Kerknieuws oktober 2020

HERFST

De zomer heeft haar kleuren afgestaan.
De herfst is daarmee aan de slag gegaan
en toverde wat groen was om tot geel,
tot rood en bruin – een kleurrijk tafereel.
Toen kwam de storm, en blies het blad omhoog, tot al het kleurige zich in de lucht bewoog. Het dwarrelde maar door, het leek een luchtgevecht, totdat ook deze strijd tenslotte werd beslecht.
De bladerstroom werd zachtjes neergevlijd, in straten, parken en tuinen uitgespreid.

De kleuren van de herfst – het gaat voorbij. Nog even wachten op het wintertij
met kou en ijzel, en wat sneeuw misschien.
Als we het leven van de mens bezien,
waarin getijdenkomen en weer gaan,
waarin de kleuren wisselen in ’t bestaan
dan zien w’een tijd waarin het rode glorieert.
De liefde, door de mensen felbegeerd.
Het groen, tijd van verwachting en van hoop. Het zwart en grauw, dat zomaar binnensloop: een tijd van rouwen, tijd van groot verdriet.
Wat donk’re wolken in een ver verschiet.

Toch, kijk omhoog! Een wolk met goud omrand. Misschien op dát moment Gods afgezant! Een donk’re wolk, maar toch een gouden rand. Er is weer hoop! Gods trouw houdt eeuwig stand.

Jelly Verwaal

…Om te beginnen

Bent u ook zo voorzichtig optimistisch?
We kunnen weer naar de kerk. Wel met gepaste afstand, maar we mogen weer.
De stoelen in een vreemde setting, net alsof iemand ze heeft uitgestrooid. Ze staan waar ze zijn ‘gevallen’. Maar ook hier en daar ‘duo-plaatsen’. Het is even wennen en geeft misschien ook een goed gevoel.
We proberen op die manier allemaal weer de weg te vinden, ook in ons dagelijks leven. Dat is ons echter niet vreemd.
Het lijkt wel alsof we dat regelmatig aan het doen zijn. Aanpassen aan andere omstandigheden. We komen allemaal verschillende gebeurtenissen in ons leven tegen en dan worden we voor de keuze gesteld of we mee gaan met de verandering of dat we afhaken. Ik denk dat ik niet de enige ben die wel eens heeft gezegd ‘ik haak af, dit gaat me te ver’. De tijd van nu geeft regelmatig stof tot keuzes maken. In de tijd van Jezus was dat echt niet anders.
Ook Zijn volgelingen in die tijd hadden vragen en twijfels. Sommigen spraken zich daarover uit, maar er waren er ook die dat niet deden. In onze tijd maken we veel gebruik van kranten/tijdschriften/internet welke bolstaan van allerlei meningen.
Het één nog nadrukkelijker dan het ander. Ik vraag me wel eens af wat ik daar allemaal mee moet. Wat geeft houvast,
wat is nep-nieuws. Elke dag is er weer een nieuwe versie, nieuwe inzichten.
Wat wordt er nu van mij gevraagd?
En dan is er ineens weer de mogelijkheid om naar de kerk te kunnen. Ook weer (bijna) nieuw. Opnieuw de vraag ‘durf ik wel, wat staat me te wachten, snap ik de maatregelen wel’. Ik ben vast niet de enige die weer zal moeten wennen aan deze verandering. Misschien denkt u net als ik: ik zie het nog even aan voor ik de eerste stap ga zetten. Wij mensen twijfelen aan heel veel dingen in ons leven, dat is menselijk. Echter we hebben ook geleerd, en menigeen ook ervaren, dat we nooit aan God hoeven te twijfelen. Hij zegt al eeuwen hetzelfde. Zijn woorden veranderen nooit, wat er ook gebeurd. Hij waakt over ons en geeft steun in allerlei situaties,
zonder aarzelen. Wat is dat een groot goed.
Of je nu elke zondag in de kerk zit, of af en toe, God waakt over ons en geeft ons kracht. Ik wens u zonder twijfel alle goeds toe, samen met ‘De Geest van hierboven’.

Hartelijke groet,
Marianne Leune

…Bloemengroet
6 sept. Mariska van Beusichem
13 sept. Thea Wiersma
20 sept. Johan Wander
27 sept. Dhr. en Mw. Nijmeijer

…70+ jarigen
14-10 M. de Vogel
20-10 H. de Jonge
27-10 W. Nijmeijer-Smit
28-10 G.E. Mastebroek-Dieterman

…Kort verslag vanuit de kerkenraad
De corona heeft ook het vergaderen van de kerkenraad beïnvloed. We hebben er in maart voor gekozen om wel elke maand als Moderamen bij elkaar te komen en ons dan alleen bezig te houden met de regelgevingen rondom het kerk kunnen zijn.
Er is op 8 juni weer een kerkenraadsvergadering geweest. Daar is gesproken over het nieuwe Jaarboek,
de invulling van de vrijkomende ambten, een andere vorm van de bloemengroet in tijden van geen kerkdienst. Ook hebben we toen afgesproken dat het Moderamen 10 keer per jaar bij elkaar komt en de Kerkenraad 6 keer vergaderd. Echter bij dringende zaken wordt de kerkenraad extra bij elkaar geroepen.
Kees v.d. Sar heeft aangegeven dat het kerkgebouw aan de buitenkant een flinke opknapbeurt krijgt. Het resultaat heeft u inmiddels kunnen zien.
Op 17 augustus is de kerkenraad opnieuw bij elkaar geweest. We hebben Roely Geluk bereid gevonden elke vergadering aan het begin een bezinningsmoment met ons te houden. Deze keer ging het over Verzoening. We hebben gesproken over Genesis 15: 1-17 en Openbaringen 21: 1-7 en 22: 1-5.
Aansluitend zijn de lopende zaken besproken rondom de regelgevingen m.b.t. weer zelf diensten kunnen houden in Nagele. Vooral het CVK houdt zich bezig met de uitwerking van de regelgeving.
Op de agenda stond ook dat de vacature voor een Diaken waarschijnlijk was opgevuld. Jeanet Lamse had zich aangemeld om de plek van Johan Wander op te vullen. Dat was goed nieuws.
We zijn nog wel op zoek naar een ouderling. Het beroepingswerk gaat achter de schermen rustig door. Al heeft het in de vakantieperiode natuurlijk wat stil gelegen. De kerkenraad heeft een kaart ontvangen van Peter Geluk en Julia Kamminga m.b.t. hun voorgenomen huwelijk op 11-09-2020. Deze inzegening heeft inmiddels plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van onze Kerk.
Op 7 september is het Moderamen weer bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst is voornamelijk gesproken over de maatregelen die genomen moeten worden om weer zelf een dienst te kunnen houden. Hiervoor is een Gebruiksplan gemaakt door Adri Leune en Kees v.d. Sar. In de kerk zijn er nu linten en op de grond pijlen, wat ons allemaal helpt in wat we wel/niet kunnen doen. Ook zijn de stoelen in een andere setting gezet hierdoor, zoals U ondertussen heeft gezien. Elke dienst zijn er vrijwilligers die U helpen met de looproutes, zij zijn herkenbaar aan de button op hun kleding. De bevestigingsdienst van de nieuwe diaken en het afscheid van Johan Wander zal zijn op 20 september 2020. (Dit heeft afgelopen zondag plaatsgevonden.)
Zondag 4 oktober zal Ds. Mariska van Beusichem voorgaan en met ons het Heilig Avondmaal vieren. Ook hier zal een aanpassing zijn m.b.t. de vorm van viering.

Marianne Leune, scriba PKN Nagele

…Bij de diensten
De afgelopen twee zondagen hebben we weer kerkdiensten in aangepaste vorm kunnen houden.
Vele bekenden waren weer aanwezig en diverse gemeenteleden hebben aangegeven nog niet te komen vanwege de kwetsbaarheid van hun gezondheid.
Vooral nu de Corona weer toeneemt.
Het is goed om op deze wijze weer kerk te zijn en elkaar te ontmoeten.
Op 4 oktober hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, maar wel in een aangepaste vorm, zie verder onder het kopje Heilig Avondmaal verderop in het Kerknieuws.
25 oktober hebben we een morgengebed, waarin enkele gemeenteleden de leiding hebben.
Sijtze van der Meer verzorgt het preekrooster, maar soms lukt het niet een voorganger te vinden.
Dat is het geval op 18 oktober.
Marijke Lindemulder- Kühlman is bereid gevonden de leesdienst te verzorgen.

