Kerknieuws december 2019

Songtekst adventslied ‘Geef Licht’ van Stef Bos

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.


… Om te beginnen.

Deze tijd van het jaar roept bij ons allemaal uiteenlopende herinneringen op. Van herdenken tot vieren, van hard werken tot vakantie, van alleen willen zijn tot behoefte aan samen zijn in kleine of grote kring. Bij ons in het gezin zijn vele verjaardagen tussen eind september en half januari. Daar tussenin de Sint, Kerst en de jaarwisseling. Dit alles laat ons goed plannen en we leren elk jaar weer dat je rekening moet houden met anderen. U snapt wel dat juist dat laatste het moeilijkste is. Iedereen heeft eigen, goedbedoelde, wensen. Uiteindelijk komt er altijd een zeer acceptabele oplossing uit en dan hebben we het allemaal naar ons zin. Een mooi einde aan de hectiek, denk ik dan. Aansluitend kan ik dan gaan genieten van al het goeds dat we alle dagen om ons heen hebben. Er is wel een voorwaarde om het te kunnen zien, namelijk: er voor open staan. “Het zijn de kleine dingen die het doen …” is een oud liedje, maar zegt precies wat ik bedoel. Sta stil bij wat je hebt, niet alleen materieel. Deze tijd van het jaar laat me ook stilstaan bij hetgeen wat we ‘zomaar’ krijgen. Het enige wat we moeten doen is ‘open staan’. De verhalen in de Bijbel geven ons zoveel meer dan we ons kunnen realiseren, maar hiervoor open staan is niet altijd even makkelijk. Ik ben iemand van koppelingen maken tussen de wereld van nu en de Woorden in de Bijbel. Voor mij maakt het dan makkelijker om inhoud te geven aan die Woorden. Lang geleden vertelde een predikant mij dat ik het beste kon ‘oefenen‘ met luisteren en kijken naar de mensen in mijn naaste kring. Dat begon voor mij dus in mijn gezin. En nu vraagt u zich natuurlijk af: waarmee maak je ze nu blij? Heel gewoon door er voor ze te zijn. In de eerste plaats probeer ik een luisterend oor en bereikbaar te zijn. Op de tweede plaats af en toe goede raadgevingen te geven. Dit zal ik zoveel mogelijk blijven doen. Het past bij mij. Een eerder thema van een kerkelijk seizoen, “Een goed gesprek”, probeer ik op deze manier invulling te geven. Hiermee blijf ik bij mezelf en hoop ik iets te kunnen betekenen voor een ander. Ik wens u allen een luisterend oor toe.

Marianne Leune

…Meditatie
Johannes 1: 5: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’
In mijn keuken staat een wonderbaarlijk apparaat: een koelkast. In december heeft die kast de neiging tot de nok toe gevuld te raken. Alles wat gekoeld bewaard moet worden, verdwijnt erin. Tegen de tijd van kerst kan het opbergen van een eenvoudig pakje boter gerust tot de hogere wiskunde worden gerekend!
Er wordt beweerd dat het binnenin een koelkast donker is. Dat verbaasd mij zeer want daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Altijd als ik mijn koelkast open zie ik mijn kaas, melk en boter baden in een zee van licht!
Stel je voor dat het waar is wat gezegd wordt. Dan zou mijn feestelijk gevulde koelkast niets meer zijn dan een koude, donkere plek. Zo wordt er ook wel over de wereld gesproken: als een donkere plek, vol kille feiten en harde waarheden. Hard als een pakje roomboter dat in de koelkast op het kerstbrood ligt te wachten. Brrr! Zo’n wereld klinkt niet als een goede plek om je te bevinden. Persoonlijk word ik liever niet gekoeld en donker bewaard… Juist warmte en licht komen mijn houdbaarheid ten goede. Dat zal voor jullie toch niet anders zijn?
Bestaan er wel kille feiten? Als de evangelist Johannes het over de geboorte van Jezus heeft schrijft hij geen kerstverhaal zoals andere evangelisten. Hij schrijft: ‘Het licht schijnt in de duisternis.‘ Sinds de komst van Jezus weten wij dat er altijd een liefde is die ons draagt, hoe donker en koud de wereldsituatie ook is. Die liefde zet alle feiten van ons leven in een warm en onmiskenbaar licht. Dat doet ons beseffen: hoe boterhard de wereld ook is, wij zullen niet vergaan. Wij zijn tot in eeuwigheid houdbaar.
Een goede adventstijd en een gezegend kerstfeest gewenst!
Ds. Mariska van Beusichem

