Kerknieuws februari 2015

Een lied van verwondering

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Alfred C. Bronswijk

…Om te beginnen
Blue Monday?
Blue Monday is het vandaag ( 19 januari), als ik dit voorwoord schrijf voor het kerkblad. Degene die deze “blauwe maandag” bedacht heeft is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 een ‘wetenschappelijk verantwoorde formule’ waaruit zou blijken dat deze maandag de depressiefste dag van het jaar is. Mensen voelen zich op deze maandag treurig want het blijkt toch wel heel moeilijk te zijn om je goede voornemens vol te houden, het weer is niet om naar huis te schrijven, de dagen zijn kort en donker, de vakanties zijn nog erg ver weg en bovendien is het ook nog maandag, je moet de hele week nog door voordat het weekend is. De reclamewereld doet goede zaken op deze dag door op het gemoed van de mensen in te spelen.

Maar ik wil niet meegaan in
‘ Blue Monday ’. Het goede gevoel dat ik had toen ik gisterenmorgen de kerk verliet wil ik graag vasthouden. Het aantal mensen wat in de kerk zat, overtrof mijn verwachting. Nu bleken ook gemeenteleden uit Tollebeek bij ons in de kerk te zitten, maar toch. De kans is groot dat Tollebeek weer een eigen predikant krijgt op korte termijn, ook een bericht om blij van te worden. De verkondiging van ds Ilonka Terlouw sprak mij aan. De predikant die vertelde over de wonderen die Jezus deed. Wonderen van genezing waar wij ook op gehoopt hebben en op blijven hopen. Jezus die zegt: uw zoon leeft! Ondanks alle verdriet kunnen we hier moed uitputten. Kleine positieve dingen in ons leven moeten we koesteren. Een mooie opbrengst van de collecte van Kerstnachtdienst. Zoals een koolmeesje wat fluit in de tuin, in januari! Of een mooi cijfer op een toets of……..
Daarom voor mij geen ‘Blue Monday’.

Maja Hospers-de Groot.

…Meditatie
‘Waar is God..?’(deel 1)
Vermoedelijk is bovenstaande vraag wel eens door je heengegaan. Toen je de tv aanzette en er bericht werd over een bloedige aanslag. Of toen je hoorde van ernstige ziekte in je naaste omgeving.
Of toen je zelf een fikse tegenslag te verduren kreeg.
Over het algemeen leven we met de gedachte dat de dingen goed en bevredigend zullen verlopen. Dat is maar goed ook, want dat geeft vertrouwen. Zonder vertrouwen heb je immers geen leven. Maar als er dan eens iets (flink) misgaat dan heeft dat ook meteen iets ongerijmds. Het past niet in onze kijk op de werkelijkheid. En al helemaal niet in onze kijk op de wereld als Gods schepping, als terrein van Zijn zorg en aandacht.
Iemand die die ongerijmdheid aan den lijve heeft ondervonden is Johannes de Doper. De evangelisten herkennen in zijn persoon en zijn optreden de voortgang van Gods heilsgeschiedenis. Johannes, gekleed in een mantel van kameelhaar en een leren gordel, deed letterlijk de tijd van de profeten herleven. Hij baande de weg voor Jezus. Daarmee was Johannes een uiterst belangrijk persoon, die vele mensen naar Jezus Messias zou toeleiden. Totdat hij Hem zou dopen en de Heilige Geest op Jezus zou neerdalen. Toen was Johannes’ missie voltooid en Jezus klaar om aan Zijn missie te beginnen.
Het is opmerkelijk hoe het verder met Johannes ging. Na de doop van Jezus hoor je niet zoveel meer van hem, behalve een paar feiten. Misschien weet je het: Johannes werd gevangen gezet en… onthoofd. Verschrikkelijk!
In de evangeliën staat beschreven dat toen Johannes in een donkere kerker zat begon te twijfelen. Hij stuurde enkele van zijn leerlingen naar Jezus met de vraag of Hij wel degene was die komen zou, of dat er nog iemand anders te verwachten was.
Hoe begrijpelijk! Johannes had de komst van de Messias, de Verlosser aangekondigd en Jezus als zodanig aangewezen. En nu zit hij in een donkere kerker met de dood voor ogen. Zou hij zich compleet vergist hebben? Is deze Jezus van Nazareth dan toch niet de man waar je die verlossing van zou mogen verwachten?
Jezus antwoordt op de vraag van Johannes met de woorden: “Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen weer horen. Dode mensen leven weer. En arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen heeft in Mij.“ (vertaling: Bijbel in gewone Taal).
Het antwoord van Jezus op de vertwijfeling van Johannes de Doper is daarmee tweeledig. Enerzijds wordt Johannes ertoe aangezet de tekenen te herkennen van de aanwezigheid van de Messias. Er vindt inderdaad verlossing plaats! Kijk maar! Hoor maar! Anderzijds wordt Johannes gemaand om te vertrouwen. Nee, de verlossing is nog niet volledig. Er gebeuren nog steeds heel veel dingen die ongerijmd zijn. Die niet passen in het plaatje dat wij voor ogen hebben. En dat is precies waar Johannes over mee kan praten. In plaats van Gods nabijheid, ervaart hij iets dat meer lijkt op Zijn afwezigheid.
Maar dan dus toch: vertrouwen. Vertrouwen – en een ander woord daarvoor is: geloof – heeft daarmee iets tegendraads. Het lijkt dat… en toch mag je erop vertrouwen dat… Is vertrouwen hebben in Jezus en dus geloven dat Hij uitkomst zal geven daarmee iets irrealistisch? Een soort van ‘wishful thinking’ (wensdenken) onder moeilijke omstandigheden? Daarover volgende maand meer.

…Meeleven
Het bericht van het overlijden van Hilde van Elburg-ten Napel op 24 december was voor ons allemaal verbijsterend. Zo jong. Zo snel. Zoveel dat zij achterlaat. Niet te bevatten. De eerste aandacht gaat natuurlijk uit naar het gezin van Ron met Daniël, Sem en Tamar. Daarbij zijn Nelly Bakker als zus van Hilde en Jelle met de meiden ook nauw betrokken. Met elkaar hebben we de afscheidsdienst voorbereid, waar Hilde al wat aanwijzingen voor gegeven had. De grote hoeveelheid mensen die op maandag 29 december naar de kerk kwam deed recht aan dit grote verlies. Mooi om te zien dat we er voor elkaar zijn op deze momenten. Mooi ook dat we dan in de kerk een plek kunnen vinden om ons verdriet met elkaar te delen en bij God de Heer te brengen. Laten we elkaar blijven vasthouden, zeker de komende periode als de lege plek des te meer voelbaar wordt.
Op vrijdag 2 januari kwam het bericht van het overlijden van Jan van der Zwaard (Tarwehof 13). Het afgelopen jaar streed hij tegen ziekte, waarbij het de laatste maanden leek dat het toch vrij goed ging. Donderdag 8 januari hebben we afscheid genomen in een dienst van Woord en Gebed te midden van familie en vrienden.
Douwe Smid (Wendakker 96) werd in het ziekenhuis te Amsterdam behandeld aan het hart. De komende periode zal moeten blijken hoeveel dit heeft opgeleverd. Als zo een behandeling dan achter je ligt kun je weer gaan bouwen.
We leven met elkaar mee in betrokkenheid en gebed. We doen dat vanuit het geloof dat God de Heer evenzo betrokken is bij alles wat we meemaken. Hij geve u en jou zijn kracht en wijsheid.

… Groeien bij de Bron
Om het geloof ‘levend’ te houden is vernieuwing en ontwikkeling nodig. Ons jaarthema is in dat licht ‘Groeien bij de Bron’. Op deze plaats bied ik maandelijks één of meerdere bijbelverzen aan om het geloofsleven mee te voeden. Overdenk ze of spreek er samen over als je een overleg of vergadering begint. In de maand februari laten we Joh. 13: 34 door ons heen gaan: Ik (Jezus) geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Over welke manier van liefhebben spreekt Jezus hier? Welke relatie of vriendschap komt bij je in gedachten die investering van liefde nodig heeft?

…Kerk- en schooldienst
Dit seizoen valt de kerk- en schooldienst op zondag 15 februari. We sluiten aan bij de thematiek waar de kinderen op school mee bezig zijn: ‘Dat heb je verdiend!’ Natuurlijk gaat het dan over wat je goed gedaan hebt. Daar krijg je dan een goed cijfer voor of zelfs een prijs of medaille. Maar het kan ook gaan over wat niet goed ging. Dan zie je al gauw boze gezichten en zou je misschien wel kunnen zeggen dat je dat hebt verdiend. Hoe reageert God eigenlijk op ons? Is het zo dat Hij ons beloont als we goede dingen doen en dat Hij boos is als we het hebben verprutst? Daar gaan we het over hebben in deze dienst. Voor wie jong is en/of zich jong voelt: welkom!

…40dagentijd
Het thema van de 40dagentijd is dit jaar ‘Open je handen’. Dit thema komt o.a. uit het verhaal van de vermenigvuldiging, waarin Jezus een mensenmenigte te eten geeft. Waar moet het eten voor zovelen vandaan komen? Jezus kijkt omhoog en heft zijn open handen naar de hemel. Dan zijn vijf broden en twee vissen genoeg. Het verhaal is niet alleen een oproep om te delen van wat je hebt. Minstens zozeer is het een aansporing om te durven ontvangen. Open je handen voor de overvloed die je gegeven wordt.
Er is weer een boekje beschikbaar om persoonlijk in de 40dagentijd te gebruiken. Vanaf begin februari is het te bestellen in de hal van de kerk via het inschrijfformulier. Ook is er weer een app voor de mobiele telefoon te downloaden.
De 40dagentijd loopt van woensdag 18 februari tot en met zaterdag 4 april.

… Film “Heaven is for Real”
Eerder heb ik bericht dat we deze film met de jeugd bekeken hebben. De film is gebaseerd op het boek ‘De jongen die in de hemel was.’ Dit waargebeurde verhaal gaat over de 4-jarige Colton, die een bijzondere ervaring beleefde tijdens dagen van ernstige ziekte. Zijn latere verhalen over de hemel maken veel los. We willen u en jou op donderdag 19 februari de gelegenheid geven ook de film te gaan zien in de kerk. We beginnen om 20.00u en na afloop is er gelegenheid om er over door te praten. Opgave is niet nodig. Welkom!

…Ontmoetingskring Geloven.nu
Op donderdag 5 februari vindt de volgende avond plaats van de ontmoetingskring Geloven.nu. De rode draad door de gesprekken is het thema ‘discipelschap’. Deze avond zal het gaan over ‘liefhebben’. We komen samen bij de fam. de Vries (Sluitgatweg 4) en beginnen om 20.00 uur. Om 21.45 uur sluiten we af. Wil je mee doen of meer informatie, bel even met Cock Francke (tel. 06-53291812).

…Uit het Dorpskerkenoverleg
Het onderzoek naar de behoefte aan een gezamenlijke jeugdwerker voor de dorpskerken is in volle gang. Momenteel vindt een schriftelijke inventarisatie plaats. Als deze is gedaan worden er gesprekken gevoerd om een meer gedetailleerd beeld te krijgen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van deze verkenning.
Op donderdag 12 februari a.s. wordt de jaarlijkse ambtsdrageravond gehouden. Onderwerp van gesprek is ‘De kerkdienst anno nu’. De avond wordt geleid door ds. Wim Andel. Ook belangstellende niet-ambtsdragers zijn van harte welkom. Opgave via predikant@pkn-nagele.nl. De avond begint om 20.00 uur aan de Plantsoenweg 1 te Rutten.

…Contact
Mijn werkdagen zijn ‘s maandags, dinsdags en donderdags. Op deze dagen ben ik zoveel mogelijk in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze dagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders 038-3374368). Heeft u/jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem dan gerust contact op.

Een hartelijke groet,
Ds. Gerlof van Rheenen

…Agenda
tot 30 januari studieverlof ds. van Rheenen
2 februari: 19.30u moderamen in de kerk
4 februari: 19.30u vergadering Classis
12 februari: 20.00u ambtsdrageravond in Rutten over ‘de kerkdienst anno nu’
15 februari: 9.30u kerk- en schooldienst
16 februari: 20.00u kerkenraad in de kerk
18 februari: begin 40dagentijd
19 februari: 20.00u filmavond in de kerk

…In Memoriam
Hilde van Elburg-ten Napel
*26 oktober 1972 – †24 december 2014

De dag van 5 december jl. was een dag vol gemengde gevoelens. Hilde kreeg in het ziekenhuis van Zwolle te horen dat ze ernstig ziek was. Een schok.
En tegelijkertijd toch ook een einde aan een lange periode van onzekerheid. Want sinds het begin van de zomervakantie had ze klachten. En ondanks onderzoeken, medicatie en nog meer onderzoeken, kwam er maar geen duidelijkheid. Ondertussen werden de klachten steeds ernstiger. Totdat ze doodziek werd opgenomen in het ziekenhuis. De artsen beloofden: we laten je niet meer gaan voordat we weten wat je mankeert. Die belofte werd op 5 december ingelost.
Twee dagen later vierden we Sinterklaas met de familie Ten Napel. Hilde wilde erbij zijn. Puur op wilskracht zat ze in een hoek van de bank en genoot ze van de vreugde van haar kinderen. En de kinderen genoten stiekem nog veel meer van moeders aanwezigheid dan van de verrassingen die uit het cadeaupapier tevoorschijn kwamen. Diezelfde dag liet ze gezinsfoto’s maken.
En links en rechts regelde ze dit weekend allerlei zaken. Hilde voorvoelde waar niemand nog aan wilde denken.
Op 18 december was er opnieuw een gesprek met de artsen. Ze moesten een loodzware boodschap overbrengen: de ziekte was uitgezaaid, onbehandelbaar. Door het woordje ‘genezen’, dat toch al dun geschreven was, ging nu een dikke streep. Er kwamen andere woorden voor in de plek: comfort bieden, pijnbestrijding.
Hoe lang had Hilde nog? Misschien maanden. Het werden dagen.
Hilde was een uniek mens. Dat was ze al toen ze alleen nog dochter en zus was.
Ze beleefde een heerlijke jeugd met het gezin en eerlijk is eerlijk: ze genoot als ze iemand in de maling kon nemen. Haar jongste zusje werd met een lepeltje hapje voor hapje opgegeten. Het was dezelfde humor die ze later op de kinderen los liet: ‘Jullie mama doet mee aan K2 zoekt K3!’
Of die keer dat zij zich in een kast had verstopt om de jongens de stuipen op het lijf te jagen.
Die liefdevolle manier van plagen had ze van geen vreemde. Haar oma Nelly Bakker was precies zo. Hilde zou trots geweest zijn als ze hoorde dat ze juist met haar vergeleken wordt, want deze oma had een heel speciaal plekje in haar hart.
Het was rond het overlijden van deze oma dat een andere bijzondere kant van Hilde naar voren kwam. Ze bleek ijzersterk in crisissituaties. Juist dan hield zij overzicht en deed wat gedaan moest worden.
Een grote steun in die weken, waarin ook opa Ten Napel overleed. Ook toen tien jaar geleden haar moeder ernstig ziek werd, was Hilde er voor de familie.
Hilde was een trouwe en gezellige vriendin. Een eigenwijze meid met een geheel eigen stijl. Ze werd een kei van een administratrice.
Rots in de branding voor Berdi BV.
En ze werd natuurlijk Rons droomvrouw. Hij behandelde haar als een prinses. En Hilde? Die vond stiekem dat ze met minder geen genoegen hoefde te nemen. Samen bouwden ze een prachtig gezin op.
Met twee stoere jongens en tot Hilde’s grote vreugde ook nog een meisje.
Ondanks haar drukke leven was ze volop actief als vrijwilliger: de Zonnebloem, zondagsschool, de kerk, de Klimop en de buurtvereniging. En dan toch nog tijd hebben om regelmatig op de koffie te gaan bij moeder, zussen en vriendinnen.
Hilde had een tomeloze energie. Ze bleef maar doorgaan. Totdat ze stil werd gezet. En het was ondanks alles bijzonder om te zien hoe er plotseling een bepaalde rust over haar kwam. Natuurlijk waren er vragen, maar dwars daar doorheen was er een alles overheersende zekerheid. ‘Ik weet waar ik heen ga’, zei ze ronduit. Ze getuigde van een leven na dit leven. Daar verlangde ze zelfs naar op momenten dat het echt niet meer ging: ‘Ik wil naar mijn oma toe’, zei ze. En ze gaf aan dat ze wist dat ze de kinderen bij Ron in vertrouwde handen achterliet.
Ons gaf ze mee dat na een periode van grote rouw toch ook weer het gewone leven zal aanbreken. ‘Doorgaan’, zei ze tegen Ron. ‘Je moet. Voor de kinderen.’

De familie

…In Memoriam
Ir. Jan Jacob van der Zwaard
*3 februari 1943 – †2 januari 2015

Jan werd geboren in Aalsmeer en was de oudste in het gezin met een broer en een zus. Hij studeerde Civiele Techniek in Delft en leerde in deze tijd Heleen kennen, zijn grote liefde. Na afronding van de studie kwam Jan te werken bij het Waterloopkundig Laboratorium in Marknesse. Met Heleen kwam hij wonen in Nagele aan de Tarwehof. Hier werden Jeroen, Martijn en Mirjam geboren. In de loop van de jaren maakte Jan veel mee.
De ziekte en gelukkig weer genezing van Mirjam, de teloorgang van het Laboratorium en het verlies van Heleen nu zo’n 10 jaar geleden.

Door alle tegenslag heen vond Jan zijn kracht in respect en gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn medemens. Dit deed hem zijn plaats innemen bij de Odd Fellows, waar hij hechte vriendschappen opbouwde.
In december 2013 werd Jan behandeld voor darmkanker. Er volgden chemokuren en het leek dat hij er aardig bovenop kwam. Na de Kerst nog in Waalre bij dochter Mirjam doorgebracht te hebben en bezoekjes te hebben gebracht in Emmeloord bij beide zoons, overleed hij toch vrij onverwacht in de nacht van 2 januari.
In de afscheidsdienst op 8 januari kwam de kernwaarde ‘liefde’ aan de orde vanuit de lofzang op de liefde uit de eerste brief aan Korinthe van de apostel Paulus.
Op de begraafplaats van Emmeloord hebben wij aansluitend afscheid genomen van een intelligent en integer mens, die in brede kringen gemist zal worden.
Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie troost en kracht toe voor de komende tijd.

Ds. G.C. van Rheenen
Fam. van der Zwaard

…70+ jarigen januari
01-02 S.C. Vos, Professor Brandsmaweg 3-1
05-02 H. Horsman, Ring 62
17-02 J.A. Barendregt, Johannes Postweg 7
19-02 M.N. Brondijk, Karwijhof 26
21-02 H. Meijer, Zuidermeerweg 37
24-02 D. Hoekstra-Stuveling,Revelsant 82 008, Emmeloord
26-02 J. Jansen, Domineesweg 9
26-02 E. F. Meijer-Douwes, Zuidermeerweg 37
28-02 R.H. Brondijk-van der Veen, Karwijhof 26

…Mutaties
…Overgeschreven
Naar de Protestantse gemeente te Creil-Espel, dhr. G.J.T. Romkes, Monnikenweg 10F, i.v.m. verhuizing naar Leliestraat 13 Espel.

….Uitgeschreven
Dhr. W. van Liere, Klaverhof 2

….Verhuisd
Mevr. H.B. Elzen-Hidding, De Klamp 22 is verhuisd naar Toutenburgh 60 Emmeloord, maar blijft lid van onze gemeente.

….Overleden
24-12-2014 H. van Elburg-ten Napel, Vlashof 15
02-01-2015 J.J. van der Zwaard, Tarwehof 13

…Bloemengroet
28 dec: Nelly Bakker + gezinsleden, Noorderlaan 9
4 jan: Dhr. D. Smid, Wendakker 98
11 jan: Fam de Wilde, Ring 42
18 jan: Fam Nijmeijer, Tarwehof 29.

…Collectes
Kerk
Zondag 14 december €74,50
Zondag 21 december € 51,43
Woensdag 24 december €-
Donderdag 25 december €91,90
Zondag 28 december €41,30
Woensdag 31 december Є20,90
Zondag 4 januari 2015 €49,15
Zondag 11 januari 2015 €89,00

Diaconie

DIACONIE
Zondag 14 december €83,75
Zondag 21 december €55,93
Woensdag 24 december €573,26 St. terminale thuishulp NOP
Donderdag 25 december €100,55 Kerk in Actie
Zondag 28 december €53,80 ISEE
Woensdag 31 december €68,00 Collecte eigen gemeente
Zondag 4 januari 2015 €48,15 Diaconie
Zondag 11 januari 2015 €74,40 Catechese en educatie

…Kort verslag kerkraadsvergadering
Maandag 19 januari 2015

Onze voorzitter Jan Hospers heet ons allen welkom in dit nieuwe jaar. Een jaar dat heftig begonnen is in de wereld om ons heen. Maar ook in onze eigen gemeente is de laatste weken veel gebeurd. Het woord wordt gegeven aan ds Gerlof van Rheenen. Met het bezinningsmoment worden enkele verzen uit Johannes 3 die gaan over wedergeboorte besproken. We praten door over wedergeboorte, wat verstaan we hieronder en hoe hebben we dit ervaren. Hierna gaat hij ons voor in gebed.
Bij het agendapunt ‘zorg gemeente’ staan we stil bij dorpsgenoten die extra zorg nodig hebben. Ook mevr. Elzen wordt genoemd. Zij heeft haar plekje gevonden in Toutenburgh in Emmeloord maar wil bij onze gemeente blijven.
De notulen van de kerkenraadsvergadering van december worden doorgenomen. Bij de actiepunten wordt genoemd dat de bloemencommissie voor elke dienst bloemen regelt. In het verleden werden bij een aantal diensten geen bloemen geregeld. Op 12 februari is in Rutten een avond georganiseerd door het dorpskerkenoverleg. Deze avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in het aantrekkelijk maken van een kerkdienst. Een aantal kerkenraadsleden gaan naar deze bijeenkomst. Mocht u mee willen rijden, dan kunt u zich aanmelden bij de scriba.
Ook door het dorpskerkenoverleg is een bijeenkomst georganiseerd voor het maken van een morgengebed/lekenpreek. Uit onze gemeente is daar belangstelling voor maar eigenlijk zoeken we nog een paar mensen die hier ook aan mee willen doen. Datum en tijd worden bepaald in overleg met de deelnemers. U kunt zich aanmelden bij de scriba.
Bij de ingekomen stukken was een brief van Ria Vos. Als afgevaardigde van de ( nu opgeheven) evangelisatiecommissie was ze uitgenodigd voor een overleg over de afsluiting van de feestweek in juni. Aangezien Ria zeer waarschijnlijk gaat verhuizen, is Wieke van der Sar ook mee geweest naar dit overleg.
De feestcommissie lanceerde het idee om een brunch te organiseren i.p.v. een kerkdienst vanwege de afnemende belangstelling. Het doel is om elkaar te ontmoeten maar niet met een ‘dienst’.
In de kerkenraadsvergadering werd geopperd om te proberen volgend jaar een oecumenische dienst te organiseren, dan bestaat Nagele 60 jaar.
De notulen van de gemeenteavond van 27 november worden doorgenomen. Tijdens de rondvraag kwamen een aantal vragen naar voren voor de diaconie. Deze worden binnenkort behandeld. Een andere vraag was of de kerkdienst om 10.00 uur kan beginnen i.p.v. om 9.30 uur. Tijdens de vergadering is hierover gesproken en de meningen lopen erg uiteen. Het schijnt dat een aantal ouderen onder ons half 10 vroeg vindt maar ook sommige werkenden vinden half 10 een vroeg tijdstip op hun vrije dag. Het voorstel is om een peiling te houden over de aanvangstijd maar dan met een concreet voorstel: tijdens de zomertijd beginnen we om half 10 en met ingang van de wintertijd begint de kerkdienst om 10.00 uur. We kunnen de uitkomst van deze peiling dan tijdens de gemeenteavond van maart bespreken.
Het College van Kerkrentmeesters deelt de enveloppen voor de Aktie Kerkbalans uit om deze te verspreiden onder de gemeenteleden. Ook vertelt Sijtze van der Meer dat Anita Kuipers lid wordt van het College. Zij volgt Willem Sijtsma op.
Om te inventariseren of een jeugdwerker ‘nodig’ is voor de dorpen wordt meegedaan aan een onderzoek. Voor de jeugd van de middelbare school is begin februari het spel Sirkelslag.
Van de verschillende commissies horen we dat nog meer activiteiten staan gepland, hierover kunt u lezen in het kerkblad.
Wieke van der Sar sluit de avond af met het lezen van een gebed om kalmte.

Maja Hospers-de Groot, scriba Prot. Gem. Nagele.

…Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds heeft in 2014 €159,69 opgebracht. Daarvan wordt €80,- geschonken aan de ons bekende Stichting Changes. De andere helft is bedoeld voor iets specifieks in ons eigen kerkgebouw.
De jaarlijkse opbrengst van het verjaardagsfonds loopt steeds verder terug. Dit ligt niet aan de vrijgevigheid van de jarigen. De opbrengst per collectant blijft ongeveer gelijk. Wel loopt het aantal collectanten terug. Men stopt om begrijpelijke redenen. Er zijn dus enkele vacatures voor collectanten. Vindt u / je het leuk om een paar wegen (bijv. de weg waaraan u woont) voor uw rekening te nemen, dan graag melden bij ondergetekende. Het kost weinig tijd en levert de kerk en een wisselend goed doel een leuk bedrag op.
Bij de diakenen zijn ook suggesties voor besteding van de opbrengst 2015 welkom.

Johan Wander

… Kerk & Israël
Als classicale werkgroep Kerk & Israël hebben wij de intentie om jaarlijks twee regionale avonden te beleggen. De eerste regioavond van dit jaar zal in het teken staan van 70 jaar Holocaust. Op deze avond zal een overlevende van diverse concentratiekampen ons zijn verhaal vertellen. De spreker is de heer Loek de Liever (1939) uit Amersfoort. In 2015 is het 70 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd, één van de vele kampen waarin Hitler en Nazi-Duitsland in totaal zes miljoen Joden hebben vermoord.
Hieronder de gegevens voor de regioavond van 5 maart a.s.:

Spreker: De heer Loek de Liever
Datum: donderdag 5 maart 2015
Tijd: van 19.30-21.30 (vanaf 19.15 ontvangst met koffie en thee)
Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirksplein 10, te Emmeloord
Opgave: rie.kramer@hetnet.nl
(Na afloop is er een collecte)

Hieronder nog enige andere activiteiten die plaatsvinden in de regio:

Kampen
Lezing door Prof. Dr. Hans Jansen over het thema van zijn nieuwe boek ‘Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten?’
Prof. Dr. Hans Jansen is ook de auteur van het standaardwerk ‘Christelijke Theologie na Auschwitz’, theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme. Sinds 2002 is Prof. Jansen verbonden aan het Simon Wiesenthal instituut te Brussel, waar hij colleges geeft over islamisering en globalisering van de Europese Jodenhaat en over de plaats van het Jodendom in de grote filosofische systemen.
Locatie: Broederhuis, Broederstraat 18
Datum: 10 februari, 2015
Tijdstip: 20.00 uur, Lemkerzaal
Informatie: Reiny Westendorp (r.westendorp@home.nl)

Zwartsluis
Lezing: Kid en Lev Ary
Thema: Joodse feestdagen en hun plaats in de aanbidding van God.
‘Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd’ (Lev. 23:4). De Joden hebben zich in de loop der eeuwen strikt aan deze feestdagen gehouden en doen dat nog steeds. Kid en Lev Ary zullen spreken over waarom de christenen de hoogtijdagen van de HEER niet vieren.
Locatie: De Poort, Het singel 16
Datum: 4 maart 2015
Tijd: 20.00 uur
Kosten: collecte
Informatie: jopiekoole@outlook.com

Contactpersoon werkgroep Kerk & Israel: Mw. drs. A. M. Kramer, tel. 0527-687929, email: rie.kramer@hetnet.nl

…Sirkelslag YOUNG 2015

Dit jaar doet een groep jongeren van onze gemeente mee aan Sirkelslag!
Sirkelslag spelen we als groep, gewoon in onze eigen kerk tegen duizenden andere jongeren in Nederland. Online staan we in verbinding met elkaar.
Op vrijdag 6 februari 2015 zitten we om 19.30 met de groep bij elkaar. We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we weten is dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze groep. En het thema is bekend. Dit jaar is dat: een wereld te winnen.
De spelopdrachten staan in het teken van de schepping. Bij de zorg voor de schepping denk je aan vast aan de natuur en de aarde. Maar het gaat ook over de arm-rijk verhoudingen in de wereld. En wat hebben jouw supergoedkope hippe t-shirts er eigenlijk mee te maken?
Meer dan je misschien denkt…
Sirkelslag is een een spannend, interactief spel tussen groepen uit heel Nederland! Het brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier christelijke thema’s en onderwerpen over aan kinderen en jongeren.
Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud en lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan bij Noëlle Bakker, Anne Geschiere of bij Annie Reitsema.
Alvast heel veel succes gewenst voor de groep Nagele!
Sirkelslag YOUNG vrijdag 6 februari 2015 van 19.30 tot 21.30 uur.

Annie Reitsema

…Lezing
Greetje van Beusichem
Vorig jaar hebben we in de 40-dagentijd een avond meditatief geschilderd, dit jaar is Greetje van Beusichem-Husen bij ons te gast. Greetje is de moeder van Mariska van Beusichem.
Zij maakt prachtige schilderijen en ikonen.

14 van haar schilderijen vormen samen een kruiswegstatie, getiteld “Sprakeloos”.
Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen.

Tijdens de lezing zullen de schilderijen te zien zijn via de beamer.
De echte schilderijen zijn te bezichtigen na de lezing van Greetje.

U bent van harte welkom op donderdag 12 maart om 19.30 uur in de SOW kerk.
Annie Reitsema

…St. Changes
Opnieuw een verrassend jaar! Op 23 november is er een collecte ten bate van onze stichting gehouden. Eind december 2014 mochten wij de helft van de opbrengst van het verjaardagfonds ontvangen. Bij elkaar is dat een mooi bedrag van € 199,07 geworden.
We willen u als gemeenteleden, en de diaconie daarvoor hartelijk bedanken. Natuurlijk ook namens het management van het Lewa Children’s Home, we zijn er allemaal heel blij mee.

Dini Bruinsma & Siem Stroo

…C.V.N.
Woensdag 18 februari is er om 18.00 uur een stamppotbuffet en daarna de jaarvergadering in de SOW- kerk.

Martje van der Meer

…Bijbelleesrooster

Wat lezen we vandaag?
zo. 1 Kolossenzen 2:6-15
ma. 2 Kolossenzen 2:16-3:4
di. 3 Psalm 18:1-20
wo. 4 Psalm 18:21-35
do. 5 Psalm 18:36-51
vr. 6 2 Korintiërs 1:1-11
za. 7 2 Korintiërs 1:12-22
zo. 8 2 Korintiërs 1:23–2:13
ma. 9 2 Korintiërs 2:14–3:6
di. 10 2 Korintiërs 3:7-18
wo. 11 2 Korintiërs 4:1-6
do. 12 2 Korintiërs 4:7-18
vr. 13 2 Korintiërs 5:1-10
za. 14 Psalm 32
zo. 15 Kolossenzen 3:5-17
ma. 16 Kolossenzen 3:18-4:6
di. 17 Kolossenzen 4:7-18
wo. 18 2 Korintiërs 5:11-21
do. 19 2 Korintiërs 6:1-13
vr. 20 Exodus 19:1-15
za. 21 Exodus 19:16-25
zo. 22 Psalm 25
ma. 23 Exodus 20:1-17
di. 24 Exodus 20:18-26
wo. 25 Exodus 21:1-11
do. 26 Exodus 21:12-25
vr. 27 Exodus 21:26-36
za. 28 Exodus 21:37–22:8

…Kerkdiensten

Zondag 1 februari, 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. G. van Rheenen
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt armoede bestreden, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast
Tweede collecte: kerk
KND: beide
Oppas: Fam. M. de Vries

Zondag 8 februari, 9.30 uur
Ds. Pap (St. Jansklooster)
Eerste collecte: Protestantse Kerk Missionair Werk en Kerkgroei
In veel gemeenten ontbreekt de middengeneratie, mensen van 25 tot 45 jaar. Mensen die wel behoefte hebben om de verbinding met elkaar te zoeken en te praten over geloof en het leven. Zo ook in Noordwijk, waar ds. Janneke Nijboer vanuit de Protestantse Kerk een speciale opdracht heeft gekregen om deze middengeneratie te inspireren en te activeren voor geloof en kerk. Ze bereikt hen via onder meer de sociale media. Activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten zijn bijvoorbeeld talkshows met veel gelegenheid voor gesprek en vieringen op het strand van Noordwijk. Deze community heet, heel toepasselijk, Windkracht 3 punt 0. De collecte vandaag is bestemd voor pionierswerk zoals Janneke verricht, waarmee de kerk mensen bereikt die niet meer in de kerk komen maar wel behoefte hebben om vragen van geloof en leven te delen.
Tweede collecte: Kerk
KND: Bovenbouw
Oppas: Ruviena/Malloey

Zondag 15 februari, 9.30 uur
Kerk en School dienst
Ds. G. van Rheenen
Eerste collecte: In overleg met basisschool de Klimop wordt een collectedoel gekozen.
Tweede collecte: Kerk
KND: Geen
Oppas: Harmjan / Dolson

Zondag 22 februari, 9:30 uur
Ds. W. Smit
Eerste collecte: Jerusalem Children and Community Development Organisation
Ook dit jaar dragen we bij aan één van de projecten van de Jerusalem Children and Community Development Organisation. In de plaats Debre Berhan, in het noordoosten van Ethiopië, wordt aan de armste wijkbewoners geleerd hoe ze de vuilstortplaatsen achter de huizen kunnen omtoveren in tuinen waarin volop groente en fruit wordt geproduceerd. Een ander onderdeel van dit project is het trainen van de mensen in het kleinschalig houden van vee. De opbrengst is niet alleen voor eigen gebruik, maar ook om te verkopen op de markt.
Tweede collecte: Kerk
KND: onderbouw
Oppas: Fam. P. van der Sar

…Colofon
Kerkblad van de SOW-Kerk Nagele, achttiende jaargang, nummer 6, februari 2015, totaal nummer 191.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad van maart ligt zondag 22 februari in de kerk. De kopij kan tot maandag 16 februari 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email:kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen, Willemsvaart 1-504, 8019 AA Zwolle,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Jan Hospers t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl
Scriba: Maja Hospers, t: 0527-652996, e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571. Website: www.pkn-nagele.nl