Kerknieuws maart 2024

Een lied voor Palmzondag

Een voetstap gaat nog steeds de wereld door
Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden
U wilt aanwezig zijn in onze steden
en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor.

U kiest voor eenvoud tegen overdaad
Een ezel is het teken van uw vrede
Geen macht, maar liefde gaat er met u mede
Een ander lied klinkt nu in onze straat.

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn
Om open oor te krijgen voor wat heden
onder de mensenkinderen wordt geleden
aan onrecht en aan onverdiende pijn.

Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land
Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden,
wil richting geven aan ons hier beneden
en brengt de mensen weer in Gods verband.

Alfred C. Bronswijk

…Om te beginnen
Beste gemeenteleden van PKN-kerk ‘De Ruimte’.
Dit is mijn eerste voorwoord voor ons maandelijkse Kerknieuws. Het leek mij goed om, als introductie, iets over mij en mijn achtergrond te vertellen.
Ik ben bijna 66 jaar geleden geboren op Urk en heb daar tot 2021 altijd gewoond.
Ik ben in 1981 getrouwd met Netty en we hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen.
Na de lagere school heb ik op de CSG in Emmeloord het atheneumdiploma behaald. Na een mislukte studie kon ik in 1978 beginnen als ambtenaar bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Urk.
Daar werk ik nog altijd met veel plezier al komt het einde van mijn werkzame leven wel in zicht want in april 2025 hoop ik met pensioen te gaan.
Ik ben opgegroeid in de Hervormde Kerk te Urk maar bij ons huwelijk heb ik mij aangesloten bij de Gereformeerde Kerk, waar Netty al lid was. Daar zijn we 40 jaar lid geweest, onze kinderen zijn daar gedoopt en ik ben er meerdere perioden ouderling geweest.
In 2020 kregen we de kans om een nieuwe woning te kopen in Nagele. De indeling van de woning sprak ons zo aan dat we besloten om een nieuw hoofdstuk aan ons leven toe te voegen. We verlieten het drukke Urk en vestigden ons in december 2021 aan de Noorderlaan in het rustige Nagele.
En we hebben er tot nu toe nog geen moment spijt van gehad.
Om in een nieuwe woonplaats aansluiting te vinden bij de bevolking zijn wij van mening dat je zo veel mogelijk deel moet nemen aan al bestaande organisaties,
dus ook de kerk. We hebben ons dan ook overgeschreven naar PKN ‘De Ruimte’ te Nagele. Het was wel even wennen hoor. Een klein aantal kerkgangers, bijna geen jongvolwassenen en jongeren in de kerk en een andere liturgie. Maar we hebben ons snel aan kunnen passen en we genieten nu van de mooie diensten, de afwisseling in predikanten en de fijne kerkgangers die echt belangstelling voor je hebben.
Ja, het voelt als een warme deken om je heen.
Ik wilde ook wel iets betekenen voor de kerk en dus heb ik in 2022 een vacature bij het college van kerkrentmeesters ingevuld. Door het vertrek van Adri Leune kwam er in 2023 een vacature in de kerkenraad en het leek mij goed om mij ook daar voor in te zetten. En zo ben ik dan nu bijna 5 maanden ouderling-kerkvoogd in deze gemeente.
Tot zover iets over mijzelf.
Ik wil afsluiten met de actualiteit.
We zitten in de 40-dagen tijd voor Pasen. Voor die periode geef ik u onderstaand gedichtje mee dat ik tegenkwam op het internet:

KIEZEN
We lopen naar voren.
Zetten alles op een rij.
Op mijn hoofd voel ik nog de sporen.
Wat doet de doop met mij?

Wil ik iets veranderen?
Meer aandacht hebben voor anderen?

Met moed ga ik beginnen.
Elke dag een goede daad.
40 dagen lang bezinnen.
Keuzes maken tussen goed en kwaad.

Jezus kiest voor jou en mij.
Hij gaf zelfs zijn eigen leven.
Door zijn opstanding maakt hij ons vrij. Dat is Pasen! Beginnen met een schone lei!

Albert Hakvoort

….75+ jarigen maart
09-03 Mevr. T. Wiersma-Dijkstra
27-03 Mevr. M.J. Henry

Huwelijksjubileum
09-03 Dhr. en mevr. M.A. Leune-M.P. van Giesen, 40 jaar getrouwd

…Collectes
diaconie januari 2024
7-1-2024 Diaconie € 70,05
14-1-2024 Diaconie € 61,20
21-1-2024 Voedselbank € 141,70
28-1-2024 ISEE € 61,70

kerk januari 2024
7-1-2024 € 67,30
14-1-2024 € 59,80
21-1-2024 € 108,85
28-1-2024 € 85,10

…Bloemengroet
4 febr. : Martin en Ria Brondijk
11 febr. : Ina Nuhoff
18 febr. : Leendert en Carla Plat
25 febr. : mw. de Ridder

…Van de voorzitter

De Veertigdagentijd
Het thema van de kalender van de Veertigdagen tijd van de PKN is “Ga Mee”.
We worden uitgenodigd om samen op zoek en op pad te gaan in deze tijd van bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen.
De kalender helpt je om dagelijks even stil te staan en deze periode bewust te beleven.
De tweede week van de Veertigdagen tijd is afgelopen zondag ingegaan en het thema is “Kom mee naar Jezus”.
In de Bijbelgedeelten die in die week aan de orde komen, ontmoeten we verschillende mensen die elk op hun eigen wijze de weg naar Jezus vinden.
Mensen gaan allemaal een andere weg.
Ze ontdekken iets nieuws over God.
Het zet je even op andere gedachten als je dagelijks die kalender raadpleegt.
Het doet mij goed die kalender te volgen en u kan de kalender downloden bij de website van de PKN.

Paastijd 2024
Op 24 maart is het Palmzondag en Liesbeth Winters uit Kraggenburg gaat voor. Zij past deze dienst aan op een speciale wijze.
Witte Donderdag is op 28 maart en hopen wij met elkaar deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
De dienst van de Goede Vrijdag wordt door de CBD verzorgd samen met enkele gemeenteleden.
Op Paaszondag vieren wij de opstanding van Jezus. Voor de dienst zullen ook enkele paasliederen zingen.

Morgengebed
In de meeste gevallen wordt een morgengebed gehouden op de dag van het begin en het einde van de zomertijd.
Omdat Pasen valt op de dag van het begin van de zomertijd, wordt het Morgengebed op zondag 7 april gehouden.

Op zoek naar een nieuwe websitebeheerder
Hans Lamse die al sinds 2005 de website van de kerk beheert, heeft te kennen gegeven daarmee te willen stoppen.
De kerkenraad is dankbaar dat hij het zolang heeft gedaan.
Wie wil zijn taak overnemen?

Vertrek ds. Taede Deelstra
In de kerkenraadsvergadering van 21 februari heeft onze predikant Taede Deelstra aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden, na rijp beraad met vervroegd emeritaat gaat.
De vermoedelijke ingangsdatum is 1 juli 2024.
In de morgendienst van 25 februari heeft de voorzitter van de kerkenraad het bovenstaande aan de gemeente meegedeeld.
In een artikel in dit Kerknieuws licht Taede zijn emeritaat toe.

Janny Bunschoten

…Van uw predikant
Verandering

Beste mensen, geliefde broeders en zusters,

Soms lopen dingen heel anders dan je van tevoren had verwacht. Dat geldt voor veel dingen in het leven. Afgelopen zondag (25 februari) hebt u de mededeling van Janny Bunschoten, de voorzitter van onze kerkenraad kunnen horen. Zij vertelde aan u dat ik vanwege persoonlijke omstandigheden met vervroegd emeritaat ga.

Er zijn verschillende redenen voor dit besluit. De belangrijkste is, dat de huisarts eind vorig jaar een bloedonderzoek bij mij heeft gedaan. Ik moest toen een paar weken later terugkomen. Beide keren werd geconstateerd dat ik teveel verkeerde vetten in mijn bloed heb. Aangezien ik, naar mijn eigen idee, gezond eet, ligt het voor de hand dat er een andere oorzaak is. Die kan te maken hebben met te onregelmatig leven en teveel stress. En dat herken ik wel.
Dat heeft te maken met het werk dat ik doe. Het werk als predikant betekent voor mij inderdaad veel spanning. Laat ik meteen over één punt heel duidelijk zijn: dit is mijn probleem. Met andere woorden: ik zoek de oorzaak hiervan nadrukkelijk bij mijzelf en niet bij de gemeente. Maar dat maakt het probleem niet anders. Vandaar dat ik denk dat het wijs is om niet nog twee jaar door te gaan, maar binnenkort al te stoppen.

Afscheid nemen van de gemeenten waar ik aan verbonden ben. Steeds weer bekruipt mij de gedachte: ‘is dit wijs?’ ‘Moet je dit echt doen?’. Sinds de jaarwisseling heb ik verschillende nachten heel slecht geslapen vanwege dit punt. Maar uiteindelijk denk ik, dat het beter is om vervroegd met emeritaat te gaan. Dat geeft meer rust.

Eén van de punten die mij in de Noordoostpolder steeds zwaar zijn gevallen, is het werk in deeltijd. Tot en met 2016 heb ik altijd één gemeente gediend, waarbij de pastorie naast de kerk stond.
En het was ook steeds in volledige werktijd. In de Noordoostpolder mag ik twee gemeenten dienen, verdeeld over drie dorpen: Nagele, Espel en Creil. Bovendien was de werktijd in Nagele maar 20%.
Door extra diensten is dit opgerekt naar 25%. Tot de dag van vandaag ga ik met liefde naar Nagele toe. De ontmoetingen ben ik blij mee. De contacten tijdens de kerkdiensten waardeer ik zeer.
En toch voortdurend het gevoel van tekort schieten. En soms ook van niet helemaal op dezelfde lijn zitten. Toch is dit nadrukkelijk niet de reden om te stoppen, daarvoor ligt Nagele mij veel te na aan het hart. Maar met de waarschuwing van onze huisarts denk ik: het is misschien toch wijs om het werk in de Noordoostpolder af te ronden.
Uiteraard heb ik daarbij andere deskundigen om advies gevraagd.
Ik merk ook, nu het besluit is genomen,
dat dat meer rust geeft.

Ik hoop van harte dat wij de komende maanden nog een goed contact met elkaar kunnen hebben. Ook hoop ik, dat ik na mijn emeritaat zo nu en dan nog voor mag gaan in onze gemeente. Ik hoop ook van harte dat onze gemeente een goede toekomst tegemoet zal zien.
Als ik daaraan bij kan dragen, hoop ik dat ook zeker te doen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kerkdiensten: hopelijk kunnen wij elkaar ook op die manier nog met enige regelmaat ontmoeten. Maar dat is uiteraard aan de preekvoorziener en de kerkenraad.

Voor nu: ik hoop dat wij nog een goede periode tegemoet mogen zien, tot de zomervakantie.
En als u denkt: ik zou best (nog) een keer met de dominee willen spreken: voel u vrij en bel gerust even op.
Dan maken wij een afspraak.

Nogmaals: van harte Gods zegen toegewenst. Wij hopen op een fijne, afrondende periode.

Met hartelijke groet,
ook namens Janneke,
Taede Deelstra

…Nieuwe doelen collecte diaconie
Zoals u gemerkt hebt hebben we een aantal nieuwe doelen ten aanzien van de collecten voor de diaconie.
De reden hiervoor is dat na onderzoek is gebleken dat de overheadkosten van Kerk in Actie dusdanig hoog zijn (17%). We hebben als kerkenraad besloten om gelden rechtstreeks over te maken naar de doelen waar we voor collecteren zodat 100% van de gelden bij de gekozen doelen terecht komen.

Met vriendelijke groet,
De Diaconie

…Taizéviering 2024, zing je mee?
Maandag 20 mei 2024, 2e Pinksterdag, verzorgt de Raad van Kerken Emmeloord een Taizéviering. Deze vindt plaats in de H. Michaëlkerk in Emmeloord.
Kenmerkend voor een Taizéviering zijn de meditatieve liederen. Dit zijn korte liederen die meerdere keren achter elkaar gezongen worden. In deze samenzang versmelten generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen.

Voor de muzikale ondersteuning is er een gelegenheidskoor. Vind je het leuk om mee te zingen in dit koor? Je bent van harte welkom!
De repetities zijn in de H. Michaëlkerk, Pastoor Koopmansplein 1 in Emmeloord.
Woensdagavond 03-10-17-24 april en
01-08-15 mei, van 19.30-21.00 uur.

Je kunt je opgeven bij Marian Sijtsma door uiterlijk 18 maart een mail te sturen naar mariansy@planet.nl.

De eerste repetitieavond ontvang je de bladmuziek. Vind je het leuk om je alvast voor te bereiden? Zie de website van Taizé Nederland: https://www.taize.fr/nl

We kijken uit naar een mooie voorbereidingsperiode!

Met muzikale groet,
Werkgroep Taizé

…Bijbelleesrooster maart
3 zondag Jeremia 26:1-9
4 maandag Jeremia 26:10-19
5 dinsdag Psalm 102:1-15
6 woensdag Psalm 102:16-29
7 donderdag 2 Petrus 2:1-10a
8 vrijdag 2 Petrus 2:10b-22
9 zaterdag Psalm 122
10 zondag Jeremia 29:1-14
11 maandag Jeremia 29:15-32
12 dinsdag Johannes 6:1-15
13 woensdag Johannes 6:16-29
14 donderdag Johannes 6:30-40
15 vrijdag Johannes 6:41-59
16 zaterdag Johannes 6:60-71
17 zondag Jeremia 31:27-40
18 maandag Jeremia 32:1-15
19 dinsdag Jeremia 32:16-25
20 woensdag Jeremia 32:26-35
21 donderdag Jeremia 32:36-44
22 vrijdag Psalm 118:1-16
23 zaterdag Psalm 118:17-29
24 zondag Marcus 11:1-11
25 maandag Psalm 2
26 dinsdag Psalm 40
27 woensdag Marcus 14:1-11
28 donderdag Marcus 14:12-31
29 vrijdag Marcus 14:32–15:47
30 zaterdag Jeremia 33:1-11
31 zondag Marcus 16:1-8

April
1 maandag Marcus 16:9-20
2 dinsdag Jeremia 33:12-18
3 woensdag Jeremia 33:19-26
4 donderdag Deuteronomium 1:1-18
5 vrijdag Deuteronomium 1:19-33
6 zaterdag Deuteronomium 1:34-2:1
7 zondag Deuteronomium 2:2-15

…Kerkdiensten
Zondag 10 maart 2024 9.30 uur
4e zondag Veertigdagen Tijd
Ds. Gerda Keizer (Kampereiland)
Eerste collecte: Terminale Thuishulp
De stichting terminale thuishulp bied ondersteuning aan clienten in de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers. Dit gebeurt in de thuissituatie of in de hospicevoorziening
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 maart 2024 9.30 uur
5e zondag Veertigdagen Tijd
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 maart 2024 9.30 uur
Palmzondag
Liesbeth Winters (Kraggenburg)
Eerste collecte: Talmahof Emmeloord
Verzorgingshuis te Emmeloord
Deze collecte is bedoeld om de bewoners een extra uitje of traktatie te geven dan wel alle activiteiten die met de mensen gedaan worden financieel te ondersteunen.
Tweede collecte: Kerk

Donderdag 28 maart 2024 19.30 uur
Witte Donderdag – Heilig Avondmaal
Ds. Teade Deelstra
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Vrijdag 29 maart 2024 19.30 uur
Goede Vrijdag
CBD
Geen collecte

Zaterdag 30 maart 2024 19.30 uur
Stille Zaterdag
CBD
Geen collecte

Zondag 31 maart 2024 9.30 uur
1e Paasdag
Ds. Teade Deeltra
Eerste collecte: ISEE
Sinds september zijn wij begonnen aan een 3 jarig project om arme vrouwen op het platteland te ondersteunen op meerdere gebieden.
Er worden trainingen gegeven waarbij de vrouwen leren om een volkstuin aan te leggenen hoe je met eigen afvalwater en goede technieken gezonde groenten kunt telen, voor eigen consumptie en verkoop.
Voor 60 vrouwen worden waterpompen op zonne-energie geleverd en 100 vrouwen krijgen zaden materialen en training om in hun omgeving droogte resistente teeltmethoden te beoefenen om ook in de droge perioden voldoende voedsel te hebben voor hun gezinnen.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 april 2024 9.30 uur
Dhr Pasterkamp (Urk)
Eerste collecte: Toon Hermanshuis
Het Toon Hermans huis bied hulp in de nazorg van kankerpatiënten.
Hier kunnen patiënten terecht voor hulp bij de verwerking van hun ziekte en ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van hun leven.
Wij hebben tijd en aandacht voor hun verhaal. Ze kunnen deelnemen aan creatieve activiteiten ervaringen uitwisselen of gewoon voor een kopje koffie.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de dienst:

Diaconie (1e collecte)op rekening:
NL87 RABO 0114 270 988
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nagele
Kerk (2e collecte) op rekening:
NL87 RABO 0114 281 173
t.n.v. Protestantse Gemeente Nagele

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, zevenentwintigste jaargang, nr 7, maart 2024, totaal nummer 292
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor april 2024 ligt
7 april in de kerk. De kopij kan tot zondag 31 maart 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: dominee.deelstra@tutanota.com of
predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Ina Hospers, tel: 0527- 652736
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
Email : vandersarpw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl