Kerknieuws april 2015

Tussen waken, tussen dromen
Klein Paaslied

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ‘t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

Hanna Lam

…Om te beginnen
Dit stukje schrijf ik net nadat we als diakenen de vrij te besteden inkomsten van 2014 verdeeld hebben over diverse goede doelen. De vraag om financiële ondersteuning voor projecten is groot.
We moesten dus weer keuzes maken uit een voorselectie. Schrap je dan een project voor ex-gedetineerden of een project voor kinderen van asielzoekers of een project voor acceptatie van seksuele minderheden of ……. . Schrijnende gevallen maar je kan er geen geld voor geven.
Verderop in dit kerkblad kunt u lezen welke projecten we gekozen hebben. Veel naasten kunnen we hiermee helpen, nog veel meer naasten kunnen we niet helpen.
Dat is toch een essentie van het christelijke geloof: heb u naasten lief als uzelf.
Maar wie is je naaste: je familie of de mensen in je woonomgeving of de hele Noordoostpolder of alle Nederlanders inclusief en Oost-Europese arbeidsmigranten, asielzoekers en uitgeproduceerden of ook de Grieken en de Syriërs en …… .
In Bijbelse tijden lag dat denk ik makkelijker want je wist niet van leed wat een paar honderd kilometer verderop speelde. Je naasten dat waren de mensen in je woonomgeving. Nu horen, zien en lezen we over de problemen van onze naasten wereldwijd kort nadat er een ramp is opgetreden. Moeten we al die mensen dan helpen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn. We hebben weer heel wat kunnen doen en dat is mooi. Ook anderen dragen hun steentje bij. Laten we hopen en bidden dat eens alle oorlog, strijd en rampen voorbij zijn.

Johan Wander

…Meditatie
“Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen”(Luc. 24:14)

Het is eigen aan ons mens-zijn. Als we iets hebben beleefd, dan hebben we de behoefte daarover te praten. Aan kinderen is dat heel goed te zien. Als ze van school thuiskomen, moet eerst het verhaal van die dag verteld worden. Dan in er weer tijd voor andere dingen. Ook als we volwassen en ouder worden, blijft die behoefte bestaan.
Neem alleen al het fenomeen Facebook.
Je zou het als een moderne manier kunnen zien om aan zo veel mogelijk mensen te vertellen wat je hebt beleefd. En wie in de leeftijd is gekomen vooral terug te kijken, kan daar soms niet over uitgepraat raken.
De behoefte erover te praten is des te sterker als er iets ingrijpends is gebeurd. Dit is wat er aan de hand is met de mannen die op de dag van Jezus’ opstanding op weg zijn vanuit Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs. Zij waren als pelgrims in Jeruzalem geweest om het Pascha te vieren. Het feest van de bevrijding van het slavenjuk van Egypte. Het gedenkfeest van Gods bevrijdend handelen in de geschiedenis. En gedurende die gedenkdagen waren zij getuige geweest van de schermutselingen rondom de persoon van Jezus. Uit het verloop van hun gesprek blijkt dat zij Hem met aandacht hadden gevolgd. Niet als een neutrale toeschouwer, nee met een zekere verwachting.
Met gerede hoop. Want vanuit Gods bevrijdend handelen in de geschiedenis, was de belofte opgekomen dat God Israël opnieuw zou bevrijden. Zou deze Jezus dan de langverwachte man zijn die deze beloften van bevrijding zou gaan vervullen? Nu dan van de Romeinse overheersing? Maar de hoop was vervlogen.
De hogepriesters en leiders van het volk hadden Jezus ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. En nu was het al drie dagen stil geweest. Alleen, er waren deze ochtend vrouwen bij het graf geweest en deze hadden zijn lichaam daar niet gevonden. Engelen zouden bovendien gezegd hebben dat Hij leeft! Kunnen we dan toch blijven hopen? Is er dan toch iets groots gaande? Wat is het toch verwarrend, wat moeten we met dit alles toch aan?
Vaak wordt er gezegd dat het kerk-zijn waar wij nu deel van uitmaken is begonnen op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest Jezus volgelingen inspireerde.
Toch, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat deze twee mannen die druk pratend onderweg waren naar Emmaüs de eerste kerk vormden. Zij vertelden elkaar over hun hoop en over hun verwarring over de dingen die gebeurd waren in Jeruzalem.
Is dat niet precies waarom wij iedere zondag, op de dag van Jezus opstanding,
bij elkaar komen? En als zij dan druk over hun hoop en verwarring in gesprek zijn, dan komt de Heer Zelf in hun midden en wijst hen de weg door de Schriften, totdat Hij het brood breekt en zij Hem herkennen. Is dat niet precies waar ook wij op hopen als wij als gemeente bijeen zijn?
Het verhaal van de Emmaüsgangers komt daarmee heel dichtbij. Wij kunnen onszelf in deze twee mannen herkennen.
Daaruit komt dan meteen ook een belangrijk aspect van ons gemeente-zijn naar voren. Een aspect dat fundamenteel is voor ons gemeente-zijn. Het is dit: dat we met elkaar in gesprek blijven. Dat we onze hoop en onze verwarring aan elkaar blijven vertellen. Dat we samen blijven zoeken naar wat die gebeurtenissen toen in Jeruzalem te betekenen hebben.
Voor deze tijd. Voor ons mensen.

