Kerknieuws april 2021

-Tussen Pasen en Pinksteren –

Het spoor van de Herder

Ze wisten dat Hij was opgestaan,
maar hoe moesten ze nu verder?
Op Zijn bevel naar Jeruzalem gegaan,
maar als schapen zonder herder.

Ook wij weten dat Hij is opgestaan,
maar het leven gaat gewoon verder.
We willen achter Jezus aan,
maar verliezen vaak het spoor van de herder.

Ze bleven tezamen, één in gebed.
Verwachtende grote dingen,
totdat ze in vuur en vlam gezet,
de Geest van hierboven ontvingen.

Ook wij blijven samen, éen in Zijn naam,
verwachtende grote dingen.
En sporen elkaar in liefde aan
met beloften die we ontvingen.

Houd dan toch moed, en heb maar geduld,
weet, dat Hij zeker zal komen.
Het heden is vaak nog van pijn vervuld,
maar straks vervult God onze dromen!

Vergeet het verleden, strek je maar uit
naar die parel van eeuwige waarde.
Want eens komt Jezus en zijn wij zijn bruid
straks op die nieuwe aarde.

Ina van der Beek

…Om te beginnen

We zitten in de lijdensweek en gaan Pasen vieren. Dat is dan ook de reden dat ik een reis met jullie wil maken over de betekenis want het leert ons iets over onszelf.
Pasen gaat niet alleen over gebeurtenissen van lang geleden. Het gaat ook over onszelf en onze bestemming om bevrijd te worden uit de duisternis en deel krijgen aan het licht. Het verhaal van Jezus onthult daarbij een bemoedigende waarheid: ”de offers die we brengen omwille van het recht, trouw en liefde zijn geen nederlaag maar een overwinning.
Jezus dood en opstanding heeft een beslissende en heilbrengende betekenis voor de wereld. Het heilbrengende effect van Jezus’ dood en opstanding wordt aangeduid als loskoop, verzoening, redding, bevrijding, overwinning. Twee opvallende wil ik hier bespreken en dat zijn loskoop en bevrijding.
Het beeld dat wordt opgeroepen is dat van slaven die worden vrijgekocht uit een uitzichtloos bestaan. Als mensen slaven zijn, wie is dan hun eigenaar? Daar is het Nieuwe Testament duidelijk over: dat zijn de kwade machten, de heersers van deze wereld. Zij voeren heerschappij over de mensen, ze hebben de mensen volledig in hun greep. Door Jezus’ dood en opstanding worden mensen vrijgekocht uit de macht van het kwaad; ze komen te staan aan de kant van God en zijn hemelse werkelijkheid. Christus eigent hen zich toe om hen te laten delen in zijn hemelse leven en ze dienstbaar te laten zijn voor Gods werkelijkheid die op aarde zal doorbreken.
Een tweede opvallende manier van spreken is dat van redding en bevrijding uit de macht van kwaad en dood. In de vier evangeliën zien we nog iets anders, die redding en bevrijding bracht Jezus niet alleen door zijn dood en opstanding,
maar door heel zijn optreden. Hij nam het op tegen kwade geesten, ziekten, natuurgeweld, maatschappelijke uitsluiting, hypocrisie en de scoringsdrift ten koste van anderen. Met belangeloze liefde als wapen brak Hij de macht van het kwaad en Hij riep zijn volgelingen op hetzelfde te doen. Liever aanvaardde Hij de macht van de dood, dan verraad te plegen aan de nieuwe werkelijkheid die Hij aan het licht bracht.
Hoe moeten we die dood begrijpen?
Het bekendste is wat we de traditionele verzoeningsleer noemen: Jezus’ dood bracht genoegdoening voor de schuld van de mensen. Hij betaalde de prijs voor onze zonden. Als je die redenering volgt dan wilde God dat Jezus stierf aan het kruis. God wilde bloed zien, als offer voor de menselijke schuld.
Het Nieuwe Testament duidt Jezus’ dood als een offer in de strijd tegen de kwade machten die de wereld beheersen. Jezus is trouw aan de opdracht van God – Hij brengt Gods nieuwe wereld aan het licht en bevrijdt mensen uit de macht van deze wereld – en dat kost hem uiteindelijk zijn leven. Dat God ‘de beker van het lijden’ niet aan hem voorbij laat gaan, betekent dat God zijn dood niet verhindert. Het kwaad moet overwonnen worden, daarom moet Christus zijn opdracht volbrengen, ook als Hij er voor moet sterven. Jezus offert zijn leven op voor de goede zaak.
Zijn dood was niet het einde, zegt de Bijbel. Door dood en vernedering heen bracht God hem in het leven terug en gaf hem de hoogste hemelse positie. En wie bij hem hoort deelt in zijn hemelse eer.
Wie het goede nieuws gelooft gaat een diepe band met Jezus aan. De Bijbel typeert dat als een complete transformatie.
Je laat je oude ‘ik’ achter en wordt ‘één met Christus’. Dat betreft een diepe band met de hemelse Christus en je medegelovigen én een verandering van je leven. Je bent bevrijdt van alles wat je onderdrukte, wat je onzuiver maakte, wat je klein hield en bond. In vrijheid leef je voor Gods nieuwe werkelijkheid. Christus’ leven, dood en opstanding zijn daarmee de weg geworden van elke gelovige.
Het kenmerk van dit nieuwe leven is dat de Geest van Christus in je is. Dat betekent dat je in diepe verbondenheid leeft met Christus en met God. En dat je in alles Gods nieuwe werkelijkheid dient.
De Bijbel spreekt over een doorgaande strijd tegen het kwaad.
Zelfzucht, machtsbelustheid, ziekte, angst, eenzaamheid en uitsluiting zijn er nog steeds. En wie kent niet het gevoel muurvast te zitten in een systeem dat niet deugt, maar je niet bij machte voelt het te veranderen?
Wie zich verzet tegen het kwaad, betaalt daarvoor een hoge prijs. Je eigen belang wegcijferen, anderen dienen.
Uitgestotenen, armen, verdrukten en vluchtelingen bijstaan, bevrijding brengen: het staat op gespannen voet met onze hang naar een comfortabel leven.
Pasen draait om het geloof dat Christus uit de dood is opgestaan, maar het staat niet los van de noodzaak van onze eigen innerlijke ‘opstanding’: de bevrijding uit je oude leven en je in vertrouwen overgeven aan Gods nieuwe wereld en alles wat het je vraagt.
Al eeuwen lang worstelen mensen met de vraag naar het lijden. Ik heb daar geen antwoord op maar ik zie in het Paasverhaal wel een diepe bemoediging dat de offers die we brengen omwille van het recht, trouw en liefde geen nederlaag zijn maar een overwinning. En dat vertrouwen brengt ons dichter bij de betekenis van Pasen.

