Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 19 mei.

…Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 19 mei.

De opening wordt verzorgd door onze voorzitter Kees van der Sar. Nadat iedereen welkom is geheten, leest ds Gerlof van Rheenen ons voor uit Johannes 14 vers 1 t/m 14. We denken na over wat we als positief ervaren uit deze tekst. Gerlof noemt het boek “ goede wijn” geschreven door Jan Hendriks. In dit boek wordt beschreven hoe je “Yes”ervaringen kunt bewaren en delen. Goede wijn bewaar je ook in een fles om later te delen. Vervolgens gaat ds Gerlof van Rheenen ons voor in gebed.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 14 april worden doorgenomen. Bij de actiepunten staat de bezettingsgraad van de organisten genoemd. Zij hebben daar onderling over gesproken. Gretha Woord bespeelt ondertussen een kerkorgel elders. Gretha en Jan van Ree willen wel voor inval spelen in Nagele. Er wordt nog gezocht naar een vervanger voor Wil Wytzes. Op korte termijn wordt een uitnodiging voor de kinderen van de Titus Brandsmaschool gemaakt. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jeugdclubs, die weer starten na de zomervakantie. Ook komt er een oproepje in Nagelezen. De jeugdclubs zoeken ook 2 nieuwe clubleiders. Wie iemand weet, dit graag doorgeven aan Reinou Geschiere.

Vervolgens wordt de Paascyclus geëvalueerd. De ingetogen sfeer tijdens de diensten werd als mooi ervaren. Ook als positief werd ervaren dat enkele jeugdleden een bijdrage leverden. De beelden die getoond werden, waren soms erg heftig. Er waren meer mensen die het positief hebben ervaren, want er waren meer kerkgangers dan voorgaande jaren. Een punt van aandacht is dat toen er meerdere personen de schriftlezing deden, zij steeds heen en weer liepen. Meer rust creëren door stoelen neer te zetten. De ingetogen sfeer is heel belangrijk. Met Paasmorgen mag het wel even knallen, want Hij is opgestaan.

Afgelopen donderdag is er weer dorpskerkenoverleg geweest met de stuurgroep. Annie Reitsema is mee geweest en wordt lid van de stuurgroep namens onze kerk. Wieke van der Sar wil Annie vervangen bij afwezigheid. In de stuurgroep is het concept van het beleidsplan besproken. Deze wordt binnenkort aangeboden aan alle kerkenraden. Het is de bedoeling dat dit gedeelte wordt bijgevoegd aan het beleidsplan van elke gemeente. Alle dorpen zijn nog erg solistisch bezig maar het samenwerken begint toch te komen. De beroepskrachten hebben ook overleg gehad. Er zijn 4 vacante gemeenten, daardoor wordt de werkdruk voor de overige voorgangers erg hoog. Dit is besproken met Peet Valstar, gemeenteadviseur. Het idee om een interimpredikant te benoemen voor deze 4 gemeenten, is positief ontvangen. Deze persoon kan beleidsmatig hulp bieden aan de gemeenten, maar kan ook voorgaan in de zondagsdienst. Deze predikant kijkt er van een afstand naar, waardoor er frisse ideeën komen. De benoeming is voor maximaal 1 jaar. Op deze manier worden de overige beroepskrachten ontzien.

Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de werkplannen. Denken vanuit mogelijkheden, wat willen we graag. Of het mogelijk is, is weer vers 2. Je hoeft niet alle vragen op het werkblad te beantwoorden, maar het is wel goed om erover na te denken en te praten. De streefdatum is 16 juni dat de werkplannen ingeleverd zijn bij de scriba. Maar door de nieuwe opzet, wordt dit doorgeschoven naar september. Ieder jaar worden werkplannen gemaakt door diverse commissies, zoals de CBD, jeugdclubs, kindernevendienst, catechese, bloemencommissie, evangelisatie.

Vanuit de verschillende commissies worden huishoudelijke zaken besproken. Zo is de commissie bijzondere diensten bezig met het voorbereiden van de diensten met Pinksteren en de slotdienst. Omdat Kees van der Sar uit de commissie gaat, zijn ze op zoek naar een nieuw lid. De voorkeur gaat uit naar een man. Lijkt het jou wel wat of weet je iemand, geef dit dan door aan Annie Reitsema. Het college van kerkrentmeesters heeft zich weer gebogen over het verwarmen van het zaaltje. Er komt nu een aanpassing en we hopen dat het allemaal beter te regelen is.
Nadat we de zorg om verschillende gemeenteleden hebben gedeeld, sluit Andries Post de vergadering met het voorlezen van een gedicht. Het is dan 22.13 uur.

Maja Hospers-de Groot,
Scriba Prot. Gem. Nagele.