Kerknieuws juni 2018

HIJ ZIET HET ZO

als u de ander tegenkomt, de ander
die iets vindt, iets denkt, iets doet
wat u maar moeilijk kunt aanvaarden

wees dan niet bevreesd, zeg ik

wees niet terughoudend en wantrouwig
zelfs niet een heel klein beetje op uw hoede
daar is beslist geen reden voor

eenmaal samen aan tafel
of wandelend over een zanderig pad
zult u merken dat u zonder strijd
uw eigen inzicht overeind mag houden

u blijft wie u bent
krijgt er alleen een visie bij
om over na te denken op een stil moment

wees niet benauwd, zeg ik

erken de verschillen, die zijn er nu eenmaal in de wereld die ik schiep; als iedereen hetzelfde was, wie zou zich dan nog verwonderen

verwonder u, toon nieuwsgierigheid
nader elkaar, praat met elkaar, praat, praat

en houd op met praten

getweeën door één deur, waarheid
naast waarheid, mens naast mens

Moet geen punt zijn, gaat vast goed
geloof mij maar

Robert Grijsen

…Om te beginnen

We zaten op een bankje aan de rivier. Onbekenden voor elkaar. Beneden ons stroomde het water rusteloos traag voorbij, zoals alleen een rivier dat kan. Zich
niet bewust van zijn bestemming, noch van zijn oorsprong.
In het licht van de ondergaande zon nam de stroom een bootje mee, het silhouet van de man aan het roer scherp afgetekend tegen de invallende duisternis. Twilight zone, dat gebied waarin alles kan gebeuren, verleden en heden in elkaar overvloeien.
“Weet u, als je zo oud bent als ik leef je zowel vooruit als achteruit.”
Ik reageerde niet, gevangen als ik was in mijn eigen gedachten en verrast door deze uiting.
U kent dit verschijnsel niet
U blijft zo stil.”
De werkelijkheid viel weer om mij heen. Ik keek opzij, nu pas, en zag het leeftijdsverschil tussen ons.
“U bedoelt dat je leeftijd verder gaat, maar dat het heden je steeds minder zegt omdat je leeft in je herinneringen?”
Nu bleef het stil aan de andere kant van de bank. In de verte klonk nog vaag
het tjoekende geluid van een motor.
“Ja, dat gebeurt natuurlijk ook, maar dat is niet het leven waar ik op doel. Dat leven legt verbindingen, dat is meer dan belevenissen van elkaar isoleren. Want leven betekent altijd actief bezig zijn. En hoe verder je komt op je levensweg, hoe meer je voor de uitdaging staat verleden en heden met elkaar te ntegreren. Dan krijgen gebeurtenissen uit het verleden een nieuwe betekenis omdat je je afvraagt welke antwoorden je toen hebt gegeven. En in hoeverre die hebben bijgedragen aan wat je nu bent, hebben bijgedragen aan je groei, of juist niet.
Dan geeft het verleden je het materiaal
om je toekomst vorm te geven, ongeacht
je leeftijd. Een mens is nooit af.”
Het was stil na deze ontboezeming. Geen vaag motorgeluid meer in de verte,
alleen het geruis van het voortstromende water. Ik keek opzij.
Naast mij was de bank leeg. De maan wierp een bleek licht op het water. Een zachte bries beroerde de rivier en deed het licht in vele glinsteringen uiteen spatten. Vol
verwondering keek ik naar dit schouwspel en besefte: hij die de wind ontmoet
en toelaat in zijn hart, ervaart slechts licht en gaat een nieuwe toekomst in.
Leven vanuit de pinksterwind.

Tjalling de Jager

…Vreugde en vertrouwen
Twee berichten raakten mij de afgelopen tijd en zetten mij aan het denken. Twee berichten die beiden gaan over de kerk. Juist deze weken, vlak na Pinksteren, is het de tijd om naar die kerk te kijken. Deze tegen het licht te houden. En de woorden uit het Bijbelboek Handelingen er naast te leggen, hét Bijbelboek dat gaat over het ontstaan van de kerk en waar deze op gebouwd is, haar bestaansrecht aan ontleent.
Het eerste bericht met de pakkende titel ‘Laat de vreugde ons úit het huis voeren’ doet verlag van de viering in Utrecht van het honderdjarig bestaan van de Bond van Nederlandse Predikanten. Voor de gelegenheid was Miroslav Volf uitgenodigd, hoogleraar Theologie in de VS. Hij sprak de 400 aanwezige predikanten toe over wat de kerk, het christelijk geloof, de wereld te zeggen heeft in deze tijd. Dit is zijn gedachtegang: ‘De wetten van de markt drukken overal hun stempel op, alles draait om presteren tegenwoordig en mensen gaan daaraan kapot. We zijn het eigenlijke doel van het leven, het goede leven zelf, uit het oog verloren. We stoppen al onze energie in het streven naar meer en meer brood – het is een verslaving – maar onze honger blijft. Al onze aandacht richt zich op die ene boom waar we net niet bij kunnen en we zijn kennelijk niet in staat te genieten van het mooie en het goede dat ons omringt op weg naar het paradijs. We proberen het bestaan te vullen met plezier (fun), maar missen de ware vreugde (joy). Juist die vreugde is een gevoel dat we niet kunnen kopen, dat is iets dat als gave tot ons komt. Het is de enige parel die echt van waarde is, en naar het zoeken daarvan moeten we ons streven verleggen. Dát is het evangelie, en dat geloven en uitdragen in alles, daar gaat het om.’ De woorden van Volf zijn in mijn ogen zeer betekenisvol. We zingen in de kerk met regelmaat ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, en terecht, wat een prachtig en waarachtig lied! Tegelijkertijd houden we die vreugde misschien vaak wel teveel binnenskamers, is het precies die (Pinkster)vreugde die de kerk geboren deed worden en wat de kerk deze vaak negatieve wereld te bieden heeft.
Het tweede bericht dat mij raakte is een recent nieuwsbericht van de NOS. Het draagt de titel ‘We vertrouwen de politie het meest en de kerk het minst.’ Er wordt in het bericht verslag gedaan van het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn uitgevoerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Uit dit onderzoek is gebleken dat we in ons land iets meer vertrouwen hebben gekregen in de instituties (zoals de politiek, banken en de pers) en in elkaar. Maar als je de erbij geplaatste grafiek ziet schrik je: de kerk bungelt onderaan! Hoe dit zo komt wordt er niet bij vermeld. Een analyse mist. Je zou zeggen: als je ergens vertrouwen in moet kunnen hebben dan is het wel de kerk. In de praktijk hebben mensen dat dus niet echt (of: echt niet!).
Vreugde en vertrouwen. Als ik Handelingen 2: 46-47 lees over het leven van de eerste gemeente kom ik beide tegen. ‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.’ Onze landelijk Protestantse Kerk heeft als beleidsmotto ‘Back to the Basics’. Wat mij betreft zijn het de basics ‘vreugde’ en ‘vertrouwen’ waar we in ons zowel landelijk als locaal kerk-zijn de komende tijd op hebben te focussen.

…Meeleven
Er gebeurt veel. Een rug waarin iets niet goed zit en bewegen het gezicht van pijn doet vertrekken. Een staaroperatie, is zo gebeurd zeggen ze dan, maar toch. Een vlek op een longfoto, de gedachten gaan dan al snel drie stappen verder, spanning, de uitslag blijkt uiteindelijk gunstig. Een intensieve behandeling waarbij gekuurd en bestraald moet worden, het kan meevallen, ook niet. Een vader – nog niet op hoge leeftijd – die niet meer beter wordt. Ja, er gebeurt veel. En we leven met elkaar mee, want we zijn elkaar als medemens gegeven. Zelfs als broers en zussen van één Vader, om de aard van onze onderlinge band maar weer te geven. We mogen geloven dat God de Heer ons aan elkaar heeft gegeven om naar elkaar om te zien, zoals Hij naar ons omziet. Dat Hij je kracht en moed geeft. Dat wij elkaar blijven zien in onze zorgen.