Roely Geluk

…Bloemengroet
7 maart – Mw. V.d. Slikke (Talmahof)
14 maart – Martine Hoefnagel
21 maart – Greke en Ina Nuhoff
28 maart – Johan van Hoeve

….70+ jarigen
03-04 J. Woltinge
03-04 M.F. Lindemulder-Kühlman
11-04 M. Bos-Fransman
14-04 J. Eilander
20-04 L.G. Vedelaar-Klei
28-04 W.P. Keur

….Huwelijkjubilea
24-04 dhr. W. Habers en mevr. J. Pieterson 40 jaar getrouwd
30-04 dhr. en mevr. E.B. Witteveen-
A. Potkamp 12,5 jaar getrouwd

…Collectes
Diaconie
zondag 3 jan. € 35,70 Diaconie
zondag 10 jan. € 65,70 Diaconie
zondag 17 jan. € 35,70 Protestantse kerk
zondag 24 jan. € 55,70 Voedselbank
zondag 31 jan. € 50,70 ISEE
zondag 7 febr. € 55,75 Werelddiaconaat
zondag 14 febr. € 55,75 Noodhulp Ethiopië
zondag 21 febr. € 55,75 Voedselbank
zondag 28 febr. € 55,75 ISEE
zondag 7 mrt. € 20,50 Zending

Kerk
zondag 3 jan. € 35,70
zondag 10 jan. € 35,70
zondag 17 jan. € 35,70
zondag 24 jan. € 35,70
zondag 31 jan. € 35,70
zondag 7 febr. € 55,75
zondag 14 febr. € 55,75
zondag 21 febr. € 55,75
zondag 28 febr. € 55,75
zondag 7 mrt. € 20,50

…In memoriam Klaas Sibma
Op zondagavond 21 februari overleed Klaas Sibma op de leeftijd van bijna 97 jaar.
Met zijn overlijden is ons een bescheiden, vriendelijk mens ontvallen. Een man van weinig woorden maar als hij sprak was het met een onmiskenbaar Groningse tongval. Klaas kon zich trouwens ook opwinden, over mensen die niet willen werken.
Wie kansen krijgt er een potje van maakt was bij Klaas aan het verkeerde adres. Begrijpelijk als je weet hoe hard hijzelf heeft moeten werken om een bestaan op te bouwen.

