Kerknieuws juni 2024

EEN BANKJE

Zo, eens even rustig zitten
op dat bankje in ’t plantsoen,
kijken of ik voor een ander
die erbij komt iets kan doen.
Wellicht naar veel woorden luist’ren
met een hart dat openstaat
en wat vrede achterlaten
als de ander verdergaat.

Zo, eens even rustig zitten
naast die welgestelde heer.
Zou hij soms wat aanspraak zoeken?
‘k zie hem al de vierde keer.
En de dame die me aankijkt,
kan ik daar ook wat voor doen
met een woord dat vensters opent
zomaar midden in ’t plantsoen?

Zo, eens even rustig zitten.
Ik heb immers alle tijd
om te kijken wie Gods liefde
naar dat kleine bankje leidt.
Heus, Hij vraagt geen grote dingen.
Je kunt soms al wond’ren doen
door gewoon iets aan te horen
op dat bankje in ’t plantsoen.

Frits Deubel

…Om te beginnen

Met Pinksteren zijn de vruchten van de Geest bij de inleiding van de dienst aan de orde geweest. Bij iedere vrucht werd een rode kaars aangestoken.

In het Christendom zijn de vruchten van de Heilige Geest de deugden die de Heilige Geest voortbrengt in het leven van de gelovigen. Zij worden genoemd in Galaten 5:22-23

Er zijn 9 vruchten van de Heilige Geest.

Liefde: Een onbaatzuchtige liefde voor God en de anderen.
Vreugde: Een diep en blijvend gevoel van vreugde en tevredenheid dat voortkomt uit het kennen van God.
Vrede: Een gevoel van innerlijke kalmte die voortkomt uit het vertrouwen op God.
Geduld: Het vermogen om moeilijke omstandigheden te doorstaan.
Vriendelijkheid: Het tonen van mededogen, vrijgevigheid en goede wil naar anderen.
Goedheid: Doen wat juist is en deugdzaam zijn, zelfs in tijden van tegenspoed.
Trouw: Trouw en toegewijd blijven aan God en iemands verantwoordelijkheden.
Zachtheid: Een zachtmoedige en nederige instelling die gekenmerkt wordt door vriendelijkheid en mededogen.
Zelfbeheersing: Het vermogen om iemands gedachten , woorden en daden te beheersen om God te eren en anderen te dienen.

Janny Bunschoten

…75+ jarigen juni
01-06 Mevr. J. Wondergem-Nieuwenhuizen

…Collectes
Diaconie
7-4-2024 Toon Hermanshuis € 93,70
14-4-2024 Diaconie € 53,65
21-4-2024 Children in Worship € 247,40
28-4-2024 ISEE € 68,70

Kerk
7-4-2024 Kerk € 95,65
14-4-2024 Kerk € 55,10
21-4-2024 Kerk € 49,70
28-4-2024 Kerk € 60,20

…Bloemengroet
5 mei : Hans en Jeanet Lamse
9 mei : Hans en Roely Geluk
12 mei: Marijke Lindemulder
19 mei: Theo en Freda Veerbeek
26 mei: Martin en Ria Brondijk

…Van de voorzitter
Terugblik gemeentemorgen op 5 mei
Met vreugde kan ik terugdenken aan die ochtend.
Na de dienst een kopje koffie/thee startte de gemeentemorgen. Vele leden waren aanwezig.
We werden geïnformeerd door de penningmeester Siem Stroo hoe het met de financiën van de CVK, zending en de diaconie in 2023 stond. Dat gaf een positief gevoel.
Ook was het een verheugende mededeling dat de kerkelijke bijdrage voor 2024 hoger is dan was voorzien.
Het spel dat geleid werd door Ineke en Nelly was af en toe spannend en er stond als het ware een strijd tussen de groepen.
De lunch is verzorgd door een aantal gemeenteleden. Drie soorten soep met een broodje.
We kunnen terugzien op een mooie gemeentemorgen en dank voor de inzet van velen dat het geslaagd is.

Kerkdiensten
Het Heilig Avondmaal wordt gehouden op 16 juni. Ds. Taede Deelstra gaat voor.
Op 14 juli is er een gezamenlijke dienst met Creil-Espel waarin afscheid genomen wordt genomen van onze voorganger Taede Deelstra. Hij gaat op 22 juli met vervroegd emeritaat.

