearts worden. Hij werd na het volgen van de HBS boer. Uit het nabijgelegen dorp Ane trouwde Jan met Sina, met wie hij samen drie zoons en een dochter zou krijgen.
Toen de familie Feddes overkwam naar de Noordoostpolder kon Jan na een aantal jaren de boerderij van zijn ouders aan de Prof. Brandsmaweg overnemen. Deze had 25 hectare land waar er later 12 bij kwamen. Jan en Sina hadden er een periode ook droogbloemen bij. Toen Jan de boerderij kon verkopen heeft hij die stap gezet en daar achteraf geen spijt van gehad. Hij kon nog een aantal jaren aan de slag bij onderzoeksbedrijf De Groene Vlieg.
Naast zijn werk in de landbouw was Jan zeer actief als vrijwilliger. Hij bekleedde functies in meerdere besturen, onder meer in de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de kerkenraad. Verder was hij met grote regelmatig op het voetbalveld te vinden als scheidsrechter. Het typeerde Jan dat hij onomwonden zei wat hij vond, vaak met een flinke dosis droge humor. Hij was een authentiek, sociaal en zorgzaam mens.
De laatste jaren van zijn leven kampte Jan met gezondheidsproblemen die hem regelmatig in een ziekenhuis of zorgcentrum brachten. De dementie desoriënteerde hem in toenemende mate. Toch bleef hij zichzelf.
Als gelovig man wandelde Jan in het leven van alledag met God. Hij sprak er niet zoveel over en beschouwde zichzelf ook niet als een bidder. Bijzonder is hoe hij daarover schreef in zijn agenda: ‘Al zou ik niet tot U bidden, ik hoop dat wij elkaar als goede vrienden zullen ontmoeten’.
Op vrijdag 3 augustus hebben we van Jan afscheid genomen en stil gestaan bij het wandelen met God zoals hij dat in zijn leven vormgaf. Na de afscheidsdienst hebben we zijn lichaam begraven aan de Algemene Begraafplaats van Nagele. We wensen Sina, kinderen en kleinkinderen kracht en troost toe bij het verlies van een markante echtgenoot, vader en opa.

Fam. Feddes
Ds. Gerlof van Rheenen

….70+ jarigen september
03-09 K. Jongman-Mondria
07-09 A. Wieland-Feddes
14-09 W. Mastebroek
16-09 G. Janse-van den Boer
19-09 J. Wondergem

…Mutaties

Nieuw ingekomen:
Fam. A.B.K. Renes, Karwijhof 24

Overleden
28-07 J. Feddes, Emmeloord

…Bloemengroet
8 juli Frans Renne
15 juli fam Nijmeijer
22 juli fam Plat
29 juli mevr Spaan
5 augustus mevr Jonker
12 augustus mevr Bulk
19 augustus Annet Wieland
26 augustus fam Balsem

…Collectes
Kerk
zondag 10 juni € 87,35
zondag 17 juni € 54,40
zondag 24 juni € 128,40
zondag 1 juli € 57,00
zondag 8 juli € 43,10
zondag 15 juli € 49,90
zondag 22 juli € 36,95
zondag 29 juli € 52,80
zondag 5 augustus € 135,40
zondag 12 augustus € 35,10

Diaconie
zondag 10 juni € 67,05 Voedselbank
zondag 17 juni € 48,30 Binnenlands Diaconaat
zondag 24 juni € 82,35 ISEE
zondag 1 juli € 59,80 Jeugdwerk
zondag 8 juli € 54,10 Wereld Diaconaat
zondag 15 juli € 51,40 Diaconie
zondag 22 juli € 34,80 Diaconie
zondag 29 juli € 45,35 ISEE
zondag 5 augustus € 66,00 Diaconie
zondag 12 augustus € 44,10 Zending

…In een afscheid ligt ook een nieuw begin

We zijn inmiddels aan het idee gaan wennen, maar wat kwam de boodschap onverwacht. En naar ons gevoel ongelegen gezien de situatie waarin de kerk van Nagele verkeert en de ontwikkelingen in de overige dorpen van de polder. De kaders voor verdere samenwerking tussen de dorpen zijn inmiddels tot stand gekomen en daarin heeft ds. van Rheenen een grote rol gespeeld.
Een punt dus waarop je als kerk terug kunt kijken en vooral verder kunt gaan.
En waarop een predikant kan zeggen: ik bewandel weer nieuwe wegen als die zich aan mij voordoen. En dat deden ze.
Veranderingen zijn aanvankelijk zelden prettig. Ze plaatsen ons voor nieuwe uitdagingen. Even weet je niet welke kant je op moet en wankelt de werkelijkheid waarin je tot nu toe leefde en waarin je je vertrouwd voelde.