Afscheidswoorden
Lieve mensen, per 1 december stoppen mijn doordeweekse werkzaamheden in Nagele. Op 15 december word ik verbonden aan wijkgemeente Utrecht-West. De dienst vindt plaats in ‘De Wijkplaats’, Johannes Camphuysstraat 101. Dit is het diaconaal inloopcentrum van de protestantse gemeente Utrecht. In dit gebouw bevindt zich ook een kerkzaal.
Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier in Nagele gewerkt. Ik heb mij weer zeer thuis gevoeld bij u. In Nagele heb ik in het verleden mijn eerste schreden op het pad van predikant gezet. Daardoor bent u voor mij een beetje als een ouderlijk huis. Als je jeugd er goed is geweest kom je er altijd weer met plezier terug. Je kunt er jezelf zijn en weer even opladen. Zo heb ik mijn tijd bij u het afgelopen jaar ook ervaren. Nu vlieg ik weer uit. Maar helemaal weg ga ik niet want ik blijf geregeld voorgaan. Zo sta ik in de maand december maar liefst nog drie keer op het preekrooster. En bovendien blijf ik beschikbaar voor crisispastoraat en rouwdiensten tot Nagele weer een predikant heeft. Natuurlijk hoop ik van harte dat u in de komende tijd niet met crisis of rouw te maken krijgt. Ik wens u namelijk allemaal het allerbeste toe. Maar mocht het leven zich toch van zijn schaduwzijden aan u tonen, weet u dan geborgen in Gods hand. Gelukkig maakt u dat als gemeenteleden voor elkaar voelbaar in de manier waarop u naar elkaar omziet.
Dit omzien naar elkaar heb ik zelf de afgelopen periode mogen ervaren in het warme medeleven bij het overlijden van Pieter Joost, de vader van mijn kinderen. Dank u wel daarvoor. Het heeft mij heel goed gedaan en getroost.
Nu nemen u en ik wel een beetje afscheid van elkaar maar we laten elkaar niet los. Uit het oog is niet uit het hart! Voor de toekomst van de gemeente en van ieder persoonlijk wens ik u vrede en alle goeds.
Met hartelijke groet,
Ds. Mariska van Beusichem

Bij de diensten
Op 1 december begint het nieuwe kerkelijke jaar. De eerste vier zondag zijn adventszondagen. In de adventstijd kijken wij verlangend uit naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Wij proberen in ons leven plaats voor hem te maken.
Zoals wij ons huis opruimen als er bezoek komt, zo ruimen wij ons hart op voor deze hoge Gast. We kijken bij onszelf naar binnen wat zijn aanwezigheid in de weg zou kunnen staan. Daarom is advent ook een tijd van inkeer. De kleur die daarbij hoort is paars. Die kleur zal in de kerk zichtbaar zijn.
Enkele diensten wil ik in het bijzonder noemen:
Op zondag 8 december werkt het orkest ‘Melodica’ mee aan de kerkdienst. Zij zullen van enkele liederen de samenzang begeleiden en ook muzikale bijdragen leveren om naar te luisteren. Marian Sijtsma en ik zijn pas naar een muziekrepetitie geweest en onder de indruk geraakt van de muzikanten, allen met een verstandelijke beperking, en de vele vrijwilligers die hen bij het musiceren begeleiden. Wij zijn blij deze muziekgroep in de dienst te mogen verwelkomen. Ik vind het een voorrecht om in deze dienst voor te mogen gaan.
Op 24 december wordt de kerstnachtdienst gevierd met een prachtige musical waarin gemeenteleden u op hartverwarmende wijze meenemen in de kerstgedachte. Wie zou dat nou willen missen??
Op 25 december eerste kerstdag, vieren wij een feestelijke kerstdienst met als thema ‘Kerstkransje’. Hopelijk wordt u hier zo nieuwsgierig van dat u op deze kerstochtend naar de kerk komt! In deze dienst mag ik voorgaan.
Op oudejaarsavond komen we in de kerk bij elkaar om in geloof het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar binnen te gaan. Wat voorbij is bergen we in Gods liefde. In vertrouwen op die liefde gaan we de onbekende toekomst. Ook in deze dienst mag ik voorgaan. Voor mij een vreugde om dit samen met u te mogen beleven.
Ds. Mariska van Beusichem