…Huwelijksjubileum
Vorige maand heb ik een huwelijksjubileum niet vermeld. Gelukkig stond het wel netjes vermeld bij de berichten van onze ledenadministratie. Op 7 mei waren Tjalling de Jager en Janny van Bunschoten 25 jaar getrouwd. Alsnog vanaf deze plaats van harte gelukgewenst met dit mooie jubileum.
Op 23 juni is het echtpaar van de Velde-Korteweg 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

…Geboren
Wij ontvingen een geboortebericht van Heleen Lotte Boogaard, dochter van Erwin en Laura Boogaard. Zij werd geboren op 24 maart. Met de woorden ‘Leven en beleven, dat ga jij nu doen, met af en toe een traan, maar nog vaker een zoen’ geven Erwin en Laura uiting van hun liefde voor dit kleine meisje. Ouders, grootouders, overgroot oma en verdere familie van harte gefeliciteerd met dit kleine grote wonder.

…Overleden
Op maandag 28 mei kwam er bericht van het overlijden van Mies Doornbos op 75-jarige leeftijd. ‘Het is goed zo’ zijn de eerste woorden op het rouwbericht. Dankbaarheid voor de liefdevolle betrokkenheid, humor en zorgzaamheid zullen de herinnering aan Mies blijvend kleuren, zo schrijft Jaap met zijn kinderen en kleinkinderen. De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 1 juni vanuit De Ruimte.

…Slotdienst 24 juni
Eind deze maand op zondag 24 juni vieren we de slotdienst van dit seizoen. De zomervakantie breekt dan voor de scholen nog niet aan en dus roept de timing wel eens wat vragen op. Is het niet wat vroeg om het seizoen af te sluiten? De keuze voor een zondag om de slotdienst te vieren hangt af van meerdere factoren en dan met name de aanwezigheid van betrokkenen. Kijken we naar de liturgische jaarkalender dan zijn we precies op schema, want zondag 24 juni is de eerste zondag van de liturgische zomertijd.
‘Een open huis’ was het jaarthema van het afgelopen seizoen. Dat de slotdienst dat mag zijn. Welkom!

…Dorpskerken NOP
De gesprekken met de kerkenraden in de dorpen over de notitie ‘Naar verte die niemand weet: Pionieren richting de verte’ worden deze maand afgerond. Meteen aansluitend begint de kerngroep met de analyse van de gesprekken. Deze analyse moet uitmonden in een rapportage waarin voorstellen worden gedaan voor een vorm van verdere opbouw van samenwerking tussen de Dorpskerken. Het zal dan eind augustus of begin september zijn. Bij deze fase van analyse en planvorming wordt externe procesbegeleiding ingehuurd. Volgende maand kan ik hier meer over berichten.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring die vanuit Bijbels perspectief probeert te ontdekken hoe je persoonlijk geloof in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. Wanneer de eerstvolgende ontmoeting is in de maand juni is nog niet bekend. Mocht je willen meedoen, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
4 juni, 12.30u, Bantsiliek te Bant, lunchbijeenkomst beroepskrachten NOP
4 juni, 19.30u, De Ruimte, Moderamen
11 juni, 9.00u, pastorie Creil, Kerngroep jeugdplatform Dorpskerken NOP
11 juni, 14.00u, De Ruimte, Kerngroep Dorpskerken NOP
18 juni, 20.00u, De Ruimte, Kerkenraad
24 juni, 9.30u, De Ruimte, Slotdienst

….70+ jarigen juni
01-06 J. Wondergem-Nieuwenhuizen

…Mutaties

Verhuisd:
Fam. Feddes is verhuisd naar Emmeloord
Dhr. Mink is verhuisd naar Tollebeek
Mevr. Leistra-Stoepker is verhuisd naar Emmeloord.
Allen blijven lid van de Protestantse gemeente Nagele!

Huwelijksjubileum: 23-06 Dhr. M. van de Velde en mevr. H.J.M. Korteweg 40 jaar getrouwd

…Bloemengroet
06 mei mevr. P. Leistra
10 mei Jannes Mink
13 mei mevr. S. van de Herberg
20 mei M. en R. Brondijk
27 mei dhr. Tj. De Jager

…Collectes
Kerk
donderdag 25 maart € 30,40
zondag 1 april € 137,35
zondag 8 april € 61,30
zondag 15 april € 67,10
zondag 22 april € 159,50
zondag 29 april € 70,22

Diaconie
donderdag 25 maart € 47,40
zondag 1 april € 111,35
zondag 8 april € 57,10
zondag 15 april € 59,70
zondag 22 april € 109,60
zondag 29 april € 64,95

…Gezocht
Na een aantal jaren leiding te zijn geweest van de jeugdclub, samen met Nelly Bakker, heb ik besloten te stoppen met dit werk. Dit is de reden dat we op zoek zijn naar nieuwe leiding.
Wat doen we tijdens een clubavond?
Op dit moment komen we ongeveer één keer in de maand samen, op de vrijdagavond van kwart over zeven tot half negen. Gemiddeld komen op zo’n avond 10 tot 15 kinderen in de leeftijd van 8 / 9 jaar t/m 12 jaar. Tijdens een clubavond knutselen we en doen we spelletjes. Maar we zijn het afgelopen seizoen ook een keer wezen zwemmen en bowlen. Het seizoen sluiten we af met een clubweekend. De laatste jaren is dit een tentenkamp voor de kerk.
De jeugd geniet erg van deze avonden en het zou dan ook jammer zijn als de jeugdclub verdwijnt…..
Lijkt het jou leuk om leiding te worden, mail dit dan naar reinou.geschiere-vos@hetnet.nl Ook voor meer informatie kun je mailen.

Vriendelijke groeten, Reinou Geschiere

…Weet u het nog??
Op zondag 10 september 2017 vierden wij de startzondag van het kerkenwerk.
Het thema was “Een open huis” en het Christelijk Mannenkoor Emmeloord heeft toen voor ons gezongen.
Na afloop van de dienst werden het nieuwe logo en de nieuwe naam voor ons kerkgebouw onthuld. ‘De Ruimte’.
De kerk als gastvrije plek voor alle mensen. Een kerk zonder drempels, die openstaat voor iedereen en die over grenzen heen reikt naar mensen die onze steun nodig hebben. Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving. Dat is waar we als kerk aan willen werken en we hopen dat het ook een beetje gelukt is om kerk voor het dorp te zijn in het afgelopen seizoen.
De opdracht om “Een open huis” te zijn is daar mee niet afgelopen, die blijft altijd!
We zijn dankbaar voor het afgelopen seizoen, voor alle fijne en mooie diensten, voor al het werk dat gedaan is en dát willen we vieren in de
Slotdienst op 24 juni 2018 om 9.30 uur in De Ruimte
Een kerkdienst waar een groep mensen uit de hele polder aan zal mee werken.
In april begonnen zij te oefenen voor de Taizé viering op Pinkstermaandag in de Michaelkerk in Emmeloord. Iedere woensdagavond, onder leiding van Marian Sijtsma.
Toen we vroegen of ze wilden meewerken aan de slotdienst in Nagele was iedereen meteen enthousiast. Wat fijn dat wij nu allemaal kunnen genieten van de prachtige liederen uit Taizé, waar ook iedereen welkom is.
U bent van harte welkom!

Namens de voorbereidingscommissie, Annie Reitsema

Vooraankondiging regioavond Kerk & Israël op 11 oktober
Op deze avond hebben we als gastspreekster uitgenodigd Mevr. Ruth de Jong-Hotze. Ruth de Jong-Hotze woont sinds 2006 in Peki’in in Hoog Galilea, een duizenden jaren oud dorp dat anno 2018 voornamelijk wordt bevolkt door Droezen met daarnaast Arabische Christenen, Moslims en een viertal Joden, waarvan zij met haar man Abel (Shoa overlevende) de helft uitmaakt. Haar geschiedenis in Israël dateert echter vanaf 1964, toen de staat Israël nog maar 16 jaar bestond. Sindsdien is alles in hoog tempo veranderd.
Ruth kan daar veel over vertellen, wat ze dan ook al jaren doet zowel in het schrijven van artikelen als columns en het geven van voordrachten.
Zij heeft zich, in de jaren dat zij als Jodin onder de Arabieren woont, een beeld op de wereld van de Arabieren gevormd en in het bijzonder op de problematiek van het Palestijns-Israëlische conflict. Zij probeert via het weergeven van haar leven in dit dorp een zo genuanceerd mogelijk beeld te schetsen van het land en haar positie in het Midden-Oosten. Zij streeft ernaar daarmee een tegenhanger en aanvuller te zijn van de algemene berichtgeving in de Nederlandse media te zijn.
Ruth stelt het zeer op prijs als het publiek een aandeel aan de avond kan leveren door het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Een feestje om het zeventig jarig bestaan van de staat Israël te vieren!
Gegevens voor de regio-avond van 11 oktober a.s.
Spreekster: Mevr. Ruth de Jong-Hotze
Datum: donderdag 11 oktober 2018
Tijd: van 19.30-21.30 (vanaf 19.00 ontvangst met koffie en thee)
Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirksplein 10, te Emmeloord
Opgave: Rie Kramer (rie.kramer@hetnet.nl)

Er komt weer een nieuw Thank You For The Music!
Na het enorme succes van de concerten in april 2017 komt er voorjaar 2019 een tweede editie van Thank You For The Music. Op zaterdag 5 april 2019 weer een open podium voor koren en muziekgroepen, en op zaterdagavond 5 april en zondagmiddag 6 april weer 2 concerten van een groot projectkoor, solozangers en orkest. Er is een nieuw thema: THUIS IS HIER – met een nieuwe set popliederen die binnen een verhaal – net als in het bekende televisieprogramma The Passion – een diepere betekenis krijgen. Inmiddels hebben zich al meer dan 80 mensen ingeschreven. Er is inmiddels een wachtlijst voor vrouwen, maar zoeken we voor een betere verdeling van stemmen nog wel naar mannen die mee willen zingen. De repetities starten na de zomervakantie en zijn op de woensdagavond in de Nieuw Jeruzalemkerk.
Ook inschrijving van mannen is beperkt, wacht daarom niet te lang – uiterlijk 10 juni 2018.
Contactpersoon: Jan Gerzinus Jongsma (email: jgjongsma@gmail.com)
Inschrijving op de website: thankyouforthemusic.nl

Gambia
De opbrengst van de collecte die gehouden werd tijdens de school/gezinsdienst in februari, was bestemd voor Stichting De regenboog voor Gambia. Stichting De regenboog voor Gambia zet zich in voor goed onderwijs voor jongens en meisjes en voor goede medische voorzieningen.
Gambia is het kleinste land van Afrika en een arm land, omdat ze geen grondstoffen hebben om uit te voeren.
In de meivakantie ben ik met nog 17 anderen naar Gambia geweest om daar de gerealiseerde projecten te bezoeken. Het was een zeer enerverende reis, waarbij we veel hebben gezien.
-We bezochten een medische post die in februari is geopend. Op het moment dat we daar aankwamen, was er net een meisje binnengebracht dat was gebeten door een hond. Een hele klus om de grote wond te hechten. Fijn dat er een voorziening was waar ze geholpen kon worden.
-We mochten een jongetje uit het ziekenhuis halen. Hij had een zware operatie ondergaan. Dit was mogelijk gemaakt door de stichting.
-De stichting heeft er voor gezorgd dat er een prachtig schoolgebouw werd gerealiseerd. De Bethelschool, gelegen naast de Bethelkerk. Veel voorzieningen waren er niet, de schriften, pennen etc. die we mee hadden genomen werden dan ook dankbaar in ontvangst genomen. We hebben ook scholen bezocht die het veel minder hadden. Groepen van 50/60 kinderen in een klas, zijn daar geen uitzondering. Lessen worden voluit op het bord geschreven, leermiddelen hebben we amper gezien.
-Bij een kraamkliniek stonden ze buiten in de rij om als het zover was, binnen te bevallen. De medische zorg laat ook daar nog genoeg te wensen over. De sterfte onder pasgeborenen en moeders is dan ook groot.
-We hebben een aantal compounds ,een omheinde leefomgeving voor families, bezocht en hebben ook op z’n Gambiaans gekookt en gegeten.
Er is nog veel meer te vertellen over wat we hebben gezien, omstandigheden waaronder gewerkt wordt . Het straatbeeld, de loslopende koeien, geiten, de felgekleurde(prachtige) kleding van de dames , de markten, de visserij. Als de gelegenheid zich voordoet wil ik ook best wel meer over vertellen aan de hand van foto’s.
Wat we ook veel tegenkwamen was dankbaarheid en blijdschap voor wat er gerealiseerd is.
De kinderen van de Klimop hebben een aantal acties gehouden waardoor, samen met de opbrengst van de collecte, €570,00 overgemaakt kon worden.
Wim Annen, van Stichting de Regenboog voor Gambia, bedankt iedereen voor de geweldige bijdrage.
Wilt u meer weten over het werk van de stichting, dan is hij ook bereid om daar over te komen vertellen.
Roelina de Boer, leerkracht CBS Klimop .

…Bijbelleesrooster

Wat lezen we vandaag?
Juni
Zo 3 juni Job 1:1-12
Ma 4 juni Job 1:13-22
Di 5 juni Job 2:1-13
Wo 6 juni Job 3:1-26
Do 7 juni Psalm 12
Vr 8 juni Marcus 3:7-19
Za 9 juni Marcus 3:20-35
Zo 10 juni Marcus 4:1-9
Ma 11 juni Psalm 84
Di 12 juni Job 8:1-22
Wo 13 juni Job 9:1-24
Do 14 juni Job 9:25–10:7
Vr 15 juni Job 10:8-22
Za 16 juni Psalm 55:1-12
Zo 17 juni Psalm 55:13-24
Ma 18 juni Job 28:1-28
Di 19 juni Job 29:1-20
Wo 20 juni Job 29:21–30:19
Do 21 juni Job 30:20-31
Vr 22 juni Job 31:1-15
Za 23 juni Job 31:16-40
Zo24 juni Job 38:1-15
Ma 25 juni Job 38:16-30
Di 26 juni Job 38:31–39:12
Wo 27 juni Job 39:13-30
Do 28 juni Job 40:1-14
Vr 29 juni Job 40:15-24
Za 30 juni Job 40:25–41:26
Zo 1 juli Job 42:1-17

…Kerkdiensten

Zondag 10 juni 9:30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 17 juni 9:30 uur
Ds. Baas ( voorthuizen)
Eerste collecte: Binnenlands Diaconaat Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 24 jnui 9:30 uur
Slotdienst
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 1 juli 9:30 uur
Ds. van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: Jeugdwerk
Met school naar de kerk.
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Helpt u mee
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 11, juni 2018, totaal nummer 229.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juli/augustus ligt zondag 1 juli in de kerk. De kopij kan tot zondag 24 juni 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Tjalling de Jager
t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571