Invulling van vacatures in onze gemeente
Hans Lamse heeft aangegeven toch de website van de kerk te blijven beheren. Bedankt Hans.
En wie neemt de taak van diaken op zich?

Janny Bunschoten

…Van uw predikant
Beste gemeente, het moment van afscheid nemen komt langzamerhand dichterbij.
Ik ervaar dat als een heel bijzondere periode. Met dubbele gevoelens. De tijd die ik tot nu toe in Nagele heb mogen dienen, heb ik als een goede en mooie periode ervaren. Nu het afscheid dichterbij komt, voel ik deze positieve kanten des te sterker. Dat betekent ook, dat afscheid nemen er niet gemakkelijker op wordt. Tegelijk weet ik ook, dat het, zeker ook gezien mijn gezondheid, beter is.

Na ons afscheid hopen Janneke en ik eerst vakantie te vieren. Wat heel fijn is, is dat wij dan samen met onze kinderen ons 40-jarig huwelijksjubileum mogen vieren.
De datum was al in april. Wij zijn op vrijdag de 13e april in 1984 getrouwd.
Maar in die periode was het niet mogelijk dat al onze kinderen zouden komen.

Inmiddels zijn Bauke en Evie uit Albanië in Nederland. Bauke en Evie werken daar als zendingsechtpaar. Wie meer van hen wil weten, kan bijvoorbeeld op www.youtube.com kijken. Vul als zoekterm in: <rruga bauke> Voor de helderheid: rruga is het Albanese woord voor weg. Bauke bedoeld dat ook als verwijzing naar het evangelie van Johannes 14: 6. Daar zegt Jezus, als verwijzing naar zichzelf: “Ik ben de weg”. Momenteel zijn Bauke en Evie in Nederland. De belangrijkste reden is, dat Evie zwanger was. Inmiddels is zij bevallen van hun derde kind, opnieuw een dochter. Zij heet: Febe Pauline. De eerste naam is naar Rom. 16: 1 en 2, de tweede naam is een verwijzing naar de naam van haar pake (= opa): Paul. Wij zijn zeer dankbaar dat alles gezegend mocht verlopen.
Hepke en Andrea wonen in Lyon, Frankrijk. Ook zij verwachten een baby, hun eerste kind. De baby wordt begin oktober verwacht.
Onze andere kinderen wonen gewoon in Nederland. Maar in juli, in het weekend nadat mijn emeritaat is ingegaan, hopen wij elkaar allemaal te ontmoeten. Daar zien wij naar uit.

En daarna? Natuurlijk hopen Janneke en ik al onze kinderen te kunnen bezoeken.
Maar ondertussen hoop ik zelf ook actief te blijven. Met emeritaat gaan betekent voor mij niet, dat ik nu klaar ben met mijn roeping. Ik hoop nog vaak op zondag in kerkdiensten voor te gaan. Waar dat nodig is, of mogelijk is, hoop ik mij in te zetten voor onze Heer. Dat kan in Nederland zijn, maar mogelijk ook in projecten in het buitenland. Wij wachten af waar de Heer ons roept. Maar wat zeker ook belangrijk is: Janneke en ik zullen meer tijd hebben voor elkaar. Wij mogen er ook voor elkaar zijn. De werkdruk was nu soms te groot. Hopelijk wordt dat straks beter.

Voor Nagele komt er weer een periode van een predikantsvacature. Hoe het met onze gemeente verder zal gaan?
Er zal ongetwijfeld overleg nodig zijn met andere gemeenten. Hopelijk kan onze gemeente nog vele jaren op een goede manier verder, in samenwerking met anderen. In bijzondere situaties kan ik misschien nog iets voor onze gemeente betekenen, maar dat kan alleen in overleg met de kerkenraad. In ieder geval ben ik dankbaar dat ik ook in 2025 nog in een aantal kerkdiensten in Nagele mag voorgaan. Dat betekent dat na juli 2024 niet meteen alle contacten verbroken zijn.

