Bestuur van de kerk

BESTUUR VAN DE KERK
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. De werkwijze hiervan is in een regeling vastgelegd. De werkzaamheden worden jaarlijks geïnventariseerd, verdeeld en in een overzicht vastgelegd. De kerkenraad vergadert iedere derde maandag van de maand. Het vergaderseizoen loopt van september tot en met juni.

LEDEN KERKENRAAD:
Moderamen:
Het moderamen is onderdeel van de kerkenraad en heeft tot taak het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het bewaken van de uitvoering van de in de kerkenraad gemaakte besluiten. Het wordt gevormd door, indien deze functies vervuld zijn, de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, een ouderling kerkrentmeester en een diaken. Het moderamen vergadert iedere eerste maandag van de maand waarin ook de kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden. Het moderamen wordt gevormd door ds. Mariska van Beusichem, Marianne Leune, Andries Post en Reinou Geschiere.

Predikant:
Ds. Mariska van Beusichem, T. 0527-652571
T. (06) 23 16 57 97‬
E-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Pastoraat

Ouderling/voorzitter:

E-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl

Ouderling/scriba:
Mw. M. Leune, scriba (moderamen), T. 0527-652486
E-mail: scriba@pkn-nagele.nl

Diakenen:
Dhr. J. Wander, T. 0527-620572
Mw. R. Geschiere-Vos, T. 0527-652436
Mw. T. Duijff, T. 0527-203707

Ouderlingen/kerkrentmeester:
Dhr. A. Leune, ouderling kerkrentmeester, T. 0527-652486
Dhr. A. Post, ouderling kerkrentmeester, T. 0527-652930

Ouderlingen:
Mw. R. Geluk, T. 0527-652390
Mw. W. van der Sar, T. 0527-652620
Dhr. T. Veerbeek, T. 0527-
Dhr. D. den Daas, T. 0527-

Jeugdouderling:
vacant
E-mail: jeugd@pkn-nagele.nl