Kerknieuws juli/augustus 2018

Naar buiten geroepen
(Anselm Grün)
Ik trek mijn wandelschoenen aan
pak mijn rugzak
maak thee en brood klaar
neem afscheid
van thuis
van wat me lief is geworden.
Ik ben bang
voor het onbekende
schrik terug voor de uitdaging
twijfel aan de weg
ik mis landkaarten
en wegwijzers.
Zomaar
op pad gaan
op uw woord
de stad achter mij laten
bereid zijn
de weg met U te gaan.
Angst
onmacht
wanhoop
en toch ook vertrouwen
een heel groot vertrouwen
en protest en overgave.
Ik geef me aan U
ik ga met U
ik laat los en
hou me vast aan U
ik doe mee
en laat los.
Ik ben bereid
omdat Gij me vasthoudt
Ik ben bereid
omdat Gij me roept

…Een goed gesprek
‘Een goed gesprek’ is het landelijke thema van de startzondag 2018. In een persoonlijk getint artikel laat ds. René de Reuver, scriba van onze generale synode, zijn licht schijnen over dit thema.

Gelovigen moeten niet alleen ‘de daad bij het woord voegen’, maar vooral ook ‘het woord bij de daad’. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver.

Als kind ben ik opgevoed onder de rook van Rotterdam. Mijn middelbare school stond op een steenworp afstand van het Feyenoord stadion. Elke dag fietste ik langs De Kuip. De Feyenoordleus ‘geen woorden maar daden’ herkende ik van huis uit. Hoewel mijn vader een man van het woord was, hield mijn moeder van aanpakken. Voor haar geldt nog steeds: niet kletsen, maar doen. Of in plat Rotterdams: ‘niet lullen, maar poetsen’. Er moet gewerkt worden. De daad moet bij het woord gevoegd worden…
Deze instelling heeft ook in de kerk haar duizenden verslagen. Lezen we al niet in de Bijbel dat het geloof moet blijken uit de werken? De recente geschiedenis heeft aan deze instelling zeker ook volop bijgedragen. Wat is er voor en na de Tweede Wereldoorlog niet eindeloos gepraat over het geloof. Alsof het geloof in sluitende redeneringen gevangen en op formule gebracht moest worden. Het leidde doorgaans tot hete hoofden en koude harten discussies. U herinnert het zich misschien nog wel. Jij herkent het misschien wel uit verhalen van je opa of oma.
Deze woordenstrijd was geen reclame voor het geloof. Sommigen verloren er zelfs hun geloof door. Velen kozen voor ‘geen woorden, maar daden’. Zij pasten voor al het gediscussieer en kozen voor concreet geloven. Soms binnen, soms buiten de kerk. Concreet door zich in te zetten voor mensenrechten, wereldvrede, zorg om zieke en kwetsbare mensen, enz. Voor geloof dat blijkt uit daden (zie: Jakobus 2:18).
Tot op de dag van vandaag spreken daden van veel gelovigen. Het is algemeen bekend dat ‘kerkmensen’ zich meer dan gemiddeld inzetten voor een zorgzame en vreedzame samenleving. Prachtig. Veel daden spreken van geloof.
Alleen, om in daden geloof te kunnen horen, moet je vertrouwd zijn met geloofstaal. En hier zit de kneep in onze huidige samenleving. De bekendheid met het christelijk geloof is aan het verdampen. Bijbelverhalen zijn steeds minder bekend. Kerk en geloof worden gezien als iets voor liefhebbers. Privé, voor achter de voordeur. Geloofstaal wordt nauwelijks nog verstaan, terwijl deze taal onmisbaar is om door daden heen geloof te horen.
Taal is nodig om daden te kunnen duiden. Taal die woorden geeft aan daden. Geen uit een boekje geleerde formules, maar taal die uit het hart komt. Die soms stamelend, soms vurig iets verwoordt van wat een mens ten diepste drijft, gaande houdt, inspireert. Van wat, dieper: van Wie je draagt.
Decennia lang moest de daad bij het woord gevoegd worden om als gelovige niet in goedkoop en wereldvreemd gepraat te verzanden. De uitdaging waar we nu voorstaan is precies omgekeerd. Om de hartenklop van Gods liefde achter daden te kunnen verstaan, moet het woord bij de daad gevoegd worden. Dit is nog niet zo eenvoudig. Spreken van elke taal, ook van deze vraagt om oefening. Persoonlijk en met elkaar. De praktijk waar deze taal geleerd wordt is het geloofsgesprek.
Ik nodig u van harte uit om mee te doen met dit geloofsgesprek. Om in de vertrouwdheid van een kleine groep, met elkaar te delen wat u troost en bemoedigt. Om geloofstaal te oefenen en authentieke woorden te vinden die uw leven glans geven. Om woorden te vinden die anderen helpen uw leven te horen als een getuigenis.

…Meeleven
Na een opname van enkele weken is Sina Feddes weer terug in Wittensteijn. We bidden om verder herstel.
Voor eenieder die kampt met ziekte, dagelijkse moeiten of het gemis van een dierbare, God de Heer zij je nabij.

…Geboren
Een dankbaar en blij bericht van Bart en Geeske Veerbeek met hun kinderen Leffert en Doutzen. Zij hebben Hessel erbij gekregen. Enthousiast schrijven zij op het geboortekaartje ‘Ik bin bliid datsto hjir bist, bliid datsto hjir bist!’ Hessel is geboren in de ochtend van 3 juni. Van harte gelukgewenst met dit kostbare geschenk in huis!

…Overleden
Op maandag 28 mei jl. overleed op 75-jarige leeftijd Mies Doornbos. Al geruime tijd leefde Mies met een ziekte die haar mogelijkheden steeds verder inperkte.
De unit bij huis maakte het mogelijk om op eigen erf te kunnen blijven. Mies werd daarbij omringd door de toegewijde zorg van Jaap en zij die vanuit familieband of zorgorganisaties assisteerden. Op vrijdag 1 juni vond het afscheid plaats in De Ruimte en aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats. Jaap, familie en allen die verbonden waren met Mies wensen wij kracht van boven toe bij het gemis van een lieve en betrokken vrouw.

…Dorpskerken NOP
De gesprekken in de dorpen over de notitie ‘Pionieren richting de verte’ zijn afgerond. Gesproken is over de verschillende modellen van samenwerking die in de notitie zijn beschreven. Doel was om de plaatselijke kerkenraden licht te laten schijnen op de plaatselijke behoefte en bereidheid om de samenwerking in de vorm van één van deze modellen voort te zetten. De kerngroep kijkt terug op zinvolle en verhelderende gesprekken, waarbij de brede betrokkenheid bij het samenwerkingsproject opnieuw is bevestigd.
Inmiddels is de analyse van deze gespreksronde van start gegaan.
Hierbij is externe deskundigheid ingehuurd in de persoon van Jan Boer en Bernhard Vosselman van adviesbureau Kerkvitaal. Toegewerkt wordt naar een rapportage van de analyse en een bestuurlijk advies van verdere opbouw van de samenwerking. Streven is begin september dit document te kunnen presenteren.
Inmiddels is er het een en ander gaande rond de beroepskrachten die werkzaam zijn in de dorpen. Door emeritaat en beroepingswerk zullen er een relatief groot aantal standplaatsen vacant raken. De kerngroep heeft initiatief genomen om ambtsdragers uit deze gemeenten bijeen te brengen. Samen kan bezien worden of een gezamenlijke invulling van het pastoraat mogelijk is. Door de actualiteit zo in gezamenlijkheid te benaderen kunnen al de vruchten geplukt worden van onze samenwerking die in opbouw is.

…Beroep uit Zwolle
Tijdens de slotdienst van zondag 24 juni stond de houten brug op de avondmaalstafel die bij mijn intrede in 2012 op dezelfde plaats stond. Destijds was de brug een symbool van de uitnodiging om ‘over de brug te komen’ naar de polder en het karakteristieke dorp Nagele. Deze brug heeft de afgelopen zes jaar in de consistorie gestaan en is symbool gebleven van onze verbondenheid. Beleidsmatig is de brug symbool geworden van het bruggen bouwen richting de dorpsgemeenschap en de andere gemeenten in de dorpen van de Noordoostpolder. Het geeft voldoening om te zien dat er veel bruggen gerealiseerd zijn.
Nu dat we zes jaar verder zijn is er een beroep op mij uitgebracht door de Stinskerkgemeente in Zwolle.
Op bijzondere wijze heeft het contact met deze gemeente zich de afgelopen tijd ontwikkeld. Overtuigend is helder geworden dat hier sprake is van een ‘goede match’.
Tegelijkertijd is daar de schrik en de onzekerheid aan de andere kant.
De gevoelens en emoties die in de kerkenraad en na de slotdienst los kwamen kan ik begrijpen. Hoewel we in 2012 eerst voor 5 jaar en 50% werktijd zijn begonnen, is de hoop goed voor te stellen dat ons samen optrekken nog een flink aantal extra jaren had kunnen voortduren.
Temeer omdat het onzeker is op welke wijze een nieuwe beroepskracht aangetrokken kan worden. Juist op dat vlak heb ik dan ook met de kerngroep Dorpskerken NOP initiatief genomen om in samenspraak met de andere gemeenten die een vacature hebben of gaan krijgen te bezien of de krachten te bundelen zijn.
Nu er meerdere dorpen vacant raken ligt er immers een kans om samen tot nieuwe pastorale invulling te komen. Ook op bestuurlijk vlak zijn er wat dat betreft positieve ontwikkelingen door het beschikbaar komen van ervaren gemeenteadviseurs voor de Dorpskerken.
Niettemin blijft het vooruitzicht afscheid van elkaar te gaan nemen moeilijk.
We hebben veel met elkaar meegemaakt en ik ervaar persoonlijk dat ik veel te danken heb aan Nagele. Wat dat betreft blijft de verbondenheid. En hoop ik nog regelmatig over de brug te komen.

…Vakantietijd
Nog een paar weken hebben de scholen te gaan en dan breekt de vakantietijd aan. Met het vele mooie weer hebben we al wel de zomer in ons hoofd. Dat heeft een aantal van ons er al op uit doen trekken of is dat rond deze tijd van plan zijn te gaan doen. Ga je op pad, een mooie tijd gewenst van ontspanning, opladen en nieuwe inspiratie opdoen!
Gyopár en ik hebben vakantie van 4 tot en met 29 juli. In die periode kan voor pastorale bijstand contact opgenomen worden met de wijkouderling of onze scriba Marianne Leune.

…Tenslotte
Vanaf 30 juli ben ik maandags, dinsdags en donderdags weer zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
2 juli, 13.30u Kerngroep Dorpskerken NOP, De Ruimte
9 juli, 20.00u Kerkenraad (extra vergadering), De Ruimte
27 aug, 19.30u Moderamen, De Ruimte

…70+ jarigen juli
03-07 C.C. Giethoorn-Joor
03-07 S. Bakker
08-07 G. Withaar
09-07 F. Woltinge-Metselaar
24-07 J. Giethoorn

…70+ jarigen augustus
02-08 N. Jansen-de Boer
05-08 A.J. Jonker-van de Velde
06-08 D.I. de Visser-Dalemans
07-08 J. Bulk-Oostingh
23-08 J. Bouw-Brink
25-08 IJ. de Jonge-Dijkstra

…Mutaties

Overleden
28-05 M. Doornbos-Zoeter

…Bloemengroet
03 juni Jaap Doornbos
10 juni Joke Geluk
17 juni fam. J. Bakker
24 juni Anja Bos

…Collectes
Kerk
Zondag 6 mei € 116,60
Donderdag 10 mei € 63,95
Zondag 13 mei € 62,35
Zondag 20 mei € 126,50
Zondag 27 mei € 42,20
Zondag 3 juni € 55,80

Diaconie
Zondag 6 mei € 41,50 Missionair werk
Donderdag 10 mei € 50,10 Diaconie
Zondag 13 mei € 45,10 Diaconie
Zondag 20 mei € 119,30 Zending
Zondag 27 mei € 44,70 ISEE
Zondag 3 juni € 39,95 Diaconie

…Kort verslag van kerkenraadsvergadering van 28 mei en 18 juni 2018
Het onderstaande verslag is een samenvoeging van 2 vergaderingen.
De beide vergaderingen was Ds. Gerlof van Rheenen onze voorzitter, in afwezigheid van Tjalling de Jager. Hij opende de vergadering van 28-5 met het lezen van een stukje uit Exodus. Dhr. Koopman en Mevr. v.d. Horst waren aangeschoven om met ons te praten over onze intenties m.b.t. “Pionieren in de verte”. We hebben hen aangegeven dat de PKN Nagele Model 2 heeft als voorkeur. (meerdere kleine pioniersgroepen). Tevens dat we het belangrijk vinden om een ‘Kerk voor het dorp’ te behouden. Ook dat we het belangrijk vinden dat het proces doorgaat. Dhr. Koopman gaf aan dat de kerngroep op zoek is naar externe ondersteuning bij het gehele proces. Dit om de onafhankelijkheid te waarborgen in de gesprekken en de uitwerking daarvan.
Het bezinningsmoment werd verschoven naar de vergadering van juni.
Het hele seizoen hebben we stukjes uit 1 Petrus gelezen en besproken. De laatste vergadering van dit seizoen hebben we het gehad over het laatste, 5e hoofdstuk, vers 1 – 7. Ds. Gerlof van Rheenen vroeg ons wat bij een ieder blijft haken bij het lezen van deze verzen. Verschillende verzen spraken aan. Belangeloosheid, dus niet gedwongen, maar vrijwillige toewijding; er komt veel op je af, maar je hoeft het niet alleen te dragen of op te lossen; bedenk dat je er niet alleen voor staat, je kijkt naar de ander om én gelijk wordt er ook naar jou omgekeken; we kunnen ook onze zorgen op Hem afwentelen. Alle woorden komen uit een andere tijd, hoe moeten we dat in de tijd van nu interpreteren? Hoeder van Gods kudde zijn, geeft je de kans om er tussenin te staan en misschien iets kunnen betekenen voor iemand. Met dit gesprek sloten we het seizoen af waarin we verschillende stukjes uit 1 Petrus met elkaar hebben besproken. Aansluitend deelden we de zorg voor de gemeente.
De notulen werden besproken, aangevuld en goedgekeurd. M.b.t. de aanvraag om volgend jaar de Passion in Nagele vorm te geven, heeft de kerkenraad hierin een in principe besluit genomen. Er is contact geweest met de PKN-gemeente in Tollebeek en zij volgen dezelfde cyclus als in Nagele richting Pasen. Het is daardoor mogelijk voor gemeenteleden om naar Tollebeek te gaan op Witte Donderdag, en daar samen het Heilig Avondmaal te vieren.
In Nagele is op donderdag de Passion. Reinou Geschiere heeft aangegeven dat zij stopt met de leiding van de club. Ze zoekt naar een vervanger. Tevens heeft Jeanet Lamse aangegeven te willen stoppen met Kindernevendienst. Ook voor haar zoeken we een vervanger. Rondom de privacy-wetgeving is er veel uitgezocht en besproken. Op dit moment bestaat de mogelijkheid om een ‘regeltje’ toe te voegen aan de site waarin de lezer gevraagd wordt zelf kenbaar te maken indien hij of zij niet wil dat er gegevens zichtbaar zijn over hem of haar. De kerkenraad heeft aangegeven eerst dit ‘regeltje’ toe te voegen en ondertussen doorgaan met het uitzoeken welke aanpassingen echt nodig zijn.
De kerkenraadsbezetting is op beide vergaderingen aan de orde geweest.
Tot op heden is nog niemand bereid gevonden een taak op zich te nemen.
We hebben gesproken over een andere invulling van het ambt ‘Ouderling’. Het is mogelijk om een ambtsdrager te benoemen die geen wijk heeft. Deze houdt het contact met hen die in de wijk werken. Men is dan een “beleids-ouderling”. Misschien is het ondertussen tijd om te kijken naar een andere structuur. Bij de mededelingen / rondvraag gaf het ‘College van Kerkrentmeesters’ aan dat er een overzicht is gemaakt van kosten m.b.t. rouwdiensten van niet-gemeenteleden. Er wordt nog verder aan gewerkt. De Diaconie heeft een vraag gekregen om een gezin te ondersteunen. Hier wordt actie op ondernomen. Het rooster voor ‘de bloemen van de kerk’ is voller dan er via de diensten kan worden bezorgd. Om toch meerdere gemeenteleden een bloemetje te kunnen geven namens de kerk, zullen er in de komende tijd vaker gedurende de week ook bloemen gebracht worden. Een groet, bemoediging namens de PKN Nagele.
De vergadering van 28 mei wordt afgesloten door Marianne Leune, “Woensdag – de pluriforme samenleving”, uit het Dienstboek, Gebeden voor elke dag.
De vergadering van 18 juni wordt afgesloten door Ds. Gerlof van Rheenen, Gebed van Soren Kierkegaard.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

…Kindernevendienst
Kinderen zijn de toekomst van de kerk.
Wil je helpen ze vertrouwd te maken met het geloof en verhalen uit de Bijbel?
Kom dan kindernevendienst geven! Jeanet Lamse stopt, dus wij zoeken een nieuwe enthousiasteling. Het is leuk om te doen en geeft veel voldoening. De methode ‘Kind op zondag’ maakt het voor iedereen goed te doen. Je vindt daarin het Bijbelverhaal en suggesties voor activiteiten tijdens de kindernevendienst.
We doen het om de beurt dus je hoeft maar een keer in de 3 à 4 weken. Interesse?
Bel 0527-617459 of mail fam.bolijn@hotmail.com of spreek me aan in de kerk. Gewoon doen!

Groetjes Ineke Bolijn

…Een bedankje
En daar lig je dan zomaar na een val van de trap. Wervel gebroken en van een druk bezig mens, helemaal stilgezet.
Tijd om na te denken en af te wachten wat er van komt.
Gelukkig waren er kaarten, telefoontjes, bezoek en bloemen van veel mensen, ook van onze kerk , en daarvoor wil ik jullie hartelijk bedanken.
De eerste zes weken waren daardoor best snel voorbij en het gaat de laatste week steeds beter.

Een hartelijke groet (ook van Hans)
Joke Geluk

…Kort nieuws van het Nederlands Bijbelgenootschap

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG
Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei jl. benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op.
Een interview met haar is te lezen op www.bijbelgenootschap.nl

Bijbel steeds vaker gedownload
De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen in een rapport over 2017.
Meer informatie op www.bijbelgenootschap.nl

Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao
Aan Hare Excellentie Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao is een exemplaar overhandigd van Bijbel Dichtbij. Deze bijbeluitgave werd haar aangeboden door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Het bezoek van het NBG aan Curaçao stond in het teken van het aanhalen van de banden tussen de beide bijbelgenootschappen en van de relatie met de overheid.

Laat het NBG een presentatie verzorgen
Het NBG biedt in principe zes presentaties rondom de Bijbel aan, die op maat gemaakt kunnen worden, zodat de presentatie helemaal aansluit bij de vraag. De onderwerpen zijn verschillend: van bijbelvertalen tot aan een bijbelquiz, en van bijbellezen met kinderen tot aan het groene perspectief van de Bijbel. Naast een presentatie regelt het NBG ook een boekentafel met foldermateriaal en nieuwe uitgaven van bijbels en boeken. Zo wordt de avond, in overleg met de organisatoren, compleet verzorgd.
Vraag informatie over de mogelijkheden via info@bijbelgenootschap.nl.

De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone
Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000 sprekers van het Kono.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag helpen een volledige Bijbel in het Kono te realiseren. Een financiële bijdrage is welkom.
Voor meer informatie of een donatie voor dit project, kijk op: bijbelgenootschap.nl/sierraleone

…Bestuursleden gezocht Present Noordoostpolder
Present Noordoostpolder slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Voor Present Noordoostpolder zijn nieuwe bestuursleden nodig.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap van de coördinator. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Van nieuwe bestuursleden vragen we dat zij achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present Noordoostpolder staan, hart hebben voor de gemeente Noordoostpolder en maatschappelijk betrokken zijn. Bestuurslid bij Present is een veelzijdige en uitdagende functie (op vrijwillige basis) binnen een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie.

Wilt u het werk van Present Noordoostpolder steunen door bestuurslid te worden, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Yeb Tiemensma, tel: 0527-612538, penningmeester Hendrik Jan Klaver, tel: 0527-618614 of coördinator Poulien Pomstra tel: 06-46820247 of via info@presentnoordoostpolder.nl

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Juli
zondag 1 juli Job 42:1-17
maandag 2 juli Marcus 4:21-34
dinsdag 3 juli Marcus 4:35-41
woensdag 4 juli Marcus 5:1-20
donderdag 5 juli Marcus 5:21-34
vrijdag 6 juli Marcus 5:35-43
zaterdag 7 juli Psalm 123
zondag 8 juli Marcus 6:1-13
maandag 9 juli Marcus 6:14-29
dinsdag 10 juli Marcus 6:30-44
woensdag 11 juli Romeinen 14:1-12
donderdag 12 juli Romeinen 14:13-23
vrijdag 13 juli Romeinen 15:1-13
zaterdag 14 juli Efeziërs 1:1-6
zondag 15 juli Efeziërs 1:7-14
maandag 16 juli Efeziërs 1:15-23
dinsdag 17 juli Psalm 14
woensdag 18 juli Klaagliederen 1:1-11
donderdag 19 juli Klaagliederen 1:12-22
vrijdag 20 juli Klaagliederen 2:1-12
zaterdag 21 juli Klaagliederen 2:13-22
zondag 22 juli Klaagliederen 3:1-39
maandag 23 juli Klaagliederen 3:40-66
dinsdag 24 juli Klaagliederen 4:1-22
woensdag 25 juli Klaagliederen 5:1-22
donderdag 26 juli Rechters 1:1-21
vrijdag 27 juli Rechters 1:22-36
zaterdag 28 juli Rechters 2:1-5
zondag 29 juli Rechters 2:6-15
maandag 30 juli Rechters 2:16-23
dinsdag 31 juli Rechters 3:1-6

Augustus
Woensdag 1 augustus Efeziërs 2:1-10
Donderdag 2 augustus Efeziërs 2:11-22
vrijdag 3 augustus Rechters 3:7-11
zaterdag 4 augustus Rechters 3:12-31
zondag 5 augustus Efeziërs 3:1-13
maandag 6 augustus Efeziërs 3:14-21
dinsdag 7 augustus Rechters 4:1-16
woensdag 8 augustus Rechters 4:17-24
donderdag 9 augustus Rechters 5:1-11
vrijdag 10 augustus Rechters 5:12-22
zaterdag 11 augustus Rechters 5:23-31
zondag 12 augustus Efeziërs 4:1-16
maandag 13 augustus Efeziërs 4:17-24
dinsdag 14 augustus Efeziërs 4:25–5:2
woensdag 15 augustus Efeziërs 5:3-20
donderdag 16 augustus Marcus 6:45-56
vrijdag 17 augustus Marcus 7:1-23
zaterdag 18 augustus Marcus 7:24-30
zondag 19 augustus Rechters 6:1-10
maandag 20 augustus Rechters 6:11-24
dinsdag 21 augustus Rechters 6:25-40
woensdag 22 augustus Marcus 7:31-37
donderdag 23 augustus Marcus 8:1-13
vrijdag 24 augustus Marcus 8:14-26
zaterdag 25 augustus Efeziërs 5:21-33
zondag 26 augustus Efeziërs 6:1-9
maandag 27 augustus Deut.1:1-8
dinsdag 28 augustus Deut. 1:9-18
woensdag 29 augustus Deut. 1:19-33
donderdag 30 augustus Deut. 1:34–2:1
vrijdag 31 augustus Deuteronomium 2:2-15

September
Zaterdag 1 september Deut.2:16-25
zondag 2 september Efeziërs 6:10-17

…Kerkdiensten

Zondag 8 juli 9:30 uur
Ds. Pap (St. Jansklooster)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 15 juli 9:30 uur
Guus Doorn (Rutten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 22 juli 9:30 uur
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 29 juli 9:30 uur
Ds. Hovenstadt
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 5 augustus 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 12 augustus 9:30 uur
?
Eerste collecte: Zending
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 19 augustus 9:30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 26 augustus 9:30 uur
Ds. Baars (Voorthuizen)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 2 september 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Missionair werk
Steun de pioniersplekken in Nederland
Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 12, juli 2018, totaal nummer 230.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september ligt zondag 2 september in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 augustus 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Tjalling de Jager
t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571