Maar zover is het nu nog niet. Wij mogen nog een aantal weken samen verder.
Op zondag 16 juni hoop ik bij ons voor te gaan, en daarna de afscheidsdienst op zondag 14 juli. Tot die tijd hoop ik nog beschikbaar te zijn voor onze gemeente en nog verschillende goede ontmoetingen te hebben.

Ik wens u van harte toe, dat u en wij allemaal de zegen van onze Heer mogen ervaren. Dat ook Nagele verder kan als een gemeente, waarvan de leden zich sterk met elkaar verbonden mogen voelen, maar dat wij ook in onze woonomgeving kunnen laten zien wat het betekent om bij God te horen. Hoe onze toekomst ook zal zijn,
dat wij in ieder geval verder kunnen in geloof (=vertrouwen), hoop (= een blij vooruitzicht) en liefde. Waarbij de liefde blijvend is.

Hopelijk gauw tot ziens,
Met hartelijke groet,
Taede Deelstra

…Bijbelleesrooster juni
3 maandag Marcus 3:7-19
4 dinsdag Marcus 3:20-35
5 woensdag Handelingen 4:32–5:11
6 donderdag Handelingen 5:12-21a
7 vrijdag Handelingen 5:21b-32
8 zaterdag Handelingen 5:33-42
9 zondag Handelingen 6:1-15
10 maandag Handelingen 7:1-16
11 dinsdag Handelingen 7:17-34
12 woensdag Handelingen 7:35-43
13 donderdag Handelingen 7:44–8:1a
14 vrijdag Marcus 4:1-12
15 zaterdag Marcus 4:13-23
16 zondag Marcus 4:24-34
17 maandag Jesaja 30:1-8
18 dinsdag Jesaja 30:9-18
19 woensdag Jesaja 30:19-26
20 donderdag Jesaja 30:27-33
21 vrijdag Jesaja 31:1-9
22 zaterdag Psalm 43
23 zondag Marcus 4:35-41
24 maandag Psalm 85
25 dinsdag Handelingen 8:1b-13
26 woensdag Handelingen 8:14-25
27 donderdag Handelingen 8:26-40
28 vrijdag Psalm 30
29 zaterdag Marcus 5:1-20
30 zondag Marcus 5:21-43
juli
1 maandag Psalm 88
2 dinsdag Handelingen 9:1-19a
3 woensdag Handelingen 9:19b-31
4 donderdag Romeinen 14:1-12
5 vrijdag Romeinen 14:13-23
6 zaterdag Psalm 28
7 zondag Marcus 6:1-6a

…Kerkdiensten

Zondag 9 juni 2024 9.30 uur
Dhr. Ruben van Koningsveld (Nijland)
Eerste collecte: Diakonie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 16 juni 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Taede Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 23 juni 2024 9.30 uur
Ds. Nienke Overvliet (De Steeg)
Eerste collecte: Toon Hermanshuis
Het Toon Hermans huis bied hulp in de nazorg van kankerpatiënten.
Hier kunnen patiënten terecht voor hulp bij de verwerking van hun ziekte en ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van hun leven
Wij hebben tijd en aandacht voor hun verhaal
Ze kunnen deelnemen aan creatieve activiteiten ervaringen uitwisselen of gewoon voor een kopje koffie.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 30 juni 2024 9.30 uur
Ds. Melania Hadnagy (St. Johannesga)
Eerste collecte: ISEE
Sinds september zijn wij begonnen aan een 3 jarig project om arme vrouwen op het platteland te ondersteunen op meerdere gebieden. Er worden trainingen gegeven waarbij de vrouwen leren om een volkstuin aan te leggenen hoe je met eigen afvalwater en goede technieken gezonde groenten kunt telen, voor eigen consumptie en verkoop.
Voor 60 vrouwen worden waterpompen op zonne-energie geleverd en 100 vrouwen krijgen zaden materialen en training om in hun omgeving droogte resistente teeltmethoden te beoefenen om ook in de droge perioden voldoende voedsel te hebben voor hun gezinnen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 juli 2024 9.30 uur
Ds. Henk Rodenhuis (Ens)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173 t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 10, juni 2024, totaal nummer 295
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor juli/augustus 2024 ligt
7 juli in de kerk. De kopij kan tot zondag 30 juni 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 06-11083809
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
Email : vandersarpw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl