Kerknieuws mei 2018

Wat altijd is geweest

Lied van vandaag en morgen

Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
Zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
Zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht
zal hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Huub Oosterhuis

…Om te beginnen
Heeft u er ook al zo van genoten? De zon, de tulpen, het voorjaar. Het is stelen, want het is wel Nederlands weer. De zon schijnt als ik moet werken en binnen zit.
Is het weekend of vakantie, moet ik maar afwachten of de zon dan ook wil schijnen. Dat is het leven nou eenmaal zult u zeggen. Pak je kansen en mogelijkheden op de momenten die langskomen. Ziet u ze allemaal? Benut u ze dan ook? Ik vergeet het wel eens. Druk met de dagelijkse dingen. De laatste tijd word ik daar subtiel op gewezen. Onze dochter belt en dan krijg ik ook onze kleindochter van 2 jaar aan de telefoon. Dat is zo’n onbevangen zonnetje, dat ik me gelijk realiseer dat er ook vele andere dingen zijn waar ik van kan genieten. En ja, soms moet ook ik daar op gewezen worden. Een broer van mijn moeder had daar een mooie uitspraak voor: “Geniet u maar, uw tijd gaat nu in!”
Er is ons veel gegeven om van te genieten.
Zoek het in de kleine dingen, ze worden vanzelf groter.
Waar we ook zijn, wie we ook zijn, wat er ook op ons pad is gekomen en ons leven gaat bepalen, er blijven momenten waar we van kunnen genieten. Dingen die ons gaande houden. Voor ons allemaal een andere inhoud, andere basiswaarden in het leven.
Tot slot nog zo’n uitspraak die we allemaal kennen: “Zoekt en gij zult vinden”.
Fijne momenten toegewenst.

Marianne Leune.

…’Ik bid voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven’ (Joh. 17:20)
We vieren deze maand Hemelvaartsdag en ruim een week later Pinksteren.
We gedenken dat de verheerlijkte Jezus zijn levendmakende Geest aan zijn volgelingen geeft. De kerk wordt geboren. Een steeds groter wordende groep mensen kiest er – tegen alle mogelijke weerstanden in –
om de gekruisigde en opgestane Heer Jezus te volgen en te vertegenwoordigen.
In getuigenis. In dienstbaarheid. In het samen één zijn.
Wij leven inmiddels vele eeuwen later.
Dat die kerk er nog steeds is, is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt! Want na de hemelvaart van Jezus’ stond die piepjonge kerkelijke gemeenschap er wel alleen voor. Tenminste, zij hadden Jezus niet meer onder hen op de manier zoals dat een aantal jaren zo was geweest. Hij reisde niet meer met hen langs dorpen en steden en gaf hen niet meer het onderwijs zoals Hij dat bijvoorbeeld in de Bergrede had gedaan.
De evangelist Johannes schrijft uitgebreid over Jezus’ zorgen om die jonge kerk, vlak voordat Hij zou worden gearresteerd.
Die zorgen vinden we terug in wat we noemen het ‘Hogepriesterlijk gebed’.
Als een hogepriester, een middelaar tussen God de Vader en het volk, bidt Hij voor de kerk die zou ontstaan. Pleit Hij voor de gemeente bij de Vader. In dat gebed is te lezen dat Hij bidt ‘voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven.’
Deze bede zette mij erbij stil dat we vaak zeggen dat het samen kerk-zijn Gods werk is en dat Hij Degene is die harten kan raken. Dat is helemaal waar. Tegelijk licht in deze bede ook iets op van onze menselijke verantwoordelijkheid dat die kerk ook zal blijven bestaan. Het hangt óók af van onze ‘verkondiging’! Met andere woorden, dat de kerk in deze wereld bestaat is ook het gevolg van het feit dat het verhaal van de levende Heer is doorverteld en doorgegeven en voorgeleefd van generatie op generatie. Dat geeft een ontzagwekkend gevoel. Het feit dat wij samen kerk zijn is het gevolg van al die vorige generaties die het verhaal hebben doorverteld. Dat u of jij dit kerkblad leest heb je (mede) aan hen te danken!
De andere kant van de medaille is dat het einde van de kerk niet verder verwijderd is dan één enkele generatie. Als de huidige generatie zou verzuimen de goede boodschap door te geven, ja wat dan?
Hoe zouden dan de mensen die over pakweg 100 jaar leven van de levende Heer kunnen weten? Behalve dan misschien dat de Bijbel nog in een museum te vinden is. Maar een kerk die getuigt van de levende Heer, die is dan onvindbaar.
Ik denk dat wij Jezus’ zorgen in deze tijd wel herkennen. We vieren de feesten deze maand, tegelijk spookt daar ook die gedachte in ons achterhoofd van hoe het in de toekomst zal gaan met de kerk.
De meeste kerkgemeenschappen in de polderdorpen worden kleiner en er liggen uitgewerkte plannen om de krachten te bundelen in een samenwerkingsverband. Gaat het lukken om de kerk op het dorp te behouden? Kunnen we straks nog Pinksteren als ‘verjaardag van de kerk’ in ons dorp vieren?
Jezus’ gebed zet aan tot het nemen van verantwoordelijkheid. Jazeker is de kerk Gods werk, tegelijk is onze verkondiging daarbij onontbeerlijk. Dan denk ik inderdaad aan het doorgeven van het Bijbelse getuigenis aan de volgende generatie. Dan denk ik ook aan onze onvoorwaardelijke dienstbaarheid richting die dorpsgenoten die wel een helpende hand kunnen gebruiken. Of aan de keuze om een taak binnen de gemeente te aanvaarden zodat het samen kerk-zijn ook daadwerkelijk mogelijk blijft. Of ik denk aan de zorgvuldige omgang met elkaar, waarin we gemaakte afspraken nakomen en missers kunnen erkennen. Een teken van trouw zijn aan elkaar zoals de Heer aan ons trouw is.
Goed om deze maand bij stil te staan denk ik. Hoe wij met elkaar de liefde van onze levende Heer kunnen verkondigen. Inspirerend om te weten dat Jezus in dit alles voor ons bidt.

…Meeleven en privacy
Onder het kopje ‘meeleven’ schrijf ik regelmatig over het wel en wee binnen onze gemeenschap. Dit wordt over het algemeen zeer gewaardeerd, want het geeft de kans om met elkaar mee te leven. Ook als je niet regelmatig in de kerk komt. Misschien is het opgevallen dat ik in de loop van de tijd minder ben gaan schrijven. Dit heeft alles te maken met het recht op privacy.
Met goede bedoelingen kun je informatie aan elkaar doorgeven, tegelijk kan publicatie van deze informatie ook kwetsbaar maken.
Deze maand worden nieuwe en strengere privacyregels vanuit de overheid van kracht. De kerkenraad heeft hier over gesproken en het College van Kerkrentmeesters zal onderzoeken welke gevolgen deze regels voor ons als gemeente hebben.

…Huwelijksjubilea
We feliciteren deze maand drie echtparen met een mooi huwelijksjubileum.
Op 12 mei zijn Sytse en Martje van der Meer-Posthuma 40 jaar getrouwd.
Hetzelfde aantal huwelijksjaren vieren Theo en Freda Veerbeek-Jonker op 18 mei.
Een paar dagen later op 20 mei vieren Martin en Ria Brondijk-van de Veen hun 55 jarig jubileum.
Voor alle drie echtparen een kostbaar moment om in dankbaarheid te vieren.

…Pinksteren
Zondag 20 mei is het Pinksteren en vieren we natuurlijk dit verjaardagsfeest van de kerk. Het is niet gelukt extra muzikale medewerking voor deze dienst te vinden. Wel maken we er op andere manieren een feestelijke dienst van! Zo is er iets speciaal voor de kinderen, gaan we even op een andere manier met elkaar aan de slag met het thema en siert de bloemschikking van Ina Hospers het liturgisch centrum.
Na de dienst is er gelegenheid samen koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

…Dorpskerken NOP
Tijdens de gemeenteavond van 12 april hebben we een goed gesprek met elkaar kunnen voeren over de samenwerkingsplannen vanuit de Dorpskerken NOP die steeds iets concreter worden. Van verschillende kanten hebben we de plannen benaderd en uiteindelijk gaf het plakken van stickers op de grote vellen waarop de modellen stonden getekend een afgewogen beeld. De kerkenraad evalueert de input die is gegeven en bespreekt dit in de vergadering van 28 mei met de kerngroep van de Dorpskerken NOP.
Als lid van de kerngroep voer ik momenteel in alle dorpen gesprekken over de plannen. Na de ronde van vorig seizoen ben ik er opnieuw van onder de indruk hoe in elk dorp de kerk van onze levende Heer mensen samenbrengt. Hoe anders het wel eens wordt voorgesteld, de kerk en het Verhaal van de opgestane Heer ‘leeft’ toch echt. Eind van deze maand hopen we als kerngroep de ronde langs de dorpen te kunnen voltooien. De opgestelde verslagen van de gesprekken worden dan naast elkaar gelegd om een totaalbeeld te kunnen vormen. Uiteraard wordt dit beeld dan weer gecommuniceerd naar de kerkenraden.

…Classis Overijssel-Flevoland
Zoals ik vorig jaar tijdens een gemeenteavond heb verteld is per 1 mei de nieuwe classisindeling in gegaan. Van de ruim 70 classes wordt teruggegaan naar 13 regionale classes. Onze classis Flevoland gaat op in de nieuwe classis Overijssel-Flevoland. De nieuwe classis zal met name bestuurlijke taken op zich nemen. Door de schaalvergroting is het de bedoeling dat de vergaderdruk voor de lokale gemeenten afneemt. Niet meer voor elke vergadering zal een afgevaardigde uitgezonden hoeven worden. Toch blijft er voorlopig wel iets van de oude classis Flevoland bestaan in de vorm van de ‘ring’ Flevoland. De ring is bedoeld als platform voor ontmoeting tussen naburige gemeenten. Hoe die ontmoeting in Flevoland/NOP georganiseerd zal gaan worden is nog niet bekend. Deze maand komt de ring voor het eerst bijeen om hierover te praten.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring die vanuit Bijbels perspectief probeert te ontdekken hoe je persoonlijk geloof in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. De eerstvolgende ontmoeting is op donderdag 31 mei bij de fam. Lamse. We volgen een boekje over het Bijbelboek Daniel met de titel ‘Durf te vertrouwen’. We gaan deze avond verder met hoofdstuk 4. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
10 mei, dienst Hemelvaart, 9.30u De Ruimte
14 mei, kerngroep Dorpskerken, 14.00u De Ruimte
14 mei, moderamen, 20.45u De Ruimte
15 mei, Jeugdwerkplatform Dorpskerken, 20.00u locatie n.n.b.
15 mei, Ring Flevoland/NOP, 19.30u locatie n.n.b.
17 mei, Werkgemeenschap NOP, 9.30u De Ontmoeting Emmeloord
20 mei, dienst Pinksteren, 9.30u De Ruimte
24 mei, stuurgroep Dorpskerken, locatie n.n.b.
28 mei, kerkenraad, 20.00u De Ruimte
31 mei, Geloven.nu, 20.00u Vliegtuigweg 3A

…In Memoriam
Annie Veltman-Eelderink
*13 september 1937 – † 21 maart 2018

Als jongste van het gezin Eelderink, bestaande uit 9 kinderen, werd Annie geboren op de boerderij in Ruurlo. Als kind werkte Annie altijd veel mee op de boerderij. Het was een tijd waarin je niet de kans kreeg om jezelf verder te ontwikkelen, iets wat Annie altijd jammer heeft gevonden en haar eigen kinderen later wél toe stimuleerde. Toen Annie in de huishouding werkte in een huisartsengezin in Borculo ontmoette ze Sim, die hier als bakker langs de deur kwam. Eenmaal in 1961 getrouwd verhuisde het stel naar de Noordoostpolder.
Het was moeilijk wennen voor Annie in de polder. Ze bleef hopen ooit weer eens terug te kunnen gaan naar de Achterhoek.
Wonend in de Vlashof ontstond een gezin met 6 kinderen. Dit bracht best veel drukte met zich mee. Er werd keihard gewerkt om de eindjes aan elkaar te knopen. Annie was druk met een aantal werkhuizen, appels plukken en het rondbrengen van ochtendkranten bij bezorgers door de hele polder. Trots was Annie op de tuin.
Heel wat uren bracht zij hier in door om er voor te zorgen dat alles mooi groeide en bloeide. Kerkelijk was zij actief in het doorgeven van de liederen voor de zondagse dienst. Ook liep zij met het Verjaardagsbusje.
In 1988 overleed Sim en moest Annie alleen verder. Het harde werken ging onvermoeibaar door. In 1995 kreeg Annie de diagnose MS en moest een stuk zelfstandigheid ingeleverd worden.
Een lange revalidatieperiode volgde.
Dat het werk niet meer gedaan kon worden als voorheen was moeilijk te accepteren. Gelukkig is de MS vrij stabiel gebleven en kon Annie zich jarenlang goed redden.
In 2014 werd de diagnose Alzheimer gesteld. Het was onvermijdelijk de zelfstandigheid nu te moeten opgeven en te verhuizen naar Wittesteijn in Emmeloord.
Haar gestructureerdheid en harde werken hebben veel van Annie en haar naasten gevraagd. Wel stond zij altijd klaar met praktische hulp. In de laatste periode van haar leven kwamen steeds meer de zachte karaktertrekken tevoorschijn.
Op dinsdag 27 maart hebben we afscheid genomen in een dienst van Woord en Gebed. Aansluitend hebben we op de Algemene Begraafplaats het lichaam van Annie begraven op de plek waar ook Sim is begraven. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen wij kracht en troost toe in het geloof dat God ons mensen draagt in leven en in sterven.

Fam. Veltman
Ds. Van Rheenen

…70+ jarigen mei
14-05 G. Vedelaar
20-05 R. de Vries
21-05 T. Smid- Akkerman
24-05 A. Nijmeijer

…Mutaties
Overgeschreven:
Naar de Protestantse gemeente Emmeloord,
mevr. M.H. Spijk-Oudshoorn i.v.m. verhuizing naar Emmeloord

…Huwelijksjubilea:
07-05 dhr. T. de Jager en mevr. J.W.Bunschoten, 25 jaar getrouwd
12-05 dhr. S. van de Meer en mevr. M.T. Posthuma, 40 jaar getrouwd
18-05 dhr. H.T. Veerbeek en mevr. F.J. Jonker, 40 jaar getrouwd
20-05 dhr. M.N. Brondijk en mevr. R.H. Van de Veen, 55 jaar getrouwd

…Bloemengroet
1 april Elly Versluis
8 april Janny Oosterhuis
15 april Marleen Spijk
22 april fam Snoek
29 april Jan en Sina Feddes

…Collectes
Kerk
Zondag 28 januari € 82,40
zondag 4 februari € 53,90
zondag 11 februari € 34,50
zondag 18 februari € 88,74
zondag 25 februari € 54,80

Diaconie
Zondag 28 januari € 84,99 Voedselbank
Zondag 4 februari € 56,80 Werelddiaconaat
Zondag 11 februari € 40,30 Catechese en Educatie
Zondag 18 februari € 183,20 Gambia
Zondag 25 februari € 58,05 ISEE

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 16-4-2018
Onze voorzitter, Tjalling de Jager, opende de vergadering met een gedicht uit het dagboek van Anselm Grun. Aansluitend hebben we in het bezinningsmoment gesproken over 1 Petrus 4 vers 7-11.
We spraken met elkaar vanuit het thema ‘Leven in het licht van de eeuwigheid’. Beschouw jezelf een als een ‘beheerder van Gods veelsoortige gaven’. Wat doet dat met u/jou? Met elkaar kwamen we tot veelsoortige reacties. Elkaar bij de les houden; nieuwsgierigheid, ontdekkend; iedereen heeft wel iets te geven; iets betekenen voor een ander; verantwoordelijkheidsgevoel, maar niet echt als een last. Een tweede vraag was ’Een ouder iemand geeft aan dat het leven weinig zin meer heeft”. Hoe reageer je dan vanuit hetgeen wat Petrus schrijft? Menigeen vond dit lastig. Het is makkelijk om te zeggen ‘doe dit …., doe dat ….., wees dankbaar. Bidden is misschien het enige wat de wereld nodig heeft. Je kunt de oudere ook begrijpen en in gesprek gaan, samen bidden. Dit was een moeilijk onderwerp en tevens ook goed om hier met elkaar over te praten. Aansluitend deelden we de zorg voor de gemeente.
De notulen werden besproken en goedgekeurd. Vervolgens hebben we gesproken over de Paascyclus. Donderdag en vrijdag werden als prettig ervaren.
De film op zaterdag was goed, maar paste het in de paascyclus? Misschien moeten we meer richting “stil” op die dag.
Eerste Paasdag was een mooie dienst. Wens is om een volgende keer meer van de trompetten te kunnen genieten.
De Gemeenteavond was goed verlopen en de kerkenraad concludeerde dat het onderwerp na de pauze goed was ontvangen. We beseffen dat een vorm van samenwerking nodig is en dat we daar zelf een rol in hebben. Ondertussen is de groep Jeugddiensten NOP ook bezig met samenwerking. Elke maand een jeugddienst/Anders-dan-Anders-dienst in een ander dorp. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. Het onderwerp Privacywetgeving geldt ook voor ons.
Dit gaat vooral over het plaatsen van foto’s en adressen op onze website.
De kerkenraad is bezig om daar een weg in te vinden. Bij de mededelingen / rondvraag hebben we het gehad over een ‘hand-geven’ door de voorganger aan het einde van de dienst bij de uitgang. Aan de voorganger zal gevraagd worden of hij/zij dit wil en de dienstdoende ouderling blijft dan naast de voorganger staan.
Andries sluit de vergadering af met het gedicht “Juist voor jou” uit ‘In zijn schaduw’ van Enny Yskes-Kooger.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

…C.V.N.
Middagexcursie
Donderdag 17 mei gaan we naar het Kroonluchtersmuseum in Oldebroek.
Aansluitend is de broodmaaltijd.
Vertrek is om 13.30 u. bij de Ruimte

…Nieuws van de Commissie Kerkrentmeesters
Bedankt!
Heel veel gemeenteleden zijn in januari druk geweest met het rondbrengen en ook weer ophalen van de enveloppen voor de Aktie Kerkbalans 2018.
Een jaarlijks terugkerende actie die heel veel tijd vraagt van de lopers.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de inspanning die geleverd is, en voor de financiële bijdrage die we van u mochten ontvangen. Samen met het collecte geld is er weer een mooi bedrag binnen gekomen om het kerkenwerk voort te kunnen zetten.

Namens de commissie,
Jaap Reitsema

…Kan ik wat voor je doen?
Dit was op zondag 22 april het thema van de dienst. Er zijn best veel mensen die iets voor een ander willen doen, maar vaak niet weten waar hulp nodig is.
De Thuiszorg-Nagele kent deze mensen vaak wel en zij willen u als vrijwilliger heel graag in contact brengen met iemand met een hulpvraag. Dus: Wie wel eens een boodschap voor een ander wil doen of iemand naar het ziekenhuis wil begeleiden, meld u aan! Dit kan telefonisch of per mail naar mij en ik geef uw naam en tel.nr. dan door aan de thuiszorg.
Wieke van der Sar (06-25463896 of vandersarpw@gmail.com )

…Nieuws om door te geven
Bijbelverkoop in China aan banden
De Chinese regering haalt sinds kort de touwtjes strakker aan door oude regels nieuw leven in te blazen. Volgens die regels mogen webshops geen bijbels verkopen, en dat geldt ook voor niet aan een kerk verbonden boekwinkels.
Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere landen om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop en verspreiding van bijbels. Ook roept hij namens de Chinese kerken op tot gebed voor de christenen en de bijbelverspreiding in China.

NBG en Huis van Belle maken Bijbel voor tienermeiden
Veel christelijke tienermeiden willen graag elke dag bijbellezen, maar vaak lukt dat niet: ze vinden de Bijbel ingewikkeld en ze hebben het druk. Dat blijkt uit een enquête van Huis van Belle. Op 18 mei verschijnt de ‘Belle Bijbel’, een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Huis van Belle.
De ‘Belle Bijbel’ is de complete Bijbel in Gewone Taal met 100 themapagina’s in kleur.
Prijs: € 29,50. Vanaf 18 mei verkrijgbaar in de boekhandel en in de Bijbelwebshop van het NBG.

Masterclasses revisie Nieuwe Bijbelvertaling
In de periode april t/m juni houdt het Nederlands Bijbelgenootschap op diverse plaatsen in Nederland een masterclass over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. De masterclasses worden geleid door vertalers Jaap van Dorp of Matthijs de Jong.
De masterclasses zijn bedoeld voor predikanten, kerkelijke werkers en anderen die beroepsmatig veel met de Bijbel bezig zijn. Voor de masterclasses die plaatsvinden vanaf 28 mei kan men zich aanmelden via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap: https://www.bijbelgenootschap.nl/masterclass/

Groen perspectief op de Bijbel
Onlangs verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) het boek Maak je bijbel groen. Samen met een workshop en een bijbelleesplan geeft dit boek zicht op wat de Bijbel te zeggen heeft over duurzaamheid.
Gekoppeld aan het boek verschijnt binnenkort ook de toolkit Op groene voet. Daarin zit onder meer een handleiding met twee formats voor een groene wandeling en workshop.
Maak je bijbel groen is voor € 16,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via de Bijbelwebshop van het NBG. Meer informatie over de toolkit met wandeling en workshop is te vinden via debijbel.nl/opgroenevoet.

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Mei
Ma 7 mei Genesis 8:15-22
Di 8 mei Spreuken 30:10-14
Woe 9 mei Spreuken 30:15-33
Do 10 mei Psalm 93
Vrij 11 mei Genesis 9:1-7
Za 12 mei Genesis 9:8-17
Zo 13 mei Genesis 9:18-28
Ma 14 mei Spreuken 31:1-9
Di 15 mei Joël 2:18-27
Woe 16 mei Joël 3:1-5
Do 17 mei Joël 4:1-8
Vrij 18 mei Joël 4:9-21
Za 19 mei Genesis 10:1-32
Zo 20 mei Genesis 11:1-9
Ma 21 mei Spreuken 31:10-31
Di 22 mei Jozua 23:1-16
Woe 23 mei Jozua 24:1-13
Do 24 mei Jozua 24:14-28
Vrij 25 mei Jozua 24:29-33
Za 26 mei Romeinen 12:1-8
Zo 27 mei Romeinen 12:9-21
Ma 28 mei Romeinen 13:1-7
Di 29 mei Romeinen 13:8-14
Woe 30 mei Psalm 11
Do 31 mei Marcus 2:1-12
Juni
Vrij 1 juni Marcus 2:13-22
Za 2 juni Marcus 2:23–3:6
Zo 3 juni Job 1:1-12

…Kerkdiensten

Donderdag 10 mei 9:30 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 13 mei 9:30 uur
Liesbeth Winters (Kraggenburg)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 20 mei 9:30 uur
Pinksteren
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Zending
Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bij voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 27 mei 9:30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 3 juni 9:30 uur
Ds. Van Keulen (Luttelgeest)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 10, mei 2018, totaal nummer 228.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei ligt zondag
3 juni in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 mei 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Tjalling de Jager
t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.