Totdat je je realiseert dat zes jaar werken aan de kerk van Nagele in dienst van
God niet zomaar weg kan zijn. Dan ervaar je dat datgene wat gezaaid is in prediking en pastorale zorg, wel degelijk vrucht heeft gedragen. Dat de ongedwongen begroetingen vóór en de inleidingen op de dienst een band hebben gelegd waardoor je nog meer de gemeenschap bent gaan voelen. Dan zie je ook de diepere betekenis van het zoeken van verbinding met de dorpsgemeenschap
omdat wij vanuit ons geloof een gemeenschap willen zijn die verder gaat dan kerkmuren. Dan zie je dat je elkaar vindt in “Anders dan Anders” omdat je met
elkaar dezelfde levensvragen deelt. Dan begrijp je ook dat ontwikkelingen door
moeten gaan, dat je moet werken met datgene wat je eigen is geworden en dat ook een predikant nieuwe wegen in moet slaan om zichzelf en anderen verder
te ontwikkelen. Wie niet “anders dan anders” durft te zijn, kan zichzelf zomaar
kwijt raken.
Komt het vertrek van ds. van Rheenen ongelegen? Ja.
Plaatst het ons voor problemen? Ja. Zijn die onoverkomelijk? Nee, want zijn ambtsperiode heeft ertoe bijgedragen dat wij zijn toegerust om zelfstandig een levende gemeente te zijn die nieuwe wegen, passend bij deze tijd, in kan slaan.

Op zondag 9 september nemen wij afscheid van ds. Gerlof van Rheenen.
Dat doen wij in ons kerkgebouw “De Ruimte” tijdens en na de kerkdienst
die om 9.30 begint.

Tjalling de Jager

… Een onverwachte ontwikkeling

Toen ik ds. van Beusichem opbelde omdat ik een vraag had over een dienst waarin zij zal voorgaan, eindigde het gesprek met een vraag van haar kant: “O ja Tjalling, ik heb nog wat tijd over en ik dacht zo dat ik die wel zou willen besteden bij jullie nu ds. van Rheenen weggaat. Want ik kan Nagele maar moeilijk vergeten. Is dat mogelijk denk je?”
Even ben je verbaasd. Hoe is dit nu mogelijk, je maakt je zorgen hoe het verder zal gaan nu je geen voorganger hebt en dan zo’n aanbod. Er wordt dus toch gezorgd. We hebben de mogelijkheden globaal verkend en kwamen tot de conclusie dat dit voor zowel Mariska als Nagele een ideale oplossing is: zij kent de gemeente, is vooralsnog voor twee jaar beschikbaar, dat is net de periode dat onze financiële middelen als toereikend worden beschouwd door de kerkelijke instanties.
Ook de kerkenraad was blij met dit aanbod en zag het helemaal zitten.
Er was alleen één probleem: op grond van onze financiële situatie mogen wij geen predikant beroepen, want daar zit een periode van vier jaar aan vast. Er moest dus gezocht worden naar een constructie waarbinnen ds. Mariska van Beusichem bij ons kan werken.
Die bleek er te zijn. Wij mogen haar inhuren voor een periode van twee jaar om de “structurele werkzaamheden” binnen de gemeente (zoals pastoraat, prediking, catechese en toerusting) te vervullen. Haar omvang van de werkzaamheden mag niet meer zijn dan één derde van een normale weektaak. Dat komt dus neer op ongeveer dertien uur. Zowel Mariska als de kerkenraad konden hiermee akkoord gaan. Inmiddels zijn de werkzaamheden met haar doorgesproken en wordt er een overeenkomst opgesteld.
Zoals het zich nu laat aanzien kan zij vanaf 16 september met haar werkzaamheden beginnen.
Als kerkenraad zijn wij erg blij met deze ontwikkeling en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We heten Mariska dan ook van harte welkom.

Tjalling de Jager

…CVN
De CVN houd haar eerste bijeenkomst in dit
nieuwe seizoen op woensdag 12 september
om 20.00 uur in De Ruimte.
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
uit Lemmer verzorgt deze avond.

