Algemene informatie

ALGEMENE INFORMATIE (ALFABETISCHE VOLGORDE):

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

BANKREKENINGEN t.n.v.: SOW KERK NAGELE
IBAN kerk: NL87 RABO 0114 2811 73
IBAN diaconie: NL87 RABO 0114 2709 88
IBAN zending: NL17 RABO 0346 5298 24

BEAMTEAM
In de diensten waar ds Mariska van Beusichem voorgaat en bij gastpredikanten die daar speciaal om vragen zal de beamer gebruikt worden. De beamer dient ondersteunend te zijn aan de diverse elementen van de eredienst en vervangt daarmee niet het gebruik van bijbel of liedboek. Wij raden u dan ook aan om altijd uw liedboek/bijbel mee te nemen. (Ook techniek kan falen…) De eredienst is het samenzijn van Gods gemeente. Betrokkenheid op- en deelname aan dit feestelijk samenzijn staat voorop. Het gebruik van de beamer kan deze betrokkenheid en deelname bevorderen. Uit ervaringen blijkt dat vooral kinderen en jongeren positief reageren op het gebruik van de beamer, dit uit zich bijvoorbeeld in het actief meelezen. Het beamteam hoopt op deze manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan ons gemeente zijn. Contactpersoon is mw. W. Boogaard, via e-mail beamteam@pkn-nagele.nl

BEHEER ARCHIEF
nb

BELEIDSPLAN
Een ruimte in een ruimte

BLOEMENGROET BLOEMENCOMMISSIE
Wekelijks wordt aan een gemeentelid of dorpsgenoot een bloemengroet namens de gemeente gegeven. Dit als blijk van medeleven in zowel moeilijke als blijde dagen. Bij de afkondigingen voorafgaand aan de dienst, wordt meegedeeld voor wie de groet bestemd is. De namen van gemeente- leden die voor de groet in aanmerking komen, komen in de regel binnen via de wijkouderlingen. Vindt u dat iemand in aanmerking komt voor de bloemengroet, geeft u dat dan aan hen door. De bloemencommissie zorgt ervoor dat er zondags bloemen in de kerk zijn. De commissie bestaat uit: Riet Ruitenbeek, Gerja Vedelaar, Ina Hospers en Thea Wiersma.

CLASSIS FLEVOLAND
http://classisflevoland.protestantsekerk.net/

CLUB
BOVENBOUW

ONDERBOUW
Nelly Bakker tel.: 245908
Reinou Geschiere tel.: 652436

COLLECTEN
In alle diensten, behalve op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en rouw- en trouwdiensten, vinden collecten plaats. In de regel is de eerste collecte voor een diaconaal doel en de tweede collecte voor de kerk. De bestemming wordt bekend gemaakt op de site, in het “Kerknieuws” en tijdens de mededelingen voorafgaand aan de dienst.

COLLECTENBONNEN
In plaats van contant geld kunt u uw collectegaven ook doen in de vorm van collectebonnen. Deze zijn er in de waarde van € 0,60 en € 1,20 per stuk op vellen van 20 stuks. De collectebonnen zijn te koop bij een van de diakenen tijdens het koffiedrinken (na de dienst op de laatste zondag van de maand) en bij de weegbrug aan de Eggestraat 18. Deze is (bijna) altijd geopend. Uw aankoop van collectebonnen wordt gezien als gift aan de kerk en is in die hoedanigheid aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De betaling gaat via een doorlopende machtiging.

COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN
Deze commissie geeft in overleg met de dienstdoende predikant, inhoud en vorm aan diensten met een specifiek karakter. Dat zijn bijvoorbeeld de vieringen behorend bij de christelijke feestdagen. In de regel volgen zij de hoogtepunten van het kerkelijke jaar. Maar ook in de perioden daar tussen worden diensten gehouden, voorbereid door deze commissie. Tevens kunnen bij de voorbereiding van de vieringen gemeenteleden betrokken worden. Zo kan gebruik gemaakt worden van inzichten en wensen die in de gemeente leven en dit kan een actieve betrokkenheid bij de eredienst vergroten.
De commissie bestaat uit Janny Bunschoten, Ina Hospers en Jeanet Lamse cbd@pkn-nagele.nl

E-mailadressen@pkn-nagele.nl
Om structuur in de informatiestroom te houden en omdat er steeds weer wisselingen plaats vinden binnen verschillende commissies en kerkenraad zijn er e-mailadressen aangemaakt met @pkn-nagele.nl.
Klik op onderstaande link voor een overzicht.
>> e-mail@pkn-nagele.nl

GEBRUIKSPLAN KERKGEBOUW
(n.a.v. Covid 19)

GEMEENTEAVONDEN
Vanuit de kerkenraad worden de werkzaamheden op dit terrein gecoördineerd.
Deze worden tweemaal per jaar gehouden. In november wordt de begroting van de door de kerkenraad te ondernemen activiteiten besproken. In maart legt de kerkenraad de jaarrekening voor aan de gemeente. Op beide avonden wordt tevens tijd ingeruimd voor het besproken van een actueel onderwerp, al of niet de gemeente betreffend, of meer ontspannende activiteiten. Data en programma worden bekend gemaakt in het kerkblad.

JAARBOEK
Samenstelling en actueel houden van gegevens: Maja Hospers tel: 0527-652996

KERKGEBOUW
Adres: Ring 15, 8308 AL Nagele T. 0527- 652571

KOSTER
Mw. M. van der Sar-Lindemulder T. 0527-652790

KERKBLAD “KERKNIEUWS”
Het kerkblad verschijnt de laatste zondag van elke maand. Het bevat informatie over ontwikkelingen en activiteiten in onze gemeente, kerkdiensten etc. Als zodanig een onmisbaar communicatie middel binnen de gemeente. Daarnaast is het kerknieuws ook online te lezen bij nieuws. Het kerkblad wordt verzorgd door: Mw. W. Boogaard en Mw. E. van der Sar.
Gereed maken voor verzending: Dhr. en Mw. van den Vlekkert, distributie
Kopij inleveren bij Mw. W. Boogaard T. (0527) 65 22 92 en Mw. E. van der Sar, liefst per e-mail,  E-mail: kerknieuws@pkn-nagele.nl. De exacte datum vindt u elke maand in het kerkblad en op de site onder agenda.

KERKDIENSTEN
Elke zondag, aanvang 09.30 uur.
Eventuele wijzigingen worden via de mededelingen en in “Kerknieuws” bekend gemaakt.

KERKDIENSTGEMIST
De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Nagele zijn (live) te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl. De uitzendingen worden een halfjaar bewaard. Het is ook mogelijk om live trouw- en rouwdiensten te volgen.

KOFFIEDRINKEN
Elke laatste zondag van de maand is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie en voor de jeugd een glaasje fris. Zie ook kerkdiensten.

LINKS
http://classisflevoland.protestantsekerk.net/
www.nagele.nl
www.pkn.nl
www.kinderdienst.nl

ORGANISTEN
Johan van Eerde T. 0527-687667
Hessel Romkes T. 0527-683622
Marian Sijtsma T. 0527-652679
E-mail: orgel@pkn-nagele.nl

OUDERENMIDDAGEN
Deze middagen worden één keer in de maand gehouden in het Rietveld in Nagele. Deze middagen zijn bedoeld voor alle ouderen van Nagele. Daarom is ervoor gekozen om deze middagen in het Rietveld te houden. Informatie staat in Nagelezen. Contactpersoon is Janny Oosterhuis, tel 0527-653021

PRIVACY STATEMENT

PREDIKANT
Ds. T. Deelstra, predikant, T. 06-19489103
E-mail: predikant@pkn-nagele.nl

PREEKVOORZIENING
Naast onze eigen predikant worden andere predikanten uitgenodigd om in de zondagse eredienst voor te gaan. Wanneer zij die uitnodiging aannemen, worden zij op de hoogte gebracht van de liturgie zoals wij die gewend zijn. Contactpersoon: Sytze van der Meer, T. 0527-652807 preekvoorziener@pkn-nagele.nl

RINGLEIDING
Het kerkgebouw is voorzien van een ringleiding. Gehoorgestoorden, die in het bezit zijn van een hoortoestel met een z.g. telefoonstand, kunnen van deze faciliteit gebruik maken om de dienst ongestoord te kunnen volgen.

VERJAARDAGSFONDS
De opbrengst van het verjaardagsfonds is voor een deel bedoeld om mee te helpen aan de verfraaiing van het kerkgebouw en/of inventaris. En voor een ander deel voor een nader te bepalen diaconaal doel. Bij alle leden komt op of rond zijn/haar verjaardag één van de dames van het fonds met een busje. Elke gift zal dan dankbaar worden aanvaard.

WEBSITE
Samenstelling en actueel houden van gegevens: dhr. J.J. Lamse
Fotografie website: Hans Lamse en anderen
Foto en auteursrecht Hans Lamse e.a.
E-mail: webmaster@pkn-nagele.nl

WELKOM NIEUW INGEKOMEN
Als er bericht van verhuizing uit een andere gemeente bij de ledenadministratie is binnengekomen, wordt dit doorgegeven aan de wijkouderling (zie ook ledenadministratie). Deze zal de nieuw ingekomene bezoeken. Waar het de buitenwegen betreft wordt dit welkomstbezoek gebracht door vacature.