2 Bestuur en organisatie

2.1 KERKENRAAD
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. De werkwijze en verantwoordelijkheid van de kerkenraad is in de plaatselijke regeling vastgelegd.

2.1.1 LEDEN KERKENRAAD
Predikant
Taede Deelstra, tel. 06-19489103, predikant@pkn-nagele.nl

Ouderling/voorzitter
Janny Bunschoten, tel. 0527-652304, voorzitter@pkn-nagele.nl

Diaken/scriba
Ina Hospers, tel. 06-11083809, scriba@pkn-nagele.nl

Ouderling/kerkrentmeesters: Email: kerkrentmeesters@pkn-nagele.nl
Albert Hakvoort, hakvoort.albert@gmail.com
Kees van der Sar, tel. 0527-652790, kees@vandersar-nagele.nl

Ouderlingen:
Ineke Bolijn, tel. 06-38893902, fam.bolijn@hotmail.com
Nelly Bakker, tel. 06-10810328, nellybakker75@gmail.com

Diakenen: Email: diaconie@pkn-nagele.nl
John Mallie , tel. 06-51509984, johnmallie@outlook.com
Ina Hospers , tel. 06-11083809, inahospers@hotmail.com
Jeanet Lamse, tel. 06-13642276, jeanet@lamse.com

2.1.2 MODERAMEN
Het moderamen is onderdeel van de kerkenraad en heeft tot taak het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het bewaken van de uitvoering van de in de kerkenraad gemaakte besluiten. Het moderamen wordt gevormd door de predikant, de voorzitter van de kerkenraad (Janny Bunschoten), de scriba (Ina Hospers), een ouderling kerkrentmeester. Het moderamen vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.

2.2 PASTORALE RAAD
De Pastorale Raad wordt gevormd door de ouderlingen, de predikant en de coördinator pastoraat, zo mogelijk aangevuld met een afvaardiging vanuit de diaconie. Ongeveer 5 maal per jaar komt de Pastorale Raad bijeen. Twee van de vergaderingen worden Pastorale Raad Plus genoemd. Voor deze vergaderingen worden ook de bezoeksmedewerkers uitgenodigd. Tijdens de vergaderingen wordt toerusting geboden en werkzaamheden afgestemd.

2.3 DIACONIE
Een bekende taak van de diakenen is het innen en verdelen van de collectegelden en het helpen bij de bediening van het Heilig Avondmaal. De diaconie heeft echter een nog veel bredere taak: hulp bieden waar iemand anders dat niet kan of doet. In het kort komt dit neer op omzien naar en opkomen voor hen die het moeilijk redden in onze samenleving. De oorzaken hiervan kunnen divers zijn. De diakenen kunnen dit niet alleen, zij doen dit samen met de hele gemeente.
De diaconie is er dus om u en uw naaste te helpen, maar roept ook u op om naar uw naaste om te zien. Hebt u hulp nodig of ziet of vermoedt u een situatie waar hulp nodig is, dan kunt u altijd terecht bij één van de diakenen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw privacy om.
Email: diaconie@pkn-nagele.nl

2.4 ZENDINGSCOMMISSIE
De zendingscommissie houdt zich vooral bezig met de verdeling van de binnengekomen gelden naar de landelijke organen. Omdat er op dit moment geen zendingscommissie actief is, worden de activiteiten gecoördineerd door de diaconie. Contactpersoon is scriba, Ina Hospers, tel 06-11083809.
Email: scriba@pkn-nagele.nl

2.5 COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN
Deze commissie geeft in overleg met de dienstdoende predikant, inhoud en vorm aan diensten met een specifiek karakter. Dat zijn bijvoorbeeld de vieringen behorend bij de christelijke feestdagen. In de regel volgen zij de hoogtepunten van het kerkelijke jaar. Tevens kunnen bij de voorbereiding van de vieringen gemeenteleden betrokken worden. Zo kan gebruik gemaakt worden van inzichten en wensen die in de gemeente leven en dit kan een actieve betrokkenheid bij de eredienst vergroten.
De commissie bestaat uit: Janny Bunschoten, Wieke van der Sar, Reinou Geschiere en Marjan Sijtsma.
Email: cbd@pkn-nagele.nl

2.6 ORGANISTEN
Marian Sijtsma, tel. 0527-652679 orgel@pkn-nagele.nl
Johan van Eerde, tel. 06-42712769
Hessel Romkes, tel. 06-10349778
Piet Talsma, tel. 06-57488488

2.7 PREEKVOORZIENING
Naast onze eigen predikant worden andere predikanten uitgenodigd om in de zondagse eredienst voor te gaan. Wanneer zij die uitnodiging aannemen, worden zij op de hoogte gebracht van de liturgie zoals wij die gewend zijn. Contactpersoon: Sytze van der Meer, tel. 0527-652807.
Email: preekvoorziener@pkn-nagele.nl

2.8 GROENE KERK
In 2020 is onze kerk gestart met deelname aan de landelijke actie Groene Kerk. Groene Kerk is gericht op sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en vergroenen van de eigen gemeenschap. Groene Kerk is een actie van de PKN organisatie ‘Kerk in Actie’ en Tear. Het zijn van een Groene Kerk is geen doel op zich maar een ‘beweging’ die stimuleert om meer te doen voor onze naasten en voor de natuur. Dit past bij de Bijbelse opdrachten rentmeesterschap (recht doen aan de schepping) en “heb uw naaste lief als uzelf” (werken aan de Bijbelse opdracht om goed te zijn voor onze naasten).
In dit kader kunnen veel verschillende acties ondernomen worden die tijdelijk of die doorlopend zijn. Wij willen starten met aandacht voor de volgende zaken:
• Nagaan van de mogelijkheden voor energiebesparing.
• Gescheiden afvalinzameling verbeteren.
• Biodiversiteit verbeteren.
Om deze woorden om te zetten in daden hebben we een werkgroep opgericht die nauw samenwerkt met de diaconie en met de College van Kerkrentmeesters.
De werkgroep bestaat uit Roelof Duijff en Erwin Boogaard.

2.9 DORPSKERKEN NOORDOOSTPOLDER
Onze kerkelijke gemeente maakt deel uit van de Dorpskerken NOP. In dit in opbouw zijnde samenwerkingsverband participeren de 9 gemeenten van de Groendorpen in de Noordoostpolder: Bant, Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg, Ens, Nagele, Tollebeek, Creil/Espel en Rutten. De doelstelling van de samenwerking is in de toekomst ondanks teruglopende geldmiddelen en mankracht een kerkelijke vierplek op ieder dorp te behouden. Om dit te bereiken worden steeds meer terreinen van gemeente-zijn samen gedaan en de krachten gebundeld voor diaconale en missionaire projecten. Meer informatie is te vinden op www.dorpskerken-nop.nl.
Contactpersoon/secretaris is Inge Leune, email dorpskerken.secretaris@gmail.com.