Janny Bunschoten

…Heilig Avondmaal
In het Kerknieuws van september is reeds aangegeven dat we hopen dat zondag 4 oktober het Heilig Avondmaal gehouden kan worden. De diaconie heeft nagedacht over de wijze waarop dat gevierd kan worden. Zij houdt daarbij rekening met de richtlijnen die door het Dienstencentrum van de PKN zijn vastgesteld.
Er zijn diverse opties door de diaconie bekeken en in overleg met het moderamen is besloten de onderstaande werkwijze toe te passen om op een veilige wijze het Heilig Avondmaal te vieren:

 • Het brood en de wijn krijgen de kerkgangers in kleine, afgesloten bekertjes zodra ze de kerkzaal binnenkomen
 • Deze nemen ze mee naar hun plek in de kerkzaal
 • Voorin staat een tafel gedekt met brood en wijn, zoals altijd, maar nu kleiner (1 schaal met brood, 1 beker wijn)
 • We volgen de liturgie zoals altijd
 • Zodra de dominee het brood heeft gebroken en het teken geeft, pakken de kerkgangers hun bekertje met brood en eten het stukje brood
 • Zo ook met de wijn: de dominee geeft het teken, de kerkgangers nemen de wijn of druivensap en drinken het
  Op deze manier kunnen we het Heilig Avondmaal met elkaar in Coranatijd vieren.

Ina Hospers

…Beamer
Misschien is het u al opgevallen de afgelopen zondagen. Elke dienst is er gebruik gemaakt van de beamer.
Er is nl. niet 1 dienst hetzelfde in deze coronatijd. De ene keer zingt een gedeelte van de zanggroep, de andere keer worden de liederen gesproken in afwisseling met voorganger en gemeente, of wordt er gebruik gemaakt van een lied via YouTube.
Nogal wat verschillen dus. Om het zo overzichtelijk mogelijk te houden voor iedereen is besloten voorlopig elke zondag gebruik te maken van de beamer en de liturgie zo te projecteren voor u.

Namens het Beamteam,
Willy Boogaard

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
maandag 5 oktober Daniël 6:19-29
dinsdag 6 oktober Psalm 115
woensdag 7 oktober Matteüs 20:1-16
donderdag 8 oktober Matteüs 20:17-34
vrijdag 9 oktober Psalm 122
zaterdag 10 oktober Ezra 1:1-11(-2:70)
zondag 11 oktober Ezra 3:1-13
maandag 12 oktober Ezra 4:1-16
dinsdag 13 oktober Ezra 4:17-5:5
woensdag 14 oktober Ezra 5:6-17
donderdag 15 oktober Ezra 6:1-5
vrijdag 16 oktober Ezra 6:6-12
zaterdag 17 oktober Ezra 6:13-22
zondag 18 oktober Matteüs 21:18-22
maandag 19 oktober Matteüs 21:23-32
dinsdag 20 oktober Matteüs 21:33-46
woensdag 21 oktober Matteüs 22:1-14
donderdag 22 oktober Matteüs 22:15-22
vrijdag 23 oktober Matteüs 22:23-33
zaterdag 24 oktober Psalm 110
zondag 25 oktober Bijbelzondag Nehemia 7:72b-8:12
maandag 26 oktober Nehemia 8:13-18
dinsdag 27 oktober Nehemia 9:1-17
woensdag 28 oktober Nehemia 9:18-28
donderdag 29 oktober Nehemia 9:29-10:1(28)
vrijdag 30 oktober Nehemia 10:29-40
zaterdag 31 oktober Psalm 43

…Kerkdiensten

Zondag 11 oktober 2020 9.30 uur
Ds. W. Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 oktober 2020 9.30 uur (Leesdienst)
Mevrouw Marijke Lindemulder
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 oktober 2020 9.30 uur
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De GudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan
  Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 november 2020 9.30 uur
Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: Kerk in Actie -Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendings collecte!
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

Zending protestantse gemeente nagele
Nl17RABO 0346.529.824

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 2, oktober 2020, totaal nummer 254.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november ligt
1 november in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 oktober 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571