Kerknieuws december 2020

Adventsverlangen

Advent
is verlangen
vanuit het zwart
van de nacht.
Toekomstdromen,
het licht
dat ons wacht.
Leven is uitzien,
het donker
verdwijnt.
Advent
Is verlangen,
het licht verschijnt!

Advent
is verwachten,
gedachten
aan licht.
Toekomstdromen,
het feest
komt in zicht.
Leven
in uitzien,
de dood verstomt.
Advent
is verwachten
dat Jezus komt!

Ina van der Beek

…Om te beginnen
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: “Ik heb een hand vol klachten. Zal ik ze opnoemen?” “Laat maar horen”, zegt de dokter. Dan zegt de vrouw: “” De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. De derde vinger, dat ik maar zo weinig meer kan doen. De vierde vinger is, dat ik me zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel mensen weggevallen zijn.
“Dat is inderdaad een hand vol”, zegt de dokter. “Maar de andere hand dan?”
vraagt hij nieuwsgierig.
“Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?” zegt de vrouw. “Graag”, zegt de arts.
“ De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekte en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen”.
De dokter kijkt naar beide handen.
De vrouw kijkt hem aan en zegt: “Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en weleens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.
En weet u wat ik zo mooi vind, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?”
“Nee”, zegt de arts.
“Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik mijn vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik mijn zegeningen.
Weet u, dokter, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven minder zwaar.”
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.

Bovenstaande tekst kwam ik ergens tegen. In een boek, misschien in de krant, ik weet het niet meer. De schrijver is onbekend. Maar de inhoud raakte mij en wil ik graag hier, op deze plek in het Kerknieuws,
met u delen. Als het zwaar wordt, als er teveel op ons pad komt, kunnen en mogen we bidden en onze zorgen bij God brengen. Er komt niet altijd een oplossing zoals wij dat voor ogen hebben, maar het wordt wel lichter om te dragen. En onze vreugde en blijdschap mogen we ook delen.
Hoe mooi is dat?!

Ina Hospers

…Bloemengroet
1 november Maria Hoefnagel
8 november Tom Hoogewerf
15 november Theo Veerbeek
22 november Janny Bunschoten
29 november Greke en Ina Nuhoff

….70+ jarigen
04-12 J.M. ten Napel
14-12 J.A. Janse
16-12 P.G. van der Sar
24-12 J.K. Doornbos

….Mutaties
Verhuisd
Mevr. A. J. Stuurop is verhuisd naar
Apeldoorn en overgeschreven
Mevr. E.S. de Zeeuw is verhuisd naar
Amsterdam en overgeschreven

Huwelijksjubileum
18-12 dhr. en mevr. L.A. den Hartog-R. van Beekhuizen 40 jaar getrouwd

…Collectes
Diaconie
zondag 6 sept. € 69,65 Werelddiaconaat
zondag 13 sept. € 56,30 JOP
zondag 20 sept. € 79,95 Zending
zondag 27 sept. € 42,10 ISEE
zondag 4 okt. € 53,80 Kerk en Israël
zondag 11 okt. € 44,85 Diaconie
zondag 18 okt. € 39,10 Diaconie
zondag 25 okt. € 55,90 ISEE
zondag 1 nov. € 49,80 Werelddiaconaat
zondag 8 nov. € 47,60 JOP
zondag 15 nov. € 81,90 Voedselbank
zondag 22 nov. € 48,25 Pastoraat

Kerk
zondag 6 sept. € 73,30
zondag 13 sept. € 63,25
zondag 20 sept. € 62,75
zondag 27 sept. € 50,60
zondag 4 okt. € 55,00
zondag 11 okt. € 49,25
zondag 18 okt. € 36,00
zondag 25 okt. € 42,55
zondag 1 nov. € 67,30
zondag 8 nov. € 45,05
zondag 15 nov. € 65,80
zondag 22 nov. € 42,95

…Kort verslag vanuit de kerkenraad
Hierbij een kort verslag van de besproken punten in oktober en november 2020.
Op 5 oktober is na lange tijd de kerkenraad weer bij elkaar geweest. In deze vergadering hebben we afscheid genomen van Johan Wander als Diaken.
Onze voorzitster, Janny Bunschoten, bedankte Johan voor zijn jarenlange inzet en zeker zijn kritische kanttekeningen bij verschillende onderwerpen welke in de vergadering besproken werden. Johan gaf aan dat hij nog wel betrokken zal blijven bij ‘de Groene Kerk’. Aansluitend werd Jeanet Lamse hartelijk verwelkomt als nieuwe diaken. Roely Geluk geeft van uit het Pastoraat aan dat er een bijeenkomst is geweest van alle bezoekmedewerkers. Ondanks het gegeven dat niet iedereen er kon zijn, is er veel met elkaar gedeeld en besproken. Geconcludeerd kon worden dat de Pastorale Raad goed draait. De Diaconie, bij monde van Ina Hospers, geeft aan dat er binnenkort weer gekeken gaat worden naar een kerstattentie om rond te brengen.
De Pastorale Raad zal gevraagd worden om te helpen bij het rondbrengen.
Het Dorpskerken-overleg heeft een nieuwe voorzitter, namelijk Janny Bunschoten. Hierdoor moest er ook gekeken worden wie dan de vertegenwoordiger van Nagele gaat worden. Dit is Ina Hospers geworden.
Terugkijkend naar de viering van het Heilig Avondmaal, kunnen we concluderen dat de vorm waarin deze viering heeft plaatsgevonden, goed is ontvangen. Iedereen ontving bij de ingang van de kerkzaal een bekertje met daarin apart het brood en de wijn. Hierdoor is er nu ook een opening voor gemeenteleden die niet in de dienst aanwezig kunnen zijn, toch mee kunnen doen vanuit huis, gelijk of later meeluisterend met Kerkdienst-gemist.
Bij het punt op de agenda m.b.t. het beroepingswerk, geeft Kees v.d. Sar aan dat het proces weer is opgepakt. In september is er weer een advertentie gezet en daar zijn reacties op gekomen. De commissie gaat verschillende gesprekken en zal de kerkenraad op de hoogte houden.
A.g.v. weer aangescherpte regelgevingen is op 26 oktober en 16 november het Moderamen bijeen geweest. De lopende zaken werden besproken. Zoals het zoeken naar een nieuwe ouderling. Verschillende namen werden genoemd en Janny Bunschoten nam de taak op zich om deze personen te gaan polsen. Ook werd de drukte in garderobe van de kerk besproken. We begrijpen dat het verleidelijk is om daar even elkaar te spreken. Helaas kan dat niet. De 1½ meter afstand is dan niet meer te waarborgen. Besloten is dat een ieder de jas bij zich houdt en daardoor niet meer in de gaderobe hoeft te zijn. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is ondertussen goed voorbereid, rekening houdend met de corona-regels. De kerkenraad heeft ook geconstateerd dat het maximaal aantal aanwezigen van 30 personen bij vooral bij speciale diensten een uitdaging is. Voor de duidelijkheid: alle personen die een taak hebben in en rondom de dienst tellen niet mee. De kerkenraad zoekt de grenzen op, maar geeft ook aan dat we de veiligheid voor iedereen heel belangrijk vinden en dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat de kerk open kan blijven. In dit kader hebben we ook gekeken naar de diensten rondom Kerst. Hoe we dit gaan doen leest u in een ander stukje.
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een mogelijkheid om Kerkdienst-gemist te verruimen met beeld. Dus een camera erbij. We houden u op de hoogte.

Marianne Leune, scriba

…Bezetting kerkenraad
De kerkenraad kan u mededelen dat er in de afgelopen tijd een gemeentelid bereid is gevonden om plaats te nemen in de kerkenraad:
Ineke Bolijn – Brul: Ouderling

Indien U bezwaar of twijfels heeft kunt U dit tot uiterlijk woensdag 09-12-2020 bij de kerkenraad aangeven. Dat kan via de mail of mondeling bij een kerkenraadslid.
Op zondag 13-12-2020 zal de bevestigingsdienst zijn.

Marianne Leune
scriba@pkn-nagele.nl

…Bezinning kerkenraadsvergadering 16 november 2020
Vanavond wou ik het met jullie hebben over de laatste zondag van het kerkelijk jaar zoals wij het noemen. De laatste zondagen in november, voordat de blijde adventstijd aanbreekt, heten de zondagen van de voleinding. We denken dan niet aan zoiets als “afronding”, maar veel meer toekomstgericht, aan de voltooiing van al Gods plannen, met onze wereld, met ons eigen leven.

Met Advent begint het kerkelijk jaar.
De zondag vóór Advent, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt ook wel zondag van de voleinding of eeuwigheidszondag of dodenzondag genoemd. Dodenzondag is de oudste benaming van deze zondag. Het eigen karakter van deze zondag is ontstaan in 1816, toen koning Frederik Willem III van Pruisen bepaalde dat die laatste zondag een “algemeen christelijk feest ter herinnering aan de overledenen” zou zijn. Hierbij speelde ook de nagedachtenis aan hen die in oorlogen waren gesneuveld een rol.
Deze dodenzondag, van oorsprong een Lutherse gewoonte, werd de protestantse tegenhanger van Allerzielen, de gedenkdag binnen de rooms katholieke kerk van de gestorven gelovigen wordt gevierd op 2 november. In reformatorische kringen werd de dodenzondag op theologische gronden steeds weer afgewezen en er werden andere namen aan gegeven,
zoals Eeuwigheidszondag. Toch is het wel de gewoonte geworden op deze zondag de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden, bij de naam te noemen en met nabestaanden in het gebed te gedenken.
Soms wordt dit gedaan op Oudejaarsavond, waarbij dan het terugkijken op het oude jaar centraal staat.
De naam Eeuwigheidszondag laat het meest het karakter van deze zondag zien, beter dan “laatste zondag van het kerkelijk jaar” dit doet. Want de tijd gaat door, het blijft altijd een voorlaatste zondag, afgesloten wordt er niets. Het kerkelijk jaar blijft altijd rondgaan als de wenteltrap. Rondgaan èn Voortgang.

De Eeuwigheidszondag is als een scharnier tussen “van Pinksteren af” en naar “Epifanië” toe, tussen de waarheid van “Hij was er” en de waarheid van “Hij komt er”.

Vraag: Wat is het feest Epifanie?
Het hoogfeest van Epifanie of Openbaring des Heren wordt gehouden op de zondag tussen 2 – 8 januari. Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus:
– Jezus wordt als kind aanbeden door drie wijzen
– Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en God noemt hem daarbij zijn Geliefde Zoon.
– Jezus is als gast op een bruiloft en veranderde daar water in wijn.

In de benaming Eeuwigheidszondag klinkt de voortgang door, immers aan de eeuwigheid is geen einde. De lezingen van de Eeuwigheidszondag staan veelal in het teken van de toekomst van de Heer, de komst van zijn Rijk.
We lezen met elkaar Filippenzen 3: 20+21

Op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar stelt het evangelie ons voor de vraag die wij onszelf ook bij de jaarwisseling stellen: Waar komt het nu uiteindelijk op aan?
Het evangelie spreekt daarbij in een merkwaardige taal. Door als het ware te spreken over wat er op het einde der tijden te gebeuren staat, roept het bij ons de vraag op wat het uiteindelijke criterium van ons menselijk handelen is.
Dat kan onmogelijk iets anders zijn dan dat waarom het van meet af aan / van in den beginne, allemaal begonnen is.

Laten we met elkaar lezen: Johannes 1:1-18
Het gaat om de gestalte van de mens en de vraag wordt dan hoe of het gesteld is met het menswaardig karakter van ons leven en samenleven. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van ons mens zijn?

Voor het ware en goede gehalte ervan mogen wij kijken naar Jezus Christus.
Hij is voor ons allen het fundament, het voorbeeld van wat een mens is, ten einde toe. Door naar Hem te kijken en te luisteren, zullen wij in alle verwarring, oorlog en menselijke tweedracht, de draad vinden van waardig leven.
Jezus is de ware Levensweg.

Roely Geluk

…Advent, Kerstfeest & Epifanie
Rond de langste nacht wordt de komst van Jezus gevierd en daarmee zijn betekenis als mens op aarde, als Licht in de wereld.
Advent , ‘het komen’ van vier weken voorafgaande aan het Kerstfeest.
Het is een tijd van bezinning en inkeer. Bezinning op vragen zoals wat een nieuw begin betekent, wat rechtvaardigheid van ons vraagt, wat zicht op duurzaamheid geeft.
Of wat in donkere tijden verlichting brengt en nieuwe levenskansen biedt en ons in vrede samenbrengt.
Een tijd van inkeer: kan het leven van Jezus in ons op nieuw geboren worden?
In de Westerse kerken wordt vooral de geboorte van Jezus gevierd. Dit feest is in de vierde eeuw vastgelegd op 25 december. Op die datum vierde men in Rome het feest van de zonnewende.
De kerken van het Oosten is de neerdaling van de Geest, bij Jezus’doop in de Jordaan, de openbaring dat hij ‘de zoon’ van God is. Dit feest ( Epifanie) is ouder dan het geboortefeest en wordt vanaf de derde eeuw in het Oosten op 6 januari gevierd.
In de westerse kerken krijgen in de Epifanietijd drie aspecten speciale aandacht: op 6 januari het bezoek van de drie magiërs (koningen, vandaar Driekoningen aan het pasgeboren kind,
op 13 januari de doop van Jezus en op de zondag daarna zijn eerste openbare optreden tijdens de bruiloft te Kana.