Klaas was een trouw mens. Trouw zorgde verdiende hij de kost voor zijn gezin, zijn vrouw Ans en hun kinderen Harry en Piet. Trouw zorgde hij als mantelzorger dertig jaar voor Ans nadat zij door ziekte gehandicapt raakte. Trouw bewerkte hij zijn tuin. In de cyclus van de seizoenen oogstte hij groente, jaar in jaar uit. Tuinbonen, vroege spinazie, radijsje, sla, andijvie en vooral prei. Zomerprei en winterprei.

Na het overlijden van Ans vond Klaas een steun in zijn vriendschap met Liesbert. Samen hebben zij goede jaren gehad.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij de trouwtekst van Klaas en Ans, psalm 37: 5 ‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken’.
In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst staat letterlijk: ‘Cirkel in al je gangen om de Heer.’ Met andere woorden: maak Hem het middelpunt van heel je doen en laten.
De dichter van de psalm begint zijn lied met het advies je niet druk te maken over mensen die kwaad doen. Dit zegt hij omdat hij gelooft dat het kwaad geen toekomst heeft. Hij raadt ons aan onze toevlucht te zoeken in de Heer. De dichter is er namelijk van overtuigd dat wij in vertrouwen op de Heer kalmte vinden om ons in deze wereld voor het goede in te zetten.
Nu Klaas is overleden zal hij zeer worden gemist. Door zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
En door Liesbert, zijn trouwe vriendin.
Wij vertrouwen hem toe aan zijn Schepper die hem thuisbrengt in Zijn prachtige tuin, het Hemels paradijs.

Ds. Mariska van Beusichem

…Pasen: het verhaal gaat door
Wat heeft het feest van Pasen ons te zeggen in deze tijd? We zijn misschien opgesloten, eenzaam, ongerust over ons zelf of voor onze naasten. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus gaat door……
We vieren dit jaar het paasfeest in crisistijd. Het coronavirus heeft inmiddels duizenden verslagen. Ook in ons land. Pasen is dit jaar niet -misschien wel nooit- een feest dat we vieren in het paradijs. In een wereld waar alles ‘pais en vree’ is. We leven in een tijd vol angst, onzekerheid, verdriet, rouw en verbijstering. En midden in die tijd vieren we het paasfeest.

Op die paasmorgen lang geleden, na de kruisiging van Jezus, was het niet zoveel anders.
We lezen in het evangelie hoe de volgelingen van Jezus vol verdriet en verbijstering zijn..
Ze komen niet veel verder dan het graf bezien, hun dode Jezus de laatste eer bewijzen.
We lezen over de vrouwen, die overmand zijn door verdriet en verslagenheid.
Net als Petrus en Johannes. De leerlingen lopen naar het graf, kijken erin, maar weten er niet goed raad mee. Ze gaan weer terug naar huis. En het verhaal van Jezus lijkt te eindigen bij het graf.

Maar laten we inzoomen op een van de vrouwen die Jezus gevolgd is: Maria van Magdalena. Een vrouw met een donker verleden voor ze Jezus ontmoette, was haar leven vol demonen geweest, boze krachten en machten hielden haar leven in de greep hielden.
Die haar leven somber en angstig maakten. Totdat ze Jezus ontmoette. Hij bevrijdde haar leven van die boze krachten en machten. En zij was Hem gevolgd.
Tot bij het kruis.
En ook nu is ze er: op die vroege paasmorgen. Ze is ontredderd: wat moet ze beginnen zonder Jezus? Straks komen haar oude demonen weer terug… Zo staat ze daar bij het graf. ‘Toen het donker was’ zo lezen we in de Bijbel. Dat is meer dan alleen een tijdsaanduiding: haar leven is opnieuw donker geworden.
Hoe herkenbaar is dat niet: kunnen ook wij niet opgesloten zitten in een cocon van verdriet, leegte, gemis? Andere signalen dringen niet meer tot ons door.