… Meeleven
Dhr. Chris Bulk (Vliegtuigweg 8) was gevallen en had na een paar dagen enorm veel pijn. Hij werd enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle voor observatie. Weer thuisgekomen is het best een hele klus om het zien te redden.

Dhr. Herman Horsman (Ring 62) verbleef op de verpleegafdeling van IJsselheem in het Isala Ziekenhuis te Zwolle. Voor verder herstel verblijft hij tijdelijk bij zijn zoon in ’s Hertogenbosch. Heel mooi dat het weer zo de goede kant op gaat.

Mevr. Siena Feddes (Tarwehof 33) viel thuis op een harde vloer. Schrik en het gezicht kapot was het resultaat. Gelukkig is het gezicht weer geheeld en is er geen blijvende schade.

Dhr. Cees Jonker (De Klamp 121) werd inwendig bestraald. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Nu is het zaak het herstelproces alle ruimte te geven.

Dhr. Zevenbergen (Schokkerringweg 5/1) is thuis gevallen en enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Inmiddels is hij weer thuis.
We leven met elkaar mee en dragen elkaar op in onze gebeden aan God onze Heer. Hij kan meer doen dan wij beseffen of kunnen vermoeden.

… Diensten rondom Pasen
Net als voorgaande jaren zijn de diensten rondom Pasen voorbereid in samenwerking met een groep gemeenteleden.
De thematiek van de drie dagen vóór Pasen is dit jaar: Tot het uiterste…
Met indringende beelden proberen we de gebeurtenissen rond Jezus dichter naar onze leefwereld te brengen.
Een liturgieboekje begeleid ons verder in zang, gebed, Bijbellezing en stilte momenten. Op Paasmorgen vieren we de opstanding van onze Heer. Alida Hoekstra draagt met haar zang muzikaal haar steentje bij. We hopen zo rond het belangrijkste christelijke feest weer goede en gezegende diensten met elkaar te beleven.

… Groeien bij de Bron
Om het geloof ‘levend’ te houden is vernieuwing en verdieping nodig. In dat licht is ons jaarthema ‘Groeien bij de Bron’. In de kerkbladen bied ik maandelijks één of meerdere bijbelverzen aan om het geloofsleven mee te voeden. Ze zijn bedoeld om te overdenken of te bespreken bij het begin van een overleg of vergadering.
In de maand april laten we Johannes 20 vers 21 door ons heen gaan: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.
In welke spanningsvolle situatie ben jij betrokken? Hoe zou jij daar vrede kunnen brengen?

…Ontmoetingskring Geloven.nu
De volgende avond dat ontmoetingskring Geloven.nu bijeenkomt is op 30 april.
De rode draad door de gesprekken is het thema ‘discipelschap’. Deze avond zal het gaan over ‘Eenvoudig leven’. We komen samen bij Cock Francke (Sluitgatweg 17) en beginnen om 20.00 uur. Rond 21.45 uur sluiten we af. Wil je meedoen of eerst meer informatie, bel even met Cock (tel. 06-53291812).

…Uit het Dorpskerkenoverleg
De afgelopen maanden is een scan uitgevoerd naar de behoefte aan een gezamenlijk jeugdwerker voor de dorpskerken in de Noordoostpolder.
De rapportage van deze scan is inmiddels binnen gekomen. De aanbevelingen en voorstellen die worden gedaan in de rapportage worden deze maand besproken in de kerngroep van de dorpskerken en de verschillende dorpskerkenraden.
Er lijkt een einde te komen aan een periode waarin een flink aantal dorpskerken een vacature hebben voor een predikant of kerkelijk werker. Naar verwachting wordt in mei de nieuwe predikant ds. Ilonka Terlouw in de gemeente van Tollebeek bevestigd. In Marknesse zijn ook hoopgevende vorderingen in het beroepingswerk bereikt. Een kandidaat wordt een deze weken voorgesteld aan de gemeente. De gemeente van Rutten zit juist in de beginfase van het beroepingswerk. Hier zal op korte termijn een commissie worden gevormd en begonnen worden met het werven van kandidaten.
In Kraggenburg wordt nog overwogen welke stappen te ondernemen na het vertrek begin dit jaar van de kerkelijk werker.
Het aanbod van thema-avonden voor alle dorpsgemeenten is niet helemaal uitgepakt als bedoeld. De opgaven voor de avonden kwamen grotendeels uit de eigen gemeenten van de voorgangers.
Dit doet de vraag opkomen of de vorm waarin het aanbod werd gedaan passend was. Ook kan de vraag gesteld worden of er niet teveel verwacht wordt van de leden van de dorpsgemeenten, met name als het gaat om het reizen naar een ander dorp.
Deze vragen worden de komende tijd geanalyseerd.

… Even er tussenuit
Na de volle weken die zijn vooraf gegaan aan Pasen zijn Gyopár en ik er een weekje tussenuit. Dit betekent dat ik van 6 t/m 13 april niet in het dorp ben.
Voor waarneming door collega’s is gezorgd.
Bij behoefte aan begeleiding van een predikant kunt u contact opnemen met de scriba.

…Contact
Mijn werkdagen zijn ‘s maandags, dinsdags en donderdags. Op deze dagen ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders 038-3374368).
Heeft u/jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Een hartelijke groet,
ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
2-4 april: Diensten Stille Week 19.30u SOW-kerk
5 april: Pasen 9.30u SOW-kerk
16 april: Moderamen 19.30u SOW-kerk
20 april: Kerkenraad 20.00u SOW-kerk
30 april: Geloven.nu 20.00u Sluitgatweg 17

…70+ jarigen april
03-04 M.F. Lindemulder-Kühlman, Havenweg 12 D
03-04 J. Woltinge, Vliegtuigweg 3 D
15-04 A.J.E. Maatman-Vos, Wendakker 34
18-04 T. de Jager, Zinkstuk 43 Urk
24-04 R. te Raa-Kolkman, Havenweg 8-1

…Mutaties
…Uitgeschreven
A.J. Janse, Schokkerringweg 11

…Bloemengroet
1 mrt: Mevr R. Neve,
Gerstehof 19, i.v.m. haar verjaardag.
8 mrt.Trudie Duijff als groet
15 mrt: Dhr Bulk sr,
Vliegtuigweg 8 ivm ziekte.
22 mrt: Mevr D.I. de Visser,
Tarwehof 27, als groet.

…Collectes
KERK
zondag 15 februari 2015 € 84,07
zondag 22 februari 2015 € 70,03
zondag 1 maart 2015 € 54,19
zondag 8 maart 2015 € 86,00
woensdag 11 maart 2015 € 55,10

DIACONIE
Zondag 15 februari 2015
Project school: €132,25
Zondag 22 februari 2015
ISEE: €86,66
Zondag 1 maart 2015
Voorjaarszending: € 55,25
Zondag 8 maart 2015
40 dgn Binnenlands Diaconaat: € 88,60
Woensdag 11 maart 2015
Biddag: Diaconie: €40,30

…Kort verslag kerkraadsvergadering
Maandag 16 maart 2015.
De voorzitter Jan Hospers heet iedereen welkom. In het bijzonder wordt Trudie Duijff welkom geheten. Het is vanavond haar eerste vergadering in haar nieuwe periode als kerkenraadslid. Vervolgens wordt gesproken over gemeenteleden die extra zorg nodig hebben. Het wel en wee wordt gedeeld met elkaar.
Met het bezinningsmoment wordt gesproken over Romeinen 15 vers 7.
Dit gedeelte gaat over het aanvaarden van elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Hierna gaat ds Gerlof van Rheenen ons voor in gebed. De notulen van de vorige vergadering en de ingekomen stukken worden besproken. Ds Gerlof van Rheenen praat ons daarna bij over het Dorpskerkenoverleg. In de dorpen van de NOP hebben meerdere plaatsen geen predikant. Maar er komt verandering.
Op 24 mei is de intrededienst van ds Ilonka Terlouw in Tollebeek. Ook in Marknesse zijn ze in een vergevorderd stadium met het zoeken, en vinden, van een nieuwe predikant. In Kraggenburg en Rutten worden commissies ingesteld om op zoek te gaan naar de verschillende mogelijkheden (kerkelijk medewerker/predikant).
Het polderbreed aanbieden van bijeenkomsten, in januari en februari, is wel doorgegaan maar helaas waren alleen aanmeldingen uit de eigen gemeente ( waar ook de bijeenkomst plaatsvond). Misschien is het volgen van een cursus in een ander dorp teveel gevraagd, maar misschien is het ook wennen. Dit wordt nog geëvalueerd.
De commissie bijzondere diensten is bij elkaar geweest. Ze hebben gesproken over welke diensten ze gaan begeleiden.
Dit gaan ze doen in samenwerking met andere commissies. Zo wordt de slotdienst in juni samen met de kindernevendienst voorbereid en de startdienst in september met enkele leden van de kerkenraad.
Het College van Kerkrentmeesters houdt zich op dit moment bezig met de subsidieaanvraag voor het onderhoud van de kerk. De pastorale raad doet huisbezoeken bij de dertigers. N.a.v. de enquête vinden interessante gesprekken plaats. Het is goed om als kerk belangstelling te tonen. Tijdens de rondvraag komen nog enkele kleine dingen naar voren. Reinou Geschiere sluit de vergadering af met het lezen van een verhaal over een rijke en arme familie.

Maja Hospers-de Groot, scriba Prot. Gem. Nagele.

…Uw gift goed besteed
Recentelijk heeft de diaconie met het collectegeld 2014 een aantal giften gedaan. In totaal is er € 1.225,- geschonken aan:
• De Rudolphstichting Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind
• Exodus Nederland: Perspectief voor (ex) gedetineerden
• Stichting INLIA: Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland
• Eigen inkomsten voor gehandicapten in Birma/Myanmar
• Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan
• Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië
• Acceptatie van seksuele minderheden in Zuid-Afrika

Ook de zendingsgelden die in 2014 binnengekomen zijn, zijn verdeeld. Totaal is €900,- geschonken aan zendingsprojecten van Kerk in Actie:
• Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch land Bangladesh
• Geloven in verzoening in Colombia
• Strijd tegen huiselijk geweld en ondersteuning in het onderwijs in India
• ‘Handen en voeten geven’ aan boeren op Zuid Sumatra
• Vakopleiding voor straatjongeren in Kameroen
• Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda

Het geld wat het verjaardagfonds dit jaar op gaat brengen willen we besteden aan minderbedeelden in de NOP. We nemen contact op met de voedselbank om na te gaan of we wat kunnen doen voor kinderen van mensen die aangewezen zijn op de voedselbank.

De diaconie

…Eerste jubileum The Passion

De binnenstad van Enschede maakt zich op voor het eerste jubileum van The Passion. De EO en KRO zenden de eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal van Jezus op de donderdag voor Pasen voor de vijfde achtereenvolgende keer live uit op NPO 1.

Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt The Passion al sinds de start. Tijdens The Passion worden veel teksten uit de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.

Het paasverhaal is kostbaar
Het decor, de artiesten en de Nederlandstalige liederen zijn ieder jaar anders, maar aan het verhaal wordt niet getornd. Sterker nog: die volgt de letterlijke geschiedenis van 2000 jaar geleden. Peter Beker is vanaf het begin als EO-hoofdredacteur bij het muzikale evenement betrokken: “Het paasverhaal is kostbaar, we willen het elk jaar weer als een nieuwe beleving laten voelen.”

Enschede
Inspiratiebron daarvoor is onder meer de stad waar The Passion plaatsvindt. Enschede heeft een groot litteken opgelopen na de vuurwerkramp 15 jaar geleden. Daarop bouwt de stad nu voort. The Passion gaat over lijden, dood, opstanding en hoop; elementen die je in de geschiedenis van Enschede terugvindt.

Vaste waarde
The Passion is een vaste waarde geworden op de jaaragenda en het paasverhaal van ‘iedereen’. Kijkers en bezoekers laten zich inspireren door de alledaagse thema’s die het eeuwenoude verhaal in zich draagt, zoals opoffering, verraad en onvoorwaardelijke liefde. In afgelopen jaren namen de lokale en landelijke initiatieven rondom het evenement steeds meer toe.

Rolverdeling
Jim de Groot speelt dit jaar de rol van Jezus. Maria wordt gespeeld door Shirma Rouse, Jeroen van der Boom speelt Petrus en Jeroen van Koningsbrugge speelt Judas. Daarnaast neemt Jon van Eerd de rol van Pontius Pilatus op zich, Robert ten Brink is de verteller en Bridget Maasland doet verslag van de processie met het grote, verlichte kruis. De muzikale begeleiding is dit jaar wederom in handen van Eric van Tijn en zijn orkest.

Samenwerking
The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en de Gemeente Enschede en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

…Lezing over Bonhoeffer op 29 april
De Protestantse Gemeente van Emmeloord nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst waarin we na willen denken over de actuele betekenis van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. De bijeenkomst is in een zaal van MFC De Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN in Emmeloord op woensdag 29 april, om 20:00 uur. Spreker is die avond dr. Edward van ’t Slot uit Zwolle.
Dr. Van ’t Slot is gepromoveerd op een dissertatie over Bonhoeffer. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het feit, dat het op 9 april 70 jaar geleden is, dat Bonhoeffer in concentratiekamp Flossenbürg door het nazi-regiem werd opgehangen. Hij had meegedaan aan de mislukte aanslag op Hitler in juli 1944. Vooral de brieven die Bonhoeffer uit de gevangenis naar zijn vriend Bethge stuurde hebben blijvende betekenis voor het denken over religie.
Als een brok graniet staat Bonhoeffer op de weg van kerken en andere gemeenschappen, waar ze niet omheen kunnen. Zijn denken heeft het Evangelie van Jezus weer volop maatschappelijke betekenis gegeven. Bonhoeffer is slechts 39 jaar geworden.
Graag willen we deze avond met u nadenken over Dietrich Bonhoeffer. Hartelijk welkom! Het is niet noodzakelijk maar wel prettig wanneer u zich van tevoren aanmeldt via heidi@pgemmeloord.nl
De pastores van de PGEmmeloord

…Discipelschapsweekend
met Martin Brand

In het weekend van 24 t/m 26 april organiseert zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie samen met Martin Brand het Discipelschapsweekend: een weekend met eerlijke en praktische toespraken over het volgen van Jezus in de wereld van nu. Opgave voor het weekend kan via www.operatiemobilisatie.nl.
Martin, ambassadeur van OM, neemt de deelnemers mee in bijbelstudies over de thema’s: ‘Geliefd, Geroepen, Gezonden’. Martin: “Ik hoop dat de deelnemers God beter zullen leren kennen en dagelijks willen gaan leven voor Hem! We zullen met elkaar zingen, in kleine groepjes doorpraten, wat sporten voor de liefhebbers, samen eten en hopelijk heel veel lol hebben!”. Naast het doorpraten in gespreksgroepjes is er ruimschoots de tijd voor ontspanning en het leren kennen van nieuwe mensen.
“Het is bijzonder om samen te zijn met anderen die ook graag meer uit hun leven met God willen halen. Dat alleen al is een reden om te komen!”, aldus de zanger en spreker. Het weekend vindt plaats in het Zomerhuis op camping de Oldemeyer te Hardenberg, gelegen in het prachtige Overijsselse Vechtdal.

Neem voor vragen contact op met Operatie Mobilisatie via info.nl@om.org of 0527-615607.

…Bijbelleesrooster

Wat lezen we vandaag?
wo. 1 Marcus 14:1-11
do. 2 Marcus 14:12-52
vr. 3 Marcus 14:53–15:39
za. 4 Marcus 15:40-47
zo. 5 Marcus 16:1-8
ma. 6 Marcus 16:9-20
di. 7 Handelingen 19:21-34
wo. 8 Handelingen 19:35–20:6
do. 9 Handelingen 20:7-12
vr. 10 Handelingen 20:13-24
za. 11 Handelingen 20:25-38
zo. 12 Handelingen 21:1-14
ma. 13 Micha 1:1-7
di. 14 Micha 1:8-16
wo. 15 Micha 2:1-5
do. 16 Micha 2:6-11
vr. 17 Micha 2:12-3:4
za. 18 Micha 3:5-12
zo. 19 Micha 4:1-8
ma. 20 Micha 4:9-14
di. 21 Psalm 98
wo. 22 1 Johannes 1:1-10
do. 23 1 Johannes 2:1-11
vr. 24 1 Johannes 2:12-17
za. 25 1 Johannes 2:18-29
zo. 26 1 Johannes 3:1-10
ma. 27 1 Johannes 3:11-24
di. 28 Psalm 23
wo. 29 Hooglied 1:1-7
do. 30 Hooglied 1:8-17

…Kerkdiensten

Donderdag 2 april, 19:30 uur
Witte donderdag (Heilig Avondmaal)
Ds. G. van Rheenen
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt armoede bestreden, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast
Tweede collecte: kerk
KND: geen
Oppas: geen

Vrijdag 3 april, 19:30 uur
Goede vrijdag
Ds. G. van Rheenen
Collecte: geen
KND: geen
Oppas: geen

Zaterdag 4 april, 19:30 uur
Stille Zaterdag
Ds. G. van Rheenen
Collecte: geen
KND: geen
Oppas: geen

Zondag 5 april, 9.30 uur
Ds. G. van Rheenen
Eerste collecte: Jeugdwerk
Geef het licht van Pasen aan kinderen
Het is Pasen. We vieren het feest van de opstanding. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk en kan vragen oproepen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint kerkelijke werkers op het gebied van Jeugdpastoraat en ontwikkelt specifieke handvatten hoe je met kinderen in gesprek kunt gaan over deze en andere vragen. Met de gemeenten denkt JOP graag mee over het totale jeugdbeleid. Ook ondersteunt JOP de ouders via het tijdschrift ‘Moments’ waarin bijvoorbeeld een thema als ‘rouw, afscheid en verder gaan’ aan bod kan komen. JOP gelooft dat de boodschap van Pasen een boodschap is die de moeite waard is voor ieder kind.
Tweede collecte: Kerk
KND: geen
Oppas: Mevr. C. Bouwman

Zondag 12 april, 9.30 uur
Ds. Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Kerk in Actie totaal
Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Ze behoren tot de armste bevolkingsgroepen van Bangladesh. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft daarom zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, al jaren lang ondersteund door Kerk in Actie, biedt hulp in de vorm van trainingen, maar geeft ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen naailes om zelf voor inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.
Tweede collecte: Kerk
KND: Geen
Oppas: Iris / Nynke

Zondag 19 april, 9:30 uur
Ds. G. van Rheenen
Eerste collecte: Eredienst en kerkmuziek
De eredienst ziet er in alle protestantse gemeenten anders uit. Er wordt ingetogen of juist uitbundig gevierd. Op veel plekken ontstaan ook nieuwe vormen van vieren. Zo werd in de Protestantse Gemeente Gramsbergen de e-meeting bedacht. Deze ontstond omdat de grotere kinderen voor wie er geen kindernevendienst meer was amper in de kerk kwamen, omdat de vorm van de kerkdienst niet aansloot bij hun beleving. De e-meeting is interactief en gericht op ontmoeting met elkaar. Het begon met een kleine groep jongeren, maar al gauw kwamen er steeds meer mensen op af en inmiddels is het een dienst voor alle leeftijden. Onder de titel ‘Vieren in huis en kerk’ helpt de Protestantse Kerk gemeenten om vernieuwend, eigentijds en aansprekend te vieren. Gemeente-adviseurs verzamelen voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten. Met de opbrengst van de collecte kunnen gemeenten worden ondersteund met nieuwe initiatieven om in de eredienst aan te sluiten bij de leefwereld van mensen.
Tweede collecte: Kerk
KND:
Oppas: Mevr. v.d. Vlekkert / Lisse

Zondag 26 april, 9:30 uur
Ds. Keize (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
Ook dit jaar dragen we bij aan één van de projecten van de Jerusalem Children and Community Development Organisation. In de plaats Debre Berhan, in het noordoosten van Ethiopië, wordt aan de armste wijkbewoners geleerd hoe ze de vuilstortplaatsen achter de huizen kunnen omtoveren in tuinen waarin volop groente en fruit wordt geproduceerd. Een ander onderdeel van dit project is het trainen van de mensen in het kleinschalig houden van vee. De opbrengst is niet alleen voor eigen gebruik, maar ook om te verkopen op de markt.
Tweede collecte: Kerk
KND:
Oppas: Cock / Bernd

…Colofon
Kerkblad van de SOW-Kerk Nagele, achttiende jaargang, nummer 8, april 2015, totaal nummer 193.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad van mei ligt zondag 26 april in de kerk. De kopij kan tot maandag 20 april 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen, Willemsvaart 1-504, 8019 AA Zwolle,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Jan Hospers t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl
Scriba: Maja Hospers, t: 0527-652996, e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571. Website: www.pkn-nagele.nl