Kerknieuws april 2018

PLEK

Alles wat ik zoek
is een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent

Die stem is mijn bestemming
die woorden zijn mijn doel
achter mijn beklemming
leeft een diep gevoel
een ongehoord verlangen
dat zachtjes naar me wenkt
en fluistert
laat je niet zo leiden
door wat een ander van je denkt.

Dus ik hoef niet aan te komen
met wat ik kan en wat ik doe
ik hoef niet uit te leggen
man, ik ben zo moe
niet reserveren, niet beleggen
geld speelt geen rol
en niemand zal zeggen:
sorry, het is vol.

Dat is wat ik zoek
een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.

Kees van der Zwaard

…Als het Pasen is geweest
Na Pasen heb ik altijd het gevoel een beetje in een gat te vallen. De 40-dagentijd met zijn bijzondere karakter is voorbij. De diensten in de Stille Week, die ik altijd intensief doorleef, liggen achter ons. En de Paaszondag, het hoogtepunt van het liturgisch jaar, is uitbundig en dit jaar zelfs met trompetgeschal gevierd. Sinds het Kerstfeest van een paar maanden geleden hebben we toegewerkt naar deze climax. Wat nu rest aan feestelijkheden dit seizoen is Hemelvaart en Pinksteren. Ja, zeker waard om gevierd te worden! Tegelijk hebben ze toch iets van een soort toegift. Het evangelie is met Pasen volbracht. De plot van het verhaal is verteld.
‘En nu?’ Met andere woorden: wat voor een tijd is de tijd ná Pasen? Wat moeten we ermee, of beter gezegd: wat kúnnen we ermee?
De Griekse taal, de taal van het Nieuwe Testament, heeft twee begrippen voor de tijd. Het ene is chronos, dat wij kennen van chronologisch. De tijd wordt met chronos gezien als een opeenvolging van gebeurtenissen. Zo beleven wij over het algemeen de tijd, die onze tikkende klokken aangeven. Als een stroom die één kant op beweegt. Dat heeft iets onvermijdelijks. We hebben te aanvaarden wat de tijd die op ons afkomt brengt.
Het andere woord dat het Grieks kent voor tijd is het woord kairos. Dit woord heeft de betekenis van een goede gelegenheid, de tijd die ergens rijp voor is, het juiste moment. In het Bijbelboek Prediker lezen we over deze opvatting van tijd in die bekende woorden: ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien…’(Prediker 3:1-2). In zijn brief aan de Efeziërs schrijft Paulus: ‘Gebruik uw dagen goed’, waar hij het woord kairos gebruikt. De vertaling is wat zwak, want je zou het beste kunnen vertalen met: ‘Buit uw dagen uit.’ Kairos is een woord dat op de markt gebruikt werd voor het kopen van de juiste aanbiedingen. Sommige mensen wisten precies op het juiste moment hun slag te slaan.
Eerder kopen betekende teveel betalen en later komen betekende een lege kraam. Het ‘uitbuiten’ van Paulus betekent dus ‘op het juiste moment je slag slaan’.
Terug naar de tijd na Pasen. Als je deze tijd opvat in termen van ‘chronos’ dan val je inderdaad in een gat. Het feest is gevierd, we kunnen weer overgaan tot de orde van de dag. Maar de Bijbel ademt uit dat de tijd na Pasen veel meer tot zijn recht komt als ‘kairos’. Want Jezus’ opstanding uit de dood is niet alleen een historische gebeurtenis in de chronologie van de tijd. Een gebeurtenis waar we kennis van hebben kunnen nemen. Het bericht van Jezus’ opstanding uit de dood is veel meer. Het is een teken dat de tijd rijp is. Dat dit het moment is om ons leven te vernieuwen: de opgestane Heer centraal te zetten in ons leven. Te leven als mensen ‘die met Christus zijn opgewekt’, zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Kolosse. Te getuigen ook van Gods verzoenende liefde, die de schijnbaar onvermijdelijke gevolgen van onze missers in de chronos doorbreekt. Wat een bevrijding!
Eigenlijk geweldig dus deze tijd na Pasen. De tijd van ons leven!

…Meeleven
We leven mee met mevr. Leistra die op het moment dat ik dit schrijf verblijft in de Talmahof. De bedoeling is dat zij naar een andere plek in Emmeloord gaat waar zij iets meer plek heeft voor haar eigen spulletjes en wat zelfstandiger kan wonen. Bij alle afwegingen en het loslaten van haar huisje aan de Ring wensen wij haar veel wijsheid en sterkte.

Geboren
We leven mee met Henrieke en Sebastiaan van Wijnen (Ramsweg 1-A, 8307 RK te Ens). Zij konden op 1 maart hun dochter Myrthe verwelkomen, een zusje voor Luuk. Op het mooie geboortekaartje schrijven zij: ‘Een nieuw leven, klein en teer, is toch heel bijzonder, we beseffen ook deze keer, het is en blijft Gods wonder.’ Van harte gelukgewenst met dit nieuw wonder in jullie gezin!

…Overleden
Woensdag 21 maart overleed mevr. Annie Veltman-Eelderink op 80-jarige leeftijd. Zij verbleef de laatste jaren in Wittensteijn in Emmeloord. De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op dinsdag 27 maart. Het In Memoriam wordt geplaatst in de volgende Kerknieuws.

…Dorpskerken NOP
Momenteel wordt in de kerkenraden de notitie besproken, waarin meerdere modellen van een volgende stap in de samenwerking worden beschreven. Ondertussen zit het Jeugdplatform niet stil. Op 7 maart kwamen de jeugdwerkers bijeen in Ens en hebben zich onder meer laten informeren over ‘The God Story’, een project dat de komende maanden wordt opgezet in de Noordoostpolder. Verder heeft het platform plannen ontwikkeld om de jeugddiensten in de dorpen meer op elkaar af te gaan stemmen. Het voorstel gaat op korte termijn naar de kerkenraden.

…Gemeenteavond 12 april
Vorige maand heb ik al iets geschreven over de invulling van de gemeenteavond op donderdag 12 april. Naast de gebruikelijke financiële verantwoording van het College Kerkrentmeesters en de Diaconie/Zending heeft de kerkenraad ervoor gekozen opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. In een extra kerkenraadsvergadering op 6 maart jl. heeft de kerkenraad uitvoerig gesproken over de notitie van de Dorpskerken NOP waarin meerdere modellen worden gepresenteerd voor verdere stappen in de opbouw van de samenwerking. Hoe zou die samenwerking er wat onze gemeente betreft er het beste kunnen uitzien? Wat is voor onze gemeente bij intensievere samenwerking belangrijk? Voordat de kerkenraad verder in gesprek gaat met de Dorpskerken NOP wil zij uw reactie horen op de voorstellen. In een powerpoint presentie wordt de stand van zaken toegelicht.
Daarna is het de bedoeling dat het gesprek zich met name toespitst op wat wij als essentieel zien in ons gemeente-zijn. Een belangrijk gesprek waarbij de kerkenraad uw en jouw stem graag beluistert en meeneemt in verdere overwegingen. De avond begint om 20.00u en om uiterlijk 22.00u sluiten we af en is er gelegenheid om met elkaar nog wat te drinken en na te praten.

…PopUp zondag 22 april
Natuurlijk staat het ons nog helder bij hoe polderband PopUp optrad in de Anders dan Anders van maart vorig jaar. En ze komen terug! Op 22 april doet de band Nagele aan met een dienstvullend optreden in samenwerking met de organisatoren achter ‘Uurtje Feest’ uit Bant. Er is een mix ontstaan van sterke bekende liedjes en aansprekende teksten. Een hele goede gelegenheid om vrienden en buren mee te nemen! Van harte welkom! Zondag 22 april, 10.00u, De Ruimte.

…Geloven.nu
Geloven.nu is een ontmoetingskring die vanuit Bijbels perspectief probeert te ontdekken hoe je persoonlijk geloof in het (drukke) dagelijks leven een passende plaats kunt geven. De eerstvolgende ontmoeting is op donderdag 19 april bij de fam. de Vries. We volgen een boekje over het Bijbelboek Daniel met de titel ‘Durf te vertrouwen’. We gaan verder met hoofdstuk 3. Mocht je willen meedoen of eerst meer weten, neem dan even contact op met Cock Francke, tel. 06-53291812 of via mailadres info@cofra-pennen.nl.

…Meivakantie
Van 27 april tot en met 6 mei heb ik meivakantie. Voor dringende aangelegenheden kunt u/jij contact opnemen met één van de wijkouderlingen of de scriba.

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Hattem 038-3374368). Emailen kan altijd via predikant@pkn-nagele.nl. Heeft u/ heb jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
9 april, Moderamen, 19.30 De Ruimte
12 april, Gemeenteavond, 20.00u De Ruimte
16 april, Kerngroep Dorpskerken, 13.30u De Ruimte
16 april, Kerkenraad, 20.00u De Ruimte
19 april, Geloven.nu, 20.00u Sluitgatweg 4
22 april, Oec. Dorpsdienst met PopUp, 10.00u De Ruimte

…70+ jarigen april
03-04 J.Woltinge, Karwijhof 33
03-04 M.F. Lindemulder-Kühlman, Eggestraat 3
17-04 J. van Ittersum, Ring 2
18-04 Tj. de Jager, Zinkstuk 43 Urk
20-04 L.G. Vedelaar-Klei, Zuidwesterringweg 6-2

…Bloemengroet
4 maart Riemke Neve
11 maart Jan en Nel de With
18 maart Johan van Eerde
25 maart dhr K.Sibma

…Collectes
Kerk
zondag 28 januari € 82,40
zondag 4 februari € 53,90
zondag 11 februari € 34,50
zondag 18 februari € 88,74
zondag 25 februari € 54,80

Diaconie
zondag 28 januari € 84,99 Voedselbank
zondag 4 februari € 56,80 Werelddiaconaat
zondag 11 februari € 40,30 Catechese en Educatie
zondag 18 februari € 183,20 Gambia
zondag 25 februari € 58,05 ISEE

…Kort verslag kerkenraadsvergadering 19-3-2018.
Onze voorzitter, Tjalling de Jager opende de vergadering met het gedicht “Open je handen” van Boele Ytsma, uit ‘Pasen vieren’. Aansluitend hebben we in het bezinningsmoment gesproken over 1 Petrus 3 vers 13-18. Met als thema ‘De Kracht van hoop’. De centrale vraag voor vanavond was: Stel dat iemand jou vraagt uit te leggen waar jouw geloof op gebaseerd is. Welke woorden zouden dan voor jou belangrijk zijn? Gaande het gesprek kwamen er allerlei woorden naar voren: de 10 geboden, vertrouwen op…, verlangen naar…, je mag er zijn, iedereen is geliefd, aandacht voor anderen. Samenvattend konden we concluderen dat een dergelijke vraag een diversiteit aan gedachten oproept. Zoals gebruikelijk deelden we aansluitend met elkaar de zorg voor de gemeente. De notulen werden vervolgens besproken. T.a.v. de bankkosten die we elk jaar weer moeten betalen, heeft Johan Wander uitgezocht of het mogelijk is om de rekening van de Diaconie en de Zending samen te voegen. Om de inkomsten te behouden blijkt het toch beter te zijn alles te laten zoals het nu is. Een aanvulling op het onderzoek wat Adri Leune doet m.b.t. ‘het Raam’: hij heeft nu een duidelijke foto en een document over de geschiedenis ervan én informatie van de bedenkers. Binnenkort wil hij met anderen hier verder over in gesprek. Pionieren in de verte is een onderwerp wat nu steeds terug gaat komen. De kerkenraad heeft er een extra avond voor genomen om met elkaar te spreken over dit onderwerp. Over vormen van samenwerken, zoals bijvoorbeeld activiteiten voor de jeugd. Wat willen we niet missen als gemeente en waarom niet. Waar kunnen we eventueel wel raakvlakken vinden in de polder. Wat is samen kerk-zijn. Een onderdeel van de komende gemeenteavond wordt hier ook aan besteed. Het is goed om als gemeente een mening te gaan vormen.
Bij de mededelingen / rondvraag hebben we onze zorg uitgesproken over de kinderoppas tijdens een dienst. De kerkenraad stelt voor een lijstje maken van mensen die bereid zijn om (indien er kinderen zijn) uit de kerk gehaald te kunnen worden. Hopend op een aantal namen, waarmee voorkomen kan worden dat steeds dezelfde personen moeten oppassen.

Wieke van de Sar sluit de avond af met de Zegenbede van Franciscus van Assissi.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse gemeente Nagele.

Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Zo 1 april Marcus 16:1-8
Ma 2 april Sefanja 1:1-13
Di 3 april Sefanja 1:14–2:3
Wo 4 april Sefanja 2:4-15
Do 5 april Sefanja 3:1-8
Vr 6 april Sefanja 3:9-20
Za 7 april Genesis 2:4b-17
Zo 8 april Genesis 2:18-25
Ma 9 april Genesis 3:1-24
Di 10 april Spreuken 22:17-29
Wo 11 april Spreuken 23:1-14
Do 12 april Spreuken 23:15-25
Vr 13 april Spreuken 23:26-35
Za 14 april Psalm 4
Zo 15 april Genesis 4:1-16
Ma 16 april Genesis 4:17-26
Di 17 april Spreuken 24:1-9
Wo 18 april Spreuken 24:10-22
Do 19 april Spreuken 24:23-34
Vr 20 april Psalm 10
Za 21 april Genesis 5:1-24
Zo 22 april Genesis 5:25–6:4
Ma 23 april Spreuken 25:1-15
Di 24 april Spreuken 25:16-28
Wo 25 april Spreuken 26:1-12
Do 26 april Spreuken 26:13-28
Vr 27 april Spreuken 27:1-11
Za 28 april Spreuken 27:12-27
Zo 29 april Genesis 6:5-22
Ma 30 april Genesis 7:1-24
Di 1 mei Spreuken 28:1-16
Wo 2 mei Spreuken 28:17-28
Do 3 mei Spreuken 29:1-14
Vr 4 mei Spreuken 29:15-27
Za 5 mei Spreuken 30:1-9
Zo 6 mei Genesis 8:1-14

…Kerkdiensten

Zondag 8 april 9:30 uur
Ds. Bregman (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 15 april 9:30 uur
Guus Doorn (Rutten)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 22 april 10.00 uur
(m.m.v band PopUp)
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Eredienst en kerkmuziek
Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. Gemeenten zoeken om die reden naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen. Op verschillende plaatsen in ons land zijn pioniersplekken ontstaan waar mensen wekelijks mee kunnen doen met een morgengebed en een avondgebed. Tijdens deze korte vieringen met veel ruimte voor stilte, ontmoeting met God en met elkaar, zingen mensen Gods lof, bidden ze en lezen ze in de Bijbel. Deze eeuwenoude manier van vieren biedt rust in de hectiek van het dagelijks bestaan. De Protestantse Kerk bundelt de ervaringen en deelt materiaal om nieuwe vormen van vieren een
stimulans te geven.
In de Kerk van Rwanda (EPR) spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. In iedere kerk zijn er koren en muziekgroepen. De kerk biedt ruimte aan jongeren om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja

Zondag 29 april 9:30 uur
Ds. Westerman (Marknesse)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Zondag 6 mei 9:30 uur
Ds. T van Staalduine
Eerste collecte: Missionair werk
Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.
De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie. We bevelen de collecte van harte bij u aan!
Tweede collecte: Kerk
KND: Nee

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, eenentwintigste jaargang, nummer 9, april 2018, totaal nummer 227.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei ligt zondag
6 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 april 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Tjalling de Jager t: 0527-652304, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.