Maria ven Magdalena
Maria ziet het lege graf, ziet de engelen, maar ze zit zo opgesloten in haar verdriet dat ze niet ziet wat er gebeurd is.
‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd’, zegt ze tegen de engelen. Maar dan lezen we hoe het verder gaat
(Johannes 20:14-16):

Na deze woorden keek ze om en zag ze niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)

In die paar verzen zit eigenlijk het hele wonder van Pasen. Het wonder van Pasen is niet dat Maria-en wij!- in geloof wel even over de dood heen kijken. Nee, het verhaal van de opstanding is een maatje te groot voor ons. God zelf moet eraan te pas komen om het ons te laten geloven. Hij komt en Hij noemt je bij je naam. Dat breekt je leven open en maakt je weer als nieuw. Geef je geloof, hoop en liefde.
‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen…

Nieuw begin
‘De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen. Rotsen breken open…’
Wat een wonder die paasmorgen! Het verhaal van God met de mensen gaat door. Het stokt niet op die ochtend bij het graf. Gods scheppingswoord breekt het leven van ons mensen open. Hij roept je bij je naam en je wordt een ander mens.

Maria wordt een vrouw in het donker, opgesloten in haar verdriet, een stralende vrouw. De vreugde van het evangelie tintelt door haar leven. Ze wordt zelfs de eerste getuige van de opstanding.

Is dat niet de ervaring van velen, door de eeuwen heen? Dat Jezus je leven openbreekt, als de Levende. In de stilte, door een lied, door een woord uit de Bijbel, door een ontmoeting met een ander.
Hij doorbreekt je verdriet en noemt je bij je naam.

Jezus’ verhaal gaat verder, door mensen die maar al te goed weten wat verdriet, ontreddering, lijden en dood betekenen.
En die toch samen met Maria uitroepen: ‘Ik heb de Heer gezien en zal leven!’

De Heer is waarlijk opgestaan!

Ds.René de Reuver, scriba generale synode van de PKN

…Beroepingswerk
Na vele vergaderingen en diverse gesprekken met verschillende predikanten heeft de beroepingscommissie een voorstel gedaan naar de beide kerkraden van Creil- Espel om ds. Deelstra uit Krabbendijke te beroepen.
De beide kerkenraden hebben in een extra kerkenraadsvergadering besloten het voorstel van de beroepingscommissie unaniem over te nemen.

Vrijdag 26 maart is de beroepsbrief van de PC gemeente Creil-Espel en Nagele persoonlijk overhandigd door de voorzitter van de beroepingscommissie Creil-Espel en Nagele, Kees van der Sar, aan ds. T. Deelstra in Krabbendijke.
Ds. T. Deelstra heeft drie weken de tijd om aan te geven of hij het beroep wel of niet aanvaard.

Als kerkenraad en gemeente willen we de leden van de beroepingscommissie van Nagele, Jelle Bakker, Noelle Bakker, Marijke Lindemulder, Nel de With en de voorzitter Kees van der Sar hartelijk bedanken voor hun inzet in de beroepingscommissie. Jullie hebben veel werk verzet en het heeft resultaat gehad om zover te komen dat het beroep naar ds. T. Deelstra uitgebracht is.

Janny Bunschoten

…Van de beroepingscommissie
Geachte gemeente leden,

Eind september 2019 zijn we als beroepingscommissie van start gegaan met de zoektocht naar een nieuwe predikant. Dit is samen gedaan met de gemeente Creil – Espel en Nagele.
Samen gestart met totaal 12 personen.
Een profiel opgesteld, procedures gevolgd en de tijd niet mee gehad vanwege het COVID virus. Maar door stug verder te gaan kwam ook de slak in de ark.
Niet dat wij zo traag hebben gewerkt, maar je bent verplicht om er voor te zorgen dat je de belangen van de beide gemeenten zo goed mogelijk behartigd.
Het is een heel fijne samenwerking geweest tot op heden. Er is redelijk wat tijd in geïnvesteerd en zo het zich er nu uit laat zien, is er een goede kans van slagen in het vinden van een nieuwe predikant voor onze beide gemeenten.
Heel duidelijk wil ik mijn collega commissie leden allemaal bedanken voor de fijne en open samenwerking.
Met veel genoegen wachten we op het antwoord van Ds. T. Deelstra.