Uit: Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning van Tini Brugge.

…Bij de diensten
Op zondag 29 november is het nieuwe kerkelijk jaar gestart. De eerste adventskaars is reeds aangestoken en de komende drie weken volgen nog drie kaarsen, die in het liturgisch stuk staan. Iedere week komt er een kleine verandering in het stuk. De ouderling van dienst leest de bijbehorende tekst voor. De teksten zijn in het Kerknieuws opgenomen, zodat u het nog een keer kan nalezen
De kleur in de kerk die daarbij hoort en is zichtbaar op de preekstoel en op de liturgische tafel.
Op 13 december hopen we dat de bevestiging van Ineke Bolijn tot ouderling plaats vindt. Dat wordt een vreugdevolle ochtend dat er weer een ouderling toe treedt tot de kerkenraad. In deze dienst gaat ds. Conny Aalbersberg voor.
Op 25 december eerste kerstdag vieren wij een feestelijke dienst met o.a. medewerking van Leonie van de Berg en haar muzikale partner. De kleur in de kerk is wit. Ds. W. Terlouw leidt de dienst.
Op oudejaarsavond komen we bij elkaar om het geloof in het oude jaar af te sluiten en dat we op weg naar het nieuwe jaar. Ds. Mariska van Beusichem

Janny Bunschoten

…Kinderkijkdienst
Via Angela Kok van PG Emmeloord is er een bericht binnen gekomen, dat er in de Adventstijd een kinderkijkdienst tot en met 27 december is, die bekeken kan worden via www.pgemmeloord.nl/kinderkijkdienst. De aanvang van de dienst is 9.15 uur.
Het is een aflevering van ongeveer 10 minuten met daarin een verhaal en een verwerking. Dat kan voor de zondagse kerkdienst of via de livestream.

Janny Bunschoten

…Kerstavond 24 december 2020
Helaas is er geen musical, geen kerstzang, geen muziekkorps of andere activiteiten op kerstavond in de Ruimte. Door de Corona maatregelen mogen we niet meer dan 30 personen in de kerkdienst toelaten exclusief medewerkers.
Omdat de viering van de kerstavond ook een dorpsgebeuren is, heeft het Moderamen besloten geen dienst te houden. Wel is er vanuit de Nieuw Jeruzalem Kerk uit Emmeloord een digitale jeugdkerstnacht die vanaf 19.30 uur via Kerkdienst gemist wordt uitgezonden.

Janny Bunschoten

…Het jaar 2020
Wie had dat gedacht toen we elkaar op de eerste zondag in januari elkaar een voorspoedig Nieuwjaar wensten na de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee, dat we sinds maart in zwaar weer zitten door de Corona.
Kerken moesten gesloten worden, gelukkig konden we samen werken met Bant, Creil-Espel Emmeloord en Rutten om via Kerkdienst gemist de dienst uit te zenden.
Maar we misten elkaar als kerkgemeenschap en na 1 september mocht er ook weer onder vele voorwaarden een kerkdienst gehouden worden.
We wennen aan de regels, missen het zingen en het koffiedrinken.

Alles is anders geworden, ook zullen we dat ervaren in de december maand.
Dat valt niet mee, maar laten wij op de toekomst gericht blijven en hopen dat alles in 2021 weer anders gaat worden.
Het oude lied van Jacqueline van der Waals kan troost bieden.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen ,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slecht het heden dragen
Mat een rustig, kalme moed!
.
Janny Bunschoten

…Advent en Kerst 2020
De schikking voor Advent en Kerst bestaat uit een open schaal, welke op 4 pijlers is geplaatst. De 4 pijlers staan symbool voor de 4 Adventszondagen, maar ook voor de 4 windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je ook geboren bent.
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan.
Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods Licht. Het is een open vorm: waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

1e Advent:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop. Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de boom; nieuw leven breekt door, kome wat komt.

2e Advent.
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.

3e Advent:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.
Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos. Ontsteek het derde licht, dat buigt naar het Zuiden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen.
Het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

4e Advent:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht, dat gloort in het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden
mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol.
Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.

Kerst:
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuw begin.
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest van Gods Licht voor heel de wereld.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven is doorgebroken, voor iedereen!

Fijne Kerstdagen gewenst, bovenal een goede gezondheid!