Gasten zijn van harte welkom
Martje v.d. Meer

…Theatervoorstelling Radiostilte door Wendy Hoogendijk

Graag willen wij de theater voorstelling “Radiostilte” onder de aandacht brengen.
Deze voorstelling vindt plaats op vrijdag 12 oktober om 20.00 uur in de Bantsiliek te Bant, in de week van de palliatieve zorg. Toegang: 10 euro.
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies en gemis.
Bij verlies door overlijden ga je een nieuwe vaak onbekende fase in waarbij je veerkracht op de proef wordt gesteld.
Wendy Hoogendijk heeft de theatervoorstelling Radiostilte gemaakt waarin ze, na het plotselinge overlijden van haar vader, de ongemakkelijke stilte doorbreekt die valt als de wereld in één klap veranderd. Radiostilte gaat over de achtbaan die rouwen heet.
Verschillende organisaties op het gebied van rouw en verlies in Flevoland hebben de handen ineen geslagen. Hierbij worden ze financieel ondersteund door : Dela, Monuta,
Martijn Visser uitvaartbegeleiding uit Emmeloord, Yarden Emmeloord en
Debby van de Weegh persoonlijke uitvaartverzorging uit Ens.
RouwNOP, de werkgroep “Jongeren en Rouw NOP”, biedt gratis toegangskaartjes aan jongeren die van dichtbij iemand verloren hebben door de dood.
Aanmelding bij info@ansdohmen.nl

Namens de organisatie:
ROUWNOP, de werkgroep “Jongeren en Rouw NOP” (Ria Maes, Dorien Hilderink),
Flevomeer Bibliotheek (Jeannette Magdelijns), Stichting de KIM (Hermen van Dorp),
Netwerk palliatieve zorg NO-Flevoland (Anja Bosman),
Ans Dohmen verlies en riuteelbegeleiding.

Voor opgave en vragen:
Ans Dohmen info@ansdohmen.nl
mobiel: 0630401181

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
September
Ma. 3 sept. Efeziërs 6:18-24
di. 4 sept. Psalm 20
wo. 5 sept. Deuteronomium 2:26-37
do. 6 sept. Deuteronomium 3:1-11
vr. 7 sept. Deuteronomium 3:12-22
za. 8 sept. Deuteronomium 3:23–4:4
zo. 9 sept. Deuteronomium 4:5-20
ma. 10 sept. Deuteronomium 4:21-31
di. 11 sept. Deuteronomium 4:32-43
wo. 12 sept. Romeinen 15:1-13
do. 13 sept. Romeinen 15:14-33
vr. 14 sept. Marcus 8:27–9:1
za. 15 sept. Marcus 9:2-13
zo. 16 sept. Marcus 9:14-29
ma. 17 sept. Rechters 7:1-12
di. 18 sept. Rechters 7:13–8:3
wo. 19 sept. Rechters 8:4-21
do. 20 sept. Rechters 8:22-32
vr. 21 sept. Deuteronomium 12:1-12
za. 22 sept. Deuteronomium 12:13-28
zo. 23 sept. Deuteronomium 12:29–13:6
ma. 24 sept. Deuteronomium 13:7-19
di. 25 sept. Rechters 8:33–9:21
wo. 26 sept. Rechters 9:22-49
do. 27 sept. Rechters 9:50–10:5
vr. 28 sept. Marcus 9:30-41
za. 29 sept. Rechters 10:6-18
ma. 1 okt. Rechters 11:1-11
di. 2 okt. Rechters 11:12-27
wo. 3 okt Rechters 11:28-40
do. 4 okt. Psalm 35:1-10
vr. 5 okt. Psalm 35:11-28
za. 6 okt. Marcus 10:1-16
zo. 7 okt. Marcus 10:17-31

…Kerkdiensten

Zondag 2 september 9:30 uur
Bevestiging ambtsdragers
Ds. Gerlof van Rheenen

Zondag 9 september 9:30 uur
Afscheidsdienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 16 september 9:30 uur
Startzondag
Ds. van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Vredeswerk
Generaties voor vrede
Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 23 september 9:30 uur
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 30 september 9:30 uur
Ds. Pastoor (Wolvega)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 7 oktober 9:30 uur
Ds. Timmer (Ens)
Eerste collecte: Israëlzondag:
Het gesprek gaat altijd door
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, tweeëntwintigste jaargang, nummer 1, september 2018, totaal nummer 231.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor oktober ligt zondag 7 oktober in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 september 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Tjalling de Jager
t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.