Dorpskerken NOP

In de Noordoostpolder (NOP) bevinden zich 9 dorpskerken die bij de Protestantse Kerk horen. Sinds 2011 staan deze kerken in nauw contact met elkaar, vanuit de gedachte dat zij als kerkgemeenschappen in een vergelijkbare setting steun en inspiratie bij elkaar kunnen vinden. Na een periode van kennismaking en uitwisseling hebben de dorpskerken NOP hun gemeenschappelijke visie vastgelegd in het beleidsplan ‘Kerk-zijn doe je samen’ dat geschreven is voor de periode 2015-2018. De visie luidt dat betrokken kerkgemeenschappen beogen in elk dorp in de Noordoostpolder ‘de Godslamp brandende te houden’. Daartoe zoeken zij naar wegen van onderlinge samenwerking en houden zij de mogelijkheid open om verbinding te zoeken met andere kerkgenootschappen dan de Protestantse Kerk. Als missie is geformuleerd dat de dorpskerken het tot hun taak zien het kerk-zijn in de dorpen te versterken door het stimuleren en faciliteren van samenwerking onder het motto ‘Meerdere kooltjes houden het vuur langer brandende.’ Concreet worden er in het plan voorstellen gedaan om verder te bouwen aan samenwerking tussen de predikanten en kerkelijk werkers, een gezamenlijk aanbod van toerustingsactiviteiten aan te bieden en een platform op te richten ten behoeve van het jeugdwerk.

Om geregeld contact met elkaar te houden worden jaarlijks drie stuurgroepvergaderingen georganiseerd, waarvan er één een ambtsdragers conferentie is bestemd voor alle ambtsdragers. De stuurgroepvergaderingen worden in principe bijgewoond door de voorzitters of andere leden van de plaatselijke kerkenraden. Een kerngroep bereidt de stuurgroepvergaderingen voor en vormt het dagelijks bestuur. Naast deze bestuurlijke vergaderingen zien de predikanten en kerkelijk werkers elkaar met regelmaat tijdens een lunchontmoeting.

Wil je meer weten over het samenwerkingsverband van de Dorpskerken NOP dan kun je contact opnemen met één van onderstaande kerngroepleden.

Tineke Bijdevaate (voorzitter)
Margreet Langebeeke (secretaresse)
Tineke Klei (gemeenteadviseur)