Gerja Vedelaar en Ina Hospers

…Kerk–TV én radio
Het was u al bekent dat de kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl rechtstreeks of op een later tijdstip te volgen zijn. Dit noemen we nu voor het gemak maar kerk-radio.
Als gevolg dat we nu al lange tijd te maken hebben met beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek, ontstaan er weer nieuwe ideeën en mogelijkheden.
Het volgen van de kerkdienst met beeld en geluid, kerk-TV, kent u waarschijnlijk ook al van de tijd dat we samen met andere dorpen vanuit de Nieuw Jeruzalem Kerk de online diensten verzorgden.
Omdat de verwachting is dat de beperkende maatregelen nog wel een tijd zullen gelden zijn wij ook met die nieuwe mogelijkheden aan het werk gegaan.
We zijn bezig om de apparatuur aan te passen om kerk-radio én kerk-tv tegelijk uit te zenden. Ons streven is om vóór de kerst alles klaar te hebben zodat iedereen de diensten kan volgen of dat nu in de kerk of thuis is.
Een vraag is nog wel of u thuis het wel voor elkaar krijgt om het fatsoenlijk te volgen.
Ik kan mij voor stellen dat het problemen geeft om dit alles te snappen of “zomaar even te doen.” Wees niet bevreesd, er zijn voldoende mensen met engelengeduld die u maar wat graag willen helpen in deze donkere dagen voor de kerst. Laat het maar weten aan iemand van de kerkenraad of contactpersoon van de kerk, zij sturen ons dan wel aan om samen met u dit op te lossen.

Namens de CVK, Adri Leune

…Beroepingscommissie
Het is al enige tijd geleden dat u wat van ons heeft gehoord of gelezen.
Maar de stilte wil niet zeggen dat er niets is gebeurt. Er is in oktober weer een advertentie geplaatst, waar we voor Creil Espel en ook Nagele vragen om te solliciteren op de vacature van Dominee.
Gelukkig zijn hier reacties op gekomen en hebben we een aantal gesprekken gevoerd met een paar kandidaten.
Tot op heden zijn deze gesprekken hoopvol. Als beroepingscommissie zijn we blij met de huidige contacten. Duidelijk is, dat je een broedende kip niet moet storen.
Graag tot de volgende keer.

Kees van der Sar

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
Maandag 7 dec 1 Tessalonicenzen 2:1-12
Dinsdag 8 dec 1 Tessalonicenzen 2:13-20
Woensdag 9 dec 1 Tessalonicenzen 3:1-13
Donderdag 10 dec 1 Tessalonicenzen 4:1-12
Vrijdag 11 dec 1 Tessalonicenzen 4:13-18
Zaterdag 12 dec 1 Tessalonicenzen 5:1-11
Zondag 13 dec 1 Tessalonicenzen 5:12-28
Maandag 14 december Haggai 1:1-15
Dinsdag 15 december Haggai 2:1-9
Woensdag 16 december Haggai 2:10-23
Donderdag 17 december Jesaja 50:1-3
Vrijdag 18 december Jesaja 50:4-11
Zaterdag 19 december Psalm 132
Zondag 20 december Jesaja 51:1-8
Maandag 21 december Jesaja 51:9-16
Dinsdag 22 december Jesaja 51:17-23
Woensdag 23 december Jesaja 52:1-6
Donderdag 24 december Psalm 2
Vrijdag 25 december Jesaja 52:7-12
Zaterdag 26 december Jesaja 52:13-15
Zondag 27 december Jesaja 53:1-6
Maandag 28 december Jesaja 53:7-12
Dinsdag 29 december Jesaja 54:1-5
Woensdag 30 december Jesaja 54:6-10
Donderdag 31 december Jesaja 54:11-17

…Kerkdiensten

Zondag 13 december 2020 9.30 uur
3e advent
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 december 2020 9.30 uur
4e advent
Ds. K.J. Faber (Wolvega)
Eerste collecte: Missionair
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige kerstconcerten.
Tweede collecte: Kerk

Vrijdag 25 december 2020 9.30 uur
1e Kerstdag
Ds. W. Terlouw (Dronten)

Zondag 27 december 2020 9.30 uur
Ds. R. Veen (Dronten)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk

Donderdag 31 december 2020 19:30 uur
Oudjaarsdag
Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Eigen Gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 januari 2021 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

Zending protestantse gemeente nagele
Nl17RABO 0346.529.824

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 4, december 2020, totaal nummer 256.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor januari ligt 3 januari in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 januari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571