Bedankt voor het vertrouwen wat we als commissie hebben gekregen.

Vriendelijke groet,
Kees van der Sar

…Het college van Kerkrentmeesters
Als ik deze aanhef lees denk ik , wat een soort mensen zullen dit zijn?
Het heeft iets elitairs in de aanvang, maar……
Niets is minder waar. Het zijn gewoon leden van de kerk die de verantwoordelijkheid hebben over het kerkgebouw en de financiën van dezelfde kerk hier in Nagele. De inkomsten regelen en de uitgaven verantwoord besteden.
Op dit moment zijn we met 4 personen in het college, maar helaas gaat Anita Kuipers deze functie beëindigen. Zij heeft vele jaren het secretariaat verzorgt.
Bedankt daar voor Anita.
Omdat zij vertrekt zoeken we in ieder geval een nieuwe secretaris of zo u wilt een secretaresse. We vergaderen ongeveer 5 á 6 maal per jaar. En samen met een afgevaardigde van de diaconie tellen we de collectes. Wie durft het aan om deze functie te gaan vervullen?
Ook zijn we op zoek naar een extra lid, niet vanwege het vele werk maar wel voor een eventuele back-up en voor het verdelen van diverse taken.

Naast leden voor het college, zijn we ook op zoek naar iemand die het leuk vond om een aantal keren per jaar de Nederlandse vlag in de toren te hangen. De beloning hiervoor is elke keer weer een prachtig uitzicht over het dorp en de omgeving.

Deze zomer willen wij ons fietsenrek gaan ontroesten en opnieuw in de verf zetten. Dit gaat in overleg en in ieder geval op een mooie droge dag.

Denkt u dat u ons ergens mee van dienst kan zijn? laat het ons weten!

Vriendelijke groet,
Kees van der Sar (voorzitter)
06 1299 8150

…Bijbelleesrooster
Maandag 5 april Marcus 16:9-20
dinsdag 6 april Psalm 30
woensdag 7 april Jesaja 25:1-5
donderdag 8 april Jesaja 25:6-12
vrijdag 9 april Psalm 133
zaterdag 10 april Jesaja 26:1-11
zondag 11 april Jesaja 26:12–27:1
maandag 12 april Jesaja 27:2-13
dinsdag 13 april Psalm 81
woensdag 14 april Ezechiël 33:1-11
donderdag 15 april Ezechiël 33:12-20
vrijdag 16 april Ezechiël 33:21-33
zaterdag 17 april Ezechiël 34:1-10
zondag 18 april Ezechiël 34:11-22
maandag 19 april Ezechiël 34:23-30
dinsdag 20 april Psalm 100
woensdag 21 april 1 Johannes 1:1-10
donderdag 22 april 1 Johannes 2:1-11
vrijdag 23 april 1 Johannes 2:12-17
zaterdag 24 april 1 Johannes 2:18-29
zondag 25 april 1 Johannes 3:1-10
maandag 26 april 1 Johannes 3:11-24
dinsdag 27 april Ezechiël 35:1-15
woensdag 28 april Ezechiël 36:1-15
donderdag 29 april Ezechiël 36:16-28
vrijdag 30 april Ezechiël 36:29-38
zaterdag 1 mei Psalm 136
zondag 2 mei Ezechiël 37:1-14

…Kerkdiensten
Zondag 11 april 2021 9.30 uur
Ds. Torenbeek (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 april 2021 9.30 uur
Mevrouw Liesbeth Winters (Kraggenburg)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 april 2021 9.30 uur
Ds. B. Bregman (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 mei 2021 9.30 uur
Ds. Mw. M. Gaastra (Zwolle)
Eerste collecte: JOP
Kerk als thuisplek voor jongeren.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerk
organisatie van de Protestantse
Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan Kerk protestantse gemeente Nagele
NL87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 8, april 2021, totaal nummer 260.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor mei ligt 2 mei in de kerk. De kopij kan tot zondag 25 april 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896, email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571