Kerknieuws maart 2015

De veiligheidsgordel voor de ziel.

Een kudde schapen hoeden,
wat weten wij er van.
Wie ziet er ooit een herder,
wat is dat voor een man?

Maar zeg je “autorijden”,
dan weet je waar het om gaat.
Je weet dat je moet remmen,
bij het rode licht op straat.

Als Jezus nu zou leven,
Hij nam geen herders meer,
maar zijn gelijkenissen
vond hij vast in het verkeer!

Dan weet ik bijna zeker,
Hij sprak in deze tijd:
“Draag steeds je autogordel,
voor eigen veiligheid.”

’t Geloof is als die gordel,
al wil je er niet aan.
Je ziel is dan veel veiliger,
op ’s werelds autobaan!

Dit gedicht is geschreven door Marrigje Kuhlman
(moeder van Marijke Lindemulder)

…Om te beginnen
Aan de Lijnbaan in Wijckel,  woont een bijzonder mens: Greetje van Beusichem – Husen. Ze werkte voor de Generale Diaconale Raad van de Nederlands Hervormde Kerk, was heilsoldaat in Utrecht maar laat in de tweede helft van haar leven haar kunstzinnige talenten zien. Ze maakte een kruisweg in 16 schilderijen, “Sprakeloos”genoemd en schrijft vooral iconen. Ja, zo noem je dat, iconen schrijf je en schilder je niet.
De serie “Sprakeloos vertelt het lijdensverhaal van Christus in afbeeldingen van “gewone”mensen. Opvallend in het werk zijn de sprekende ogen van de mensen, de wanhoop en het verdriet zijn zo levensecht.
In 2000 werden de werken voor het eerst geëxposeerd  op een tentoonstelling in Canterbury in Engeland. Sindsdien gingen ze heel Nederland door.
Greetje wordt geïnspireerd door haar liefde voor God en ook door psalm 118: ”Ik zal niet sterven maar de grote daden van de Here vertellen.”
Iedere woensdagmorgen rijd ik naar Wijckel om te schilderen en mij te laten inspireren door deze bijzondere vrouw.
Het is een voorrecht om samen met haar in dat kleine atelier bezig te zijn met verf en verhalen.
In deze 40-dagentijd waarin wij ons voorbereiden op het Paasfeest komt Greetje naar Nagele met haar serie schilderijen “Sprakeloos” en wil zij ons er over vertellen.
Ik hoop dat velen van u zullen komen op 12 maart om midden in de 40-dagentijd geïnspireerd te worden  door de schilderijen en de verhalen van Greetje.
Annie Reitsema

…Meditatie ‘Waar is God..?’(deel 2)
De vraag ‘Waar is God…?’ is bij tegenslag of het zien van onrecht heel begrijpelijk. Zelfs Johannes de Doper ging twijfelen, nadat Hij Jezus als de Messias en Verlosser had aangewezen. Kort daarna was hij in een kerker vastgezet en was zijn situatie uitzichtloos. Als Jezus hoort van zijn twijfel roept Hij op tot het zien van de tekenen van verlossing. Ook al zijn het tekenen en is die verlossing nog niet volledig. En maant Hij tot vertrouwen. Maar vroegen we ons af, is vertrouwen op grond van wat?
Wanneer Jezus in antwoord op de vertwijfeling van Johannes de Doper maant tot vertrouwen, dan weet Jezus waar Hij het over heeft. De profeet Jesaja had al geprofeteerd: ‘Hij werd veracht en door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.’ Jezus leerde inderdaad het lijden kennen tijdens zijn korte bestaan op deze aarde. Zo kende Hij lichamelijk lijden. Tijdens de veertig dagen waarin Hij in de woestijn werd verzocht, had Jezus intense honger en dorst, was Hij uitputting nabij. Bij zijn kruisiging heeft Hij helse pijn moeten doormaken. Geen twijfel, dat dit type lijden Hem bekend was. Jezus kende ook de pijn van afwijzing. Hoewel het lijkt dat Jezus een zekere populariteit genoot, maakt Hij vooral mee dat mensen van Hem wegliepen. Zelfs zijn meest naaste leerlingen vluchtten toen Hij verraden en gearresteerd werd. Toen Hij aan het kruis hing werd dit pijnlijk zichtbaar. Van de grote schare die Hem aanvankelijk volgde, stonden onder aan het kruis er nog maar een handjevol. Of dat nog niet genoeg was, moest Hij ook nog eens de diepst mogelijke pijn van afwijzing doormaken: het verlaten voelen door God de Vader. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’
Wanneer wij te maken hebben met verlies en verdriet, wanneer wij het gevoel hebben dat God ver weg is, dan zijn wij verbonden met Jezus. Hij weet immers hoe het is. Hij is er vertrouwd mee. Die verbondenheid met Jezus’ lijden kan ons leed enigszins verlichten. We staan er door die verbondenheid immers niet alleen in.
Daar komt bij dat Jezus in zijn lijden Zelf heeft voorgedaan waar Hij ons toe oproept: te vertrouwen. Vertrouwen op God de Vader. Hij koos daar Zelf ook voor. Bedenk immers dat Jezus als Zoon van God de macht en de kracht had om dit lijden niet te ondergaan. Ja, Hij had inderdaad de macht Zichzelf te redden van het kruis, zoals iemand Hem bespottend toeriep.
En Hij had ook de macht om wraak te nemen. Maar Hij deed het niet.
Hij koos ervoor te vertrouwen. Dat God de Vader rechtvaardig zou oordelen. Dat God de Vader op het juiste moment zou handelen.
We begonnen met de vraag ‘Waar is God..?’ die ons in situaties van lijden en onrecht flink kan bezighouden. Door de lijdensweg van Jezus, die we in deze 40dagentijd gedenken, ontdekken we dat we in ons eigen lijden met Hem verbonden zijn. Hij is vertrouwd met wegen van pijn en afwijzing. Ondanks dat blijft het aankomen op vertrouwen. Te blijven vertrouwen, zoals Jezus deed. Tot het uiterste.