Medeleven
Laten we iedereen die met zorgen, ziekte of verdriet te maken heeft in gebed bij de Heer brengen. Als u weet dat iemand een luisterend oor kan gebruiken, geef het dan door aan onze gloednieuwe coördinator pastoraat, Wieke van der Sar. Samen zijn we de ogen en oren van de Heer die ons ziet in onze nood.
Ds. Mariska van Beusichem

…70+ jarigen
04-12 J.M. ten Napel
14-12 J.A. Janse
22-12 I.M. Barendregt-van Zijl
24-12 J.K. Doornbos

Huwelijksjubileum
12-12 Dhr. J. Eilander en mevr. J.C. Eilander-de Boer 45 jaar getrouwd

…Bloemengroet
3 nov. fam. Alkema
10 nov. Peter Jelle v.d. Kooi
17 nov. Johan en Trinie Mol
24 nov. Jan Jansen

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 18-11-2019.
Onze voorzitster, Janny Bunschoten, opende de vergadering met het lezen van Lucas 10: 38-42. Geschreven in woorden van deze tijd. Aansluitend gaat ze ons voor in gebed. We begonnen de vergadering met een prettige mededeling, namelijk dat we van de Classis de mogelijkheid hebben gekregen om samen met Creil-Espel op zoek te gaan naar een nieuwe predikant. Dit betekent dat we de eerste stappen kunnen gaan zetten in het beroepingswerk. We houden U op de hoogte. De ingekomen post was deze keer niet veel. Een uitnodiging voor ‘Diaconieën Platvorm’ waar verder gesproken wordt over de mogelijkheden tot samenwerking. Johan Wander zal er namens ons naar toe gaan. De aangegeven onderwerpen hebben we met elkaar besproken. Samenvattend hebben we Johan meegegeven dat we een samenwerking met alle diaconieën wel goed vinden, maar er moet ook ruimte blijven voor eigen acties in ons dorp. Een centrale Diaconie is goed voor polder brede acties. Ook was er de vraag vanuit de Classis of wij akkoord gaan met de herverkiezing van dhr. P. v.d. Schaaf als scriba van de Classis. Velen onder u zullen zijn naam wel kennen en het klopt dat hij al vele jaren scriba is. Hierdoor weet hij veel en is voor velen een vraagbaak in regelgeving. De kerkenraad zal aangeven dat zijn expertise prettig is, maar dat het misschien ook goed zou zijn om iemand naast dhr. v.d. Schaaf te zetten, met de bedoeling dat er iemand goed ingewerkt kan worden. De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. Hierna bespreken we de Stand van zaken binnen het Pastoraat, de Diaconie, het CVK en Scribaat. De Diaconie is bezig met de voorbereidingen voor de gebruikelijke kerst-attenties. Vanuit het CVK wordt aangegeven dat ze bezig zijn een opening te maken via het plein, om zo onder de vloer van de kerkzaal te kunnen komen. Dit is van belang zodat er bepaald kan worden wat er gedaan moet worden aan de verwarming. Onder het kopje ‘Voorgangers’ hebben we gesproken over de gevolgen voor het preekrooster nu Ds. Mariska ons gaat verlaten. Het zal nog een hele uitdaging worden om voor elke open gevallen zondag een predikant te vinden. Met elkaar hebben we enkele mogelijkheden besproken voor zondagen waar we geen predikant voor kunnen bespreken. Bijvoorbeeld een extra Morgengebed, een keer een preek lezen. Heeft u suggesties, dan kun u die aangeven bij de kerkenraad. Het nieuwe kopje ‘Diversen’ geeft ruimte voor verschillende onderwerpen. Zo hebben we gesproken over de vorderingen rondom een nieuw Jaarboek. Als gevolg van de AVG moeten we alert blijven op wat we aan persoonsgegevens noteren. We kunnen u vertellen dat dat steeds beter in beeld is en dat er naar gestreefd wordt om in het voorjaar van 2020 een nieuw Jaarboek aan u te kunnen presenteren. De Kerk- en school-dienst in het voorjaar zal dit jaar op een later tijdstip plaatsvinden dan u van ons gewend bent. Dit heeft alles te maken met de ontwikkelingen rondom de basisscholen in ons dorp. Bij de Rondvraag geeft ds. Mariska aan dat ze samen met Inge Leune en Jorn Harkema een digitaal spel, ‘Church-tycoon’ wil gaan maken om meer jongeren bekend te maken met het geloof en het beleid van de kerk. Samen gaan ze hier nu eerst een actie opzetten om geld te werven voor het maken van dit spel. Hier zullen we ongetwijfeld van op de hoogte gehouden worden.
Kees v.d. Sar sluit deze vergadering af met lezen van een gebed, ‘De kleine dingen’.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…Het Pastoraat
Lange tijd waren er 4 wijkouderlingen in onze gemeente. Helaas lukt het door het krimpende aantal kerkleden niet meer om alle vacatures ingevuld te krijgen. Daarom hebben we gekeken hoe we het pastoraat op een andere manier kunnen invullen, dus niet meer in 4 wijken.
Gelukkig hebben we meerdere bezoekmedewerkers en zij nemen samen met de 2 ouderlingen de “zorg” van de gemeente op zich, m.n. de gemeenteleden van 70+ .
De zorg voor de gemeente, daar zijn we samen verantwoordelijk voor en daarom vragen we u: bent u iemand of kent u iemand die aandacht/bezoek van een ouderling of bezoekmedewerker op prijs stelt, laat dit dan weten aan Wieke van der Sar. Zij wordt coördinator voor het bezoekwerk binnen de gemeente. Bij haar kunt u aangeven dat u af en toe een bezoek wenst en samen met u kijkt ze wie daar dan voor gevraagd kan worden.
Met deze manier van werken denken we de taak van de 2 ouderlingen iets te kunnen verlichten.
Telefonisch: 0527652620
0625463896
of per email: vandersapw@gmail.com

Wieke van der Sar.

…C.V.N
Woensdag 18 december komen we bij elkaar in de sfeer van kerst.
Deze traditionele kerstavond word verzorgd door de groep
van Sien van Bekkum.
Aanvangstijd 20.00 uur
Plaats De Ruimte

Iedereen is van harte welkom
Namens het bestuur Martje v d Meer

…Liturgisch bloemstuk 2019
U ziet een driehoek: ik – jij – God
Vader – Zoon – Heilige Geest
De kransen zijn een voortdurende cycli: beginnen – eindigen – opnieuw beginnen.
1e Advent:
Het geheel van deze schikking rust op 3 steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen, als beschermende omheining van de kudde.
2e Advent:
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger. De bladeren met scherpe punten verwijzen naar de wapens, die onklaar gemaakt zullen worden. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog. Daarom zijn ze goed!
3e Advent:
Zondag verheug je! De schikking stijgt; een snoer van pinda’s voor de vogels van de hemel. Onze levensopdracht is het, om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Omzien naar hen, omzien naar elkaar. Het is iets om ons over te verheugen, ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.
4e Advent:
Groen, kleur van leven. Hedera (klimop) vindt altijd een weg om te groeien en staat symbool voor de trouw van God.
De Eeuwige blijft trouw aan wie de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, net zo kronkelig als hedera.
Kerst:
De kroon bovenop, de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Kerst zegt, dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de steunpunten waarop ons geloof rust.
Kerst……een Kind is ons geboren!
Fijne feestdagen,
Gerja en Ina

…boekpresentatie
15 december as zal hopelijk een heuglijke dag voor mij worden: er is dan een boekpresentatie in de Bantsiliek te Bant.
Naast het bespelen van het orgel, bv. in Nagele, houd ik me ook bezig met het schrijven van gedichten, columns en … een boek, dus.
Die middag presenteer ik het boek, dat ik zelf heb geschreven, getiteld ‘Het portret’. Het eerste exemplaar overhandig ik aan Marlies Beursgens, dochter van Piet Beursgens, een Limburgse evacuee die tijdens de laatste oorlogsdagen met zijn broer op de boerderij van mijn ouders verbleven in noordoost Friesland. Zij moesten vluchten voor oorlogsgeweld in- en rond Roermond.
Mijn boek gaat voor een deel over de laatste maartdagen van 1945 die voor mijn ouders dramatisch afliepen. Paul Brasgens (in het boek heet hij zo), was daar getuige van.
Deze verhaallijn wordt afgewisseld met flash-backs van de ik-figuur die met zijn partner het Pieterpad loopt. Via deze herinneringen leert de lezer het hoofdpersonage beter kennen.
De ik-figuur vertelt over een gelukkige jeugd die overschaduwd werd door o.a. een zgn. familiegeheim, dat hem geopenbaard werd door vrienden op straat.
De eerste vuurdoop op muzikaal gebied: voor het eerst de gemeentezang begeleiden en de troost die muziek biedt bij verdriet en eenzaamheid: het komt aan bod. Kern van het boek is: de invloed van het dramatische dieptepunt vlak voor de bevrijding: het sterven van een zusje van nog geen jaar oud op de ik-figuur die toen nog geboren moest worden.
Ieder gemeentelid is bij dezen uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Er zullen korte fragmenten uit het boek voorgelezen worden, wellicht zijn er (korte) muzikale intermezzo’s en … het eerste exemplaar wordt feestelijk overhandigd.
Met hartelijke groet,
Piet Talsma
Datum: 15 december 2019
Plaats : Bant/Bantsiliek
Tijd : Vanaf 14.00 uur.


…Daarom kerst

Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren kunt u gratis een kerst-cd bestellen. Ook brengt Daarom Kerst dit jaar een adventsboekje uit, speciaal voor kinderen. Daarom Kerst wil mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.

…Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019
Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.
‘Advent maakt van ons weer beginnelingen.’
Zo omschrijft een van de auteurs van de adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.
De adventskalender geeft 25 dagen lang bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat.
De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG.
https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019
Samenleesbijbel 100 stappen’ voor groepen in de kerk
Van de veelgebruikte Samenleesbijbel is er nu een speciale editie: de Samenleesbijbel 100 stappen.
Deze editie richt zich op gebruik in gezinsverband en biedt handvatten om de Bijbel in groepsverband dicht bij kinderen te brengen. Die handvatten zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten, doorpraatvragen voor in de groep en extra illustraties.
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-100-stappen/

…Nagele zamelt 55 voedselpakketten in voor Oost-Europa
Op 8 en 9 november deden we ook in Nagele weer mee met de landelijke voedselinzamelingsactie van Dorcas, bedoeld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij de Spar werden pakketjes verkocht en losse producten ingezameld. De opbrengst hiervan was 30 procent hoger dan vorig jaar! In totaal konden we met de ingezamelde producten 55 voedselpakketten vullen. Daarnaast werden giften ingezameld in de collectebus, bestemd voor de transportkosten en voedselzekerheidsprojecten voor de toekomst. De opbrengst hiervan is nog niet bekend.
De meeste voedselpakketten worden nog voor kerst bezorgd bij de allerarmsten in Moldavië, Albanië, Roemenië en Oekraïne. Dorcas is erg blij met de mooie opbrengst. Bedankt iedereen die een bijdrage heeft gegeven! Ook alle vrijwilligers die meegeholpen hebben, bedankt!

Namens Dorcas Nagele:
Jeanet Romkes en Willy van Dijk

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zondag 1 dec. Micha 2:1-5
maandag 2 dec. Micha 2:6-11
dinsdag 3 dec. Micha 2:12-3:4
woensdag 4 dec. Micha 3:5-12
donderdag 5 dec. Filippenzen 1:1-11
vrijdag 6 dec. Filippenzen 1:12-26
zaterdag 7 dec. Psalm 80
zondag 8 dec. Micha 4:1-8
maandag 9 dec. Micha 4:9-14
dinsdag 10 dec. Micha 5:1-5
woensdag 11 dec. Micha 5:6-14
donderdag 12 dec. Filippenzen 1:27-2:11
vrijdag 13 dec. Filippenzen 2:12-18
zaterdag 14 dec. Filippenzen 2:19-30
zondag 15 dec. Psalm 146
maandag 16 dec. Micha 6:1-8
dinsdag 17 dec. Micha 6:9-16
woensdag 18 dec. Filippenzen 3:1-11
donderdag 19 dec. Filippenzen 3:12-21
vrijdag 20 dec. Filippenzen 4:1-9
zaterdag 21 dec. Filippenzen 4:10-23
zondag 22 dec. Micha 7:1-7
maandag 23 dec. Micha 7:8-13
dinsdag 24 dec. Micha 7:14-20
woensdag 25 dec. Matteüs 1:18-25
donderdag 26 dec. Hosea 11:1-11
vrijdag 27 dec. Hosea 12:1-7
zaterdag 28 dec. Hosea 12:8-15
zondag 29 dec. Hosea 13:1-11
maandag 30 dec. Hosea 13:12-14:1
dinsdag 31 dec. Hosea 14:2-10

Kerkdiensten

Zondag 8 december 9:30 uur
2e advent
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 december 9.30 uur
3e advent
Drs. Bettie Woord (Almere)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 december 9.30 uur
4e advent
Ds. G. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Dinsdag 24 december 21.00 uur
Kerstnachtdienst
Kerstmusical: “De herberg is vol”

Woensdag 25 december 9.30 uur
1e Kerstdag
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: Kinderen in de knel.
Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst grote werkloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Kinderen blijven alleen achter en zijn op zichzelf aangewezen. Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben.
In het dagcentrum van partnerorganisatie Bethania krijgen deze kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychosociale begeleiding. In het dagcentrum van Bethania kunnen deze kwetsbare kinderen even gewoon kind zijn. Iedere dag zijn er sport- en buitenactiviteiten en verjaardagen van de kinderen worden met elkaar gevierd. In de schoolvakantie worden zomerkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatie wil Bethania de emotionele, fysieke en sociale groei van de kinderen bevorderen. Heel belangrijk want veel van de kinderen hebben achterstanden door hun thuissituatie.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 29 december 9.30 uur
Ds. G. Timmer (Ens)
Eerste collecte: ISEE
Deze collecte is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel: – een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management – een hogere visproductie en een betere viskwaliteit – de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht. Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk

Dinsdag 31 december 19.30 uur
Oudjaarsdag
Ds. Mariska van Beusichem
Eerste collecte: eigen gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 januari
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 11, december 2019, totaal nummer 245.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor januari 2020 ligt
5 januari in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 december 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571