Bestuur van de kerk

BESTUUR VAN DE KERK
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. De werkwijze hiervan is in een regeling vastgelegd. De werkzaamheden worden jaarlijks geïnventariseerd, verdeeld en in een overzicht vastgelegd. De kerkenraad vergadert iedere derde maandag van de maand. Het vergaderseizoen loopt van september tot en met juni.

LEDEN KERKENRAAD:
Moderamen:
Het moderamen is onderdeel van de kerkenraad en heeft tot taak het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het bewaken van de uitvoering van de in de kerkenraad gemaakte besluiten. Het wordt gevormd door, indien deze functies vervuld zijn, de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, een ouderling kerkrentmeester en een diaken. Het moderamen vergadert iedere eerste maandag van de maand waarin ook de kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden. Het moderamen wordt gevormd door Janny Bunschoten, Adri Leune en Ina Hospers.

Predikant:
Ds. T. Deelstra, predikant, T. 06-19489103
E-mail: predikant@pkn-nagele.nl

Ouderling/voorzitter:
Mw. J. Bunschoten, voorzitter, T. 0527-652304
E-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl

Diaken/scriba:
Mw. I. Hospers, scriba (moderamen), T. 0527-652736
E-mail: scriba@pkn-nagele.nl

Diakenen:
Mw. I. Hospers, T. 0527-652736
Dhr. J. Mallie
Mw. J. Lamse

Ouderlingen/kerkrentmeester:
Dhr. A. Leune, ouderling kerkrentmeester, T. 0527-652486
Dhr. C. van der Sar, ouderling kerkrentmeester, T 0527-652790

Ouderlingen:
Mw. I. Bolijn
Mw. N. Bakker