…Meeleven
Dhr. Herman Horsman (Ring 62) kwam thuis uit het ziekenhuis, maar werd al snel weer opgenomen omdat het niet goed ging. Na een paar dagen behoorlijk ziek te zijn geweest ging het weer berg opwaarts. Momenteel verblijft hij in het revalidatiecentrum van IJsselheem, dat gevestigd is in het Isala ziekenhuis (V2.6).
Dhr. Jonker (De Klamp 121) onderging de afgelopen periode diverse onderzoeken in het ziekenhuis. De resultaten stemmen tot zorg. Of en welke behandelingen er eventueel komen wordt nog bekeken. We staan om hem en zijn vrouw heen.
Dhr. Breas (Hof van Smeden) kampt met een breuk in het been dat maar niet wil helen. Hij ligt al wekenlang op bed in de hoop op verbetering. Ondanks deze nieuwe tegenslag probeert hij met zijn vrouw de moed erin te houden.
Dhr. Zevenbergen (Schokkerringweg 5/1) is in het najaar in het ziekenhuis geweest om te worden gedotterd, maar dit bleek na vele pogingen niet mogelijk. Je daarbij kunnen neerleggen vraagt heel wat van een mens. Met de weinige adem die rest lukt het toch om het thuis te redden.
Als gemeente van de Heer dragen we zorg voor elkaar. Een blijk van meeleven doet goed. Het herinnert er aan in de strijd die gestreden wordt er niet alleen voor te staan. En wat doet het een mens veel, te weten dat anderen je opdragen in hun gebeden.

…Overleden
In de vroege ochtend van dinsdag 17 februari overleed mevr. Henderika (Ria) de Wilde-Woltmeijer (Ring 42) op 68-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Lelystad. Een In Memoriam is opgenomen in dit blad.

…Geboren
De familie van der Sar heeft er weer een nieuwe loot bij. Maandag 16 februari werd Cas Gerwin geboren bij Gerbrand en Annelies (Tarwehof 14). De eerste foto’s van de zesponder konden nog dezelfde avond door een trotse oma worden getoond. Van harte gelukgewenst!

… Groeien bij de Bron
Om het geloof ‘levend’ te houden is vernieuwing en verdieping nodig. In dat licht is ons jaarthema ‘Groeien bij de Bron’. In de kerkbladen bied ik maandelijks één of meerdere  bijbelverzen aan om het geloofsleven mee te voeden. Ze zijn bedoeld om te overdenken of te bespreken bij het begin van een overleg of vergadering. In de maand maart laten we Prediker 11 vers 6 door ons heen gaan: Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. Lees ook eventueel Marcus 4: 1-20 over de gelijkenis van de zaaier. Wat kun jij er persoonlijk aan doen dat het zaad van Gods Woord in jouw leven kan ontkiemen en vruchtdragen?

…40dagentijd
Het thema van de 40dagentijd is dit jaar ‘Open je handen’. Dit thema komt op uit het verhaal van de broodvermenigvuldiging, waarbij Jezus een mensenmenigte te eten geeft. Waar moet het eten voor zovelen vandaan komen? Jezus kijkt omhoog en heft zijn open handen naar de hemel. Dan zijn vijf broden en twee vissen genoeg. Het verhaal is niet alleen een oproep om te delen van wat je hebt. Minstens zozeer is het een aansporing om te durven ontvangen. Open je handen voor de overvloed die je gegeven wordt!

Er is weer een boekje voor persoonlijk gebruik beschikbaar om in de 40dagentijd te volgen.  Het is te bestellen in de hal van de kerk via het inschrijfformulier. Ook is er weer een app voor de mobiele telefoon beschikbaar om te downloaden.

…Nieuwe ambtsdrager
Nou nieuw ook weer niet, ze is een bekende in de kerkenraad: Trudie Duijff. Na rijp beraad heeft zij ‘ja’ gezegd om ouderling voor onze gemeente te worden. Wat zijn we er blij mee dat Trudie het kerkenraadsteam komt versterken. In de dienst op zondag 8 maart wordt Trudie bevestigd. Trudie wordt pastoraal ouderling voor wijk 1.

…Gemeenteavond: kaarten op tafel
Donderdag 26 maart komen we bijeen voor de tweede gemeenteavond van dit seizoen. Zoals gebruikelijk wordt de stand van de financiën gepresenteerd en is er gelegenheid om vragen te stellen over het reilen en zeilen van ons gemeente-zijn. Na de pauze worden we uitgedaagd iets te laten zien van onze persoonlijke geloofsbeleving. We doen dit met behulp van beelden. Zo hopen we van elkaar nog verborgen kanten te leren kennen.

…Ontmoetingskring Geloven.nu
Donderdag 5 maart vindt de volgende avond plaats van de ontmoetingskring Geloven.nu. De rode draad door de gesprekken is het thema ‘discipelschap’. Deze avond zal het gaan over ‘kruisdragen’. We komen samen bij de fam. de Vries (Sluitgatweg 4) en beginnen om 20.00 uur. Rond 21.45 uur sluiten we af. Wil je meedoen of meer eerst informatie, bel even met Cock Francke (tel. 06-53291812).

…Nog 1x de film ‘Heaven is for real’
Nadat de jeugd de film al had gezien, hebben we op donderdag 19 februari met een groep volwassenen de film gekeken. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de 4-jarige Colton Burpo, zoals dat beschreven is in het boek ‘De jongen die in de hemel was.” Tijdens een heftige operatie is hij korte tijd in de hemel en begint daar pas na verloop van tijd over te praten. Bij velen maakt zijn verhaal veel los. Voor anderen verandert het niet zoveel aan de eigen geloofsbeleving.
Dit bleek ook bij de nabespreking toen we de film gezien hadden. We hebben de avond besloten met de conclusie dat ons geloof niet afhangt van een film. Dat zeker niet. Een film als deze kan ons wel stilzetten bij de realiteit waar de Bijbel over spreekt en waar wij in mogen geloven. Die realiteit mag ons geloof bevestigen en onze hoop verstevigen.

…Uit het Dorpskerkenoverleg
Met een flinke vertegenwoordiging uit Nagele zijn we naar Rutten getogen voor de jaarlijkse ambtsdragersavond.
Het onderwerp ‘Een eigentijdse en aantrekkelijke kerkdienst’ werd ingeleid door interim predikant ds. Wim Andel. Zijn enthousiasme inspireerde de deelnemers van de avond eens kritisch en creatief na te denken over de kerkdienst in het eigen dorp. Nee, er is niks mis met de klassieke liturgie zoals die in vele kerken nog wordt gevolgd. Maar het schiet zijn doel voorbij als velen in deze tijd een heel andere beleving hebben. Waarom dus geen andere stijl muziek gebruiken, zoals moderne popsongs? En waarom alleen de dominee alles laten doen, en niet zoveel mogelijk gemeenteleden een rol laten vervullen? Zoals dat vaak gaat met dit soort avonden, moet de eigen doordenking en het concrete initiatief het verschil gaan maken. Een belangrijke avond wel, met weer een hoop zaken om over door te praten.
De afgelopen maand is gebleken dat de subsidiestromen die het Dorpskerkenoverleg ondersteunen over niet al te lange tijd zullen opdrogen. Er is dus bezinning nodig op hoe verder.
De uitkomsten van het onderzoek naar de gezamenlijke jeugdwerker hopen we binnenkort gerapporteerd te krijgen. We zijn benieuwd naar het advies dat zal worden uitgebracht. Volgende maand meer daarover.

 …Contact
Mijn werkdagen zijn ‘s maandags, dinsdags en donderdags. Op deze dagen ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders 038-3374368). Heeft u/jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Een hartelijke groet,
Ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
2 mrt Moderamen    9.30u SOW-kerk
3 mrt Past. Raad    19.30 u SOW-kerk
5 mrt Geloven.nu    20.00u Sluitgatweg 4
8 mrt Bevestiging T. Duijff       9.30u
10 mrt Belijdeniscatechese 17.15u SOW-kerk
11 mrt Biddag 19.30u SOW-kerk
12 mrt Lezing ‘Sprakeloos’ 20.00u SOW-kerk
20 mrt Kerkenraad    20.00u SOW-kerk
23 mrt Past. Raad Plus 19.30u SOW-kerk
26 mrt Gemeenteavond 20.00u SOW-kerk

In memoriam Henderika (Ria) de Wilde-Woltmeijer
*25 augustus 1946 †17 februari 2015

Ria werd geboren als de middelste van drie kinderen in Onstwedde. Het beroep van haar vader (politieman) maakte dat het gezin meerdere keren verhuisde. Haar jeugd bracht zij door in Rotterdam. Ria deed de huishoudschool en werkte een aantal jaren als kraamverzorgster. Als jong volwassene woonde zij in Kampen. Hier trouwde zij met Adrie in 1967. Kort daarna ging het jonge stel wonen in Lelystad. Twee kinderen werden er geboren: Alinde en Xander. Voor moeder Ria kwamen zij altijd op de eerste plaats. De tijd die over bleef besteedde ze aan zingen in een gospelkoor, spelen op de citer en klaarstaan voor anderen. Adrie en Ria vonden in de loop van de tijd hun plek om te ontspannen op een camping op Texel. Ook daar bleef Ria al die jaren dat de zomer er werd doorgebracht klaar staan voor anderen. Er groeide een hechte vriendengroep, waardoor Texel meer nog een thuisbasis werd dan het huis op het vaste (nieuwe) land. Op Texel werd dan ook in 2007 het 40-jarig huwelijksjubileum gevierd.
Drie jaar geleden belandde Ria al eens met darmproblemen in het ziekenhuis. Zij kwam er weer aardig goed bovenop. Begin februari dit jaar werd zij opnieuw opgenomen en moest zij een ingrijpende operatie ondergaan. Er volgden dagen dat het wisselend moeizaam en weer wat beter ging. In de vroege ochtend van dinsdag 17 februari gleed zij dan toch uit het aardse leven weg. Ria was toen zij jong was met het christelijk geloof opgevoed. Zij ging toen zij ouder werd hierin haar eigen wegen. Bang om te sterven was zij zeker niet. Wel had zij nog graag een tijdlang er voor Adrie willen zijn.
In crematorium Ölandhorst te Lelystad hebben we samen met de familie op maandag 23 februari afscheid genomen van Ria. We wensen Adrie, kinderen en kleinkinderen troost en kracht toe bij het gemis van een lieve vrouw, een geweldige moeder, schoonmoeder en oma.

Ds. Gerlof van Rheenen

….70+ jarigen maart 
03-03 R. Neve, Gerstehof 19
05-03 M.H. Spijk-Oudshoorn, Koolzaadhof 18
06-03 M. Doornbos-Zoeter, Johannes Postweg 12
09-03 T. Wiersma-Dijkstra, Koolzaadhof 17
19-03 G.H. Teusink, De Klamp 21
25-03 G.H. Feddes-Kamphuis, Tarwehof 33
26-03 K. Sibma, Ring 116

… Overleden
17-02 H. de Wilde-Woltmeijer, Ring 42

….Mutaties
Nieuw ingekomen
Van de Gereformeerde kerk te Oude en Nieuwe Bildtdijk, dhr. P.M. Glas, Eggestraat 3

Uitgeschreven
W.A. de Berg, Lucernehof 54
W.R. Habers, Koolzaadhof 28
G.H. Kuijer, Vlashof 1
R. de Leeuw, Wendakker 56
B.P.G. Melgers, Professor Brandsmaweg 17A
Y. Nagtzaam-Bosgra, Palenweg 4
H.M.J. Rijstenbil, Koolzaadhof 11
E. Spaan, Schokkerhaven 6
J.A.Snijder, Vliegtuigweg 3B

…Bloemengroet.
25 jan: Mevr Leistra, Ring 114 ivm haar 90 ste verjaardag.
1 feb: Jan Bakker, Klaverhof 45, als groet
8 feb: Dhr Breas, Smeden 5, Emmeloord, ivm ziekte
15 feb: Dhr Horsman, Ring 62 ivm ziekte,
22 feb: Dhr Jonker Klamp 121

…Collectes
Kerk
zondag 18 januari
€   81,85
zondag 25 januari
€   70,30
zondag 1 februari
€   63,85
zondag 8 februari
€   53,60

Diaconie
zondag 18 januari
oecumene
€   86,05
zondag 25 januari
ISEE
€   72,89
zondag 1 februari
voedselbank
€   80,50
zondag 8 februari
missionair werk en kerkgroei
€   56,23

…Kort verslag van de kerkenraadsvergadering
van maandag 16 februari 2015.
Na de opening van de voorzitter Jan Hospers worden niet alleen de zorgen rondom de gemeenteleden gedeeld maar ook het wel en wee van de kerkenraadsleden. Voor het bezinningsmoment is een andere opzet gekozen. We proberen het spel “Kaarten op tafel”uit om te kijken of we dit ook kunnen gebruiken op de gemeenteavond. Hierna gaat ds Gerlof van Rheenen ons voor in gebed.
Met het bespreken van de notulen van de vorige vergadering komt naar voren dat het belangrijk is dat besluiten van de kerkenraad op een vaste plaats genoteerd worden, zodat ze later terug te vinden zijn. Deze besluiten komen te staan op de website van onze kerk, op het gedeelte voor de kerkenraad. Eind januari is de jeugdgroep (12-14 jarigen) van de middelbare school bij elkaar geweest op zaterdagavond. Ze vonden het erg gezellig. Jan Hospers verraste de groep halverwege de avond met bitterballen. De volgende avond staat in maart gepland.
Donderdag 12 februari zijn we met z’n zessen naar de Emmaüskerk in Rutten geweest om de avond over het aantrekkelijk maken van de kerkdienst. Deze avond werd georganiseerd door het dorpskerkenroverleg. Ds Wim Andel ( interim predikant in Rutten en Franeker) praatte ons bij over een onderzoek dat in Franeker heeft plaatsgevonden over dit onderwerp. Ook werd in groepen doorgepraat. Zo werd gepraat over het gebruik van het nieuwe liedboek. Er staan onbekende liederen in, misschien kan een voorzanggroepje hier iets mee. De opstelling van de stoelen in de kerkzaal is belangrijk voor het contact tussen de gemeenteleden. Koffiedrinken na de kerkdienst is belangrijk voor de onderlinge contacten, maar dit kan ook voor de dienst. Erg belangrijk is het eerste lied wat gezongen wordt tijdens de dienst, hiermee wordt “de toon” van de dienst gezet. Ook kan gebruikt gemaakt worden van hedendaagse muziek.
Vervolgens krijgt Sijtze van der Meer als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters het woord. Hij vertelt ons over de subsidie aanvraag die nu mogelijk is omdat onze kerk een rijksmonument is. Er kan subsidie aangevraagd worden voor het onderhoud, de jaarlijks terugkerende zaken maar ook éénmalig groot onderhoud. Een onderhoudsplan voor 6 jaar en een bouwkundig inspectie rapport moeten worden opgesteld . Het rapport is opgesteld door de Stichting Monumentenwacht.
We kunnen 50% van de onderhoudskosten aan de kerk terugkrijgen via deze subsidie.
Het aanvragen is nogal ingewikkeld en moet voor 1 april gedaan zijn.
De Stichting Monumentwacht kan deze subsidieaanvraag voor ons verzorgen en indienen. Dit kost € 1800,-  Deze kosten zijn echter ook op te voeren bij de subsidieaanvraag. De eventuele subsidie wordt over 6 gelijke jaarlijkse porties uitbetaald. De kerkenraad geeft toestemming voor dit plan.
Ds. Gerlof van Rheenen vertelt over de vergadering van de classis van 4 februari. Mevr. Deenen, gemeenteadviseur bij de PKN, heeft een toelichting gegeven over het werk van het SMPR ( meldpunt seksueel misbruik in de kerk). Ook staat op de site van PKN een stappenplan hoe je kan handelen bij aangifte van seksueel misbruik in de kerk. De scriba heeft een folder over het SMPR.
Verder worden nog in het kort de gemeenteavond van 26 maart besproken, de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie worden goedgekeurd. Ook het programma wordt besproken. Voorafgaande aan de gemeenteavond wordt er gekookt voor de Stichting Changes. Voor de voorbereiding van de Stille Week wordt een groepje gevormd. Wie deel wil nemen in dit groepje kan zich aanmelden bij Ds. Gerlof van Rheenen.
Na de rondvraag sluit Sijtze van der Meer de vergadering met het lezen van lied 571 uit het nieuwe liedboek.
Maja Hospers-de Groot, scriba Prot. Gem. Nagele.

…Bevestiging
Tijdens de dienst van 8 maart wordt Trudie Duijff bevestigd als kerkenraadslid, als er geen bezwaren zijn ingediend. De bezwaren kunnen ingediend worden bij de scriba tot 5 maart. We zijn erg dankbaar dat we Trudie als wijkouderling welkom kunnen heten in de kerkenraad.

…Aanvangstijd kerkdienst op zondag om 9.30 uur of 10.00 uur.
Tijdens de rondvraag van de gemeenteavond van november werd gevraagd of het ook mogelijk is dat de kerkdienst op zondag om 10.00 uur i.p.v. 9.30 uur kan beginnen. We hebben als moderamen geconstateerd dat de meningen hierover uiteenlopen.
De kerkenraadsleden hebben dit ook met elkaar besproken. Het idee werd geopperd om de aanvangstijd van de kerkdienst te koppelen aan de zomer- en wintertijd. Met de zomertijd begint de dienst om 9.30 uur en met de wintertijd om 10.00 uur. Graag willen we weten wat u hiervan vindt. We willen dit tijdens de gemeenteavond van 26 maart aan u vragen om op een formulier in te vullen of u zich kan vinden in dit voorstel of dat u de begintijd wil laten zoals het is.

…Gemeenteavond van 26 maart.
Vanaf kwart voor 8 ’s avonds staat de koffie/thee klaar. Om 8 uur beginnen we dan met het huishoudelijk gedeelte, zoals de jaarrekeningen van de diaconie en de kerk. Ook de notulen van de gemeenteavond van november worden voorgelezen. Als de rondvraag geweest is het tijd voor de pauze. Na de pauze gaan we ………………………………Dit is nog niet helemaal duidelijk maar wel verrassend. U bent allemaal van harte welkom.

Maja Hospers-de Groot, scriba Prot. Gem. Nagele.

…C.V.N.
Donderdag 19 maart
Op weg naar Goede Vrijdag.
Dhr. J. de Vries uit Wierden vertelt over de
Mattheus Passion van J.S. Bach.
De aanvang is om 20.00 uur in de S.O.W. kerk.
Iedereen is van harte welkom.

Martje v.d. Meer

…Nieuws van de commissie van kerkrentmeesters
In de samenstelling van de CvK is een verandering  gekomen.
Een tijdje geleden heeft Annet Wieland al afscheid genomen als secretaresse, haar plaats werd ingenomen door Willy Boogaard.
Ook voor Willem Sijtsma was het tijd om afscheid te nemen en Anita Kuipers gaat deze plaats innemen.
Welkom Willy en Anita, we zijn heel erg blij dat de commissie weer voltallig is. 
Annet en Willem, heel erg bedankt voor jullie jarenlange inzet.
De commissie ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter: Sijtze van der Meer, 
Secretaresse: Willy Boogaard
, Ouderling/kerkrentmeester: Andries Post

Anita Kuipers

Jaap Reitsema

Namens de CvK, Jaap Reitsema

…Sirkelslag Young  6 februari 2015
Wat een avond!! 
De eerste keer dat we meededen aan Sirkelslag is ondanks een klein beetje (technische) tegenslag tóch een groot succes geworden. 
Volgend jaar gaan we weer meedoen! 
We weten nu hoe het moet. 
Van de 635 teams die meededen staan wij op plek 104!!!!!!!! Onze opbrengst van de veiling was €120,-!!!!!! 
Landelijk heeft de actie meer dan € 44.000,- opgebracht voor de kinderen uit India.
Dikke duim voor onze jeugd! 
Anne, Noelle, Ilse, Bernd, Daniel, Evert Jan, Alette en Marien, super gedaan!! En het was ook nog eens een hele gezellige avond met jullie…..bedankt!
Annie Reitsema

…Eten voor St. Changes
De diaconie nodigt  u/jou van harte uit om op donderdag 26 maart a.s. om 18.00 uur samen in de kerk te komen eten.
Dit is voorafgaand aan de gemeenteavond, die om 20.00 uur begint,  maar het staat los van elkaar, d.w.z. u bepaalt zelf of u komt eten en aansluitend de gemeenteavond bezoekt of dat u naar één van de twee activiteiten gaat.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor st. Changes.  Siem en Diny Stroo  zullen deze avond ook aanwezig zijn en ons het laatste nieuws over de Stichting vertellen.

De kosten voor het eten zijn:  € 10,– ,
Frisdrank – € 1,00 en bier/wijn – € 1,50
U kunt zich opgeven tot 22 maart bij Wieke van der Sar of via de intekenlijst die in de hal van de kerk hangt.
vandersarpw@gmail.com  of tel.nr. 652620
u/jij komt toch ook ???

De voorbereidingscommissie: Trudie, Jeanet en Wieke

…Incasso collectebonnen
De planning is om in 2015 eenmaal per kwartaal via incasso de betaling van de collectebonnen te innen. Dus eind maart worden de opdrachten naar de bank verstuurd en begin april zal het geld voor de aangeschafte bonnen van uw bankrekening afgeschreven worden.
Dit incasseren kan alleen als u een doorlopende machtiging heeft ondertekent. Zonder deze machtiging kunnen geen collectebonnen bij de weegbrug of in de kerk aangeschaft worden.

Johan Wander

…Paasgroetenactie 2015
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: ‘Met open handen’. Ze maakten elk een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 22 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Namens de diaconie, Reinou Geschiere

…Raad van kerken Emmeloord
Uitnodiging gelegenheidskoor Taizéviering:   ZANGERS/ZANGERESSEN GEZOCHT!
Het is alweer een paar jaar een traditie:
Op 2e Pinksterdag, 25 mei 2015, zal er weer een viering in de stijl van Taizé plaatsvinden in de H. Michaëlkerk te Emmeloord, georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord. Voor de muzikale omlijsting zoeken we mensen die het leuk vinden om te zingen (4-stemmig) en samen met mensen van het Taizékoor Creil een gelegenheidskoor te vormen. Het koor wordt tijdens de viering begeleid door enkele instrumentalisten uit de polder.
De repetities vinden plaats in de weken tussen Pasen en Pinksteren, op de woensdagavond in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen aan de Nagelerstraat te Emmeloord. De repetities beginnen op woensdag 8 april en zullen 6 of 7 avonden beslaan. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.
De ervaring leert dat het bezig zijn met de liederen uit Taizé heerlijk is om te doen; de melodieën zingen lang na in je gedachten en je komt lichter uit de repetities vandaan!
Wil je meezingen dan ben je van harte welkom; wel graag van tevoren aanmelden bij de dirigent Peter Kooij, telefonisch op 271041 of via de mail: peterkooij@kpnplanet.nl met vermelding van zangstem.
We hopen u/je te ontmoeten.

De Raad van Kerken Emmeloord organiseert ook dit jaar een oecumenisch gesprek waarvoor kerken polderbreed worden uitgenodigd. Het oecumenisch gesprek is bedoeld om elkaar als mensen uit verschillende kerken en andere zinzoekers beter te leren kennen. Het is een gesprek, geen discussie of woordenstrijd.
Dit vierde oecumenisch gesprek heeft als onderwerp:   bidden
Voor veel mensen is bidden, op welke manier ook, een belangrijk deel van hun geloofsleven. Anderen weten er misschien niet goed raad mee. Mensen bidden in
en buiten de kerk op verschillende manieren. Dit en meer kan ter sprake komen.
Het gesprek over bidden wordt ingeleid door: pastoor Victor Maagd (R.K.Emmaüs-parochie) en ds. Gerda Keijzer (P.G.Emmeloord). Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op: maandag 9 maart in De Ontmoeting,
aanvang 20.00 u.
We nodigen kerkgenootschappen en oecumenische werkgroepen uit de dorpen uit in de hoop het onderling contact te verstevigen of aan te halen.
Naast leden van de parochieraden, kerkenraden en werkgroepen zijn vanzelfsprekend ook gemeente-leden hartelijk welkom.

Gré Venema                                                                                                                Boomkensdiep2                                                                                                                       8303KWEmmeloord                                                                                                                               raadvankerkenemmeloord@gmail.com

www.raadvankerkenemmeloord.nl

…The PASSION 2015, Interkerkelijke Jeugdactiviteit
Op witte donderdag, 2 april a.s., is er een jeugdactiviteit voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Creil. Inloop tussen 19.45 en 20.00 u.
De EO zendt  die avond rechtstreeks The PASSION uit. Dit muzikale evenement over de laatste uren van Jezus wordt dit jaar opgevoerd in Enschede. Bekende artiesten brengen het verhaal over Jezus’ lijden, dood en verrijzenis tot leven, door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers.
Deze uitzending gaan we met elkaar in de Ontmoetingskerk bekijken op een groot scherm.
Buiten staat er een groot verlicht kruis tegen de kerktoren. Vlak voordat de uitzending begint wordt dit kruis naar binnen gedragen.
Er is een inloop met koffie, thee en fris vanaf kwart voor acht. De uitzending eindigt om ongeveer tien uur. Na afloop is iedereen welkom op de AFTER PASSION, om nog even gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
The PASSION 2015 is een gezamenlijke activiteit van jeugdclubs van verschillende parochies en PKN-kerken uit de groendorpen. Dit jaar voor de derde keer georganiseerd op initiatief van het Interkerkelijk Beraad Creil.
Voor meer informatie:
IKB Creil, Louis van den Berg (06-20294932)

…Werkgroep Kerk & Israel Flevoland
Op donderdag 5 maart a.s is er een regio-avond van de Werkgroep Kerk & Israel Flevoland.
De avond wordt gehouden in de Nieuw-Jeruzalem kerk te Emmeloord.
Het thema voor de avond is: 70 jaar na de holocaust
De spreker op deze avond is de heer Louk de Liever uit Amersfoort, een overlevende van de holocaust.
De avond begint om 19.30 en er zal een collecte worden gehouden.
Vooral in deze tijd heeft het Joodse volk onze steun meer dan ooit nodig.
Wij nodigen u daarom hartelijk uit om op deze avond aanwezig te zijn.

Namens Werkgroep Kerk & Israel Flevoland
Dick Schutte (voorzitter)
Rie Kramer (secr.) (rie.kramer@hetnet.nl).

…Protestantse vrouwen bijeen in Emmeloord.
Op woensdag 18 maart 2014 organiseert de kring Emmeloord en omstreken van de Protestantse vrouwen een ontmoetingsavond in De Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelisdirkszplein 10 in Emmeloord. Deze avond wordt door Peter Jansen uit Hilversum informatie gegeven over het werk van Wilde Ganzen, met o.a. dia’s en films.
Zie ook de website www.wildeganzen.nl
De avond begint om 19.45 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.
In de pauze wordt een collecte gehouden voor het werk van de Wilde Ganzen.

Corry van Rosmalem

…Bijbel in Gewone Taal voor kinderen van de basisschool
De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een bijbel voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De complete Bijbel is aangevuld met extra thema’s en opdrachten en neemt kinderen mee op ontdekkingstocht. Zo komt de Bijbel dichtbij. De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een waardevol afscheidscadeau voor kinderen bij het verlaten van de school.
Er staan twintig stellingen en vragen in de Bijbel in Gewone Taal voor jou. Bij elke stelling of vraag staat een spannend verhaal over vier kinderen,  thema’s die bij het verhaal horen, vragen bij het bijbelverhaal
De bijbel bevat naast de complete Bijbel in Gewone Taal (2000 bladzijden) 44 extra pagina’s voor kinderen, een personalisatiepagina en een boekenlegger.
De bijbel kost € 32,50 en is te bestellen via http://www.kwintessens.nl/bijbel-in-gewone-taal-voor-jou. Bestelnummer Kwintessens: 3404
…Jubileumboek Nederlands Bijbelgenootschap
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het NBG heeft prof. dr. F.A. van Lieburg in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap een wetenschappelijk jubileumboek geschreven.
Het boek met de titel De wereld in is vanaf 27 januari verkrijgbaar in de boekhandel en kost € 39,50.
…Drie bijbelstudies bij Johannes in gewone taal
Voor de Veertigdagentijd heeft het NBG 135.000 boekjes verspreid met het Johannesevangelie in gewone taal. Bij dit boekje zijn op bijbelgenootschap.nl drie bijbelstudies te downloaden.
De bijbelstudies zijn geschreven voor kringleiders en ze zijn bedoeld om te gebruiken met een groep. Twee bijbelstudies zijn speciaal gemaakt voor jongeren; een is voor volwassenen. Ze bevatten achtergrondinformatie, tips voor een groepsgesprek, werkvormen en werkbladen.
De voetwassing
Voor de jongeren is er een bijbelstudie over Johannes 13:1-20 en Johannes 20:1-18. In de studie over Johannes 13:1-20 staat het verhaal van de voetwassing centraal.  Jezus zegt in dit verhaal dat wij dit ook voor elkaar moeten doen, het voeten wassen. Hoe? Daar kom je meer over te weten door de bijbelstudie ‘De voetwassing‘.
Verschillende manieren van ‘zien’
De bijbelstudie over Johannes 20:1-18 gaat over ‘zien’. Drie verschillende mensen komen aan bij Jezus’ geopende graf en alle drie zien ze iets anders. Wat zien ze? En wat is het verschil tussen de manieren van zien? Zien en inzicht hebben is niet hetzelfde,  dat laat dit verhaal ons zien. ‘Drie manieren van kijken‘.  Met behulp van de vragen en werkvormen gaan de verhalen uit  Johannes ook leven voor jongeren van vandaag.
Bijbelstudie bij het lijdensverhaal
De derde bijbelstudie gaat over Johannes 18-19, het lijdensverhaal. Johannes’ verhaal verschilt van de andere drie evangeliën. Deze bijbelstudie helpt je te zien welk eigen verhaal Johannes toevoegt aan de andere verhalen.

De Bijbelstudies zijn te downloaden van bijbelingewonetaal.nl/kerk

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zo. 1 Exodus 22:9-19
ma. 2 Exodus 22:20-30
di. 3 Exodus 23:1-9
wo. 4 Exodus 23:10-19
do. 5 Exodus 23:20-33
vr. 6 Exodus 24:1-11
za. 7 Jozua 1:1-9
zo. 8 Jozua 1:10-18
ma. 9 Jozua 2:1-14
di. 10 Jozua 2:15-24
wo. 11 Jozua 3:1-17
do. 12 Jozua 4:1-14
vr. 13 Jozua 4:15–5:1
za. 14 Jozua 5:2-12
zo. 15 Jozua 5:13–6:14
ma. 16 Jozua 6:15-27
di. 17 Jozua 7:1-15
wo. 18 Jozua 7:16-26
do. 19 Jozua 8:1-13a
vr. 20 Jozua 8:13b-29
za. 21 Jozua 8:30-35
zo. 22 Jozua 9:1-15
ma. 23 Jozua 9:16-27
di. 24 Jozua 10:1-15
wo. 25 Jozua 10:16-28
do. 26 Jozua 10:29-43
vr. 27 Jozua 11:1-15
za. 28 Jozua 11:16-23
zo. 29 Marcus 11:1-11
ma. 30 Marcus 11:12-25
di. 31 Marcus 11:27–12:12

..Kerkdiensten

Zondag 1 maart, 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)

Zondag 8 maart, 9.30 uur
Bevestiging ambtsdrager
Ds. G. van Rheenen
Eerste collecte: 40 dagentijdcampagne,
Een veilige plek – Nederland
Mensen zonder een verblijfsvergunning leven een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en vaak geen Burgerservicenummer hebben. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. Bij Villa Vrede in Utrecht vinden zij een plek waar ze er simpelweg mogen zijn, waar ze een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Kerk in Actie ondersteunt het werk dat gedaan wordt in Villa Vrede. Open je handen en geef voor een welkome plek voor mensen zonder verblijfsstatus in Utrecht.
Tweede collecte: Kerk
KND: Onderbouw
Oppas: Mw. Roely Geluk

Woensdag 11 maart 19.30 uur
Biddag voor gewas en arbeid
Ds. de Groot (Urk)
Collecte: Diaconie

Zondag 15 maart, 9.30 uur
Ds. M. van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: 40 dagentijdcampagne, Leven ondanks hiv/aids – Zuid Afrika
Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar de mensen in De Vallei van de Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal krijgen volop steun van het Hillcrest Aids Centre, partnerorganisatie van Kerk in Actie. Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen die ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voorlichting en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook armoede op de loer. Het Hillcrest Aids Centre helpt daarom ook mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen. Door bijvoorbeeld van kralen sieraden te maken en te verkopen, ontvangen de vrouwen extra inkomen. Open je handen en bied deze vrouwen een uitweg uit de armoede. Namens hen, bedankt!
Tweede collecte: Kerk
KND: Bovenbouw
Oppas: fam. G.D. Hospers

Zondag 22 maart, 9:30 uur
Jeugddienst
Sjoerd Bakker (Urk)
Eerste collecte:
De voorbereidingscommissie van deze jeugddienst bepaald het doel.
Tweede collecte: Kerk
KND: geen
Oppas: Fam. M. de Vries

Zondag 29 maart, 9.30 uur
Ds. Fredrikze (Harderwijk)
Eerste collecte: Ook dit jaar dragen we bij aan één van de projecten van de Jerusalem Children and Community Development Organisation.  In de plaats Debre Berhan, in het noordoosten van Ethiopië, wordt aan de armste wijkbewoners geleerd hoe ze de vuilstortplaatsen achter de huizen kunnen omtoveren in tuinen waarin volop groente en fruit wordt geproduceerd. Een ander onderdeel van dit project is het trainen van de mensen in het kleinschalig houden van vee.  De opbrengst  is niet alleen voor eigen gebruik, maar ook om te verkopen op de markt.
Tweede collecte: Kerk
KND: onderbouw
Oppas: Jamie en Jean-Rony

…Colofon
Kerkblad van de SOW-Kerk Nagele, achttiende jaargang, nummer 7, maart 2015, totaal nummer 192.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad van april ligt zondag 29 maart in de kerk. De kopij kan tot maandag 23 maart 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Hans Lamse – Nagele
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen, Willemsvaart 1-504, 8019 AA Zwolle,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl
Scriba: Maja Hospers, t: 0527-652996,
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl